จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0184.4975.9058.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน53,129.6452,210.001.7 %0.596.46105.55-9.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,013.942,738.7031.8 %5.0753.4635.0695.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,410.661,359.0060.2 %5.0753.480.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน11,020.608,479.0023.1 %5.02,978.36566.2181.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,081.001,176.0076.9 %5.0379.4153.7785.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,209.84266.0091.7 %5.0213.8734.7983.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ7,180.23193.0097.3 %5.0185.4434.5081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,972.38412.0089.6 %5.0193.46104.5845.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง4,182.58512.0087.8 %5.0257.9850.8980.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,617.44369.0092.0 %5.0491.6487.1682.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,523.58136.0097.0 %5.0180.9666.4963.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,529.36133.0097.1 %5.0394.5186.5878.1 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 23,000.852,223.2025.9 %5.0417.4448.7188.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,760.783,478.9026.9 %5.01,019.71890.0612.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,823.301,466.0061.7 %5.0981.65142.4085.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,007.031,045.0073.9 %5.0696.41225.8767.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,847.52484.0083.0 %5.0328.82210.5836.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,723.551,902.0048.9 %5.0544.311,485.51-172.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,041.341,984.002.8 %1.0443.19360.3418.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,234.781,490.8164.8 %5.01,133.78474.7258.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,293.83994.0076.9 %5.0943.65327.8765.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน7,566.627,928.72-4.8 %0.01,609.20171.9589.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,206.121,520.0052.6 %5.0715.45284.0560.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,769.563,668.00-107.3 %0.050.6668.06-34.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,071.91441.0085.6 %5.0693.1568.4090.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,881.34746.0074.1 %5.0563.32389.1130.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,048.532,603.0035.7 %5.0634.12355.2044.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,076.341,975.7061.1 %5.01,323.961,254.875.2 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,278.391,272.0070.3 %5.01,038.73306.7670.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน3,959.811,776.0055.1 %5.0696.4477.6188.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน4,523.928,831.66-95.2 %0.01,266.9135.0697.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,947.861,473.0062.7 %5.0696.41487.3530.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน3,506.332,816.4019.7 %5.0848.57313.0863.1 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,334.293,059.008.3 %4.0753.48451.7540.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,976.191,218.3969.4 %5.0981.50308.2868.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,750.713,090.5017.6 %5.0639.39107.7283.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน9,867.832,331.0076.4 %5.0439.36247.0043.8 %5.0
รจจ.ลำพูน 47,089.8936,383.0022.7 %5.0960.17724.3324.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,735.33861.0068.5 %5.0306.84276.329.9 %4.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน1,638.603,118.00-90.3 %0.0584.97299.2548.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน1,351.941,467.00-8.5 %0.0402.90363.649.7 %4.5
สปส.จ.ลำพูน6,114.254,847.0020.7 %5.01,190.85395.4766.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,058.322,228.1927.1 %5.0734.47114.0084.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,129.632,254.0028.0 %5.0772.50402.3347.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 150,806.5812,183.5576.0 %5.01,069.67547.1548.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 230,793.778,577.7772.1 %5.01,442.951,095.1724.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน3,003.472,769.007.8 %3.5321.790.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน62,341.8939,845.6436.1 %5.01,319.15629.7552.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน256.5510,032.93-3,810.7 %0.0420.201,552.65-269.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 19,970.097,784.0161.0 %5.0612.41783.94-28.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง14,928.1411,681.2021.8 %5.0598.331,151.66-92.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน8,112.189,892.99-22.0 %0.01,419.602.8599.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 3,193.712,549.0020.2 %5.0677.42341.8949.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,936.86910.0069.0 %5.0449.20219.1251.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน14,987.0610,577.0029.4 %5.03,692.183,256.8311.8 %5.0
รวม 486,818 295,763 39.25 % 43,499 22,552 48.15 %