จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,738.24237.0091.3 %5.0503.61218.2956.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด13,062.195,061.8061.2 %5.0145.92141.213.2 %1.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด41,548.685,061.8087.8 %5.0118.0385.5027.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด3,298.492,981.009.6 %4.5450.761.0099.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,946.361,588.0046.1 %5.0471.2696.2679.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด22,682.615,980.0473.6 %5.03,260.941,097.7366.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,415.891,640.0062.9 %5.0231.4735.0084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย3,638.52223.0093.9 %5.0312.2869.5077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,703.51271.0092.7 %5.0235.0554.7276.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,721.04264.0092.9 %5.0177.2516.0790.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,789.19143.0096.2 %5.0123.8145.8663.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,494.63318.0090.9 %5.0346.0169.6479.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,492.33313.0093.0 %5.0349.7325.0392.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,058.16163.0094.7 %5.0239.2152.3078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,788.2845.0097.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,940.62444.0088.7 %5.0254.3670.4572.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,369.6794.0097.2 %5.0161.0415.9390.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,151.83294.0092.9 %5.0185.6657.0369.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,621.73826.0082.1 %5.0231.2870.5769.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,532.18314.0091.1 %5.0290.8769.4376.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,621.36116.0096.8 %5.0265.6251.3880.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ339.01272.0019.8 %5.0211.1226.6387.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด3,906.574,932.72-26.3 %0.0998.031,576.05-57.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด2,715.154,946.72-82.2 %0.0250.4863.8474.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,400.46598.2075.1 %5.0320.59266.0017.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,742.76628.0077.1 %5.0524.39224.2057.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,499.38587.0076.5 %5.0517.16228.0055.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด3,962.241,272.0067.9 %5.0803.95762.805.1 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,101.881,264.0059.3 %5.0712.80666.706.5 %3.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,013.41672.0083.3 %5.0769.84256.0966.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด3,735.132,404.0035.6 %5.01,563.381,569.50-0.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,098.014,572.81-118.0 %0.0585.43974.15-66.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,405.233,602.0033.4 %5.01,100.141,324.85-20.4 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด3,968.472,463.0037.9 %5.01,058.0198.1990.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)8,726.4016,465.70-88.7 %0.01,667.2370.3395.8 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด25,797.2946,550.00-80.4 %0.0116.33858.60-638.1 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,234.901,708.2047.2 %5.0857.38301.2064.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,171.52474.0059.5 %5.039.0633.7113.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,941.231,537.0020.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,236.42500.0084.6 %5.0788.8552.9293.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,969.27299.0089.9 %5.0674.76358.1046.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด2,697.622,275.0015.7 %5.0636.73396.0537.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด6,780.7230,237.00-345.9 %0.02,852.401,738.5139.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด4,958.342,561.0048.3 %5.01,226.23363.1970.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,778.271,994.0077.3 %5.03,127.822,048.9534.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,611.982,463.0056.1 %5.01,128.23151.5386.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,837.741,123.0089.6 %5.01,055.08396.1562.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,150.432,071.0050.1 %5.01,169.18973.2916.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,693.282,918.0021.0 %5.0704.06712.42-1.2 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,737.592,490.0047.4 %5.01,359.31811.7240.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,385.283,582.00-5.8 %0.0541.9842.3392.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,444.128,997.004.7 %2.0274.89114.0058.5 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,577.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0386.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 48,161.8232,106.3333.3 %5.0997.61162.0083.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด576.50272.0052.8 %5.0238.96190.4920.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2,949.81917.0068.9 %5.0750.83280.9262.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,048.901,666.0045.4 %5.0693.78342.6650.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,486.025,518.20-23.0 %0.01,169.18341.4070.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด3,924.841,481.0062.3 %5.01,074.10319.4570.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด9,566.137,999.6016.4 %5.0919.60162.6882.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 177,673.2217,172.0077.9 %5.01,194.02633.0447.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 29,420.2111,372.00-20.7 %0.01,170.73806.4531.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 323,325.847,734.8666.8 %5.01,445.89361.4875.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)3,481.169,592.48-175.6 %0.02,272.66601.1073.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด8,658.4912,248.16-41.5 %0.0188.52367.82-95.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,177.104,112.00-88.9 %0.0173.30482.45-178.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด133,479.2578,044.0041.5 %5.01,567.262,389.24-52.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด129,597.7830,656.0076.3 %5.0876.941,551.90-77.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด38,397.2147,138.00-22.8 %0.01,133.802,850.00-151.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย21,708.3512,648.0041.7 %5.0905.30907.94-0.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร27,383.697,552.0072.4 %5.0808.561,291.49-59.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง178,458.2322,332.0087.5 %5.0916.671,030.22-12.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด81,043.7127,985.0065.5 %5.0760.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด8,320.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,007.20840.8058.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,256.411,101.0066.2 %5.0731.80510.4530.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,043.52757.0075.1 %5.0655.75175.0173.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด44,064.1913,167.6070.1 %5.08,233.839,708.39-17.9 %0.0
รวม 1,152,538 536,409 53.46 % 66,115 46,110 30.26 %