จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,639.02727.0080.0 %5.0234.5458.5775.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,377.861,918.0043.2 %5.0380.3297.2974.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,345.842,146.0035.9 %5.0500.7772.6985.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 416,929.7141,000.00-142.2 %0.04,379.12330.3092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 142,043.6928,000.0033.4 %5.03,285.121,063.0567.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 234,511.0026,828.0022.3 %5.02,518.46940.5062.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,384.69662.0084.9 %5.0259.73104.5059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 14,939.071,624.0067.1 %5.0333.3695.9571.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,241.162,916.0059.7 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,045.921,310.0078.3 %5.0309.2290.0070.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 26,947.103,749.0046.0 %5.0356.9290.2574.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย4,667.38996.0078.7 %5.0217.1459.7672.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,799.113,340.0050.9 %5.0338.74123.5063.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,149.701,931.0062.5 %5.0258.7085.5067.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 17,005.8814,000.00-99.8 %0.01,432.551,087.8524.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,725.782,698.001.0 %0.51,072.92771.4028.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,482.452,742.0038.8 %5.0919.14475.0048.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,832.941,310.0053.8 %5.0386.67130.1566.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,949.241,076.0063.5 %5.0336.72133.3760.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี3,648.642,448.0032.9 %5.0580.68865.87-49.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี2,264.082,623.00-15.9 %0.0407.840.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,552.951,606.0064.7 %5.0957.15570.3940.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี11,574.7223,984.00-107.2 %0.01,660.7716.2599.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,614.271,972.0045.4 %5.0493.59334.3932.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,186.516,045.00-44.4 %0.0974.34657.1432.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,468.631,027.0070.4 %5.0610.400.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,943.17255.0091.3 %5.0310.61179.5742.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี1,875.374,504.00-140.2 %0.0715.87314.7156.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี9,467.8425,669.00-171.1 %0.01,527.661,359.8811.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,960.754,670.005.9 %2.5805.05578.9228.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี3,707.832,431.0034.4 %5.0614.89405.0134.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,565.1215,673.00-138.7 %0.01,337.47108.0391.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,354.511,138.0090.0 %5.0609.06178.2670.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,711.462,189.0041.0 %5.0520.48195.4662.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,316.232,524.0052.5 %5.0728.96168.1376.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,072.935,261.0013.4 %5.01,250.54605.8051.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี7,652.9611,839.00-54.7 %0.01,140.9643.1196.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,746.006,412.0040.3 %5.0358.83444.45-23.9 %0.0
รจก.บางขวาง 162,644.56154,699.004.9 %2.01,972.22355.8982.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี49,634.9945,020.009.3 %4.5812.04652.9519.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,805.15698.0075.1 %5.0253.5657.0077.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,826.211,717.0064.4 %5.0976.17305.8968.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,407.311,724.0049.4 %5.0481.75210.3256.3 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี9,518.8215,221.00-59.9 %0.01,622.71511.4568.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,513.311,413.0059.8 %5.0538.82129.5076.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,479.164,941.00-10.3 %0.0544.91251.7553.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 198,276.9115,535.0084.2 %5.0345.06385.18-11.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 232,990.6116,045.0051.4 %5.0617.64315.9748.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)34,548.4215,850.0054.1 %5.01,404.71299.9178.6 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,674.3912,301.00-84.3 %0.0335.92178.0447.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,121.053,344.0018.9 %5.0310.69188.5539.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี52,025.3725,324.0051.3 %5.0424.44852.98-101.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี14,306.9016,462.00-15.1 %0.02,122.15801.0762.3 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ237,613.30109,000.0054.1 %5.0347.14730.55-110.4 %0.0
สถาบันทันตกรรม92,359.5762,000.0032.9 %5.0234.32260.77-11.3 %0.0
สถาบันโรคทรวงอก710,300.50553,054.0022.1 %5.011,464.721,108.5690.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0505.8325.1295.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,685.752,788.0024.4 %5.0618.74464.1725.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,852.00583.0079.6 %5.0272.57202.0625.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี11,136.4920,000.00-79.6 %0.05,098.0414,755.40-189.4 %0.0
รวม 1,819,422 1,338,962 26.41 % 64,797 35,956 44.51 %