จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี1,972.041.0099.9 %5.0535.56136.3774.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี129,917.017,293.3094.4 %5.062.48195.04-212.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี12,850.3114,048.15-9.3 %0.085.6524.5771.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี90,518.494,772.0994.7 %5.04,610.52227.8195.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 475,772.851,914.6497.5 %5.04,641.790.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี2,997.401,353.3454.8 %5.0877.85149.1883.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 100.0028,821.000.0 %0.00.0099.750.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี14,735.0020,618.92-39.9 %0.04,871.211,181.8175.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,029.893,268.0835.0 %5.0514.8859.2888.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,031.01330.0089.1 %5.0251.0080.6567.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี674.78814.00-20.6 %0.0320.2695.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน0.00449.480.0 %0.00.0075.290.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน4,897.72312.2493.6 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม4,866.251.00100.0 %5.0993.45113.0588.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด0.00154.000.0 %0.00.0076.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,211.31498.0084.5 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,085.67441.0085.7 %5.0362.8876.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ4,749.63280.0094.1 %5.0823.2076.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,147.63254.0091.9 %5.0442.0157.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,022.78371.0087.7 %5.0283.7185.5069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,289.16191.0094.2 %5.0298.769.4296.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ0.00102.000.0 %0.00.0076.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,282.65215.0093.5 %5.0250.3976.0069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,291.75467.0085.8 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 44,403.107,632.45-73.3 %0.02,363.371,087.5054.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี0.004,221.450.0 %0.00.00570.160.0 %0.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,059.201,483.0028.0 %5.0343.69213.3337.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,040.35374.0081.7 %5.0433.25251.3342.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,142.93639.0070.2 %5.0477.57209.9256.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,143.45301.0086.0 %5.0447.08158.3264.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี2,553.901,278.0050.0 %5.0742.85415.8544.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี0.003,497.240.0 %0.00.001,219.860.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี2,375.951,405.0040.9 %5.0725.72843.78-16.3 %0.0
สำนักชลประทานที่ 50.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,011.631,695.0043.7 %5.01,590.10504.9768.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี0.00625.000.0 %0.00.00470.580.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี7,556.343,645.0051.8 %5.03,178.792,319.1927.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี0.004,138.140.0 %0.00.001,106.860.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี0.003,487.000.0 %0.00.00875.630.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,415.271,854.0045.7 %5.01,722.171,876.71-9.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี9,118.9215,966.80-75.1 %0.01,752.59632.7663.9 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.00758.100.0 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)9,091.653,272.1664.0 %5.01,151.60132.1588.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี2,848.413,107.00-9.1 %0.0953.91229.0376.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)8,218.2711,692.26-42.3 %0.03,704.54104.5297.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 39,392.009,325.430.7 %0.54,449.795,836.73-31.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี1,881.93734.0061.0 %5.017.3868.87-296.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี1,193.36459.0061.5 %5.0437.370.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,355.75457.0080.6 %5.0763.75114.0085.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี0.003,601.540.0 %0.00.00572.850.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี0.001.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี2,534.140.000.0 %0.01,253.100.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี1,106.071,495.00-35.2 %0.0650.22719.97-10.7 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี9,852.1415,614.37-58.5 %0.02,231.71179.6492.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี3,875.271,368.0064.7 %5.01,201.12490.2959.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,316.482,540.4023.4 %5.01,068.00288.8972.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี4,817.073,430.2728.8 %5.01,771.60101.2094.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี0.002,008.000.0 %0.00.00529.530.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี0.004,310.000.0 %0.00.0012.010.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี0.007,200.000.0 %0.00.00373.540.0 %0.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 0.0037,882.000.0 %0.00.00554.880.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี0.00888.000.0 %0.00.0091.580.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี3,396.893,105.908.6 %4.01,125.06620.4444.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี12,728.111,181.0090.7 %5.05,144.70593.1588.5 %5.0
สปจ.อุดรธานี0.006,673.000.0 %0.00.00502.610.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี0.001,807.000.0 %0.00.00243.660.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี0.0036,012.060.0 %0.00.00505.160.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 110,694.4612,588.84-17.7 %0.01,402.701,255.3510.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 20.001,957.530.0 %0.00.00982.600.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 30.0011,750.400.0 %0.00.00623.250.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 441,380.279,416.6477.2 %5.01,514.43292.6980.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)0.00174.420.0 %0.00.001,255.200.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี7,240.073,751.8448.2 %5.0357.8063.7782.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี10,918.189,343.0714.4 %5.0444.99569.48-28.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี71,923.75915.3698.7 %5.01,821.18339.4781.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี67,473.1030,274.0055.1 %5.01,089.66970.6110.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี106,764.7853,795.0049.6 %5.01,171.97591.9049.5 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี56,907.6832,896.0042.2 %5.01,023.62683.7133.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี29,397.0520,300.0030.9 %5.01,023.62705.6031.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี56,166.1221,643.0061.5 %5.01,006.541,061.53-5.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ0.0017,648.000.0 %0.00.001,035.550.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน73,329.8554,839.7225.2 %5.01,016.542,779.45-173.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี23,874.4925,146.00-5.3 %0.04,199.782,687.5636.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี25,974.3924,623.005.2 %2.51,332.09355.2273.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,136.84660.0069.1 %5.01,209.29461.0561.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 3,950.722,306.0041.6 %5.01,061.95701.9033.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,015.684,910.00-22.3 %0.01,706.50249.4785.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี2,715.981,197.0055.9 %5.01,423.3696.8193.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 48,867.623,209.5263.8 %5.02,693.241,900.0729.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี0.00257.000.0 %0.00.00264.740.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี28,653.5613,915.3751.4 %5.03,136.091,269.7859.5 %5.0
รวม 1,391,881 546,276 60.75 % 109,860 44,864 59.16 %