จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,455.19599.0075.6 %5.0570.36243.0257.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย20,185.789,629.9052.3 %5.074.04240.42-224.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย9,460.4410,286.00-8.7 %0.051.73148.86-187.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย22,372.6112,000.0046.4 %5.0126.1971.7443.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,585.831,198.0053.7 %5.0627.41222.0764.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,841.611,380.0051.4 %5.0358.32115.2067.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย14,195.0011,300.0020.4 %5.02,909.33456.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,380.22266.0092.1 %5.0453.6890.2580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว600.724.0099.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง3,966.72687.0082.7 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,626.78646.0082.2 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว1,059.7218.0098.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,782.72437.0088.4 %5.0287.1057.0080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,480.31400.0088.5 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,193.50188.0095.5 %5.0339.0657.0083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,591.56385.0089.3 %5.0397.5957.0085.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่7,651.898,445.40-10.4 %0.01,479.18991.8432.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน2,860.643,960.70-38.5 %0.0835.55418.1150.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,308.033,443.2120.1 %5.01,407.071,150.8918.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,566.92644.0074.9 %5.01,548.34140.3290.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,406.751,180.0065.4 %5.0988.72295.0370.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,779.69600.0078.4 %5.0760.52427.5043.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,560.28300.0088.3 %5.01,605.39427.5073.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย3,948.831,282.0067.5 %5.0969.91404.0458.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,641.671,384.0015.7 %5.0508.91475.006.7 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,882.001,840.3962.3 %5.01,654.27677.4259.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,737.431,384.0063.0 %5.01,121.82215.3980.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย4,941.647,472.00-51.2 %0.01,377.51196.6585.7 %5.0
ท่าอากาศยานเลย49,258.8631,652.0035.7 %5.0564.12528.726.3 %3.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,544.751,903.5046.3 %5.01,026.73182.6782.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,532.92882.0042.5 %5.072.5869.584.1 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,052.50250.0076.2 %5.068.2466.502.5 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,034.86717.0076.4 %5.0836.11106.4387.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,604.36306.0088.3 %5.0684.4567.6690.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,154.692,437.6222.7 %5.0568.33255.8255.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,016.642,310.0054.0 %5.01,376.062,995.69-117.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,546.312,800.0021.0 %5.01,102.79760.0031.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย991.671,089.00-9.8 %0.0581.12286.2550.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย4,155.106,692.83-61.1 %0.01,197.89137.0688.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย9,862.691,428.0085.5 %5.0912.65245.9873.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,050.431,357.0055.5 %5.0817.56242.5470.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย3,863.782,047.0047.0 %5.05,731.53428.9392.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย3,838.001,517.7660.5 %5.01,159.88734.1836.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,663.251,678.0037.0 %5.0684.4634.6994.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย9,765.942,329.0076.2 %5.0855.60456.8846.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย33,225.2020,350.5438.7 %5.0994.82458.7353.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,624.08294.0088.8 %5.01,508.83213.7485.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,306.06656.0080.2 %5.0893.63397.1155.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย674.47374.0044.5 %5.0684.45318.5353.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)3,814.813,545.507.1 %3.5988.72255.2774.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,374.061,604.0052.5 %5.0931.66263.7871.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย4,181.39972.3676.7 %5.0558.33995.11-78.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 120,477.2213,267.0535.2 %5.01,695.51671.0660.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 215,338.7145,000.00-193.4 %0.01,542.30380.0075.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 38,915.064,300.0051.8 %5.01,643.78408.5075.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)129,271.057,310.3494.3 %5.0334.98462.71-38.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย28,397.211,908.3493.3 %5.0336.81347.52-3.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย62,061.1135,000.0043.6 %5.01,586.17475.0070.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย79,616.6443,633.3745.2 %5.0999.78982.511.7 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง44,449.0311,645.0073.8 %5.01,020.941,520.08-48.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย7,507.6111,106.40-47.9 %0.02,162.721,705.0121.2 %5.0
โรงพยาบาลเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,335.242,120.0036.4 %5.0950.68534.4643.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,540.191,500.0040.9 %5.0646.41206.4068.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 702,328 346,450 50.67 % 58,360 38,789 33.53 %