จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,595.85605.0076.7 %5.0454.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม273,093.9718,848.0093.1 %5.01,976.33292.1485.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม0.001,814.000.0 %0.00.0067.040.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม0.001,214.000.0 %0.00.00105.030.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม18,740.829,868.0047.3 %5.02,203.57967.9556.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,682.18257.0096.2 %5.0542.6387.4083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม5,117.86274.0094.6 %5.0285.1290.9668.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก811.25162.0080.0 %5.0514.87136.2273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า4,515.88152.0096.6 %5.0294.6821.1792.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,736.01162.0095.7 %5.0281.6224.8591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,369.06562.0089.5 %5.0399.18119.6970.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,902.13371.0092.4 %5.0251.4697.4561.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,142.01262.0093.7 %5.0351.7489.7874.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์0.00166.000.0 %0.00.0023.560.0 %0.0
ด่านศุลกากรนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 2,811.813,702.60-31.7 %0.0346.251,159.41-234.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,832.891.00100.0 %5.0397.02241.3039.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,730.50600.0078.0 %5.0544.22218.5059.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,741.261,037.0072.3 %5.0929.491,077.27-15.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม0.001,307.000.0 %0.00.00715.310.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม0.001,098.000.0 %0.00.00190.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,310.1413,518.00-485.2 %0.0450.58810.56-79.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,519.743,221.6141.6 %5.01,671.101,262.4824.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม0.001,208.000.0 %0.00.00150.510.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม0.0013,440.150.0 %0.00.00280.610.0 %0.0
ท่าอากาศยานนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม0.001,228.000.0 %0.00.0053.050.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,955.18699.0064.2 %5.058.62231.45-294.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)974.401.0099.9 %5.024.91122.24-390.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม1,422.51577.0059.4 %5.0623.03127.0079.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,398.19813.0076.1 %5.0549.1877.1985.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,417.561,244.0063.6 %5.0891.46185.2579.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม0.002,199.000.0 %0.00.00409.430.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม4,092.367,879.50-92.5 %0.01,024.58245.6176.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม0.00800.000.0 %0.00.00517.240.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม0.001,811.000.0 %0.00.00275.860.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม2,633.403,070.11-16.6 %0.0549.18102.0781.4 %5.0
สพ.นครพนม41,502.977,997.9380.7 %5.0676.90631.946.6 %3.0
รจก.นครพนม 77,693.1647,124.0039.3 %5.01,326.531,327.84-0.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม0.003,706.990.0 %0.00.0097.630.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม1,820.042,735.00-50.3 %0.0872.45561.8935.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม2,852.64882.0069.1 %5.0549.17314.9242.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม0.001,564.000.0 %0.00.00136.230.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)0.0011,896.000.0 %0.00.00952.950.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 10.009,435.000.0 %0.00.00209.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม0.00312.240.0 %0.00.00843.030.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง0.0016,871.000.0 %0.00.001,026.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม0.0012,344.000.0 %0.00.001,555.050.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,014.757,689.18-155.1 %0.0625.24503.4619.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 478,645 125,308 0.00 % 16,982 10,624 0.00 %