จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร3,102.151,358.0056.2 %5.0439.07138.9068.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร26,096.306,782.3274.0 %5.081.05360.45-344.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร2,969.7710,069.00-239.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,370.611,766.0047.6 %5.0515.13118.3177.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,466.131,600.0053.8 %5.0648.2432.3095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร13,127.6113,968.00-6.4 %0.02,207.55560.5074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร5,362.251.00100.0 %5.0318.88124.3661.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,715.45248.0093.3 %5.0207.1879.7161.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,698.1387.0097.6 %5.0232.8370.5869.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,775.97174.0095.4 %5.0333.76104.4668.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,695.99111.0097.0 %5.0266.5069.9973.7 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร22,218.2733,911.75-52.6 %0.01,746.91675.8161.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,024.922,496.0038.0 %5.01,047.58906.2113.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,609.841,555.0040.4 %5.0458.0834.4992.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,759.331,771.0052.9 %5.01,009.55170.7483.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,948.07153.0094.8 %5.0610.21208.9065.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,833.01607.0078.6 %5.0553.16280.0249.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,336.031,664.0050.1 %5.0781.331,205.00-54.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,868.384,577.00-145.0 %0.0489.64537.94-9.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร10,764.932,126.0080.3 %5.0803.95128.2584.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,951.771,457.0070.6 %5.0895.45231.6774.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร11,498.855,531.1051.9 %5.01,142.66332.5170.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,001.96741.0075.3 %5.0629.20470.8025.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,418.35601.0057.6 %5.049.915.2289.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,111.11496.0084.1 %5.0686.2753.3092.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,731.87355.0087.0 %5.0515.13229.2155.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,588.932,936.0018.2 %5.0876.44495.1543.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร4,984.1631,210.65-526.2 %0.01,256.751,750.18-39.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,604.262,460.0056.1 %5.01,313.80376.5171.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0762.3153.8092.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร4,322.939,826.17-127.3 %0.01,104.6388.6892.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร1,272.84884.0030.5 %5.0724.95658.359.2 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร2,999.791,410.0053.0 %5.0762.31449.3541.1 %5.0
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร2,760.201,800.0034.8 %5.0515.0935.1593.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,723.57577.0084.5 %5.0933.46512.9145.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,682.841,593.0040.6 %5.0477.07107.8177.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร28,755.781,532.0094.7 %5.0664.17430.3535.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร34,871.4518,597.8146.7 %5.0768.70851.20-10.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,564.941,783.6430.5 %5.0439.07144.1367.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,476.872,199.0036.8 %5.0819.36347.1457.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,781.53551.0080.2 %5.0534.15237.3655.6 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร4,014.331,184.8370.5 %5.0838.41215.1874.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร2,598.14797.0069.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร8,427.3723,352.71-177.1 %0.02,951.69316.4589.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร9,984.311,943.0080.5 %5.01,346.84398.4870.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร19,441.198,476.3556.4 %5.01,672.05983.4841.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,172.903,488.40-197.4 %0.0242.0652.2578.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร4,597.3223,303.70-406.9 %0.0337.77159.3552.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร125,828.8745,861.0063.6 %5.0760.31408.9546.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย15,855.0114,160.0010.7 %5.0555.981,023.82-84.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5,972.409,433.00-57.9 %0.01,623.601,667.29-2.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,088.881,890.0038.8 %5.0629.20436.3930.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,880.15824.0071.4 %5.0458.09171.5262.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร18,674.5211,325.0039.4 %5.04,063.414,176.20-2.8 %0.0
รวม 480,383 317,605 33.88 % 44,101 23,677 46.31 %