จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ184.4975.9058.9 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน40,919.2452,210.00-27.6 %443.99105.5576.2 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,060.982,738.7032.6 %753.4635.0695.3 %
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,450.631,359.0060.6 %753.480.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน10,906.008,479.0022.3 %2,978.360.95100.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,140.551,176.0077.1 %379.4153.7785.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,247.46266.0091.8 %213.8734.7983.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ7,264.37193.0097.3 %185.4434.5081.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,018.93412.0089.7 %193.46104.5845.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง4,231.60512.0087.9 %257.9850.8980.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,671.55369.0092.1 %491.6487.1682.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,546.77136.0097.0 %180.9677.6757.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,582.44133.0097.1 %394.5186.5878.1 %
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 23,036.022,223.2026.8 %417.4448.7188.3 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,816.573,478.9027.8 %1,019.71890.0612.7 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,868.111,466.0062.1 %981.65142.4085.5 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,053.981,045.0074.2 %696.41225.8767.6 %
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,880.89484.0083.2 %328.82210.5836.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,767.181,902.0049.5 %544.311,485.51-172.9 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,065.271,984.003.9 %443.19360.3418.7 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,284.411,490.8165.2 %1,133.78474.7258.1 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,344.15994.0077.1 %943.65327.8765.3 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน7,655.297,928.72-3.6 %1,609.20171.9589.3 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,243.691,520.0053.1 %715.45284.0560.3 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,790.303,668.00-104.9 %50.6668.06-34.3 %
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,107.91441.0085.8 %693.1568.4090.1 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,776.13746.0073.1 %563.32389.1130.9 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,095.972,603.0036.4 %634.12355.2044.0 %
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,135.831,975.7061.5 %1,323.961,254.875.2 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,328.521,272.0070.6 %1,038.73306.7670.5 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน1,103.801,776.00-60.9 %423.9277.6181.7 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน4,576.938,831.66-93.0 %1,266.9135.0697.2 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,994.131,473.0063.1 %696.41487.3530.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน3,547.422,816.4020.6 %848.57313.0863.1 %
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,373.363,059.009.3 %753.48451.7540.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน4,022.791,218.3969.7 %981.50308.2868.6 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,794.673,090.5018.6 %573.7273.0687.3 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน9,983.472,331.0076.7 %439.36247.0043.8 %
รจจ.ลำพูน 47,506.3236,383.0023.4 %950.71758.3820.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,767.39861.0068.9 %306.84276.329.9 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน1,657.803,118.00-88.1 %584.97299.2548.8 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน1,367.781,467.00-7.3 %402.90363.649.7 %
สปส.จ.ลำพูน6,185.904,847.0021.6 %1,190.85395.4766.8 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,013.811,262.7658.1 %696.43114.0083.6 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,166.302,254.0028.8 %772.50402.3347.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 151,378.6912,183.5576.3 %1,063.90547.1548.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 231,154.648,577.7772.5 %1,442.951,095.1724.1 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน3,038.672,769.008.9 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน63,072.4639,845.6436.8 %1,319.15629.7552.3 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน259.5610,032.93-3,765.4 %420.201,552.65-269.5 %
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 20,005.337,784.0161.1 %609.49783.94-28.6 %
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน8,207.259,892.99-20.5 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 55.942,549.00-4,456.7 %28.17246.89-776.4 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,971.28910.0069.4 %449.20219.1251.2 %
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน15,162.6910,577.0030.2 %3,692.183,256.8311.8 %
รวม 457,659 283,117 38.14 % 39,709 20,746 47.76 %