จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,578.36613.0076.2 %5.0472.07139.0470.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์36,508.895,360.5085.3 %5.0265.64124.2353.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,375.842,836.0016.0 %5.0719.27301.6258.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,099.831,493.0051.8 %5.0681.2746.9093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์13,997.2110,195.0027.2 %5.03,381.53917.7572.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,119.11952.0076.9 %5.0312.8539.5187.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,884.66480.0087.6 %5.0304.2870.2176.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,875.19881.0077.3 %5.0237.0970.5870.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,903.74487.0087.5 %5.0179.9071.3560.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,846.08210.0094.5 %5.0387.3871.5481.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,924.14291.0092.6 %5.0420.5471.9382.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,794.5343.0098.9 %5.0402.0971.3682.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,772.15179.0095.3 %5.0248.3952.7878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,382.41412.0087.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,731.68403.0089.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,807.66450.0088.2 %5.0274.6952.6880.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์4,550.984,771.04-4.8 %0.01,308.771,134.4513.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,310.951,544.0064.2 %5.01,080.60540.5250.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 710,213.342,642.8074.1 %5.01,438.48616.0857.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,467.041,979.1242.9 %5.0833.47719.6813.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,570.12452.0082.4 %5.0548.13292.0946.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,330.781,322.9875.2 %5.01,289.851,056.3618.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,583.553,919.86-147.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,022.042,060.9159.0 %5.01,575.09434.3472.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,117.502,371.0042.4 %5.01,107.4635.2896.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,906.639,169.39-55.2 %0.01,251.82103.8291.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,414.971,616.0052.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,030.08236.0077.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,098.72370.0088.1 %5.0719.27154.1178.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,006.67701.0076.7 %5.0643.31221.6665.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,460.452,424.5029.9 %5.0814.38329.2759.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,255.1528,223.50-437.1 %0.01,565.121,393.3311.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,200.90864.0079.4 %5.01,194.69764.7336.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์4,446.893,100.0030.3 %5.0852.39585.7131.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,704.564,547.0020.3 %5.01,346.90312.8476.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,532.97803.8677.2 %5.0871.40437.0049.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,890.122,034.5047.7 %5.0909.45268.1470.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,111.872,203.1856.9 %5.01,080.59572.0547.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,881.061,993.0066.1 %5.01,257.61419.4166.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,049.662,876.005.7 %2.5662.9860.8090.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์33,163.832,023.0093.9 %5.0838.42519.6938.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 44,582.3934,455.3422.7 %5.0896.431,130.13-26.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,461.561,141.0053.6 %5.0491.1099.7579.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์4,754.512,000.4057.9 %5.0757.76350.6653.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,970.15646.8078.2 %5.0584.91467.6420.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,507.983,278.7940.5 %5.01,274.17741.8041.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์3,715.0212.3499.7 %5.0833.4028.8796.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,873.977,665.74-57.3 %0.0909.4689.9990.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)27,782.066,965.3574.9 %5.02,057.48779.5062.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 147,522.3214,608.4469.3 %5.02,075.37886.3557.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 221,970.829,241.7157.9 %5.0990.20922.456.8 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 356,317.0210,333.1181.7 %5.01,303.45884.6432.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์2,898.815,891.00-103.2 %0.0350.94399.00-13.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์75,200.6245,208.0039.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง23,272.8615,864.0031.8 %5.0942.28950.00-0.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์29,287.9722,403.1323.5 %5.0888.80950.00-6.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง34,700.7220,160.0041.9 %5.0865.80724.7616.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี38,513.6118,735.2851.4 %5.0826.081,550.31-87.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง36,922.1112,890.0065.1 %5.0818.36196.9175.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์16,781.5919,078.00-13.7 %0.02,021.042,295.65-13.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,249.922,426.0025.4 %5.0757.32336.8455.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,780.061,490.0046.4 %5.0548.13389.3229.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์44,319.5912,603.3671.6 %5.06,370.904,765.4125.2 %5.0
รวม 767,308 376,632 50.92 % 58,041 32,013 44.84 %