จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ0.00235.000.0 %0.00140.740.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,077.77790.0074.3 %532.91193.1263.8 %
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,193.222,312.6127.6 %570.95185.1167.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,669.18204.0095.6 %196.970.000.0 %
หน่วยจัดเก็บย่อยชานุมาน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
หน่วยจัดเก็บย่อยพนา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,061.881,483.0063.5 %913.24762.4416.5 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ0.00899.000.0 %0.00287.080.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ0.001,401.370.0 %0.00116.530.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,200.502,353.5044.0 %989.311,682.95-70.1 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ1,758.0012,567.00-614.8 %419.27753.31-79.7 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,299.511,118.0066.1 %666.03631.755.1 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,703.462,040.4144.9 %586.10351.8540.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,569.811,458.0059.2 %486.82123.5074.6 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,437.95951.0072.3 %666.0369.8689.5 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,951.01429.0085.5 %475.87346.7227.1 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,514.75797.0087.8 %837.18529.7436.7 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ0.0057.230.0 %0.007,058.500.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ7,426.3310,931.86-47.2 %1,597.8257.3596.4 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ0.0042,943.000.0 %0.00190.260.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,747.091.00100.0 %799.170.9599.9 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ0.001.000.0 %0.002.850.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ0.001,131.000.0 %0.000.000.0 %
รจจ.อำนาจเจริญ 28,327.4526,492.826.5 %663.43687.68-3.7 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,901.381.00100.0 %418.83280.5033.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,819.79411.0085.4 %418.83111.5973.4 %
สปส.จ.อำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ4,758.66694.0085.4 %589.970.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,245.123,136.003.4 %685.05235.7465.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ0.0012,496.000.0 %0.001,364.940.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ0.002,825.910.0 %0.00133.100.0 %
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.0022.040.0 %
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน46,423.039,064.0080.5 %578.271,269.51-119.5 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,194.341,020.0068.1 %570.95454.2020.4 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,716.93289.0089.4 %418.85315.5124.7 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ17,013.129,488.8544.2 %4,521.172,351.7048.0 %
รวม 167,010 88,033 0.00 % 17,816 11,395 0.00 %