จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,988.41534.0086.6 %5.0592.85125.3278.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ10,658.457,324.7431.3 %5.074.91151.37-102.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ2,944.193,396.60-15.4 %0.0706.95176.4475.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,436.832,438.0029.1 %5.0777.5872.9090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ14,743.3211,200.0024.0 %5.02,627.561,097.7858.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,404.431,283.5070.9 %5.0337.1068.9579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,489.30270.0094.0 %5.0346.93105.9869.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,948.06200.0094.9 %5.0338.7379.2476.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,928.76274.0093.0 %5.0463.2154.6488.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,022.22247.0093.9 %5.0422.3762.5485.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,972.03283.0092.9 %5.0307.54107.8364.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,882.07469.0087.9 %5.0203.9845.3577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,882.07225.0094.2 %5.0381.2936.1290.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,158.97362.0091.3 %5.0461.9470.0684.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,942.22324.0093.4 %5.0334.7653.6184.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,343.23298.0093.1 %5.0507.4376.0085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,832.04239.0093.8 %5.0241.6030.3287.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,468.57177.0096.0 %5.0392.0088.0377.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,089.083,589.5912.2 %5.0840.061,566.82-86.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,812.421.00100.0 %5.0531.36524.171.4 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,776.83778.0072.0 %5.0490.76209.9557.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,786.72547.0080.4 %5.0638.65225.0564.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,647.602,953.9236.4 %5.01,068.25933.9712.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,212.07157.0095.1 %5.0840.06565.5932.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,958.701,341.0054.7 %5.0592.84541.508.7 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,467.323,572.0057.8 %5.03,064.931,652.2746.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,214.512,065.646.7 %3.0625.16621.680.6 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,910.762,561.1247.8 %5.01,355.32865.6236.1 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,998.113,166.0820.8 %5.01,125.30274.6875.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ6,755.608,309.00-23.0 %0.01,198.79212.0482.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ4,291.601,773.0058.7 %5.01,049.23190.1281.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,554.85397.0074.5 %5.075.832.8596.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,474.95982.0071.7 %5.0954.1551.3094.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,905.80588.0079.8 %5.0707.13914.47-29.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ3,446.362,744.0020.4 %5.0603.32337.6344.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ4,855.8934,201.01-604.3 %0.01,353.491,830.66-35.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ4,893.143,456.0029.4 %5.01,543.83934.1239.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,429.771,206.0064.8 %5.0935.14151.0783.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,938.7810,073.52-155.8 %0.01,068.25117.1989.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,569.34129.0096.4 %5.0992.19625.0037.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,577.591,749.5251.1 %5.01,125.30483.5657.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,011.031,169.0076.7 %5.01,163.33519.7255.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,743.452,999.4236.8 %5.01,049.20724.2831.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,105.39331.5089.3 %5.0763.99118.5984.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,430.883,153.008.1 %4.0916.12597.5634.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ33,734.612,343.0093.1 %5.01,017.14669.4134.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,627.74586.0077.7 %5.0592.85122.8479.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,623.272,490.0031.3 %5.0973.16321.4267.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,119.16868.5072.2 %5.0725.96211.4270.9 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,291.784,624.8812.6 %5.01,277.42492.0461.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ4,387.372,640.0039.8 %5.0973.17393.8159.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ7,122.434,982.0030.1 %5.01,144.31221.3580.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 170,430.134,279.0093.9 %5.01,846.77541.0370.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 210,463.497,456.7128.7 %5.01,771.231,219.3131.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 332,842.6310,114.2669.2 %5.01,555.3556.0096.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,428.011,899.4021.8 %5.0258.4787.4266.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ73,881.9865,386.0211.5 %5.01,675.00448.4373.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ40,726.1722,184.9945.5 %5.01,029.842,270.00-120.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ26,244.6317,500.0033.3 %5.01,019.68365.7464.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ27,651.761,530.6994.5 %5.0951.14895.855.8 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์26,605.9311,406.0057.1 %5.0929.77917.581.3 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ5,649.449,671.56-71.2 %0.02,399.702,746.80-14.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,171.441,556.0050.9 %5.0821.04493.4239.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ2,981.29478.0084.0 %5.0413.14404.222.2 %1.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ43,941.7329,346.0933.2 %5.08,232.261,211.9185.3 %5.0
รวม 622,829 324,881 47.84 % 65,798 32,384 50.78 %