จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0184.4975.9058.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน40,919.2452,210.00-27.6 %0.0443.99105.5576.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,060.982,738.7032.6 %5.0753.4635.0695.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,450.631,359.0060.6 %5.0753.480.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน11,149.758,479.0024.0 %5.02,978.36566.2181.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,140.551,176.0077.1 %5.0379.4153.7785.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,247.46266.0091.8 %5.0213.8734.7983.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ7,264.37193.0097.3 %5.0185.4434.5081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,018.93412.0089.7 %5.0193.46104.5845.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง4,231.60512.0087.9 %5.0257.9850.8980.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,671.55369.0092.1 %5.0491.6487.1682.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,576.59136.0097.0 %5.0180.9666.4963.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,582.44133.0097.1 %5.0394.5186.5878.1 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 23,036.022,223.2026.8 %5.0417.4448.7188.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,816.573,478.9027.8 %5.01,019.71890.0612.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,868.111,466.0062.1 %5.0981.65142.4085.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,053.981,045.0074.2 %5.0696.41225.8767.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,880.89484.0083.2 %5.0328.82210.5836.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,767.181,902.0049.5 %5.0544.311,485.51-172.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,065.271,984.003.9 %1.5443.19360.3418.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,284.411,490.8165.2 %5.01,133.78474.7258.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,344.15994.0077.1 %5.0943.65327.8765.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน7,655.297,928.72-3.6 %0.01,609.20171.9589.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,243.691,520.0053.1 %5.0715.45284.0560.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,790.303,668.00-104.9 %0.050.6668.06-34.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,107.91441.0085.8 %5.0693.1568.4090.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,915.10746.0074.4 %5.0563.32389.1130.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,095.972,603.0036.4 %5.0634.12355.2044.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,135.831,975.7061.5 %5.01,323.961,254.875.2 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,328.521,272.0070.6 %5.01,038.73306.7670.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน1,103.801,776.00-60.9 %0.0423.9277.6181.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน4,576.938,831.66-93.0 %0.01,266.9135.0697.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,994.131,473.0063.1 %5.0696.41487.3530.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน3,547.422,816.4020.6 %5.0848.57313.0863.1 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,373.363,059.009.3 %4.5753.48451.7540.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน4,022.791,218.3969.7 %5.0981.50308.2868.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,794.673,090.5018.6 %5.0573.7273.0687.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน9,983.472,331.0076.7 %5.0439.36247.0043.8 %5.0
รจจ.ลำพูน 47,506.3236,383.0023.4 %5.0950.71758.3820.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,767.39861.0068.9 %5.0306.84276.329.9 %4.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน1,657.803,118.00-88.1 %0.0584.97299.2548.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน1,367.781,467.00-7.3 %0.0402.90363.649.7 %4.5
สปส.จ.ลำพูน6,185.904,847.0021.6 %5.01,190.85395.4766.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,094.162,228.1928.0 %5.0734.47114.0084.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,166.302,254.0028.8 %5.0772.50402.3347.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 151,401.9712,183.5576.3 %5.01,069.67547.1548.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 231,154.648,577.7772.5 %5.01,442.951,095.1724.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน3,038.672,769.008.9 %4.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน63,072.4639,845.6436.8 %5.01,319.15629.7552.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน259.5610,032.93-3,765.4 %0.0420.201,552.65-269.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 20,005.337,784.0161.1 %5.0609.49783.94-28.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง16,394.3611,681.2028.7 %5.0598.330.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน8,207.259,892.99-20.5 %0.01,419.600.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 55.942,549.00-4,456.7 %0.028.17341.89-1,113.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,971.28910.0069.4 %5.0449.20219.1251.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน15,162.6910,577.0030.2 %5.03,692.183,256.8311.8 %5.0
รวม 457,659 283,117 38.14 % 39,709 20,746 47.76 %