จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,516.74893.0064.5 %5.0531.72179.9766.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร15,708.346,603.0058.0 %5.0191.57157.6317.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร24,303.0323,798.002.1 %1.0110.0863.3842.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,346.43976.0070.8 %5.0893.02121.8786.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,145.62450.0085.7 %5.0471.1724.5994.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร14,743.9510,876.0026.2 %5.02,794.621,186.7057.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า347.78357.00-2.7 %0.0347.5415.5395.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,637.81238.0093.5 %5.0251.3973.4070.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,995.91761.0084.8 %5.0320.24104.8567.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,861.24888.0077.0 %5.0373.84127.1466.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,918.94446.0088.6 %5.0336.1375.3177.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,949.69362.0090.8 %5.0299.7577.2674.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,643.86241.0093.4 %5.0153.1515.4489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส5,360.02488.0090.9 %5.0414.6075.6081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว699.704.0099.4 %5.0141.9816.1988.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์557.6625.0095.5 %5.0329.1515.5495.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,675.13203.0094.5 %5.0172.2115.2491.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,786.81260.0093.1 %5.0271.3280.2470.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง727.08201.0072.4 %5.0394.5088.6577.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว536.3915.0097.2 %5.0379.2358.0484.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย418.25291.0030.4 %5.0300.2551.5782.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,046.28159.0096.8 %5.0109.180.9599.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร0.001,067.360.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,027.391,630.0059.5 %5.01,178.26529.5155.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,953.641,715.0041.9 %5.0721.88795.65-10.2 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,130.69414.0086.8 %5.0639.94501.8021.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,076.662,000.0035.0 %5.0931.051,559.81-67.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,003.70840.0072.0 %5.0588.33228.0061.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,822.083,067.0036.4 %5.01,539.591,380.9910.3 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,259.381,765.8058.5 %5.01,198.26368.5469.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร7,563.748,581.93-13.5 %0.01,024.16429.4058.1 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร46,238.4453,427.61-15.5 %0.0520.62437.0016.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)9,305.5812,897.27-38.6 %0.03,701.848,649.00-133.6 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,329.972,039.0067.8 %5.0836.70133.0084.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)994.02569.0042.8 %5.063.140.9098.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร2,990.056,173.50-106.5 %0.071.83115.50-60.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,979.22841.0078.9 %5.0982.1047.4495.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,990.37354.0088.2 %5.0607.76373.7438.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,306.292,357.0028.7 %5.0874.00318.7463.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร8,385.915,236.5037.6 %5.01,597.592,838.40-77.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,022.4910,564.00-110.3 %0.01,383.86682.2250.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร1,087.052,177.00-100.3 %0.0368.09407.01-10.6 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,458.127,840.00-75.9 %0.01,007.85123.4687.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร14,099.0112,650.7110.3 %5.02,939.312,518.9514.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร9,958.611,404.0085.9 %5.0797.92338.9657.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,598.552,382.4033.8 %5.01,007.12230.8477.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,259.963,052.006.4 %3.01,006.99196.5780.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร4,820.041,873.7661.1 %5.01,178.24163.6786.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร2,874.923,236.36-12.6 %0.0556.80118.3578.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร9,998.331,338.0086.6 %5.0816.95386.7452.7 %5.0
รจจ.สกลนคร 56,839.8266,060.00-16.2 %0.01,042.46676.2635.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,553.32434.0083.0 %5.0569.75149.1773.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,258.141,801.5357.7 %5.0912.02784.5314.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,040.93641.0093.6 %5.0702.86323.9453.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร4,858.963,150.5735.2 %5.01,121.21614.9945.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร3,607.392,622.0027.3 %5.01,200.26250.9779.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร1,725.986,056.81-250.9 %0.0703.591,036.45-47.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 123,203.6411,304.0051.3 %5.01,517.20978.9635.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 258,259.7714,410.0075.3 %5.02,636.39954.3963.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 324,817.6412,498.6049.6 %5.0342.10845.41-147.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2372,158.103,951.4894.5 %5.02,393.68532.1277.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,027.902,725.4032.3 %5.0294.63363.13-23.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร0.0062,112.000.0 %0.00.001,604.550.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร25,520.927,554.1770.4 %5.0925.26745.6819.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน0.0035,883.000.0 %0.00.001,342.440.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร9,335.9514,288.98-53.1 %0.02,106.512,365.40-12.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,210.361,948.0039.3 %5.0835.97848.59-1.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร0.001,011.000.0 %0.00.00399.730.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร41,192.4212,024.0070.8 %5.05,823.691,352.9876.8 %5.0
รวม 626,093 336,515 46.25 % 59,490 38,410 35.43 %