จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,693.58895.0066.8 %5.0467.00195.0858.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม20,415.3911,490.8043.7 %5.0122.73107.6112.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,703.851,464.0045.9 %5.0562.07165.3670.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,081.211,719.0044.2 %5.0619.12114.1081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม15,430.3611,880.0023.0 %5.03,148.23898.9671.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,440.051,441.0067.5 %5.0381.1498.7274.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,559.86533.0085.0 %5.0267.3385.4968.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,902.21579.0085.2 %5.0316.3879.0175.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,700.16445.0090.5 %5.0277.8279.0571.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,732.79299.0092.0 %5.0278.8610.4396.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,877.16262.0093.2 %5.0226.479.4895.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,888.73202.0094.8 %5.0210.1684.3259.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,957.22362.0090.9 %5.0389.7299.6474.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,076.73527.0087.1 %5.0321.1580.0575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,785.61233.0093.8 %5.0158.829.6693.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,820.42150.0096.1 %5.0308.4179.9574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,721.69237.0093.6 %5.0184.629.7694.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,847.742,189.0043.1 %5.0828.30416.1049.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคาม2,425.781,309.0046.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,644.52640.8075.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,401.631,006.0070.4 %5.0847.31501.0040.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,137.421,407.0055.2 %5.0657.13520.0420.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,030.22763.0074.8 %5.0619.120.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม7,978.523,195.0660.0 %5.02,729.901,514.6044.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,501.543,165.00-26.5 %0.0576.621,164.79-102.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,222.092,230.2157.3 %5.01,550.911,089.8729.7 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,759.581,822.0051.5 %5.0934.49208.1777.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม5,284.4811,024.90-108.6 %0.01,151.57415.3163.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,407.132,258.2833.7 %5.0771.25352.6754.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,498.58258.0082.8 %5.058.1745.4821.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,934.20604.0079.4 %5.0463.9694.6979.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,903.40457.0084.3 %5.0562.07492.2312.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,781.792,629.6630.5 %5.0866.33408.4552.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม4,963.5438,139.63-668.4 %0.01,379.762,199.90-59.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม4,068.318,123.00-99.7 %0.0876.14740.7815.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,564.852,124.7517.2 %5.0409.95220.6946.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,970.948,753.15-9.8 %0.02,157.50176.2791.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,307.57906.0030.7 %5.0475.87520.79-9.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,777.051,679.0055.5 %5.0699.71322.3653.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,539.773,767.0017.0 %5.0980.43143.4585.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,737.162,200.0061.7 %5.01,379.74353.0774.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,499.042,326.2264.2 %5.01,056.7271.6193.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม10,686.861,781.0083.3 %5.0866.33404.1653.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 35,760.9029,204.5718.3 %5.0829.54891.65-7.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,041.562,939.003.4 %1.5600.11348.9841.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,136.773,988.003.6 %1.5681.86428.2937.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,886.821,482.0048.7 %5.0543.07294.5745.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม3,784.736,019.00-59.0 %0.0866.31284.8967.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,256.561,456.0055.3 %5.0714.20354.8450.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม1,153.133,279.32-184.4 %0.0478.04452.155.4 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)26,329.659,285.2864.7 %5.01,798.4598.5494.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 138,037.0115,593.9659.0 %5.01,351.43381.5671.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 247,242.7612,445.0073.7 %5.018,708.53354.7598.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3ไม่ครบ9,399.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ922.95ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,086.182,592.0074.3 %5.0370.58104.4171.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม75,450.1362,669.0016.9 %5.01,545.651,151.9525.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม170,585.1134,299.0079.9 %5.0846.71528.9037.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม31,802.9434,879.00-9.7 %0.0910.654,253.99-367.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม16,219.32179.0698.9 %5.0692.21709.21-2.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย52,360.1117,688.0066.2 %5.0798.15865.31-8.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม56,371.7914,724.0073.9 %5.0732.46840.81-14.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม7,968.6118,893.00-137.1 %0.01,756.242,790.04-58.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,059.341,326.0056.7 %5.0714.21441.6138.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,053.07709.0076.8 %5.0619.12467.5724.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม38,239.9113,183.2665.5 %5.05,940.503,039.3048.8 %5.0
รวม 832,487 424,311 49.03 % 72,637 33,667 53.65 %