จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,369.16415.0082.5 %5.0347.7376.0078.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู5,969.449,087.59-52.2 %0.047.46106.78-125.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,185.51830.0062.0 %5.0442.81178.6059.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,892.921,178.0059.3 %5.0575.9297.6583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�6,540.705,876.1210.2 %5.01,469.67732.5650.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,836.171,068.0072.2 %5.0236.5877.4967.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,653.61282.0092.3 %5.0277.1678.1371.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,594.28361.0090.0 %5.0214.2969.6667.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,625.11262.0092.8 %5.0230.4685.4562.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,558.36112.0096.9 %5.0237.2422.0590.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,568.11171.0095.2 %5.0325.58133.3259.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,598.281,632.0054.6 %5.0899.19827.598.0 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,597.641,248.0065.3 %5.0880.171,244.03-41.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู827.64664.0019.8 %5.0575.92420.7926.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,878.04518.6082.0 %5.0575.92368.6036.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู4,170.391,556.0062.7 %5.01,165.411,191.76-2.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู1,715.601,216.3529.1 %5.0450.97716.01-58.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,897.751,516.7469.0 %5.0849.19719.9115.2 %5.0
�.�.�. หนองบัวลำภ�4,350.281,531.3264.8 %5.01,127.38237.5078.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภ�4,935.195,965.72-20.9 %0.0994.27176.4182.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,028.811,158.0061.8 %5.0632.9767.8689.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,448.89181.0087.5 %5.047.5424.2549.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู2,846.25575.0079.8 %5.0437.3733.2592.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,655.25283.0089.3 %5.0471.84315.5033.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,105.781,498.0051.8 %5.0493.34192.9060.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,591.9441,067.27-794.3 %0.01,355.571,197.3611.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู3,137.645,940.00-89.3 %0.0690.01558.6019.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู1,844.661,358.0026.4 %5.0493.02120.0975.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู5,584.4213,483.12-141.4 %0.01,798.04149.9391.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู9,503.811,229.0087.1 %5.0575.92510.5811.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,285.201,897.5042.2 %5.0747.06593.8920.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,501.501,571.0055.1 %5.0861.16436.5349.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู3,986.891,050.0073.7 %5.0553.65329.2040.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,702.782,135.0021.0 %5.0480.8454.0488.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู27,892.162,070.0092.6 %5.0708.77243.3265.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�34,426.1821,014.8839.0 %5.0711.501,120.96-57.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,456.56614.0075.0 %5.0385.76100.4174.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,076.131,098.0064.3 %5.0651.98221.4166.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,658.33582.0078.1 %5.0480.84333.6430.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,226.362,818.0033.3 %5.0747.06528.2229.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,013.671,243.0058.8 %5.0632.97162.4574.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,219.113,083.014.2 %2.0709.03568.7519.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ� เข� 1 8,561.1414,332.00-67.4 %0.01,055.17620.3041.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ� เข� 219,073.369,769.9748.8 %5.01,071.68937.5312.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู1,168.923,043.06-160.3 %0.0310.42237.5023.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู33,505.1331,922.004.7 %2.0896.83677.2224.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง46,611.2315,192.0067.4 %5.0622.15486.6621.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภ�6,545.9211,660.64-78.1 %0.01,055.271,373.53-30.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,141.95928.0070.5 %5.0651.98363.1844.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,445.08519.0078.8 %5.0385.76268.4630.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู15,970.282,755.1082.7 %5.04,062.315,096.09-25.4 %0.0
รวม 406,537 231,562 43.04 % 68,715 39,164 43.01 %