จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร3,187.981,358.0057.4 %439.07138.9068.4 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร26,818.346,782.3274.7 %81.05360.45-344.7 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร3,051.9410,069.00-229.9 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,463.861,766.0049.0 %515.11118.3177.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,562.031,600.0055.1 %648.2432.3095.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร13,490.8213,968.00-3.5 %2,207.55560.5074.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร5,510.611.00100.0 %318.88124.3661.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,818.24248.0093.5 %207.1879.7161.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,800.4587.0097.7 %232.8370.5869.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,880.44174.0095.5 %333.76104.4668.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,798.25111.0097.1 %266.5069.9973.7 %
ด่านศุลกากรมุกดาหาร22,833.0133,911.75-48.5 %1,746.91675.8161.3 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร3,890.002,600.0033.2 %1,028.57922.2610.3 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,682.041,555.0042.0 %458.0834.4992.5 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,863.340.000.0 %1,009.550.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,029.64153.0094.9 %610.21208.9065.8 %
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,911.39607.0079.2 %553.16280.0249.4 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,428.331,664.0051.5 %781.331,205.00-54.2 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,920.074,577.00-138.4 %489.64537.94-9.9 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร11,062.772,126.0080.8 %803.95128.2584.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 5,088.781,457.0071.4 %895.45231.6774.1 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร0.005,531.100.0 %0.00332.510.0 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,085.02741.0076.0 %629.20470.8025.2 %
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,457.59601.0058.8 %49.913.3393.3 %
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,197.19496.0084.5 %686.2753.3092.2 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,807.45355.0087.4 %515.13229.2155.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,688.232,936.0020.4 %876.44498.6043.1 %
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร5,122.0631,210.65-509.3 %1,256.751,750.18-39.3 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,759.322,460.0057.3 %1,313.80376.5171.3 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00132.470.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร1,308.06884.0032.4 %724.95658.359.2 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,082.791,410.0054.3 %762.31449.3541.1 %
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร2,836.571,800.0036.5 %515.0935.1593.2 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,826.59577.0084.9 %933.46512.9145.1 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,757.071,593.0042.2 %477.07107.8177.4 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร35,836.2718,597.8148.1 %768.70851.20-10.7 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,635.901,783.6432.3 %439.07144.1367.2 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,573.062,198.0038.5 %819.36347.1457.6 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,858.49551.0080.7 %534.15237.3655.6 %
สปส.จ.มุกดาหาร4,125.401,184.8371.3 %838.41189.0277.5 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร2,670.03797.0070.2 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร8,660.5423,352.71-169.6 %2,951.69316.4589.3 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร10,260.551,943.0081.1 %1,346.84398.4870.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร21,738.420.000.0 %1,672.050.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,205.353,488.40-189.4 %242.0652.2578.4 %
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร4,724.5223,303.70-393.3 %337.77159.3552.8 %
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร129,310.3145,861.0064.5 %760.31408.9546.2 %
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย16,293.6914,160.0013.1 %555.981,023.82-84.1 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,137.659,433.00-53.7 %1,623.601,667.29-2.7 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,174.342,785.0012.3 %629.20436.3930.6 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,959.84824.0072.2 %458.09171.5262.6 %
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร19,191.2111,325.0041.0 %4,063.414,176.20-2.8 %
รวม 423,774 291,467 31.22 % 37,726 21,609 42.72 %