จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,457.99893.0063.7 %5.0531.72179.9766.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร15,341.616,603.0057.0 %5.0191.57157.6317.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร23,735.6523,798.00-0.3 %0.0110.0863.3842.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,268.301,177.0064.0 %5.0893.02121.8786.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,072.18450.0085.4 %5.0471.1724.5994.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร14,399.7310,876.0024.5 %5.02,794.621,186.7057.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า339.66357.00-5.1 %0.0347.5415.5395.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,552.88238.0093.3 %5.0251.3973.4070.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,879.27761.0084.4 %5.0320.24104.8567.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,771.09888.0076.5 %5.0373.84127.1466.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,827.44446.0088.3 %5.0336.1375.3177.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,857.48362.0090.6 %5.0299.7577.2674.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,558.79241.0093.2 %5.0153.1515.4489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส5,234.88488.0090.7 %5.0414.6075.6081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว683.364.0099.4 %5.0141.9816.1988.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์544.6425.0095.4 %5.0329.1515.5495.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,589.33203.0094.3 %5.0172.2115.2491.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,698.40260.0093.0 %5.0271.3280.2470.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง710.11201.0071.7 %5.0394.5088.6577.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว523.8615.0097.1 %5.0379.2358.0484.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย408.49291.0028.8 %5.0300.2551.5782.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย4,928.47159.0096.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,294.791,906.9942.1 %5.0931.03735.5321.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,933.371,630.0058.6 %5.01,178.26529.5155.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,884.691,715.0040.5 %5.0721.88795.65-10.2 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,057.60414.0086.5 %5.0639.94501.8021.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,004.832,000.0033.4 %5.0931.051,559.81-67.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,214.471,204.0062.5 %5.0652.66475.0027.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,709.503,067.0034.9 %5.01,539.591,380.9910.3 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,159.931,765.8057.6 %5.01,198.26369.3169.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร7,387.158,581.93-16.2 %0.01,024.16429.4058.1 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร45,158.9453,427.61-18.3 %0.0520.62437.0016.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)9,088.3312,897.27-41.9 %0.03,701.848,649.00-133.6 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,182.192,039.0067.0 %5.0836.70133.0084.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร2,920.256,173.50-111.4 %0.071.83115.50-60.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)970.81569.0041.4 %5.063.140.9098.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,964.96841.0078.8 %5.0481.8847.4490.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,920.55354.0087.9 %5.0607.76373.7438.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,229.102,357.0027.0 %5.0874.00318.7463.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร8,190.135,236.5036.1 %5.01,597.592,838.40-77.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร4,905.2410,564.00-115.4 %0.01,383.86682.2250.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,630.742,177.0040.0 %5.0689.76360.7747.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,354.047,840.00-80.1 %0.01,007.85123.4687.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร13,769.8512,650.718.1 %4.02,939.312,518.9514.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร9,726.111,404.0085.6 %5.0797.92338.9657.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,514.542,382.4032.2 %5.01,007.12230.8477.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,183.853,052.004.1 %2.01,006.99196.5780.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,126.121,873.7663.4 %5.01,368.40163.6788.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร2,807.803,236.36-15.3 %0.0556.80118.3578.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร9,764.901,338.0086.3 %5.0816.95386.7452.7 %5.0
รจจ.สกลนคร 55,512.8266,060.00-19.0 %0.01,042.46676.2635.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,493.71434.0082.6 %5.0569.75149.1773.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,158.731,801.5356.7 %5.0912.02784.5314.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร9,806.51641.0093.5 %5.0702.86323.9453.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร4,745.523,150.5733.6 %5.01,121.21614.9945.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร3,523.172,622.0025.6 %5.01,200.26250.9779.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร1,685.696,056.81-259.3 %0.0703.591,036.45-47.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2370,473.473,951.4894.4 %5.02,393.68532.1277.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 122,661.9211,304.0050.1 %5.01,517.20978.9635.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 256,899.6214,410.0074.7 %5.02,636.39954.3963.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 324,238.2412,498.6048.4 %5.0342.10845.41-147.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร3,933.872,725.4030.7 %5.0294.63363.13-23.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร84,103.0462,112.0026.1 %5.01,839.661,604.5512.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร26,000.397,554.1770.9 %5.0925.26745.6819.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม12,272.5615,650.88-27.5 %0.0813.19916.84-12.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน132,341.8135,883.0072.9 %5.01,165.011,342.44-15.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร9,117.9914,288.98-56.7 %0.02,106.512,365.40-12.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,135.411,948.0037.9 %5.0835.97848.59-1.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร757.491,011.00-33.5 %0.0764.33399.7347.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร40,230.7310,572.5573.7 %5.05,823.694,427.8724.0 %5.0
รวม 853,531 476,110 44.22 % 66,334 47,597 28.25 %