จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,097.98146.0095.3 %5.0394.9085.5078.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย22,014.7323,665.80-7.5 %0.079.99117.80-47.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,085.721,940.0037.1 %5.0451.95332.5026.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,042.601,054.0065.4 %5.0553.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย17,627.2210,684.0039.4 %5.02,600.76723.9072.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,702.95353.0092.5 %5.0306.44105.4265.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,579.75630.0086.2 %5.0343.45114.0066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,075.34410.0089.9 %5.0430.68114.0073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,829.32540.0088.8 %5.0303.62108.3064.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่3,927.09410.0089.6 %5.0355.08104.5070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,109.01240.0094.2 %5.0442.20104.5076.4 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 24,477.004,233.425.4 %2.51,079.48263.2075.6 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย52,598.1343,214.9517.8 %5.02,055.74451.3678.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,104.415,312.16-4.1 %0.01,219.16854.0529.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย4,244.891,923.2554.7 %5.0718.17166.7976.8 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,627.832,700.0025.6 %5.0794.24864.50-8.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,077.07724.0076.5 %5.0733.71515.0929.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,725.42519.0089.0 %5.0528.0197.5681.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย6,881.661,722.0075.0 %5.01,668.991,553.256.9 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย2,267.061,650.0027.2 %5.0545.34864.50-58.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,628.652,203.4039.3 %5.0800.80787.141.7 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,429.573,035.5231.5 %5.0815.20133.0083.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย5,888.172,793.0052.6 %5.01,231.61276.8277.5 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,403.521,162.0065.9 %5.0699.1641.5694.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,492.92510.0065.8 %5.060.602.8595.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,257.881,009.0069.0 %5.0642.0765.7889.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,175.80490.0084.6 %5.0528.01475.0010.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย3,874.553,902.40-0.7 %0.0870.30285.0067.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย4,696.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,231.611,612.75-30.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย4,016.298,500.00-111.6 %0.0946.37475.0049.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,484.311,824.0066.7 %5.01,459.80104.5092.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,119.4311,244.62-119.6 %0.01,079.4883.7092.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,372.484,100.00-21.6 %0.0547.03475.0013.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,442.153,006.9612.6 %5.0718.17325.3254.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,192.382,604.0037.9 %5.0832.27169.5479.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย5,398.071,257.7676.7 %5.0699.16316.0754.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,254.711,946.1640.2 %5.0489.982.8799.4 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย10,628.722,523.0076.3 %5.0667.69404.7439.4 %5.0
รจจ.หนองคาย 55,933.3127,241.5151.3 %5.0675.33520.1923.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,675.05763.0071.5 %5.0394.89158.7659.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,914.752,457.4937.2 %5.0899.72290.4367.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,158.82587.0081.4 %5.0470.97401.3514.8 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,302.384,066.745.5 %2.5870.30444.4348.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,590.871,540.0057.1 %5.0699.16190.0072.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย3,974.402,000.0049.7 %5.0775.22484.5037.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 114,102.1414,598.24-3.5 %0.01,440.621,558.31-8.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 262,908.6514,236.0077.4 %5.01,503.131,166.9222.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)12,430.537,210.3042.0 %5.01,377.9766.5895.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย2,948.753,100.00-5.1 %0.0274.8845.0083.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย74,953.6259,000.0021.3 %5.01,273.591,140.0010.5 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย26,363.3812,000.0054.5 %5.0699.55475.0032.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย67,445.0816,452.0075.6 %5.0586.62278.5952.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย9,555.8912,802.50-34.0 %0.01,596.501,512.775.2 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,584.801,204.0066.4 %5.0585.06380.0035.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย3,083.08750.0075.7 %5.0489.98486.400.7 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย37,661.8615,000.0060.2 %5.02,864.503,980.00-38.9 %0.0
รวม 628,742 349,192 44.46 % 46,849 27,157 42.03 %