จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ0.00534.000.0 %0.00.00125.320.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ10,976.707,324.7433.3 %5.082.05151.37-84.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ0.003,396.600.0 %0.00.00176.440.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,052.842,438.0020.1 %5.0663.6472.9089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ8,553.7811,200.00-30.9 %0.02,627.561,097.7858.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ3,702.441,283.5065.3 %5.0337.1068.9579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,464.33270.0092.2 %5.0346.93105.9869.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,364.14200.0094.1 %5.0319.7179.2475.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,222.04274.0091.5 %5.0463.2154.6488.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,862.45247.0093.6 %5.0422.3762.5485.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,252.73283.0091.3 %5.0307.54107.8364.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,179.90469.0085.3 %5.0203.9845.3577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,175.59225.0092.9 %5.0381.2936.1290.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์0.00362.000.0 %0.00.0070.060.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว0.00324.000.0 %0.00.0053.610.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร0.00298.000.0 %0.00.0076.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,166.30239.0092.5 %5.0260.6130.3288.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,123.39177.0095.7 %5.0392.0088.0377.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ3,901.273,589.598.0 %3.5821.041,566.82-90.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส0.00778.000.0 %0.00.00209.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว0.00547.000.0 %0.00.00225.050.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ0.003,090.960.0 %0.00.001,039.430.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ0.00157.000.0 %0.00.00565.590.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,668.381,341.0049.7 %5.0592.84541.508.7 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ7,765.693,572.0054.0 %5.03,064.931,652.2746.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ0.002,065.640.0 %0.00.00621.680.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,650.652,561.1229.8 %5.0917.95865.625.7 %2.5
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,256.573,166.082.8 %1.01,030.22274.6873.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ0.008,309.000.0 %0.00.00212.040.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ3,675.031,773.0051.8 %5.01,049.23190.1281.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,462.02397.0072.8 %5.075.832.8596.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ2,972.37982.0067.0 %5.0954.1551.3094.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ0.00588.000.0 %0.00.00914.470.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ0.002,744.000.0 %0.00.00337.630.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ0.0034,201.010.0 %0.00.001,830.660.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ0.003,456.000.0 %0.00.009,340.700.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ0.001,206.000.0 %0.00.00151.070.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,569.0610,073.52-182.2 %0.01,144.31117.1989.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ0.00129.000.0 %0.00.00625.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ0.001,169.000.0 %0.00.00519.720.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,417.842,999.4232.1 %5.01,144.28724.2836.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ0.00331.500.0 %0.00.00118.590.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ2,930.483,153.00-7.6 %0.0916.12597.5634.8 %5.0
รจจ.ชัยภูมิ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ0.00586.000.0 %0.00.00122.840.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ0.002,490.000.0 %0.00.00321.420.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,638.78868.5067.1 %5.0725.96211.4270.9 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ9,036.642,640.0070.8 %5.0973.17437.0055.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ6,156.364,982.0019.1 %5.01,144.31221.3580.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 10.004,279.000.0 %0.00.00541.030.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 20.007,456.710.0 %0.00.001,219.310.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 30.0010,114.260.0 %0.00.0056.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ0.001,899.400.0 %0.00.0087.420.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ68,574.0065,386.024.6 %2.01,675.00448.4373.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ0.0022,184.990.0 %0.00.002,270.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ0.0017,500.000.0 %0.00.00365.740.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ26,000.911,530.6994.1 %5.0951.14895.855.8 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์25,017.5111,406.0054.4 %5.0929.77917.581.3 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ0.009,671.560.0 %0.00.001,592.500.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 2,687.211,556.0042.1 %5.0821.04493.4239.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ0.00478.000.0 %0.00.00404.220.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ0.0029,346.090.0 %0.00.001,211.910.0 %0.0
รวม 528,132 317,020 39.97 % 55,616 37,616 32.37 %