จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,328.031,875.9843.6 %5.02,108.57166.1792.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,656.038,721.00-31.0 %0.01,279.70570.6355.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,733.93770.0079.4 %5.0671.54158.4576.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น24,173.6521,451.6011.3 %5.0148.22240.25-62.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,787.334,425.7034.8 %5.052.62137.57-161.4 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 161,497.7761,523.0061.9 %5.0348.081,255.72-260.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,155.5612,808.00-148.4 %0.01,603.33369.2377.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,005.561,563.0048.0 %5.0823.6771.5791.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น17,422.8723,328.00-33.9 %0.04,417.691,999.1454.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,037.281,241.0069.3 %5.0429.83156.9763.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,325.361,172.0072.9 %5.0314.47143.5854.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,268.67263.0093.8 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,226.88243.0094.3 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ3,961.48266.0093.3 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ3,924.54794.0079.8 %5.0490.4598.4979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู3,791.06170.0095.5 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,543.82583.0087.2 %5.0340.3985.5074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์3,916.13371.0090.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,554.18323.0090.9 %5.0297.7476.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,183.75880.0079.0 %5.0371.84123.5066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,223.31772.0081.7 %5.0460.3269.6084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย3,880.62310.0092.0 %5.0350.467.2097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง3,925.95419.0089.3 %5.0411.297.2098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง3,960.02283.0092.9 %5.0349.7876.0078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,506.49285.0091.9 %5.0333.7581.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,614.67301.0091.7 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,771.48201.0094.7 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,575.11310.0091.3 %5.0402.639.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,609.18138.0096.2 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,702.632,625.8929.1 %5.01,070.94670.5937.4 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาเมืองขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,583.57498.0080.7 %5.0428.08159.8862.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,663.63739.0072.3 %5.0467.61123.5373.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,537.60374.0085.3 %5.0414.38157.8661.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,524.570.000.0 %0.0460.32100.4778.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,067.311,356.6055.8 %5.0671.54666.510.7 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,471.823,369.0024.7 %5.01,375.13760.7044.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,506.731,495.0057.4 %5.01,740.54297.2582.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,847.311,226.0068.1 %5.01,255.4191.0092.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 618,469.0050,218.00-171.9 %0.07,510.669,640.70-28.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,000.60484.0083.9 %5.0766.620.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,610.553,345.0065.2 %5.03,580.993,003.9016.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,099.014,607.349.6 %4.51,622.342,737.24-68.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 57,571.3628,603.26-277.8 %0.02,556.781,330.1048.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น26,496.8516,873.0036.3 %5.0972.54397.8959.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 3,196.414,760.92-48.9 %0.01,510.59427.5271.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,807.280.000.0 %0.0524.270.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,643.764,401.0333.8 %5.02,268.891,251.3244.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,449.760.000.0 %0.01,318.090.000.0 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,499.011,741.0050.2 %5.01,375.722,292.14-66.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น5,394.710.000.0 %0.01,641.360.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น44,963.21197,235.00-338.7 %0.0615.79649.40-5.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)14,392.623,120.0078.3 %5.05,273.415,873.60-11.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)15,137.407,382.1751.2 %5.02,367.95196.6591.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,258.288,482.99-99.2 %0.01,571.61146.3090.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)56,804.176,645.6588.3 %5.021,854.351,522.3193.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 46,118.9911,869.22-94.0 %0.02,510.771,365.0945.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,552.454,905.6035.0 %5.03,058.921,326.5956.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.20,130.1710,189.8049.4 %5.0323.08164.4249.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,506.55611.0059.4 %5.071.0052.8225.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,929.801,080.0072.5 %5.01,108.91142.4887.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,187.65836.0073.8 %5.0804.65833.27-3.6 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,097.032,655.1614.3 %5.0766.62487.8736.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,054.2634,009.00-322.2 %0.02,192.822,004.418.6 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,753.837,544.00-31.1 %0.01,850.532,377.65-28.5 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น7,805.4917,895.99-129.3 %0.01,907.6439.6297.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น2,680.853,817.00-42.4 %0.0576.464,023.50-598.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น3,070.442,058.0033.0 %5.0804.65426.5547.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น4,572.9611,206.00-145.0 %0.01,051.86453.4656.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,361.156,220.14-42.6 %0.01,280.05243.4681.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,128.062,873.6444.0 %5.01,358.07665.5051.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,711.824,616.002.0 %1.01,375.1355.1096.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น15,168.586,462.0057.4 %5.0767.59326.0857.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น16,206.721,334.0091.8 %5.0531.32326.1838.6 %5.0
รจก.ขอนแก่น 80,758.4669,412.3214.0 %5.01,591.0534.8797.8 %5.0
ทสบ.ขอนแก่น 28,137.535,690.0079.8 %5.0860.02380.0055.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 414,142.917,260.4648.7 %5.03,279.071,684.9848.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,755.63859.0068.8 %5.0633.120.9599.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น27,593.8417,245.0037.5 %5.01,718.63329.4480.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,419.072,253.0034.1 %5.0918.75455.8050.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น8,259.525,514.0033.2 %5.01,850.53698.9662.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,910.632,112.0046.0 %5.01,146.94320.7072.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น4,089.592,542.0037.8 %5.01,665.77527.1368.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น3,521.804,095.59-16.3 %0.0994.81512.2148.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น24,233.705,333.3878.0 %5.01,684.53381.0777.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 127,687.8416,059.0042.0 %5.0997.57645.1235.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 28,801.109,972.33-13.3 %0.0734.99517.5329.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 313,646.859,605.8529.6 %5.01,367.30591.3056.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 430,580.2113,004.4657.5 %5.01,665.431,634.701.8 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 535,540.428,244.0076.8 %5.0821.491,835.50-123.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,005.7215,975.13-166.0 %0.0343.24448.55-30.7 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น38,315.6311,702.5469.5 %5.0359.95521.73-44.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น83,143.1394,420.00-13.6 %0.01,946.24353.8881.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง27,918.2922,904.0018.0 %5.01,083.47907.4816.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น154,700.8866,140.0657.2 %5.01,151.94601.7047.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น28,423.5832,332.00-13.8 %0.01,071.232,382.40-122.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น22,955.7480,435.91-250.4 %0.0955.640.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน63,145.6618,971.9970.0 %5.01,015.391,167.45-15.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ101,761.8329,215.0071.3 %5.01,176.35657.6944.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น124,790.3245,264.0063.7 %5.01,210.851,500.05-23.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่47,682.2416,968.0064.4 %5.0942.20757.5719.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพล36,192.0019,832.0045.2 %5.01,008.301,351.05-34.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,548.4928,236.00-230.3 %0.02,570.602,040.4320.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น17,643.24123,276.74-598.7 %0.04,828.402,265.3853.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น17,392.2363,472.00-264.9 %0.0805.84350.6856.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,017.52238.0092.1 %5.01,082.95256.7776.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น56,109.6067,920.29-21.0 %0.02,159.78439.6579.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,612.122,242.0037.9 %5.0899.73309.0665.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,278.857,832.00-48.4 %0.02,153.44146.3093.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,713.05947.0065.1 %5.01,378.7325.3398.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,125.101,479.0052.7 %5.0785.64283.0564.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 488,076.9872,505.8017.7 %5.028,910.753,929.3786.4 %5.0
รวม 1,931,542 1,627,099 15.76 % 181,616 83,734 53.89 %