จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0.001,875.980.0 %0.00.00166.170.0 %0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 10.008,721.000.0 %0.00.00570.630.0 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,770.60770.0079.6 %5.0766.62158.4579.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น0.0021,451.600.0 %0.00.00240.250.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,271.184,425.7029.4 %5.052.62137.57-161.4 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 149,618.3361,523.0058.9 %5.0348.081,255.72-260.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น4,765.1512,808.00-168.8 %0.01,736.44369.2378.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น2,777.001,563.0043.7 %5.0823.6771.5791.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น16,154.6423,328.00-44.4 %0.04,417.691,999.1454.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 13,734.051,241.0066.8 %5.0429.83156.9763.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 23,958.631,172.0070.4 %5.0314.47143.5854.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง3,945.94263.0093.3 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน3,899.77243.0093.8 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ3,662.12266.0092.7 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ3,645.00794.0078.2 %5.0490.4598.4979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู3,508.43170.0095.2 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง3,882.65583.0085.0 %5.0340.3985.5074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์3,618.32371.0089.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,382.18323.0090.4 %5.0297.7476.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่3,856.14880.0077.2 %5.0371.84123.5066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล3,911.60772.0080.3 %5.0460.3269.6084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย3,586.84310.0091.4 %5.0350.467.2097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง3,637.22419.0088.5 %5.0411.297.2098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง3,625.70283.0092.2 %5.0330.7676.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,327.16285.0091.4 %5.0333.7581.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,283.09301.0090.8 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,180.38201.0093.7 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,307.72310.0090.6 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,228.88138.0095.7 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น0.002,625.890.0 %0.00.00670.590.0 %0.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาเมืองขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง0.00498.000.0 %0.00.00159.880.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,464.26739.0070.0 %5.0467.61123.5373.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,070.41374.0081.9 %5.0414.38157.8661.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล0.000.000.0 %0.00.00100.470.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น2,842.161,356.6052.3 %5.0671.54666.510.7 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น0.003,369.000.0 %0.00.00760.700.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 60.001,495.000.0 %0.00.00297.250.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น0.001,226.000.0 %0.00.0091.000.0 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 60.0050,218.000.0 %0.00.009,640.700.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น0.00484.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น8,028.503,345.0058.3 %5.03,314.773,003.909.4 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 40.004,607.340.0 %0.00.002,737.240.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 50.0028,603.260.0 %0.00.001,330.100.0 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น0.0016,873.000.0 %0.00.00397.890.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 2,631.024,760.92-81.0 %0.01,358.46427.5268.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น0.004,401.030.0 %0.00.001,251.320.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,111.370.000.0 %0.01,318.090.000.0 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 42,853.871,741.0039.0 %5.01,242.612,292.14-84.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น41,543.96197,235.00-374.8 %0.0615.79649.40-5.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)0.003,120.000.0 %0.00.005,873.600.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)14,269.827,382.1748.3 %5.02,367.95196.6591.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)3,488.528,482.99-143.2 %0.01,495.55146.3090.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)0.006,645.650.0 %0.00.001,522.310.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 40.0011,869.220.0 %0.00.001,365.090.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น0.004,905.600.0 %0.00.001,326.590.0 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.18,599.3610,189.8045.2 %5.0323.08164.4249.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,391.99611.0056.1 %5.071.0052.8225.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,561.731,080.0069.7 %5.01,108.91142.4887.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น2,826.68836.0070.4 %5.0804.65833.27-3.6 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น0.002,655.160.0 %0.00.00487.870.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,157.3034,009.00-375.2 %0.02,192.822,004.418.6 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น0.007,544.000.0 %0.00.002,377.650.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น7,117.6917,895.99-151.4 %0.01,907.6439.6297.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น0.003,817.000.0 %0.00.004,023.500.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น0.002,058.000.0 %0.00.00426.550.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น0.0011,206.000.0 %0.00.00453.460.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น0.006,220.140.0 %0.00.00243.460.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น4,542.622,873.6436.7 %5.01,358.07665.5051.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น0.004,616.000.0 %0.00.0055.100.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น14,015.076,462.0053.9 %5.0767.59326.0857.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น14,983.211,334.0091.1 %5.0531.38326.1838.6 %5.0
รจก.ขอนแก่น 0.0069,412.320.0 %0.00.0034.870.0 %0.0
ทสบ.ขอนแก่น 31,999.315,690.0082.2 %5.0919.42380.0058.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 413,348.807,260.4645.6 %5.03,279.071,684.9848.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,788.02859.0069.2 %5.0880.330.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น25,580.6317,245.0032.6 %5.01,881.90329.4482.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,873.192,253.0021.6 %5.0918.75455.8050.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น7,526.365,514.0026.7 %5.01,850.53698.9662.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,614.062,112.0041.6 %5.01,146.94320.7072.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น3,779.412,542.0032.7 %5.01,665.77527.1368.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น0.004,095.590.0 %0.00.00512.210.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น0.005,333.380.0 %0.00.00381.070.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 10.0016,059.000.0 %0.00.00645.120.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 20.009,972.330.0 %0.00.00517.530.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 313,339.699,605.8528.0 %5.01,367.30591.3056.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 40.0013,004.460.0 %0.00.001,634.700.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 50.008,244.000.0 %0.00.001,835.500.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น0.0015,975.130.0 %0.00.00448.550.0 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น0.0011,702.540.0 %0.00.00521.730.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น76,820.4694,420.00-22.9 %0.01,946.24353.8881.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง0.0022,904.000.0 %0.00.00907.480.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น0.0066,140.060.0 %0.00.00601.700.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น26,262.0932,332.00-23.1 %0.01,071.232,382.40-122.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น0.0080,435.910.0 %0.00.000.950.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน58,343.7118,971.9967.5 %5.01,015.391,167.45-15.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ0.0029,215.000.0 %0.00.00657.690.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น0.0045,264.000.0 %0.00.001,500.050.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่0.0016,968.000.0 %0.00.00757.570.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพล33,439.7619,832.0040.7 %5.01,008.301,351.05-34.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น7,722.3828,236.00-265.6 %0.01,540.412,040.43-32.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น16,017.08123,276.74-669.7 %0.04,828.392,265.3853.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น0.0063,472.000.0 %0.00.00350.680.0 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,503.47238.0090.5 %5.01,021.64256.7774.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น0.0067,920.290.0 %0.00.00439.650.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,193.642,242.0029.8 %5.0899.73309.0665.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)4,591.867,832.00-70.6 %0.02,153.44146.3093.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,222.15947.0057.4 %5.01,378.7325.3398.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น2,602.811,479.0043.2 %5.0785.64283.0564.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 40.0072,505.800.0 %0.00.003,929.370.0 %0.0
รวม 1,931,542 1,627,099 15.76 % 181,616 83,734 53.89 %