จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,784.94235.0093.8 %5.0380.79140.7463.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ14,135.2411,763.0016.8 %5.058.07200.78-245.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,998.85790.0073.7 %5.0532.91193.1263.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,111.342,312.6125.7 %5.0570.95185.1167.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ7,085.944,922.0030.5 %5.01,692.90670.5560.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ4,684.76560.0088.0 %5.0213.6242.2280.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,843.67247.0093.6 %5.0239.8869.8470.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,790.38218.0094.2 %5.0337.1345.4986.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,783.14251.0093.4 %5.0212.0971.9266.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,549.46204.0095.5 %5.0196.9770.1464.4 %5.0
หน่วยจัดเก็บย่อยชานุมานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยจัดเก็บย่อยพนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ3,957.731,483.0062.5 %5.0913.24762.4416.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,551.37699.0080.3 %5.0761.11360.5852.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,216.06899.0072.0 %5.0608.99287.0852.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ2,741.69464.0083.1 %5.0418.83105.7374.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,092.792,353.5042.5 %5.0989.311,682.95-70.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ1,763.462,429.00-37.7 %0.0419.28773.30-84.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,214.911,118.0065.2 %5.0666.03631.755.1 %2.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,608.502,040.4143.5 %5.0586.10351.8540.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ4,713.856,001.40-27.3 %0.0856.19112.2786.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,478.281,458.0058.1 %5.0685.05123.5082.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,349.80951.0071.6 %5.0666.0369.8689.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,876.82429.0085.1 %5.0475.87346.7227.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,290.831,360.0058.7 %5.0647.02359.5144.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ4,852.1791.8098.1 %5.01,312.581,988.60-51.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,347.71797.0087.4 %5.0837.18529.7436.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,097.782,347.0024.2 %5.0570.95378.4333.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ7,235.9110,931.86-51.1 %0.01,597.8257.3596.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ2,889.85744.0074.3 %5.0475.87173.3663.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,651.012,026.0044.5 %5.0799.17589.3526.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,286.761,018.0069.0 %5.0647.02195.8969.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,405.891,284.0062.3 %5.0818.16377.1653.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ2,787.501,904.8531.7 %5.0418.8346.8188.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ10,552.551,131.0089.3 %5.0659.07413.3037.3 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 27,593.5326,492.824.0 %2.0663.36687.68-3.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,657.99394.0085.2 %5.0380.79131.1065.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,826.991,177.5058.3 %5.0418.83280.5033.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,747.48411.0085.0 %5.0418.83111.5973.4 %5.0
สปส.จ.อำนาจเจริญ3,748.091,654.1155.9 %5.0818.16627.7223.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ4,636.65694.0085.0 %5.0589.9751.2691.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,161.913,136.000.8 %0.5685.05235.7465.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ68,932.8514,696.0078.7 %5.01,437.841,364.945.1 %2.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ2,586.392,825.91-9.3 %0.0318.63133.1058.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญไม่ครบ48,558.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ22.04ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน45,232.709,064.0080.0 %5.0578.271,269.51-119.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ11,289.4511,426.56-1.2 %0.01,444.142,373.06-64.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,112.441,020.0067.2 %5.0570.95454.2020.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,647.26289.0089.1 %5.0418.85315.5124.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ16,576.889,488.8542.8 %5.04,521.172,351.7048.0 %5.0
รวม 341,482 148,233 56.59 % 34,530 22,795 33.98 %