จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,755.16727.0080.6 %5.0234.5458.5775.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,485.661,918.0045.0 %5.0380.3297.2974.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,452.622,146.0037.8 %5.0500.7772.6985.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 418,502.1041,000.00-121.6 %0.04,379.12330.3092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 235,612.4226,828.0024.7 %5.02,518.46940.5062.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 143,385.5128,000.0035.5 %5.03,285.121,063.0567.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,524.63662.0085.4 %5.0259.73104.5059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,096.701,624.0068.1 %5.0333.3695.9571.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,472.272,916.0061.0 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,238.881,310.0079.0 %5.0309.2290.0070.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 27,168.823,749.0047.7 %5.0356.9290.2574.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย4,816.34996.0079.3 %5.0217.1459.7672.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง7,016.113,340.0052.4 %5.0338.74123.5063.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,314.051,931.0063.7 %5.0258.7085.5067.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10.0014,000.000.0 %0.00.001,087.850.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,812.772,698.004.1 %2.01,072.92771.4028.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,625.512,742.0040.7 %5.0919.14475.0048.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,923.351,310.0055.2 %5.0386.67130.1566.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี3,043.361,076.0064.6 %5.0336.72133.3760.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี3,765.092,448.0035.0 %5.0580.68865.87-49.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี2,336.342,623.00-12.3 %0.0407.840.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,698.261,606.0065.8 %5.0957.15600.4137.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี11,944.1323,984.00-100.8 %0.01,660.7716.2599.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,729.621,972.0047.1 %5.0493.59334.3932.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,315.796,045.00-40.1 %0.0974.34657.1432.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,579.331,027.0071.3 %5.0610.400.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี3,037.10255.0091.6 %5.0310.61179.5742.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี1,935.224,504.00-132.7 %0.0715.87314.7156.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี9,770.0025,669.00-162.7 %0.01,527.661,359.8811.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,119.084,670.008.8 %4.0805.05578.9228.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี16,331.832,431.0085.1 %5.04,861.09405.0191.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,774.6415,673.00-131.3 %0.01,337.47108.0391.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,716.891,138.0090.3 %5.0609.06178.2670.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,829.922,189.0042.8 %5.0520.48195.4662.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,485.902,524.0054.0 %5.0728.96190.0073.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,266.755,261.0016.0 %5.01,250.54605.8051.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี7,897.2111,839.00-49.9 %0.01,140.9643.1196.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี11,088.966,412.0042.2 %5.0358.83444.45-23.9 %0.0
รจก.บางขวาง 167,835.36154,699.007.8 %3.51,972.22355.8982.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี51,219.0845,020.0012.1 %5.0812.04652.9519.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,894.67698.0075.9 %5.0253.5657.0077.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี3,114.931,717.0044.9 %5.0367.65305.8916.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,516.061,724.0051.0 %5.0481.75210.3256.3 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี9,822.6115,221.00-55.0 %0.01,622.71511.4568.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,625.441,413.0061.0 %5.0538.82129.5076.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,616.294,941.00-7.0 %0.0542.65251.7553.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)35,651.0215,850.0055.5 %5.01,404.71299.9178.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1101,413.4015,535.0084.7 %5.0345.06385.18-11.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 234,043.5016,045.0052.9 %5.0617.64315.9748.8 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี0.0012,301.000.0 %0.00.00178.040.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,252.583,344.0021.4 %5.0310.69188.5539.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี53,685.7525,324.0052.8 %5.0424.44852.98-101.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี14,693.0116,462.00-12.0 %0.02,093.96801.0761.7 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ245,196.70109,000.0055.5 %5.0347.14730.55-110.4 %0.0
สถาบันทันตกรรม90,991.6962,000.0031.9 %5.0234.32260.77-11.3 %0.0
สถาบันโรคทรวงอก732,969.69553,054.0024.5 %5.011,464.721,108.5690.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0505.8325.1295.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,803.382,788.0026.7 %5.0618.74464.1725.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,943.02583.0080.2 %5.0272.57202.0625.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี11,491.9120,000.00-74.0 %0.05,098.0414,755.40-189.4 %0.0
รวม 1,858,986 1,292,488 30.47 % 61,613 19,789 67.88 %