จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,331.222,527.5624.1 %2,043.64109.4094.6 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 355,013.9036,791.3333.1 %217.97280.06-28.5 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,933.4721.0099.3 %882.27140.0284.1 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่58,859.2435,854.3339.1 %271.37431.41-59.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่55,595.756,689.6788.0 %152.53216.50-41.9 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่7,724.408,258.60-6.9 %63.2210.6183.2 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่34,592.9228,857.0316.6 %144.0155.3061.6 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่71,341.1214,669.2379.4 %2,023.23458.9177.3 %
สำนักงานคลังเขต 52,874.791,979.6231.1 %1,535.2531.4498.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,354.361,762.0047.5 %1,053.41211.2080.0 %
สำนักงานสรรพากรภาค 821,678.948,270.5161.9 %2,472.86314.4587.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 115,817.9212,404.0021.6 %4,602.131,713.8062.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 29,134.226,372.0030.2 %2,758.59394.2585.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,756.673,413.0049.5 %355.78106.4470.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,808.82518.0086.4 %295.9892.7168.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,068.611,340.0067.1 %255.7236.0685.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง697.30694.000.5 %281.3492.2167.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,927.99356.0090.9 %350.9881.3676.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,759.56390.0089.6 %479.82123.7774.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด4,902.55461.0090.6 %364.9996.7373.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,782.4199.0097.4 %678.93180.5073.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,835.07203.0094.7 %229.3691.0760.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,795.76206.0094.6 %708.25145.2579.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง4,043.7187.0097.8 %259.861.9599.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง4,648.351,187.7074.4 %304.1498.3667.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย4,046.05813.0079.9 %270.30101.7462.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,459.65795.0077.0 %265.21100.9062.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,536.94712.0079.9 %220.09103.5553.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,979.75576.0085.5 %384.89101.6573.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,605.77926.0079.9 %645.63138.0578.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว1,307.84289.0077.9 %501.64103.5579.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,279.84139.0095.8 %438.26107.3575.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,789.0189.0097.7 %546.18137.7574.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,869.78212.0094.5 %453.49133.0070.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,319.89230.0094.7 %3,989.94137.7596.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 15,992.752,123.0064.6 %412.7641.1390.0 %
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 35,446.002,688.2150.6 %3,035.94237.5492.2 %
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่2,998.891,449.5251.7 %1,025.1952.1694.9 %
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,028.04993.0067.2 %803.15151.0581.2 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 56,331.965,259.6316.9 %2,444.16800.8567.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่6,868.518,235.00-19.9 %2,422.563,683.23-52.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,767.973,663.202.8 %1,165.05214.5981.6 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,484.441,480.0067.0 %1,081.84855.3020.9 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 104,122.154,626.00-12.2 %1,972.62789.4560.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,402.401,874.0044.9 %859.87791.807.9 %
สำนักงานชลประทานที่ 133,166.9338,831.00-17.1 %13,128.084,334.9067.0 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 73,719.051,857.3150.1 %1,086.82950.8212.5 %
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,282.07383.0070.1 %495.731,237.66-149.7 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,718.273,540.0025.0 %1,681.844,100.00-143.8 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,337.152,907.6145.5 %2,505.071,106.3755.8 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,114.757,583.60-24.0 %2,449.45927.7862.1 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 39,592.4617,841.1654.9 %2,360.68780.1067.0 %
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,709.183,658.5822.3 %2,702.16323.1888.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,511.656,232.71-77.5 %827.691,206.76-45.8 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่9,369.055,530.4041.0 %3,335.331,186.5564.4 %
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,956.06581.0085.3 %1,357.67582.8757.1 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,787.272,473.1048.3 %2,349.082,605.42-10.9 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่17,531.3862,417.60-256.0 %3,620.57717.3980.2 %
สำนักงานทางหลวงที่ 1 13,650.0725,000.00-83.1 %5,682.137,672.00-35.0 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)7,938.146,078.9923.4 %2,409.64735.0069.5 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่7,777.32730.0090.6 %1,015.3885.5091.6 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 5,345.042,895.0045.8 %1,719.02480.0072.1 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)20,463.2818,854.907.9 %4,570.90308.6893.2 %
