จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,526.23605.0076.1 %5.0454.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม265,769.5918,848.0092.9 %5.01,976.33292.1485.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,027.401,814.0040.1 %5.0382.9667.0482.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,420.031,214.0064.5 %5.0682.29105.0384.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม18,238.199,868.0045.9 %5.02,203.57967.9556.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,502.96257.0096.0 %5.0542.6387.4083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,980.60274.0094.5 %5.0285.1290.9668.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก789.49162.0079.5 %5.0514.87136.2273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า4,394.76152.0096.5 %5.0294.6821.1792.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,635.81162.0095.5 %5.0281.6224.8591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,225.06562.0089.2 %5.0399.18119.6970.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,770.66371.0092.2 %5.0251.4697.4561.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,030.92262.0093.5 %5.0351.7489.7874.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,229.27166.0094.9 %5.0261.4223.5691.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม12,698.1110,191.0019.7 %5.01,348.26214.1584.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,442.603,702.60-7.6 %0.0587.211,159.41-97.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,649.671.00100.0 %5.0397.02241.3039.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,753.281,450.3247.3 %5.0401.6391.2077.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,657.26600.0077.4 %5.0544.22218.5059.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,640.921,037.0071.5 %5.0929.491,077.27-15.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม6,209.761,307.0079.0 %5.0357.30715.31-100.2 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม2,605.111,098.0057.9 %5.0342.76190.0044.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,237.456,586.629.0 %4.51,842.27861.5553.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,882.622,500.0013.3 %5.0611.40810.56-32.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,371.703,221.6140.0 %5.01,671.101,262.4824.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม3,565.141,208.0066.1 %5.0634.78150.5176.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม6,319.8613,440.15-112.7 %0.01,024.57280.6172.6 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม63,358.7595,763.32-51.1 %0.0370.43628.75-69.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,264.101,228.0062.4 %5.0853.4453.0593.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)948.271.0099.9 %5.024.91122.24-390.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,902.74699.0063.3 %5.058.62231.45-294.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,341.91577.0082.7 %5.0796.39127.0084.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,307.05813.0075.4 %5.0549.18517.745.7 %2.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,207.172,188.0031.8 %5.0682.29607.6510.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม44,379.7337,779.0014.9 %5.017,986.842,771.3184.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,325.903,284.951.2 %0.5891.46185.2579.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม2,994.182,199.0026.6 %5.0739.34409.4344.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม8,693.497,879.509.4 %4.51,880.30245.6186.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม9,845.94800.0091.9 %5.0606.23517.2414.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,470.011,811.0047.8 %5.0853.44275.5067.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,402.891,588.0063.9 %5.0861.86266.1269.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,536.981,210.5473.3 %5.0967.53506.1547.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม2,934.463,070.11-4.6 %0.0549.18102.0781.4 %5.0
สพ.นครพนม40,389.867,997.9380.2 %5.0676.90631.946.6 %3.0
รจก.นครพนม 75,609.4447,124.0037.7 %5.01,326.531,327.84-0.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม3,476.703,706.99-6.6 %0.0796.3997.6387.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม3,827.892,735.0028.6 %5.0872.45561.8935.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม2,776.14882.0068.2 %5.0549.17314.9242.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม3,990.714,017.78-0.7 %0.0815.41901.04-10.5 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม3,298.501,564.0052.6 %5.0720.3395.7786.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,333.724,780.27-43.4 %0.0623.03652.33-4.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 110,873.969,435.0013.2 %5.0953.14209.0078.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 256,745.868,547.6084.9 %5.01,519.93901.3140.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)23,125.5311,896.0048.6 %5.01,376.75952.9530.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม1,861.353,768.00-102.4 %0.0222.9258.9073.6 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม49,903.20312.2499.4 %5.01,147.68843.0326.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง88,943.8216,871.0081.0 %5.0814.771,026.00-25.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม76,606.4016,645.0078.3 %5.0721.13351.5051.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม6,891.8712,344.00-79.1 %0.01,510.461,555.05-3.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,933.907,689.18-162.1 %0.0625.24503.4619.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,380.341,041.0069.2 %5.01,319.35507.6161.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม27,021.3420,175.0325.3 %5.03,969.122,607.7534.3 %5.0
รวม 1,041,479 423,484 59.34 % 68,807 31,064 54.85 %