จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,800.71237.0091.5 %5.0503.61218.2956.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด13,360.185,061.8062.1 %5.0145.92141.213.2 %1.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด42,496.565,061.8088.1 %5.0118.030.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด3,373.742,981.0011.6 %5.0450.761.0099.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,013.581,588.0047.3 %5.0471.2696.2679.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด23,200.085,980.0474.2 %5.03,260.941,097.7366.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,516.631,640.0063.7 %5.0231.4735.0084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย3,721.53223.0094.0 %5.0312.2869.5077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,788.00271.0092.8 %5.0235.0554.7276.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,805.93264.0093.1 %5.0177.2516.0790.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,840.78143.0096.3 %5.0104.7945.8656.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,574.35318.0091.1 %5.0346.0169.6479.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,594.82313.0093.2 %5.0349.7325.0392.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,127.93163.0094.8 %5.0239.2152.3078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,829.0845.0097.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,030.52444.0089.0 %5.0254.3670.4572.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,446.5594.0097.3 %5.0161.0415.9390.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,246.55294.0093.1 %5.0185.6657.0369.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,727.17826.0082.5 %5.0231.2870.5769.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,612.76314.0091.3 %5.0290.8769.4376.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,703.98116.0096.9 %5.0265.6251.3880.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ346.74272.0021.6 %5.0211.1226.6387.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด3,995.704,932.72-23.5 %0.0998.031,576.05-57.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด2,777.104,946.72-78.1 %0.0250.480.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,455.22598.2075.6 %5.0320.59266.0017.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,805.34628.0077.6 %5.0524.39224.2057.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ614.46587.004.5 %2.0276.55228.0017.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,052.631,272.0068.6 %5.0803.95762.805.1 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,172.651,264.0060.2 %5.0712.80666.706.5 %3.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,104.97672.0083.6 %5.0769.84256.0966.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด3,820.342,404.0037.1 %5.01,563.381,569.50-0.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,145.874,572.81-113.1 %0.0585.43974.15-66.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,528.553,602.0034.8 %5.01,100.141,324.85-20.4 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,059.002,463.0039.3 %5.01,058.0198.1990.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)8,925.4816,465.70-84.5 %0.01,667.2370.3395.8 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด26,385.8246,550.00-76.4 %0.0116.33858.60-638.1 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,308.701,708.2048.4 %5.0857.38301.2064.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,985.521,537.0022.6 %5.067.990.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,198.25474.0060.4 %5.039.0633.7113.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,312.41500.0084.9 %5.0788.8552.9293.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,037.01299.0090.2 %5.0674.76358.1046.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด2,759.162,275.0017.5 %5.0636.73396.0537.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด6,935.4230,237.00-336.0 %0.02,852.401,738.5139.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,026.592,561.0049.1 %5.01,207.21363.1969.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด4,104.130.000.0 %0.01,515.072,048.95-35.2 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,740.012,463.0057.1 %5.01,128.23151.5386.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,084.991,123.0089.9 %5.01,055.08396.1562.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,245.122,071.0051.2 %5.01,169.18973.2916.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,777.542,918.0022.8 %5.0704.06712.42-1.2 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,845.672,490.0048.6 %5.01,359.31811.7240.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,462.513,582.00-3.5 %0.0541.9842.3392.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,659.578,997.006.9 %3.0274.89114.0058.5 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,636.090.000.0 %0.0386.580.000.0 %0.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 49,260.5732,106.3334.8 %5.0997.61162.0083.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด589.65272.0053.9 %5.0238.96190.4920.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,017.10917.0069.6 %5.0750.83280.9262.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,118.461,666.0046.6 %5.0693.78342.6650.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,588.365,518.20-20.3 %0.01,169.18341.4070.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,014.381,481.0063.1 %5.01,074.10319.4570.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด0.007,999.600.0 %0.00.00162.680.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 29,635.1211,372.00-18.0 %0.0288.93806.45-179.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 323,857.997,734.8667.6 %5.01,445.89361.4875.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)3,560.579,592.48-169.4 %0.02,272.660.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 179,445.2317,172.0078.4 %5.01,194.02234.5280.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,226.774,112.00-84.7 %0.0173.30482.45-178.4 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด8,856.0212,248.16-38.3 %0.0188.52367.82-95.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด136,524.4178,044.0042.8 %5.01,567.262,389.24-52.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด132,554.3830,656.0076.9 %5.0876.941,551.90-77.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด39,273.2047,138.00-20.0 %0.01,133.802,850.00-151.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย22,203.6012,648.0043.0 %5.0905.30907.94-0.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร28,008.427,552.0073.0 %5.0808.561,291.49-59.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง182,529.5222,332.0087.8 %5.0916.671,030.22-12.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด82,892.6227,985.0066.2 %5.0760.180.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด8,509.960.000.0 %0.02,007.20840.8058.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,330.701,101.0066.9 %5.0731.80510.4530.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,112.96757.0075.7 %5.0655.75175.0173.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด45,069.4613.52100.0 %5.08,233.839,708.39-17.9 %0.0
รวม 1,161,905 533,961 54.04 % 59,064 44,393 24.84 %