จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,133.23613.0071.3 %5.0472.07139.0470.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์43,353.215,360.5087.6 %5.0337.04124.2363.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,217.592,836.0011.9 %5.0719.27301.6258.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์2,912.291,493.0048.7 %5.0681.2746.9093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์15,891.2110,195.0035.8 %5.05,092.97917.7582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์0.00952.000.0 %0.00.0039.510.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,748.23480.0087.2 %5.0304.2870.2176.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,369.52881.0073.9 %5.0237.0970.5870.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,814.17487.0087.2 %5.0179.9071.3560.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,616.13210.0094.2 %5.0387.3871.5481.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,376.11291.0091.4 %5.0294.7271.9375.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง16,552.1343.0099.7 %5.0402.0971.3682.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,679.07179.0095.1 %5.0255.1052.7879.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,186.25412.0087.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์4,353.40403.0090.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง4,448.58450.0089.9 %5.0274.6952.6880.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์4,096.714,771.04-16.5 %0.01,308.771,134.4513.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์0.001,544.000.0 %0.00.00540.520.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 70.002,642.800.0 %0.00.00616.080.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์0.001,979.120.0 %0.00.00719.680.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์0.00452.000.0 %0.00.00292.090.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,482.561,322.9870.5 %5.01,289.851,056.3618.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,513.623,919.86-159.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์4,718.172,060.9156.3 %5.01,575.09434.3472.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์3,801.172,371.0037.6 %5.01,164.5135.2897.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,207.209,169.39-76.1 %0.01,289.85103.8292.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์0.001,616.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์967.42236.0075.6 %5.057.021.0098.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์0.00370.000.0 %0.00.00154.110.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,551.62701.0072.5 %5.0643.31221.6665.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์0.002,424.500.0 %0.00.00329.270.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์0.0028,223.500.0 %0.00.001,393.330.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์3,745.97864.0076.9 %5.01,194.69764.7336.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์0.003,100.000.0 %0.00.00585.710.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,382.604,547.0015.5 %5.01,263.45312.8475.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์0.00803.860.0 %0.00.00437.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,703.352,034.5045.1 %5.0909.45268.1470.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์0.002,203.180.0 %0.00.00572.050.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,079.121,993.0060.8 %5.01,257.61419.4166.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์0.002,023.000.0 %0.00.00519.690.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 0.0034,455.340.0 %0.00.001,130.130.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์0.001,141.000.0 %0.00.0099.750.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์4,466.092,000.4055.2 %5.0757.76350.6653.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,500.57646.8074.1 %5.0584.91467.6420.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,175.643,278.7936.6 %5.01,274.17741.8041.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์0.0012.340.0 %0.00.0028.870.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์0.007,665.740.0 %0.00.0089.990.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)27,816.786,965.3575.0 %5.02,057.48779.5062.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 134,510.3114,608.4457.7 %5.02,076.52886.3557.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 220,638.639,241.7155.2 %5.0991.35922.457.0 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 30.0010,333.110.0 %0.00.00884.640.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์2,744.035,891.00-114.7 %0.0366.73399.00-8.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์0.0045,208.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์0.0022,403.130.0 %0.00.00950.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง0.0020,160.000.0 %0.00.00724.770.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี0.0018,735.280.0 %0.00.001,550.310.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง0.0012,890.000.0 %0.00.00196.910.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์13,443.8019,078.00-41.9 %0.02,021.042,295.65-13.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 0.002,426.000.0 %0.00.00338.690.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์0.001,490.000.0 %0.00.00389.320.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์0.0012,603.360.0 %0.00.004,765.410.0 %0.0
รวม 686,460 312,684 54.45 % 56,037 31,005 44.67 %