จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,290.071,875.9843.0 %5.02,108.57166.1792.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,580.118,721.00-32.5 %0.01,279.70570.6355.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,691.34770.0079.1 %5.0671.54158.4576.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น23,897.9021,451.6010.2 %5.0148.22240.25-62.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,709.914,425.7034.0 %5.052.62137.57-161.4 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 159,655.5961,523.0061.5 %5.0348.081,255.72-260.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,096.7512,808.00-151.3 %0.01,603.33369.2377.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น2,971.281,563.0047.4 %5.0823.6771.5791.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น17,426.3623,328.00-33.9 %0.04,417.691,999.1454.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 13,991.231,241.0068.9 %5.0429.83156.9763.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,276.021,172.0072.6 %5.0314.47143.5854.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,219.97263.0093.8 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,178.66243.0094.2 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ3,916.29266.0093.2 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ3,879.78794.0079.5 %5.0490.4598.4979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู3,747.81170.0095.5 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,491.99583.0087.0 %5.0340.3985.5074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์3,871.46371.0090.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,513.64323.0090.8 %5.0297.7476.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,136.02880.0078.7 %5.0371.84123.5066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,175.14772.0081.5 %5.0460.3269.6084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย3,836.36310.0091.9 %5.0350.467.2097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง3,881.16419.0089.2 %5.0411.297.2098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง3,914.85283.0092.8 %5.0349.7876.0078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,466.49285.0091.8 %5.0333.7581.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,573.44301.0091.6 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,728.46201.0094.6 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,534.32310.0091.2 %5.0402.639.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,568.01138.0096.1 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,660.402,625.8928.3 %5.01,070.94670.5937.4 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,554.10498.0080.5 %5.0428.08159.8862.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,633.25739.0071.9 %5.0467.61123.5373.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,508.65374.0085.1 %5.0414.38157.8661.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,495.77777.0068.9 %5.0531.58143.7473.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,032.321,356.6055.3 %5.0671.54666.510.7 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,420.813,369.0023.8 %5.01,375.13760.7044.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,466.721,495.0056.9 %5.01,740.54297.2582.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,803.421,226.0067.8 %5.01,255.4191.0092.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 618,258.3350,218.00-175.0 %0.07,510.669,640.70-28.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,004.24484.0083.9 %5.0747.610.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,500.922,423.0074.5 %5.03,580.993,849.96-7.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,040.854,607.348.6 %4.01,622.342,737.24-68.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 57,757.1928,603.26-268.7 %0.02,670.872,578.063.5 %1.5
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น26,194.6016,873.0035.6 %5.0972.54397.8959.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,417.464,760.92-7.8 %0.02,063.30426.6279.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,786.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0524.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,567.984,401.0333.0 %5.02,268.891,251.3244.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,399.001.00100.0 %5.01,318.090.9599.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,459.101,741.0049.7 %5.01,375.722,292.14-66.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น5,333.1834,535.23-547.6 %0.01,641.36463.6071.8 %5.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น44,450.32197,235.00-343.7 %0.0615.79649.40-5.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)14,228.443,120.0078.1 %5.05,273.415,873.60-11.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)14,964.737,382.1750.7 %5.02,367.95196.6591.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น10,683.542,193.0079.5 %5.01,089.890.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,209.708,482.99-101.5 %0.01,571.61146.3090.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)56,156.226,645.6588.2 %5.021,854.351,522.3193.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 46,049.1911,869.22-96.2 %0.02,510.771,365.0945.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,466.304,905.6034.3 %5.03,058.921,326.5956.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.19,900.5410,189.8048.8 %5.0323.08164.4249.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,489.37611.0059.0 %5.071.0052.8225.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,884.981,080.0072.2 %5.01,108.91142.4887.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,151.29836.0073.5 %5.0804.65833.27-3.6 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,855.222,655.1631.1 %5.01,108.91487.8756.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,962.3834,009.00-327.1 %0.02,192.822,004.418.6 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,688.197,544.00-32.6 %0.01,850.532,377.65-28.5 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น7,716.4517,895.99-131.9 %0.01,907.6439.6297.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น2,650.273,817.00-44.0 %0.0576.464,023.50-598.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น3,035.412,058.0032.2 %5.0804.65426.5547.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น4,520.7911,206.00-147.9 %0.01,051.86453.4656.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,311.416,220.14-44.3 %0.01,280.05243.4681.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,069.572,873.6443.3 %5.01,358.07665.5051.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,946.834,616.00-17.0 %0.012,226.6555.1099.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น14,995.556,462.0056.9 %5.0767.59326.0857.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น16,021.8513,344.0016.7 %5.0531.32326.1838.6 %5.0
รจก.ขอนแก่น 79,837.2669,412.3213.1 %5.01,591.0534.8797.8 %5.0
ทสบ.ขอนแก่น 28,156.395,690.0079.8 %5.0883.68380.0057.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 413,981.597,260.4648.1 %5.03,279.071,734.0247.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,724.77859.0068.5 %5.0633.120.9599.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น27,279.0817,245.0036.8 %5.01,718.63329.4480.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,380.072,253.0033.3 %5.0918.75455.8050.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น8,165.305,514.0032.5 %5.01,850.53698.9662.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,890.312,112.0045.7 %5.01,184.97320.7072.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,042.942,542.0037.1 %5.01,665.77527.1368.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น3,518.725,627.09-59.9 %0.0994.81512.2148.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น23,957.275,333.3877.7 %5.01,684.53381.0777.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)19,767.378,115.1658.9 %5.02,568.391,218.8852.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 150,328.7716,059.0068.1 %5.01,002.19645.1235.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 28,700.709,972.33-14.6 %0.0734.99517.5329.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 313,491.199,605.8528.8 %5.01,367.30591.3056.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 430,329.5413,004.4657.1 %5.01,689.681,634.703.3 %1.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 535,135.028,244.0076.5 %5.0821.491,835.50-123.4 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น5,937.2215,975.13-169.1 %0.0343.24448.55-30.7 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น37,878.5711,702.5469.1 %5.0359.95521.73-44.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น82,194.7394,420.00-14.9 %0.01,946.24355.7781.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง27,599.8322,904.0017.0 %5.01,083.47907.4816.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น152,936.2366,140.0656.8 %5.01,151.94601.7047.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น28,099.3632,332.00-15.1 %0.01,071.232,382.40-122.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น28,600.7080,435.91-181.2 %0.0975.96971.930.4 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน62,425.3718,971.9969.6 %5.01,015.391,167.45-15.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ100,601.0529,436.0070.7 %5.01,176.35657.6944.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น123,366.8645,264.0063.3 %5.01,210.851,500.05-23.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่47,138.3316,968.0064.0 %5.0942.20757.5719.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพล35,779.1719,832.0044.6 %5.01,008.301,351.05-34.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,450.9828,236.00-234.1 %0.01,540.411,553.71-0.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น17,441.99123,276.74-606.8 %0.04,828.402,265.3853.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น18,737.4463,472.00-238.7 %0.0957.79343.6064.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,983.10238.0092.0 %5.01,082.95256.7776.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น122,128.8367,920.2944.4 %5.02,159.78439.6579.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,570.922,242.0037.2 %5.0899.73309.0665.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,218.637,832.00-50.1 %0.02,153.44146.3093.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,682.10947.0064.7 %5.01,378.7325.3398.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,089.451,479.0052.1 %5.0785.64283.0564.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 487,072.3072,505.8016.7 %5.028,910.753,929.3786.4 %5.0
รวม 2,056,757 1,685,530 18.05 % 199,361 89,506 55.10 %