จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,477.911.00100.0 %5.0535.56136.3774.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี10,788.557,293.3032.4 %5.081.15195.04-140.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี13,446.6014,048.15-4.5 %0.085.6524.5771.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี108,158.494,772.0995.6 %5.04,610.52227.8195.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 483,413.811,914.6497.7 %5.04,641.790.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,299.071,353.3459.0 %5.0877.85149.1883.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1013,106.9628,821.00-119.9 %0.03,658.72601.6883.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี17,178.6420,618.92-20.0 %0.04,871.211,181.8175.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,775.27215.0094.3 %5.0250.3976.0069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,626.34467.0087.1 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,530.303,268.0840.9 %5.0533.9159.2888.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,864.65330.0091.5 %5.0251.0080.6567.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี755.05814.00-7.8 %0.0320.2695.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,737.11449.4888.0 %5.0215.0075.2965.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,391.61312.2494.2 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง259.061.0099.6 %5.0350.870.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม5,356.9713.1899.8 %5.0993.45113.0588.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,921.79154.0096.1 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,875.65498.0087.2 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,872.45441.0088.6 %5.0362.8876.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ5,228.59280.0094.6 %5.0823.2076.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,465.04254.0092.7 %5.0442.0157.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,815.65371.0090.3 %5.0283.7185.5069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,166.96191.0095.4 %5.0298.769.4296.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,051.74102.0097.5 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,154.407,632.45-48.1 %0.02,363.371,087.5054.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,454.764,221.45-22.2 %0.0953.91570.1640.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,069.421,483.0028.3 %5.0343.69213.3337.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,526.15374.0085.2 %5.0433.25251.3342.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,358.44639.0072.9 %5.0477.57209.9256.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,359.02301.0087.2 %5.0447.08158.3264.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี3,016.031,278.0057.6 %5.0744.73415.8544.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี5,873.923,497.2440.5 %5.01,224.051,219.860.3 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี2,991.811,405.0053.0 %5.0744.73843.78-13.3 %0.0
สำนักชลประทานที่ 539,162.4526,318.0032.8 %5.06,864.0512,160.80-77.2 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,666.891,695.0053.8 %5.01,609.12504.9768.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี617.59625.00-1.2 %0.0630.64470.5825.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี8,667.863,645.0057.9 %5.03,197.802,319.1927.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,154.984,138.14-92.0 %0.0584.771,106.86-89.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี5,396.683,487.0035.4 %5.01,733.56875.6349.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี2,470.342,915.00-18.0 %0.01,410.30121.6591.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,978.991,854.0053.4 %5.01,684.131,876.71-11.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี12,993.6915,966.80-22.9 %0.01,885.70632.7666.4 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี171,339.56485,337.38-183.3 %0.0662.27758.10-14.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,342.63814.0075.6 %5.0953.91229.0376.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)10,002.403,272.1667.3 %5.01,151.60132.1588.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)9,041.8211,692.26-29.3 %0.03,704.54104.5297.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 310,651.339,325.4312.4 %5.04,449.795,836.73-31.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี2,071.71734.0064.6 %5.077.5568.8711.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี1,300.62459.0064.7 %5.0877.850.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,002.55457.0084.8 %5.0763.75114.0085.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,271.883,601.5415.7 %5.01,201.12572.8552.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี8,450.901.00100.0 %5.01,581.440.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี2,786.786,095.65-118.7 %0.01,253.10721.2742.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,684.771,495.0059.4 %5.01,048.99719.9731.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี10,166.5015,614.37-53.6 %0.02,136.63179.6491.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี4,266.061,368.0067.9 %5.01,201.12490.2959.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,802.812,540.4033.2 %5.01,068.00288.8972.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี5,954.013,430.2742.4 %5.01,904.71101.2094.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,749.362,008.0057.7 %5.01,429.31529.5363.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี1,400.684,310.00-207.7 %0.0475.4012.0197.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี20,215.087,200.0064.4 %5.0525.71373.5428.9 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 78,153.5537,882.0051.5 %5.01,659.39554.8866.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,494.36888.0064.4 %5.0630.6491.5885.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี3,855.073,105.9019.4 %5.01,125.06620.4444.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี14,011.611,181.0091.6 %5.05,144.70593.1588.5 %5.0
สปจ.อุดรธานี7,767.486,673.0014.1 %5.01,570.59502.6168.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี3,941.731,807.0054.2 %5.0896.87243.6672.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี5,298.4636,012.06-579.7 %0.01,169.99505.1656.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 111,793.8512,588.84-6.7 %0.01,402.701,255.3510.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 231,330.821,957.5393.8 %5.01,443.22982.6031.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 39,966.7811,924.40-19.6 %0.01,351.30623.2553.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 448,576.869,416.6480.6 %5.01,521.35292.6980.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)5,748.59174.4297.0 %5.02,653.571,255.2052.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี7,970.173,751.8452.9 %5.0357.8063.7782.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี12,025.399,343.0722.3 %5.0452.89569.48-25.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี80,155.59915.3698.9 %5.01,821.18339.4781.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี74,400.6730,274.0059.3 %5.01,089.66970.6110.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี135,309.0253,795.0060.2 %5.01,171.97591.9049.5 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี62,646.2732,896.0047.5 %5.01,023.62683.7133.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี32,216.1220,300.0037.0 %5.01,008.38705.6030.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี70,820.0121,643.0069.4 %5.01,003.621,061.53-5.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ72,145.4317,648.0075.5 %5.01,017.801,035.55-1.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน93,013.9254,839.7241.0 %5.01,025.302,779.45-171.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี26,121.3125,146.003.7 %1.54,199.783,452.7217.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี42,873.3924,623.0042.6 %5.01,328.34355.2273.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,621.46660.0074.8 %5.01,209.29461.0561.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,348.652,306.0047.0 %5.01,061.95701.9033.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,681.314,910.00-4.9 %0.01,687.48249.4785.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,197.131,197.0062.6 %5.0928.6396.8189.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 49,980.223,209.5267.8 %5.02,693.241,900.0729.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี3,307.17257.0092.2 %5.0839.82264.7468.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี30,653.6213,915.3754.6 %5.03,136.091,269.7859.5 %5.0
รวม 1,697,405 1,173,455 30.87 % 128,070 65,021 49.23 %