จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ528.83235.0055.6 %5.0380.79140.7463.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,077.77790.0074.3 %5.0532.91193.1263.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,193.222,312.6127.6 %5.0570.95185.1167.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,669.18204.0095.6 %5.0196.970.000.0 %0.0
หน่วยจัดเก็บย่อยชานุมาน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
หน่วยจัดเก็บย่อยพนา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,061.881,483.0063.5 %5.0913.24762.4416.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ0.00899.000.0 %0.00.00287.080.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ2,801.22490.0082.5 %5.0418.83105.7374.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,200.502,353.5044.0 %5.0989.311,682.95-70.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ1,758.0012,567.00-614.8 %0.0419.27753.31-79.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,299.511,118.0066.1 %5.0666.03631.755.1 %2.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,703.462,040.4144.9 %5.0586.10351.8540.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ4,547.976,001.40-32.0 %0.0915.11112.2787.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,569.811,458.0059.2 %5.0486.82123.5074.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,437.95951.0072.3 %5.0666.0369.8689.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,951.01429.0085.5 %5.0475.87346.7227.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,514.75797.0087.8 %5.0837.18529.7436.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ558.8657.2389.8 %5.0204.207,058.50-3,356.7 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ7,426.3310,931.86-47.2 %0.01,597.8257.3596.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ0.0042,943.000.0 %0.00.00190.260.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,747.092,026.0045.9 %5.0799.17589.3526.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ0.001.000.0 %0.00.002.850.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,495.521,284.0063.3 %5.0589.90377.1636.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ9,208.401,131.0087.7 %5.0197.47413.30-109.3 %0.0
รจจ.อำนาจเจริญ 28,327.4526,492.826.5 %3.0663.43687.68-3.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,901.381,177.5059.4 %5.0418.83280.5033.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,819.79411.0085.4 %5.0418.83111.5973.4 %5.0
สปส.จ.อำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ4,758.66694.0085.4 %5.0589.970.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,245.123,136.003.4 %1.5685.05235.7465.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ0.0012,496.000.0 %0.00.001,364.940.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ0.002,825.910.0 %0.00.00133.100.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.0022.040.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน46,423.039,064.0080.5 %5.0578.271,269.51-119.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,194.341,020.0068.1 %5.0570.95454.2020.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,716.93289.0089.4 %5.0418.85315.5124.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ17,013.129,488.8544.2 %5.04,521.172,351.7048.0 %5.0
รวม 167,010 88,033 0.00 % 17,816 11,395 0.00 %