จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู1,922.86415.0078.4 %5.0366.7476.0079.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู5,452.949,087.59-66.7 %0.047.46106.78-125.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,288.35830.0063.7 %5.0461.82178.6061.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,445.571,178.0051.8 %5.0575.9297.6583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�5,479.735,876.12-7.2 %0.01,469.67732.5650.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,036.911,068.0064.8 %5.0236.5877.4967.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�2,874.68282.0090.2 %5.0277.1678.1371.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง2,977.58361.0087.9 %5.0214.2969.6667.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง2,910.34262.0091.0 %5.0249.4885.4565.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�2,807.26112.0096.0 %5.0237.2422.0590.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา2,957.36171.0094.2 %5.0325.58133.3259.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,040.361,632.0046.3 %5.0918.21827.599.9 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู126,678.211,248.0099.0 %5.063,005.451,244.0398.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู748.57664.0011.3 %5.0575.92420.7926.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,348.78518.6077.9 %5.0575.92368.6036.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู0.001,556.000.0 %0.00.001,191.760.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู1,521.791,216.3520.1 %5.0450.97716.01-58.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,095.361,516.7463.0 %5.0849.19719.9115.2 %5.0
�.�.�. หนองบัวลำภ�3,684.311,531.3258.4 %5.01,127.38237.5078.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภ�4,272.525,965.72-39.6 %0.0994.27176.4182.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,451.201,158.0052.8 %5.0632.9767.8689.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู0.00181.000.0 %0.00.0024.250.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู2,389.73575.0075.9 %5.0456.3833.2592.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,145.28283.0086.8 %5.0471.84315.5033.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู2,553.651,498.0041.3 %5.0493.34192.9060.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู3,902.9941,067.27-952.2 %0.01,131.111,197.36-5.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู2,585.565,940.00-129.7 %0.0690.01558.6019.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู1,825.781,358.0025.6 %5.0465.33120.0974.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู4,804.9113,483.12-180.6 %0.01,798.04149.9391.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู8,895.451,229.0086.2 %5.0575.92510.5811.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู2,717.321,897.5030.2 %5.0747.06593.8920.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,002.961,571.0047.7 %5.0861.16436.5349.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู3,784.391,050.0072.3 %5.0591.68329.2044.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,188.132,135.002.4 %1.0480.8454.0488.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู26,198.972,070.0092.1 %5.0824.09243.3270.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�32,669.9121,014.8835.7 %5.0747.311,120.96-50.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู1,875.93614.0067.3 %5.0385.76100.4174.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2,613.691,098.0058.0 %5.0651.98221.4166.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,147.77582.0072.9 %5.0480.84333.6430.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,790.062,818.0025.6 %5.0747.06528.2229.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู2,470.671,243.0049.7 %5.0632.97162.4574.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู2,662.263,083.01-15.8 %0.0709.03568.7519.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ� เข� 1 7,711.6314,332.00-85.8 %0.01,052.86620.3041.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ� เข� 217,982.969,769.9745.7 %5.01,071.68937.5312.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,163.603,043.06-40.6 %0.0286.74237.5017.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู30,134.8131,922.00-5.9 %0.0896.83677.2224.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง38,296.7415,192.0060.3 %5.0622.15486.6621.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภ�5,810.5211,660.64-100.7 %0.01,055.271,373.53-30.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2,809.26928.0067.0 %5.0651.98363.1844.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,042.97519.0074.6 %5.0385.76268.4630.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู15,079.842,755.1081.7 %5.04,062.3118,776.09-362.2 %0.0
รวม 406,537 231,562 43.04 % 68,715 39,164 43.01 %