จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,800.71237.0091.5 %503.61218.2956.7 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด6,473.845,061.8021.8 %39.80141.21-254.8 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด42,496.565,061.8088.1 %118.030.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด3,373.742,981.0011.6 %450.760.000.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,013.581,588.0047.3 %471.2696.2679.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด23,200.085,980.0474.2 %3,260.941,097.7366.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,516.631,640.0063.7 %231.4735.0084.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย3,721.53223.0094.0 %312.2869.5077.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,788.00271.0092.8 %235.0554.7276.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,805.93264.0093.1 %177.2516.0790.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,840.78143.0096.3 %104.7945.8656.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,574.35318.0091.1 %346.0169.6479.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,594.82313.0093.2 %349.7325.0392.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,127.93163.0094.8 %239.2152.3078.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,829.0845.0097.5 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,030.52444.0089.0 %254.3670.4572.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,446.5594.0097.3 %161.0415.9390.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,246.55294.0093.1 %185.6657.0369.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,727.17826.0082.5 %231.2870.5769.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,612.76314.0091.3 %290.8770.4575.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,703.98116.0096.9 %265.6251.3880.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ346.74272.0021.6 %211.1226.6387.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด3,995.704,932.72-23.5 %998.031,576.05-57.9 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด176.144,946.72-2,708.4 %19.020.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,455.22598.2075.6 %320.59266.0017.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,805.34628.0077.6 %524.39224.2057.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ614.46587.004.5 %276.55228.0017.6 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,052.631,272.0068.6 %803.95762.805.1 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,172.651,264.0060.2 %712.80666.706.5 %
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,104.97672.0083.6 %769.84256.0966.7 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด3,820.342,404.0037.1 %1,563.381,569.50-0.4 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,145.874,572.81-113.1 %585.43974.15-66.4 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด13,974.493,602.0074.2 %1,900.141,324.8530.3 %
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,059.002,463.0039.3 %1,058.0198.1990.7 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)8,925.4816,465.70-84.5 %1,667.2370.3395.8 %
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด26,385.8246,550.00-76.4 %116.33858.60-638.1 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,308.701,708.2048.4 %857.38301.2064.9 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,985.521,537.0022.6 %67.990.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,198.25474.0060.4 %39.0633.7113.7 %
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,312.41500.0084.9 %788.8552.9293.3 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,037.01299.0090.2 %674.76358.1046.9 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด2,759.162,275.0017.5 %636.73396.0537.8 %
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด6,935.4230,237.00-336.0 %2,852.401,738.5139.1 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,026.592,561.0049.1 %1,207.21363.1969.9 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด4,104.130.000.0 %1,515.072,048.95-35.2 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,740.012,463.0057.1 %1,128.23151.5386.6 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,084.991,123.0089.9 %1,055.08396.1562.5 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,649.342,071.0043.3 %960.01973.29-1.4 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,777.542,918.0022.8 %704.06712.42-1.2 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,845.672,490.0048.6 %1,359.31811.7240.3 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,462.513,582.00-3.5 %541.9842.3392.2 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,659.578,997.006.9 %274.89114.0058.5 %
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,636.090.000.0 %386.580.000.0 %
รจจ.ร้อยเอ็ด 49,260.5732,106.3334.8 %997.61162.0083.8 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด589.65272.0053.9 %238.96190.4920.3 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด0.00917.000.0 %0.00280.920.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,118.461,666.0046.6 %693.78342.6650.6 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,588.365,518.20-20.3 %1,169.18341.4070.8 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,014.381,481.0063.1 %1,074.10319.4570.3 %
สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด0.007,999.600.0 %0.00162.680.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 29,635.1211,372.00-18.0 %288.93806.45-179.1 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 323,857.997,734.8667.6 %1,445.89361.4875.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)3,560.579,592.48-169.4 %2,272.660.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 179,445.2317,172.0078.4 %1,194.02234.5280.4 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,226.774,112.00-84.7 %173.30482.45-178.4 %
โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด8,856.0212,248.16-38.3 %188.52367.82-95.1 %
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด136,524.4178,044.0042.8 %1,567.262,389.24-52.4 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด132,554.3830,656.0076.9 %876.941,551.90-77.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด39,273.2047,138.00-20.0 %1,133.802,850.00-151.4 %
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย22,203.6012,648.0043.0 %905.30907.94-0.3 %
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร28,008.427,552.0073.0 %808.561,291.49-59.7 %
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง182,529.5222,332.0087.8 %916.671,030.22-12.4 %
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด82,892.6227,985.0066.2 %760.180.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด8,509.9621,616.00-154.0 %2,007.20716.4364.3 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,330.701,101.0066.9 %731.80510.4530.2 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,112.96757.0075.7 %655.75175.0173.3 %
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด45,069.4613.52100.0 %8,233.839,708.39-17.9 %
รวม 1,161,905 533,961 54.04 % 59,064 44,393 24.84 %