จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร3,187.981,358.0057.4 %5.0439.07138.9068.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร26,818.346,782.3274.7 %5.081.05360.45-344.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร3,051.9410,069.00-229.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,463.861,766.0049.0 %5.0515.11118.3177.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,562.031,600.0055.1 %5.0648.2432.3095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร13,490.8213,968.00-3.5 %0.02,207.55560.5074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร5,510.611.00100.0 %5.0318.88124.3661.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,818.24248.0093.5 %5.0207.1879.7161.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,800.4587.0097.7 %5.0232.8370.5869.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,880.44174.0095.5 %5.0333.76104.4668.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,798.25111.0097.1 %5.0266.5069.9973.7 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร22,833.0133,911.75-48.5 %0.01,746.91675.8161.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,136.282,496.0039.7 %5.01,047.58906.2113.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,682.041,555.0042.0 %5.0458.0834.4992.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,863.341,771.0054.2 %5.01,009.55170.7483.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,029.64153.0094.9 %5.0610.21208.9065.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,911.39607.0079.2 %5.0553.16280.0249.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,428.331,664.0051.5 %5.0781.331,205.00-54.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,920.074,577.00-138.4 %0.0489.64537.94-9.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร11,062.772,126.0080.8 %5.0803.95128.2584.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 5,088.781,457.0071.4 %5.0895.45231.6774.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร0.005,531.100.0 %0.00.00332.510.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,085.02741.0076.0 %5.0629.20470.8025.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,457.59601.0058.8 %5.049.915.2289.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,197.19496.0084.5 %5.0686.2753.3092.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,807.45355.0087.4 %5.0515.13229.2155.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,688.232,936.0020.4 %5.0876.44498.6043.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร5,122.0631,210.65-509.3 %0.01,256.751,750.18-39.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,759.322,460.0057.3 %5.01,313.80376.5171.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.00132.470.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร0.009,826.170.0 %0.00.0088.680.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร1,308.06884.0032.4 %5.0724.95658.359.2 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,082.791,410.0054.3 %5.0762.31449.3541.1 %5.0
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร2,836.571,800.0036.5 %5.0515.0935.1593.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,826.59577.0084.9 %5.0933.46512.9145.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,757.071,593.0042.2 %5.0477.07107.8177.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร35,836.2718,597.8148.1 %5.0768.70851.20-10.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,635.901,783.6432.3 %5.0439.07144.1367.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,573.062,199.0038.5 %5.0819.36347.1457.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,858.49551.0080.7 %5.0534.15237.3655.6 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร4,125.401,184.8371.3 %5.0838.41215.1874.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร2,670.03797.0070.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร8,660.5423,352.71-169.6 %0.02,951.69316.4589.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร10,260.551,943.0081.1 %5.01,346.84398.4870.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร21,738.420.000.0 %0.01,672.050.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,205.353,488.40-189.4 %0.0242.0652.2578.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร4,724.5223,303.70-393.3 %0.0337.77159.3552.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร129,310.3145,861.0064.5 %5.0760.31408.9546.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย16,293.6914,160.0013.1 %5.0555.981,023.82-84.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,137.659,433.00-53.7 %0.01,623.601,667.29-2.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,174.341,890.0040.5 %5.0629.20436.3930.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,959.84824.0072.2 %5.0458.09171.5262.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร19,191.2111,325.0041.0 %5.04,063.414,176.20-2.8 %0.0
รวม 423,774 291,467 31.22 % 37,726 21,609 42.72 %