จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,181.14605.0072.3 %5.0454.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม257,282.2818,848.0092.7 %5.02,040.59292.1485.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม0.001,814.000.0 %0.00.0067.040.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม0.001,214.000.0 %0.00.00105.030.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม17,367.929,868.0043.2 %5.02,203.57967.9556.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน0.00257.000.0 %0.00.0087.400.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,561.16274.0094.0 %5.0285.1290.9668.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก0.00162.000.0 %0.00.00136.220.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า2,931.00152.0094.8 %5.0294.6821.1792.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,390.12162.0095.2 %5.0281.6224.8591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,293.91562.0089.4 %5.0399.18119.6970.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร0.00371.000.0 %0.00.0097.450.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม3,758.50262.0093.0 %5.0351.7489.7874.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์0.00166.000.0 %0.00.0023.560.0 %0.0
ด่านศุลกากรนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 0.003,702.600.0 %0.00.001,159.410.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,361.541.00100.0 %5.0397.02241.3039.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม0.00600.000.0 %0.00.00218.500.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,128.991,037.0066.9 %5.0929.491,077.27-15.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม0.001,307.000.0 %0.00.00715.310.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม0.001,098.000.0 %0.00.00190.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม0.0013,518.000.0 %0.00.00810.560.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม0.003,221.610.0 %0.00.001,262.480.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม0.001,208.000.0 %0.00.00150.510.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม0.0013,440.150.0 %0.00.00280.610.0 %0.0
ท่าอากาศยานนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม0.001,228.000.0 %0.00.0053.050.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม0.00699.000.0 %0.00.00231.450.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)0.001.000.0 %0.00.00122.240.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม0.00577.000.0 %0.00.00127.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,214.82813.0074.7 %5.0549.1877.1985.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,118.041,244.0060.1 %5.0891.46185.2579.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม0.002,199.000.0 %0.00.00409.430.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม0.007,879.500.0 %0.00.00245.610.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม0.00800.000.0 %0.00.00517.240.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม0.001,811.000.0 %0.00.00275.860.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม2,311.643,070.11-32.8 %0.0549.18102.0781.4 %5.0
สพ.นครพนม40,779.687,997.9380.4 %5.0699.35631.949.6 %4.5
รจก.นครพนม 71,236.0647,124.0033.8 %5.01,330.581,327.840.2 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม0.003,706.990.0 %0.00.0097.630.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม1,706.622,735.00-60.3 %0.0872.45561.8935.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม0.00882.000.0 %0.00.00314.920.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม0.001,564.000.0 %0.00.00136.230.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)0.0011,896.000.0 %0.00.00952.950.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 10.009,435.000.0 %0.00.00209.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม0.00312.240.0 %0.00.00843.030.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง0.0016,871.000.0 %0.00.001,026.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม0.0012,344.000.0 %0.00.001,555.050.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,656.797,689.18-189.4 %0.0625.24503.4619.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 478,645 125,308 0.00 % 16,982 10,624 0.00 %