จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,474.84599.0075.8 %5.0570.36243.0257.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย20,347.269,629.9052.7 %5.074.04240.42-224.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย9,536.1310,286.00-7.9 %0.051.73148.86-187.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย21,953.511,401.1893.6 %5.0126.19162.36-28.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,606.521,198.0054.0 %5.0627.41222.0764.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,864.341,380.0051.8 %5.0358.32115.2067.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย14,569.7411,300.0022.4 %5.03,050.741,020.3066.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,508.15484.0086.2 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,227.05188.0095.6 %5.0339.0657.0083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,620.29385.0089.4 %5.0397.5957.0085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,570.52464.0087.0 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,407.26266.0092.2 %5.0453.6890.2580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว605.534.0099.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง3,998.46687.0082.8 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,655.79646.0082.3 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว1,068.2018.0098.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,812.98437.0088.5 %5.0287.1057.0080.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่7,713.108,445.40-9.5 %0.01,479.18991.8432.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน2,883.523,960.70-37.4 %0.0835.55418.1150.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,342.493,443.2120.7 %5.01,407.071,150.8918.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,587.45644.0075.1 %5.01,548.34140.3290.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,434.001,180.0065.6 %5.0988.72295.0370.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,801.93600.0078.6 %5.0760.52427.5043.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,580.76300.0088.4 %5.01,605.39427.5073.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย3,980.421,282.0067.8 %5.0969.91404.0458.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,654.801,384.0016.4 %5.0508.91475.006.7 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,921.061,840.3962.6 %5.01,654.27677.4259.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,767.331,384.0063.3 %5.01,121.82215.3980.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย4,981.177,472.00-50.0 %0.01,377.51196.6585.7 %5.0
ท่าอากาศยานเลย49,652.9331,652.0036.3 %5.0564.12528.726.3 %3.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,573.111,903.5046.7 %5.01,026.73425.5458.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,060.92250.0076.4 %5.068.2466.502.5 %1.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,545.18882.0042.9 %5.072.5869.584.1 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,059.14717.0076.6 %5.0836.11106.4387.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,625.20306.0088.3 %5.0684.4567.6690.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,179.932,437.6223.3 %5.0568.33255.8255.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,056.772,310.0054.3 %5.01,376.062,995.69-117.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,574.682,800.0021.7 %5.01,102.79760.0031.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,364.821,089.0067.6 %5.0893.63286.2568.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย4,188.356,692.83-59.8 %0.01,197.89137.0688.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย9,941.601,428.0085.6 %5.0912.65245.9873.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,074.841,357.0055.9 %5.0817.56242.5470.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย3,894.692,047.0047.4 %5.05,731.53428.9392.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย3,868.701,517.7660.8 %5.01,159.88734.1836.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,684.561,678.0037.5 %5.0684.4634.6994.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย9,844.072,329.0076.3 %5.0855.60456.8846.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย33,491.0020,350.5439.2 %5.0994.82458.7353.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,645.08294.0088.9 %5.01,508.83213.7485.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,332.50656.0080.3 %5.0893.63397.1155.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย679.87374.0045.0 %5.0684.45318.5353.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)3,845.323,545.507.8 %3.5988.72255.2774.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,401.051,604.0052.8 %5.0931.66263.7871.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย4,214.84972.3676.9 %5.0558.33995.11-78.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 120,641.0413,267.0535.7 %5.01,695.51671.0660.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 215,461.4239,661.72-156.5 %0.01,542.30380.0075.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)130,305.227,310.3494.4 %5.0334.98462.71-38.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 313,571.266,075.6355.2 %5.01,628.781,104.7232.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย28,624.391,908.3493.3 %5.0336.81347.52-3.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย62,557.6035,000.0044.1 %5.01,586.17475.0070.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย80,253.5743,633.3745.6 %5.0999.78982.511.7 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย4,410.5513,384.00-203.5 %0.0782.49645.7417.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง44,804.6211,645.0074.0 %5.01,020.941,520.08-48.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย7,567.6711,106.40-46.8 %0.02,162.721,705.0121.2 %5.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,361.922,120.0036.9 %5.0950.68534.4643.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,560.521,048.0059.1 %5.0646.41150.9076.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 731,394 346,662 52.60 % 60,551 28,219 53.40 %