จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย0.00146.000.0 %0.00.0085.500.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย22,297.8023,665.80-6.1 %0.094.27117.80-25.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย0.001,940.000.0 %0.00.00332.500.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,495.181,054.0057.8 %5.0553.600.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย0.0010,684.000.0 %0.00.00723.900.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ0.00353.000.0 %0.00.00105.420.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่0.00630.000.0 %0.00.00114.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม0.00410.000.0 %0.00.00114.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย0.00540.000.0 %0.00.00108.300.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่0.00410.000.0 %0.00.00104.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี0.00240.000.0 %0.00.00104.500.0 %0.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 20.005,400.000.0 %0.00.00126.250.0 %0.0
ด่านศุลกากรหนองคาย0.0043,214.950.0 %0.00.00451.360.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย4,923.585,312.16-7.9 %0.01,219.16854.0529.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย0.001,923.250.0 %0.00.00166.790.0 %0.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย0.002,700.000.0 %0.00.00864.500.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย2,660.83724.0072.8 %5.0656.46515.0921.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,319.42519.0088.0 %5.0528.0197.5681.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย0.001,722.000.0 %0.00.001,553.250.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย2,544.691,650.0035.2 %5.0652.55864.50-32.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,217.942,203.4031.5 %5.0800.80787.141.7 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,043.663,035.5224.9 %5.0815.20133.0083.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย5,392.462,793.0048.2 %5.01,231.61276.8277.5 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย0.001,162.000.0 %0.00.0041.550.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย0.00510.000.0 %0.00.002.850.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย0.001,009.000.0 %0.00.0065.780.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย0.00490.000.0 %0.00.00475.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย0.003,902.400.0 %0.00.00285.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย0.008,500.000.0 %0.00.00475.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย1,935.441,824.005.8 %2.5738.15104.5085.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,371.2811,244.62-157.2 %0.01,079.4883.7092.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย0.004,100.000.0 %0.00.00475.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย0.003,006.960.0 %0.00.00325.320.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,319.792,604.0039.7 %5.0832.27169.5479.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย0.001,257.760.0 %0.00.00316.070.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย0.001,946.160.0 %0.00.002.870.0 %0.0
สถานพินิจฯหนองคาย9,703.052,523.0074.0 %5.0667.69304.0054.5 %5.0
รจจ.หนองคาย 0.0030,500.000.0 %0.00.00407.500.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,354.97763.0067.6 %5.0394.89158.7659.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,053.992,457.4919.5 %5.0899.72290.4367.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,607.00587.0077.5 %5.0489.98401.3518.1 %5.0
สปส.จ.หนองคาย0.004,066.740.0 %0.00.00304.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย0.001,540.000.0 %0.00.00190.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย0.002,000.000.0 %0.00.00484.500.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 110,975.4414,598.24-33.0 %0.01,438.311,558.31-8.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 259,123.0114,236.0075.9 %5.01,503.131,166.9222.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)0.007,210.300.0 %0.00.00380.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย0.003,100.000.0 %0.00.0045.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย0.0059,000.000.0 %0.00.001,140.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย0.0012,000.000.0 %0.00.00475.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย55,969.2816,452.0070.6 %5.0586.62278.5952.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย8,847.6212,802.50-44.7 %0.01,596.501,512.775.2 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 0.001,204.000.0 %0.00.00380.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย0.00750.000.0 %0.00.00486.400.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย0.0015,000.000.0 %0.00.003,980.000.0 %0.0
รวม 612,330 350,389 42.78 % 43,367 25,344 41.56 %