จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,318.552,527.5623.8 %5.02,043.64109.4094.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 354,804.7236,791.3332.9 %5.0217.97279.06-28.0 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,922.3221.0099.3 %5.0882.27140.0284.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่58,635.4435,854.3338.9 %5.0271.37431.41-59.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่55,384.356,689.6787.9 %5.0152.53216.50-41.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่7,695.038,258.60-7.3 %0.063.2210.6183.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่33,485.1428,010.0216.4 %5.0144.010.9599.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่18,669.8614,669.2321.4 %5.02,023.23487.3375.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 52,863.861,979.6230.9 %5.01,535.2531.4498.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,429.001,762.0048.6 %5.01,091.44211.2080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 824,498.808,270.5166.2 %5.03,627.01314.4591.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 115,958.7012,404.0022.3 %5.04,602.131,713.8062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 29,099.496,372.0030.0 %5.02,758.59394.2585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง4,630.681,187.7074.4 %5.0304.1498.3667.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย4,030.67813.0079.8 %5.0270.30101.7462.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,446.49795.0076.9 %5.0265.21100.9062.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,523.49712.0079.8 %5.0220.09103.5553.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,964.61576.0085.5 %5.0384.89101.6573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,588.26926.0079.8 %5.0645.63138.0578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว1,499.83289.0080.7 %5.0520.66103.5580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,267.37139.0095.7 %5.0438.26107.3575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,774.6089.0097.6 %5.0546.18137.7574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,855.07212.0094.5 %5.0453.49133.0070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,303.47230.0094.7 %5.03,989.94137.7596.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 27,342.323,413.0053.5 %5.0355.78106.4470.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,794.34518.0086.3 %5.0295.9892.7168.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,053.141,340.0066.9 %5.0255.7236.0685.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง694.65694.000.1 %0.5281.3492.2167.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,913.06356.0090.9 %5.0350.9881.3676.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,745.26390.0089.6 %5.0479.82123.7774.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด4,883.91457.0090.6 %5.0364.9996.7373.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,768.0399.0097.4 %5.0678.93180.5073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,820.48203.0094.7 %5.0229.3691.0760.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,781.33206.0094.6 %5.0708.25145.2579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง4,028.3487.0097.8 %5.0259.861.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 15,969.962,123.0064.4 %5.0412.7641.1390.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 35,425.292,688.2150.5 %5.03,035.94237.5492.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่2,987.491,449.5251.5 %5.01,025.1952.1694.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,016.52993.0067.1 %5.0803.15213.5573.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 56,307.885,259.6316.6 %5.02,444.16800.8567.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่7,424.568,235.00-10.9 %0.02,650.753,683.23-39.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,753.643,663.202.4 %1.01,165.05214.5981.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,948.041,480.0070.1 %5.01,291.01855.3033.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 104,070.174,626.00-13.7 %0.01,953.60789.4559.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,389.461,874.0044.7 %5.0859.87791.807.9 %3.5
สำนักงานชลประทานที่ 133,040.8238,831.00-17.5 %0.013,128.084,334.9067.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 73,704.911,857.3149.9 %5.01,086.82950.8212.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,277.19383.0070.0 %5.01,072.431,237.66-15.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,700.333,540.0024.7 %5.01,681.844,100.00-143.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,316.852,907.6145.3 %5.02,505.071,106.3755.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 65,672.307,583.60-33.7 %0.02,449.45927.7862.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 39,441.9217,841.1654.8 %5.02,360.68780.1067.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,691.273,658.5822.0 %5.02,702.16323.1888.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,828.073,882.12-1.4 %0.0827.691,206.76-45.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่9,445.865,530.4041.5 %5.03,373.361,186.5564.8 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,947.76581.0085.3 %5.01,357.67582.8757.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,769.072,473.1048.1 %5.02,349.082,605.42-10.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่17,464.7262,417.60-257.4 %0.03,620.57717.3980.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 14,456.7723,007.00-59.1 %0.05,682.138,610.75-51.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)5,556.486,078.99-9.4 %0.02,409.64698.2571.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่7,747.75730.0090.6 %5.01,015.3885.5091.