จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,637.19613.0076.8 %5.0472.07139.0470.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์37,341.795,360.5085.6 %5.0265.64124.2353.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,452.852,836.0017.9 %5.0719.27301.6258.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,170.551,493.0052.9 %5.0681.2746.9093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์14,316.5410,195.0028.8 %5.03,381.53917.7572.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,213.08952.0077.4 %5.0312.8539.5187.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,973.29480.0087.9 %5.0304.2870.2176.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,963.60881.0077.8 %5.0237.0970.5870.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,992.80487.0087.8 %5.0179.9071.3560.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,933.83210.0094.7 %5.0387.3871.5481.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,013.66291.0092.7 %5.0294.7271.9375.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง15,787.7343.0099.7 %5.0402.0971.3682.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,858.21179.0095.4 %5.0248.3952.7878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,459.58412.0088.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,816.81403.0089.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,894.52450.0088.4 %5.0274.6952.6880.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์4,444.874,771.04-7.3 %0.01,308.771,134.4513.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,409.301,544.0065.0 %5.01,080.60540.5250.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 710,447.542,642.8074.7 %5.01,438.48616.0857.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,546.141,979.1244.2 %5.0833.47719.6813.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,628.76452.0082.8 %5.0548.13292.0946.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,438.641,322.9875.7 %5.01,289.851,056.3618.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,619.683,919.86-142.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,136.612,060.9159.9 %5.01,575.09434.3472.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,211.432,371.0043.7 %5.01,107.4635.2896.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,041.389,169.39-51.8 %0.01,251.82103.8291.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,492.881,616.0053.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,053.58236.0077.6 %5.057.021.0098.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,169.42370.0088.3 %5.0719.27154.1178.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,093.20701.0077.3 %5.0643.31221.6665.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,539.392,424.5031.5 %5.0814.38329.2759.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,375.0428,223.50-425.1 %0.01,565.121,393.3311.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,296.74864.0079.9 %5.01,194.69764.7336.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์1,365.183,100.00-127.1 %0.0519.83585.71-12.7 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,834.704,547.0022.1 %5.01,346.90312.8476.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,939.56803.8679.6 %5.01,004.51437.0056.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,978.872,034.5048.9 %5.0909.45268.1470.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,228.492,203.1857.9 %5.01,080.59572.0547.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์6,015.231,993.0066.9 %5.01,257.61419.4166.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์33,932.202,023.0094.0 %5.0839.06519.6938.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 45,599.4834,455.3424.4 %5.0896.431,130.13-26.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,517.721,141.0054.7 %5.0491.1099.7579.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์4,862.982,000.4058.9 %5.0757.76350.6653.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,037.91646.8078.7 %5.0584.91467.6420.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,633.643,278.7941.8 %5.01,274.17741.8041.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์1,359.2312.3499.1 %5.0576.6728.8795.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์5,030.037,665.74-52.4 %0.0928.4889.9990.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)28,415.876,965.3575.5 %5.02,057.48779.5062.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 148,606.4814,608.4469.9 %5.02,075.37886.3557.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 222,472.059,241.7158.9 %5.0990.20922.456.8 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 357,601.8210,333.1182.1 %5.01,303.45884.6432.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์2,964.955,891.00-98.7 %0.0350.94399.00-13.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์0.0045,208.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์29,956.1422,403.1325.2 %5.0888.80950.00-6.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง35,492.3720,160.0043.2 %5.0865.80724.7716.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี39,392.2418,735.2852.4 %5.0826.081,550.31-87.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง37,764.4412,890.0065.9 %5.0818.36196.9175.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์17,164.4419,078.00-11.1 %0.02,021.042,295.65-13.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,324.062,426.0027.0 %5.0757.32338.6955.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,888.341,490.0048.4 %5.0567.15389.3231.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์45,330.6812,603.3672.2 %5.06,370.904,765.4125.2 %5.0
รวม 686,460 312,684 54.45 % 56,037 31,005 44.67 %