จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,365.04804.0076.1 %5.0293.1791.9168.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,397.702,081.0052.7 %5.0922.05291.2968.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,070.921,524.0050.4 %5.0503.70102.1079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 113,746.8113,189.834.1 %2.02,538.41666.9273.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 233,878.2633,325.101.6 %0.54,873.691,262.5574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,271.831,898.0064.0 %5.0342.35120.0164.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,450.061,520.0072.1 %5.0248.57112.3554.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,427.091,264.0071.4 %5.0185.45115.5437.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 15,976.333,813.9036.2 %5.0368.1895.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,913.761,552.0068.4 %5.0277.8495.0065.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,163.782,551.9050.6 %5.0372.1595.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,047.891,408.0072.1 %5.0379.68114.0070.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,698.78539.0088.5 %5.0217.1576.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,934.476,363.18-29.0 %0.0979.10592.9339.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 24,973.761,190.2876.1 %5.01,276.08803.8637.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,896.182,014.0058.9 %5.0865.01817.015.5 %2.5
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,814.122,284.6766.5 %5.0946.59675.8928.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,893.041,008.0074.1 %5.0503.81674.85-33.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี2,641.41652.0075.3 %5.0332.56605.33-82.0 %0.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์14,604.785,996.0058.9 %5.01,898.951,089.2742.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,786.334,935.2714.7 %5.01,913.271,180.9338.3 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,769.92179,116.00-806.0 %0.07,220.551,695.8976.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี3,635.903,902.52-7.3 %0.0636.81721.39-13.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,740.967,367.99-28.3 %0.06,365.232,175.7665.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,725.401,705.001.2 %0.5369.68507.46-37.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,256.454,372.9416.8 %5.0975.41787.6719.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,774.881,508.0060.1 %5.0659.30500.4824.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี7,947.6715,232.15-91.7 %0.01,017.13100.3490.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,030.244,206.5040.2 %5.02,229.87220.4090.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,078.912,718.6033.3 %5.0807.96430.9046.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,469.13938.0073.0 %5.0712.870.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี2,996.471,745.0141.8 %5.0480.99407.3615.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,812.982,894.7624.1 %5.0674.84203.0169.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,315.7030,727.00-478.0 %0.01,121.03735.1634.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,462.9913,644.93-205.7 %0.0731.84450.0238.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี3,380.622,245.0033.6 %5.0541.68141.5573.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,692.6115,190.66-127.0 %0.01,485.7975.0894.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี12,471.0710,862.0012.9 %5.01,380.491,382.80-0.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี10,858.25389.0096.4 %5.0541.68390.7227.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,793.592,903.0023.5 %5.0693.40248.8064.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,156.532,198.0057.4 %5.0769.92404.4247.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,715.542,101.9155.4 %5.0693.86384.4744.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี3,291.133,139.004.6 %2.0560.7542.4792.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,797.476,016.0056.4 %5.0596.24552.657.3 %3.5
รจจ.ปทุมธานี 50,601.2344,396.1112.3 %5.0717.16577.6919.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 114,924.7088,922.6022.6 %5.01,048.06987.475.8 %2.5
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี18,344.1014,398.9521.5 %5.0380.33539.50-41.9 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง43,692.8034,579.0020.9 %5.0805.77504.4037.4 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 24,861.97303.6098.8 %5.0977.33903.547.5 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,500.871,124.0067.9 %5.0339.34224.6733.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,202.725,783.406.8 %3.01,283.36359.6072.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,117.894,351.3215.0 %5.0769.87492.0236.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี13,161.5713,154.000.1 %0.52,215.14646.0070.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,538.092,322.5058.1 %5.0541.73324.0240.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต33,469.11107,910.00-222.4 %0.01,798.25617.1265.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,312.433,284.000.9 %0.5465.67146.0568.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)52,615.5716,590.7768.5 %5.01,769.64804.6854.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 153,782.5111,152.0079.3 %5.0696.33334.4052.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 215,198.7011,357.1925.3 %5.0858.22785.938.4 %4.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,579.094,748.00-84.1 %0.0258.45239.647.3 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี79,072.8021,204.0073.2 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 77,257.6754,572.0029.4 %5.01,419.381,432.55-0.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี14,970.4470,203.35-368.9 %0.0429.63359.1016.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,443.5321,296.00-518.4 %0.01,185.211,162.002.0 %1.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี341,525.47159,480.0053.3 %5.09,105.281,180.7087.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,088.343,131.2023.4 %5.0712.87372.2847.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,501.90468.0081.3 %5.0313.54179.6542.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี14,269.957,601.0446.7 %5.02,501.212,394.004.3 %2.0
รวม 1,275,160 1,107,371 13.16 % 83,385 38,493 53.84 %