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 5,324.712,895.0045.6 %5.01,719.02480.0072.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)11,133.5018,854.90-69.4 %0.04,168.43402.8590.3 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ21,628.5410,565.4251.2 %5.0414.38287.5330.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,836.141,681.2040.7 %5.036.802.8592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,669.69945.0074.2 %5.0641.0170.0089.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,526.141,948.0057.0 %5.0570.96963.13-68.7 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,186.76210.0093.4 %5.0882.27130.1585.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่16,583.7066,870.00-303.2 %0.02,289.451,590.4330.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่3,342.684,350.00-30.1 %0.01,833.07356.8980.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,320.281,400.0077.8 %5.01,262.59489.4861.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่13,718.7912,722.007.3 %3.53,417.34105.8196.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่14,717.501,796.0087.8 %5.01,452.7513,608.75-836.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,470.543,675.1517.8 %5.01,300.62357.8872.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,148.792,296.0055.4 %5.01,841.51275.4585.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่6,425.873,386.9147.3 %5.02,118.31738.9565.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่3,961.216,715.00-69.5 %0.01,395.7070.1395.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่38,584.8315,729.8759.2 %5.01,187.34743.1537.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่16,509.359,642.0041.6 %5.0844.90571.1532.4 %5.0
รจก.เชียงใหม่ 129,296.84126,836.001.9 %0.52,564.662,614.15-1.9 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 47,747.3938,958.0018.4 %5.01,541.04504.0767.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 514,079.5913,033.207.4 %3.53,222.601,123.4765.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,788.44830.0070.2 %5.0825.22265.8867.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,810.841,100.0077.1 %5.01,319.63512.3861.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,816.73550.0085.6 %5.01,262.59554.8056.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่7,754.624,890.0036.9 %5.02,802.881,692.4239.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,751.841,005.0073.2 %5.01,244.4758.1095.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,827.996,254.68-29.6 %0.01,680.94726.3656.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,171.426,760.57-62.1 %0.01,300.621,063.8318.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 123,542.43981.0395.8 %5.02,699.19403.1085.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 229,929.998,145.7272.8 %5.01,617.921,513.196.5 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 313,231.008,510.0235.7 %5.04,550.881,257.8472.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 468,613.6513,888.8379.8 %5.01,042.57479.9154.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 559,365.1210,748.7381.9 %5.02,933.651,503.5048.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 683,587.136,667.5492.0 %5.01,718.67634.4363.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)4,438.773,544.0020.2 %5.04,401.58428.1090.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 83,701.118,992.32-143.0 %0.0509.02197.2261.3 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร16,322.3015,107.007.4 %3.5495.62337.2532.0 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่31,055.1023,356.0024.8 %5.0474.95426.0610.3 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์10,937.1011,047.84-1.0 %0.0429.99361.9515.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่85,775.2470,188.0018.2 %5.02,077.22702.3166.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง21,009.146,824.0067.5 %5.01,038.15704.8832.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่163,876.161,000.0099.4 %5.01,396.4595.0093.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่58,371.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,463.9995.0093.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่31,298.6815,699.0049.8 %5.01,223.7819.0098.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง46,600.3010,000.0078.5 %5.01,148.561,034.979.9 %4.5
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,854.731,611.0043.6 %5.0806.20178.5877.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่33,660.7123,519.0030.1 %5.02,962.45558.6081.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ. เชียงใหม่33,267.0137,145.37-11.7 %0.010,675.515,299.1150.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่33,192.7728,184.0015.1 %5.01,984.87413.9079.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,140.48700.0077.7 %5.01,573.2665.0195.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่90,617.7857,861.4736.1 %5.04,210.662,585.6638.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 6,116.074,762.0022.1 %5.01,395.70579.4758.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,089.3515,586.00-156.0 %0.02,581.13394.9584.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่6,340.084,854.0023.4 %5.01,902.90432.4877.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,797.11698.0075.0 %5.01,756.3265.3196.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,063.681,005.0067.2 %5.0920.30558.4839.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 563,250.3824,081.0061.9 %5.022,235.989,242.3558.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่82,049.646,771.0091.7 %5.017,198.4010,677.6037.9 %5.0
รวม 2,052,688 1,178,413 42.59 % 239,543 115,391 51.83 %