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ21,711.0910,565.4251.3 %414.38287.5330.6 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,846.961,681.2040.9 %36.802.8592.3 %
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,683.69945.0074.3 %641.0170.0089.1 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,543.411,400.0069.2 %570.96437.0023.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,198.93210.0093.4 %882.27130.1585.2 %
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่16,646.9966,870.00-301.7 %2,289.451,590.4330.5 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่3,355.444,350.00-29.6 %1,833.07196.6589.3 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่1,671.311,400.0016.2 %807.38489.4839.4 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่12,981.6212,722.002.0 %3,075.06105.8196.6 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่14,773.671,796.0087.8 %1,452.750.9599.9 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,487.603,675.1518.1 %1,300.62357.8872.5 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,168.452,296.0055.6 %1,841.51275.4585.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่6,450.403,386.9147.5 %2,118.31738.9565.1 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่3,976.336,715.00-68.9 %1,395.7070.1395.0 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่253,603.0915,729.8793.8 %1,187.34743.1537.4 %
สพ.เชียงใหม่16,572.379,642.0041.8 %844.90571.1532.4 %
รจก.เชียงใหม่ 129,790.34126,836.002.3 %2,564.662,614.15-1.9 %
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 47,929.6338,958.0018.7 %1,541.04504.0767.3 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 514,133.3313,033.207.8 %3,222.601,123.4765.1 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,799.08830.0070.3 %825.22265.8867.8 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,829.211,100.0077.2 %1,319.63512.3861.2 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,831.30550.0085.6 %1,262.59554.8056.1 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่7,784.224,890.0037.2 %2,802.881,692.4239.6 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,766.161,005.0073.3 %1,244.4758.1095.3 %
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,846.425,859.68-20.9 %1,680.94726.3656.8 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,187.346,760.57-61.5 %1,300.621,065.7318.1 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 683,906.166,667.5492.1 %1,718.67634.4363.1 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)5,250.353,544.0032.5 %4,396.961,661.0062.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 116,714.99981.0394.1 %1,010.24403.1060.1 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 230,044.238,145.7272.9 %1,617.921,513.196.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 313,281.508,510.0235.9 %4,550.881,257.8472.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 468,875.5413,888.8379.8 %1,042.57479.9154.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 559,591.7110,748.7382.0 %2,933.651,503.5048.7 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 83,389.838,992.32-165.3 %340.101,419.97-317.5 %
โสตศึกษาอนุสารสุนทร16,346.5610,000.0038.8 %476.48148.4868.8 %
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่31,173.6323,356.0025.1 %474.95426.0610.3 %
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์10,978.8510,000.008.9 %429.999.5097.8 %
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่86,102.6370,188.0018.5 %2,077.22702.3166.2 %
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง21,089.3240.0099.8 %1,038.159.5099.1 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่164,501.6462,428.0062.1 %1,396.45463.8066.8 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่58,594.3950,000.0014.7 %1,463.99950.0035.1 %
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่31,418.14100.0099.7 %1,223.7819.0098.4 %
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง46,778.1610,000.0078.6 %1,148.561,034.979.9 %
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4,174.341,611.0061.4 %844.23179.5878.7 %
วิทยาลัยการอาชีพฝาง105,267.4813,408.0487.3 %1,527.64762.9250.1 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่8,177.4025,000.00-205.7 %3,127.67457.9085.4 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ. เชียงใหม่33,393.9937,145.37-11.2 %10,675.515,299.1150.4 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่33,319.4628,184.0015.4 %1,984.87413.9079.1 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,152.46700.0077.8 %1,573.2665.0195.9 %
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่90,963.6557,861.4736.4 %4,210.662,585.6638.6 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 6,139.415,200.0015.3 %1,395.70716.4348.7 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,112.5915,586.00-155.0 %2,581.13394.9584.7 %
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่6,408.144,854.0024.3 %1,921.91432.4877.5 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,807.79698.0075.1 %1,756.3265.3196.3 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,075.381,005.0067.3 %920.30558.4839.3 %
ตำรวจภูธรภาค 563,491.7924,081.0062.1 %22,235.989,242.3558.4 %
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่82,362.806,771.0091.8 %17,198.4010,677.6037.9 %
รวม 2,462,339 1,280,882 47.98 % 236,772 103,310 56.37 %