จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,195.61893.0059.3 %5.0569.75179.9768.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร14,363.666,603.0054.0 %5.0191.57157.6317.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร0.0023,798.000.0 %0.00.0063.380.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร2,793.21976.0065.1 %5.0893.02121.8786.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,691.85450.0083.3 %5.0471.1724.5994.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร12,858.5510,876.0015.4 %5.02,794.621,186.7057.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า318.37357.00-12.1 %0.0347.5415.5395.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน0.00238.000.0 %0.00.0073.400.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,123.55761.0081.5 %5.0320.24104.8567.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,245.57888.0072.6 %5.0373.84127.1466.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน0.00446.000.0 %0.00.0075.310.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม0.00362.000.0 %0.00.0077.260.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,098.55241.0092.2 %5.0191.1815.4491.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส0.00488.000.0 %0.00.0075.600.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว639.804.0099.4 %5.0141.9816.1988.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์510.8425.0095.1 %5.0329.1515.5495.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์0.00203.000.0 %0.00.0015.240.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,042.26260.0091.5 %5.0271.3280.2470.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง628.29201.0068.0 %5.0394.5088.6577.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว0.0015.000.0 %0.00.0058.040.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย383.73291.0024.2 %5.0300.2551.5782.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย0.00159.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร0.001,067.360.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,298.561,630.0050.6 %5.01,083.18529.5151.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,512.701,715.0031.7 %5.0721.88795.65-10.2 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร2,862.95414.0085.5 %5.0639.94501.8021.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร2,661.172,000.0024.8 %5.0931.051,559.81-67.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร2,783.03840.0069.8 %5.0588.33228.0061.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,134.193,067.0025.8 %5.01,539.591,380.9910.3 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร3,715.531,765.8052.5 %5.01,198.26368.5469.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร6,748.268,581.93-27.2 %0.01,024.16429.4058.1 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร42,280.2853,427.61-26.4 %0.0520.62437.0016.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)8,347.9712,897.27-54.5 %0.03,758.898,649.00-130.1 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร0.002,039.000.0 %0.00.00133.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)908.93569.0037.4 %5.063.140.9098.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร3,551.116,173.50-73.8 %0.080.52115.50-43.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,677.78841.0077.1 %5.01,001.1147.4495.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,432.38354.0085.4 %5.0683.83373.7445.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร2,749.722,357.0014.3 %5.0874.00318.7463.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร0.005,236.500.0 %0.00.002,838.400.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร4,592.8110,564.00-130.0 %0.01,383.86682.2250.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร994.002,177.00-119.0 %0.0368.09407.01-10.6 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,073.997,840.00-92.4 %0.01,007.85123.4687.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร0.0012,650.710.0 %0.00.002,518.950.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร9,383.581,404.0085.0 %5.0797.92338.9657.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร0.002,382.400.0 %0.00.00230.840.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร2,977.953,052.00-2.5 %0.0949.95196.5779.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร4,506.071,873.7658.4 %5.01,178.24163.6786.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร2,351.103,236.36-37.7 %0.0556.80118.3578.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร9,417.291,338.0085.8 %5.0816.95386.7452.7 %5.0
รจจ.สกลนคร 0.0066,060.000.0 %0.00.00676.260.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,357.83434.0081.6 %5.0569.75149.1773.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร3,986.901,801.5354.8 %5.0912.02784.5314.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร9,182.39641.0093.0 %5.0702.86323.9453.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร4,140.233,150.5723.9 %5.01,064.16614.9942.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร3,023.482,622.0013.3 %5.01,575.72250.9784.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร1,578.346,056.81-283.7 %0.0703.591,036.45-47.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 121,217.3411,304.0046.7 %5.01,517.20978.9635.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 235,531.6214,410.0059.4 %5.02,636.39954.3963.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 322,372.1712,498.6044.1 %5.0339.79845.41-148.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2365,241.203,951.4893.9 %5.02,394.83532.1277.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร3,687.242,725.4026.1 %5.0299.79363.13-21.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร0.0062,112.000.0 %0.00.001,604.550.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร22,958.727,554.1767.1 %5.0925.26745.6819.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน0.0035,883.000.0 %0.00.001,342.440.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร8,536.7714,288.98-67.4 %0.02,106.512,365.40-12.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 2,987.921,948.0034.8 %5.0950.07848.5910.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร0.001,011.000.0 %0.00.00399.730.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร0.0012,024.000.0 %0.00.001,352.980.0 %0.0
รวม 626,093 336,515 46.25 % 59,490 38,410 35.43 %