จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,388.11415.0082.6 %5.0347.7376.0078.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู13,710.429,087.5933.7 %5.0228.22106.7853.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,596.34830.0068.0 %5.0442.81178.6059.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,916.061,178.0059.6 %5.0575.9297.6583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�6,553.835,471.6116.5 %5.01,469.67738.7649.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,866.861,068.0072.4 %5.0236.5877.4967.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,682.84282.0092.3 %5.0277.1678.1371.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,623.03361.0090.0 %5.0280.5469.6675.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,654.11262.0092.8 %5.0230.4685.4562.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,586.83112.0096.9 %5.0237.2422.0490.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,596.66171.0095.2 %5.0325.58133.3259.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,614.071,632.0054.8 %5.0899.19827.598.0 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,626.421,248.0065.6 %5.0880.171,244.03-41.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,899.32664.0077.1 %5.0575.92420.7926.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,901.07518.6082.1 %5.0575.92368.6036.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู4,203.751,556.0063.0 %5.01,165.411,191.76-2.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู1,729.321,216.3529.7 %5.0450.97716.01-58.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,936.931,516.7469.3 %5.0849.19719.9115.2 %5.0
�.�.�. หนองบัวลำภ�4,133.081,531.3262.9 %5.01,127.38237.5078.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภ�4,974.685,965.72-19.9 %0.0994.27176.4182.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,053.041,158.0062.1 %5.0632.9767.8689.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,460.48181.0087.6 %5.047.5424.2549.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู2,869.02575.0080.0 %5.0437.3733.2592.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,676.49283.0089.4 %5.0471.84315.5033.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,130.621,498.0052.2 %5.0671.00192.9071.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,628.6841,067.27-787.2 %0.01,355.571,197.3611.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู3,162.745,940.00-87.8 %0.0690.01558.6019.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู6,864.771,358.0080.2 %5.0880.17120.0986.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู5,629.099,791.12-73.9 %0.01,798.04149.9391.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู9,579.841,229.0087.2 %5.0575.92510.5811.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,311.481,897.5042.7 %5.0747.06593.8920.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,529.511,571.0055.5 %5.0861.16430.0550.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,018.781,050.0073.9 %5.0553.65329.2040.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,724.402,135.0021.6 %5.0480.8454.0488.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู28,115.302,070.0092.6 %5.0626.36243.3261.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�34,701.5821,014.8839.4 %5.0711.501,120.96-57.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,476.21614.0075.2 %5.0385.76100.4174.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,100.741,098.0064.6 %5.0651.98221.4166.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,679.60582.0078.3 %5.0480.84333.6430.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,866.822,818.0027.1 %5.0747.06528.2229.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,037.781,243.0059.1 %5.0632.97162.4574.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,244.863,083.015.0 %2.5709.03568.7519.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ� เข� 1 8,629.6314,332.00-66.1 %0.01,055.17620.3041.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 219,225.949,769.9749.2 %5.01,071.68937.5312.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู1,178.273,043.06-158.3 %0.0310.42237.5023.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู33,773.1831,922.005.5 %2.5896.83677.2224.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง46,984.1215,192.0067.7 %5.0622.15486.6621.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภ�6,598.2811,660.64-76.7 %0.01,479.851,373.537.2 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,167.09928.0070.7 %5.0651.98363.1844.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,464.64519.0078.9 %5.0385.76268.4630.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู16,098.042,755.1082.9 %5.04,062.315,096.09-25.4 %0.0
รวม 359,175 227,465 36.67 % 37,855 25,484 32.68 %