จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,734.24895.0067.3 %467.00195.0858.2 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม20,723.5511,490.8044.6 %122.73107.6112.3 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,744.661,464.0046.7 %562.07165.3670.6 %
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,127.721,719.0045.0 %619.12114.1081.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม11,451.3311,880.00-3.7 %3,148.23898.9671.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,507.071,441.0068.0 %381.1411.9596.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,613.60533.0085.3 %267.3385.4968.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,961.11579.0085.4 %316.3879.0175.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,771.10445.0090.7 %277.8279.0571.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,789.13299.0092.1 %278.8610.4396.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,935.68262.0093.3 %226.479.4895.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,947.43202.0094.9 %210.1684.3259.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,016.95362.0091.0 %389.7299.6474.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,138.27527.0087.3 %321.1580.0575.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,842.75233.0093.9 %158.829.6693.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,878.08150.0096.1 %308.4179.9574.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,777.87237.0093.7 %184.629.7694.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,905.822,189.0044.0 %828.30416.1049.8 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคาม2,462.401,309.0046.8 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,684.44640.8076.1 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,452.971,006.0070.9 %847.31501.0040.9 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,184.781,407.0055.8 %438.95520.04-18.5 %
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,075.96763.0075.2 %619.120.9599.8 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม7,246.553,195.0655.9 %2,368.591,514.6036.1 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,539.303,165.00-24.6 %576.621,164.79-102.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,300.912,230.2157.9 %1,550.911,089.8729.7 %
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,816.331,822.0052.3 %934.49208.1777.7 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม5,319.3911,024.90-107.3 %1,132.55415.3163.3 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,458.562,258.2834.7 %771.25352.6754.3 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,521.20258.0083.0 %58.1745.4821.8 %
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,978.37604.0079.7 %463.9694.6979.6 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,947.22457.0084.5 %562.07492.2312.4 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,838.872,629.6631.5 %866.33408.4552.9 %
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม5,038.4638,139.63-657.0 %1,379.762,199.90-59.4 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม4,129.728,123.00-96.7 %876.14740.7815.4 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม619.661,797.00-190.0 %309.70220.6928.7 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,091.258,753.15-8.2 %2,157.50176.2791.8 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,327.31906.0031.7 %475.87520.79-9.4 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,834.061,679.0056.2 %699.71322.3653.9 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,608.303,767.0018.3 %980.43143.4585.4 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,823.762,200.0062.2 %1,379.74353.0774.4 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,597.142,326.2264.7 %1,056.7271.6193.2 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม10,848.171,781.0083.6 %866.33404.1653.3 %
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 36,300.6929,204.5719.5 %829.54891.65-7.5 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,087.472,939.004.8 %600.11348.9841.8 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,199.213,988.005.0 %681.86428.2937.2 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,930.401,482.0049.4 %543.07294.5745.8 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม3,841.866,019.00-56.7 %866.31284.8967.1 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,305.711,456.0056.0 %714.20354.8450.3 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม1,170.543,279.32-180.2 %478.04452.155.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)26,727.079,285.2865.3 %1,798.4598.5494.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 110,340.1815,593.96-50.8 %1,345.66381.5671.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 247,955.8612,445.0074.0 %18,708.53354.7598.1 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,238.432,592.0074.7 %370.58104.4171.8 %
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม76,589.0048,528.0036.6 %1,545.651,134.7526.6 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม173,159.9834,299.0080.2 %846.71528.9037.5 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม16,464.14179.0698.9 %692.21709.21-2.5 %
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย53,150.4517,688.0066.7 %798.15865.31-8.4 %
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม57,222.6914,724.0074.3 %732.46456.0037.7 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม8,088.8918,893.00-133.6 %1,756.242,790.04-58.9 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,105.521,326.0057.3 %714.21441.6138.2 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,099.15709.0077.1 %619.12467.5724.5 %
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม38,817.1213,183.2666.0 %5,940.503,039.3048.8 %
รวม 777,406 374,963 51.77 % 71,022 28,925 59.27 %