จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,472.44804.0076.8 %5.0293.1791.9168.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี1,354.542,081.00-53.6 %0.0636.81291.2954.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,168.931,524.0051.9 %5.0503.70102.1079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 113,795.3413,189.834.4 %2.02,461.19666.9272.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 219,968.4534,325.10-71.9 %0.04,851.111,262.5574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 12,274.133,813.90-67.7 %0.0368.1895.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,922.881,552.0068.5 %5.0258.8376.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,366.282,551.9052.4 %5.0391.1795.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,534.691,347.0075.7 %5.0379.68104.5072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,848.74539.0088.9 %5.0217.1576.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,440.081,898.0065.1 %5.0342.35120.0164.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,624.001,520.0073.0 %5.0248.57112.3554.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,568.381,264.0072.3 %5.0185.45115.5437.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,091.956,363.18-25.0 %0.0901.90592.9334.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,132.501,190.2876.8 %5.01,276.08803.8637.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,097.712,031.0060.2 %5.0865.01919.15-6.3 %0.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 17,031.592,284.6767.5 %5.0946.59675.8928.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี4,017.2994,926.00-2,262.9 %0.0503.81674.85-33.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี2,725.71541.0080.2 %5.0332.56568.76-71.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี3,751.943,902.52-4.0 %0.0636.81721.39-13.3 %0.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์21,975.224,656.0078.8 %5.02,048.681,277.7037.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,743.8914,280.51-148.6 %0.01,913.271,180.9338.3 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 20,170.53179,116.00-788.0 %0.07,148.441,695.8976.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,730.058,384.00-46.3 %0.06,365.232,462.2861.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,364.471,839.00-34.8 %0.0283.91507.46-78.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,424.214,372.9419.4 %5.0975.41787.6719.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,895.361,508.0061.3 %5.0659.30500.4824.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี7,070.3615,232.15-115.4 %0.0941.07100.3489.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,254.614,206.5042.0 %5.02,229.87220.4090.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี3,983.853,149.1121.0 %5.0807.96578.1828.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,579.85938.0073.8 %5.0712.870.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,092.101,745.0143.6 %5.0480.99407.3615.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,934.682,894.7626.4 %5.0674.79203.0169.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,485.3530,727.00-460.2 %0.01,121.03735.1634.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,605.4313,644.93-196.3 %0.0731.84450.0238.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี984.102,245.00-128.1 %0.0305.40141.5553.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี21,522.3615,190.6629.4 %5.04,116.7475.0898.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,209.7510,862.0017.8 %5.01,380.492,084.85-51.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,204.79389.0096.5 %5.0541.68390.7227.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,914.663,200.0018.3 %5.0693.40248.8064.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี7,279.912,946.0059.5 %5.0769.92404.4247.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,866.042,101.9156.8 %5.0693.86384.4744.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี3,250.573,391.00-4.3 %0.0503.7042.4791.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี14,237.826,016.0057.7 %5.0596.24552.657.3 %3.5
รจจ.ปทุมธานี 52,216.1744,396.1115.0 %5.0717.16577.6919.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 118,592.5188,922.6025.0 %5.01,048.06987.475.8 %2.5
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี18,929.5514,398.9523.9 %5.0380.33539.50-41.9 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง45,087.2534,579.0023.3 %5.0805.77503.5037.5 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 25,655.43303.6098.8 %5.0977.33903.547.5 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,612.601,092.0969.8 %5.0339.34360.80-6.3 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี5,541.139,859.32-77.9 %0.01,283.36447.9165.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,281.234,351.3217.6 %5.0769.87492.0236.1 %5.0
สปส.จ.ปทุมธานี12,934.9514,616.00-13.0 %0.02,215.14646.0070.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,679.922,322.5059.1 %5.0541.73139.2474.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต34,517.87127,290.00-268.8 %0.01,764.85481.4472.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,418.153,601.00-5.3 %0.0385.13163.1557.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 111,479.4712,364.00-7.7 %0.0257.20400.46-55.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 215,683.7712,994.7117.1 %5.0858.22315.6863.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)54,368.0323,514.1656.8 %5.0717.11409.5942.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,661.404,748.00-78.4 %0.0258.45238.697.6 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี81,596.4021,204.0074.0 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 76,899.2854,572.0029.0 %5.01,419.381,432.55-0.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี12,588.6670,203.35-457.7 %0.0429.63607.80-41.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,493.9421,296.00-509.5 %0.01,185.211,198.00-1.1 %0.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี352,425.22159,480.0054.7 %5.09,105.281,180.7087.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,218.823,131.2025.8 %5.0712.87372.2847.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,484.69468.0081.2 %5.0275.50179.6534.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี14,066.291,989.3285.9 %5.02,037.312,394.00-17.5 %0.0
รวม 1,204,501 1,205,694 -0.10 % 88,841 37,571 57.71 %