จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,734.24895.0067.3 %5.0467.00195.0858.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม20,723.5511,490.8044.6 %5.0122.73107.6112.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,744.661,464.0046.7 %5.0562.07165.3670.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,127.721,719.0045.0 %5.0619.12114.1081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม15,663.2711,880.0024.2 %5.03,148.23898.9671.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,507.071,441.0068.0 %5.0381.1498.7274.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,613.60533.0085.3 %5.0267.3385.4968.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,961.11579.0085.4 %5.0316.3879.0175.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,771.10445.0090.7 %5.0277.8279.0571.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,789.13299.0092.1 %5.0278.8610.4396.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,935.68262.0093.3 %5.0226.479.4895.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,947.43202.0094.9 %5.0210.1684.3259.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,016.95362.0091.0 %5.0389.7299.6474.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,138.27527.0087.3 %5.0321.1580.0575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,842.75233.0093.9 %5.0158.829.6693.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,878.08150.0096.1 %5.0308.4179.9574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,777.87237.0093.7 %5.0184.629.7694.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,905.822,189.0044.0 %5.0828.30416.1049.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคาม2,462.401,309.0046.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,684.44640.8076.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,452.971,006.0070.9 %5.0847.31501.0040.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,184.781,407.0055.8 %5.0438.95520.04-18.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,075.96763.0075.2 %5.0619.120.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,098.953,195.0660.5 %5.02,729.901,514.6044.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,539.303,165.00-24.6 %0.0576.621,164.79-102.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,300.912,230.2157.9 %5.01,550.911,089.8729.7 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,816.331,822.0052.3 %5.0934.49208.1777.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม5,319.3911,024.90-107.3 %0.01,132.55415.3163.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,458.562,258.2834.7 %5.0771.25352.6754.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,521.20258.0083.0 %5.058.1745.4821.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,978.37604.0079.7 %5.0463.9694.6979.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,947.22457.0084.5 %5.0562.07492.2312.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,838.872,629.6631.5 %5.0866.33408.4552.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม5,038.4638,139.63-657.0 %0.01,379.762,199.90-59.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม4,129.728,123.00-96.7 %0.0876.14740.7815.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม619.661,797.00-190.0 %0.0309.70220.6928.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,091.258,753.15-8.2 %0.02,157.50176.2791.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,327.31906.0031.7 %5.0475.87520.79-9.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,834.061,679.0056.2 %5.0699.71322.3653.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,608.303,767.0018.3 %5.0980.43143.4585.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,823.762,200.0062.2 %5.01,379.74353.0774.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,597.142,326.2264.7 %5.01,056.7271.6193.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม10,848.171,781.0083.6 %5.0866.33404.1653.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 36,300.6929,204.5719.5 %5.0829.54891.65-7.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,087.472,939.004.8 %2.0600.11348.9841.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,199.213,988.005.0 %2.5681.86428.2937.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,930.401,482.0049.4 %5.0543.07294.5745.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม3,841.866,019.00-56.7 %0.0866.31284.8967.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,305.711,456.0056.0 %5.0714.20354.8450.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม1,170.543,279.32-180.2 %0.0478.04452.155.4 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)26,727.079,285.2865.3 %5.01,798.4598.5494.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 110,340.1815,593.96-50.8 %0.01,345.66381.5671.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 247,955.8612,445.0074.0 %5.018,708.53354.7598.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,238.432,592.0074.7 %5.0370.58104.4171.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม76,589.0062,669.0018.2 %5.01,545.651,151.9525.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม173,159.9834,299.0080.2 %5.0846.71528.9037.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม16,464.14179.0698.9 %5.0692.21709.21-2.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย53,150.4517,688.0066.7 %5.0798.15865.31-8.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม57,222.6914,724.0074.3 %5.0732.46456.0037.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม8,088.8918,893.00-133.6 %0.01,756.242,790.04-58.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,105.521,326.0057.3 %5.0714.21441.6138.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,099.15709.0077.1 %5.0619.12467.5724.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม38,817.1213,183.2666.0 %5.05,940.503,039.3048.8 %5.0
รวม 777,406 374,963 51.77 % 71,022 28,925 59.27 %