จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี0.00804.000.0 %0.00.0091.910.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี0.002,081.000.0 %0.00.00291.290.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี0.001,524.000.0 %0.00.00102.100.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,054.8513,189.836.2 %3.02,632.33666.9274.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 218,116.6534,325.10-89.5 %0.04,946.191,262.5574.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 12,193.403,813.90-73.9 %0.0368.1895.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 20.001,552.000.0 %0.00.0076.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี0.002,551.900.0 %0.00.0095.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา0.001,347.000.0 %0.00.00104.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,352.07539.0087.6 %5.0217.1576.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,256.221,898.0063.9 %5.0342.35120.0164.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว4,792.921,520.0068.3 %5.0248.57112.3554.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก0.001,264.000.0 %0.00.00115.540.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,651.526,363.18-36.8 %0.0901.90592.9334.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 24,947.821,190.2875.9 %5.01,276.08803.8637.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี0.002,031.000.0 %0.00.00919.150.0 %0.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 17,118.412,284.6767.9 %5.0938.65675.8928.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,459.3794,926.00-2,644.0 %0.0503.81674.85-33.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี0.00541.000.0 %0.00.00568.760.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี0.003,902.520.0 %0.00.00721.390.0 %0.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์0.004,656.000.0 %0.00.001,277.700.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,432.6814,280.51-162.9 %0.01,913.2773.7996.1 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0.00179,116.000.0 %0.00.001,695.890.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10.008,384.000.0 %0.00.002,462.280.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,296.401,839.00-41.9 %0.0283.91507.46-78.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี0.004,372.940.0 %0.00.00787.670.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,421.881,508.0055.9 %5.0659.30500.4824.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี0.0015,232.150.0 %0.00.00100.340.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,654.464,206.5036.8 %5.02,229.87220.4090.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี0.003,149.110.0 %0.00.00578.180.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,490.29938.0073.1 %5.0731.840.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี2,975.221,745.0141.3 %5.0480.99407.3615.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,498.632,894.7617.3 %5.0693.81203.0170.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี0.0030,727.000.0 %0.00.00735.160.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี0.0013,644.930.0 %0.00.00450.020.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี0.002,245.000.0 %0.00.00141.550.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี5,774.6615,190.66-163.1 %0.01,416.4675.0894.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี0.0010,862.000.0 %0.00.002,084.850.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี10,783.05389.0096.4 %5.0541.68390.7227.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี0.003,200.000.0 %0.00.00248.800.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี6,722.052,946.0056.2 %5.0750.91404.4246.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,793.352,101.9156.1 %5.0693.86384.4744.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี0.003,391.000.0 %0.00.0042.470.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,699.626,016.0056.1 %5.0596.24552.657.3 %3.5
รจจ.ปทุมธานี 0.0044,396.110.0 %0.00.00577.690.0 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 0.0088,922.600.0 %0.00.00987.470.0 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี0.0014,398.950.0 %0.00.00539.500.0 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง0.0034,579.000.0 %0.00.00503.500.0 %0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 0.00303.600.0 %0.00.00903.540.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี0.001,092.090.0 %0.00.00360.800.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี0.009,859.320.0 %0.00.00447.910.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี0.004,351.320.0 %0.00.00492.020.0 %0.0
สปส.จ.ปทุมธานี0.0014,616.000.0 %0.00.00646.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี0.002,322.500.0 %0.00.00139.240.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต0.00127,290.000.0 %0.00.00481.440.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี0.003,601.000.0 %0.00.00163.150.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 10.0012,364.000.0 %0.00.00400.460.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 20.0012,994.710.0 %0.00.00315.680.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)0.0023,514.160.0 %0.00.00409.590.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี0.004,748.000.0 %0.00.00238.690.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี0.0021,204.000.0 %0.00.00688.890.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 0.0054,572.000.0 %0.00.001,432.550.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี0.0070,203.350.0 %0.00.00607.800.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี0.0021,296.000.0 %0.00.001,198.000.0 %0.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี0.00159,480.000.0 %0.00.001,180.700.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,517.703,131.2011.0 %5.0712.87372.2847.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,103.58468.0077.8 %5.0275.50179.6534.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี0.001,989.320.0 %0.00.002,394.000.0 %0.0
รวม 1,204,501 1,205,694 -0.10 % 88,841 37,571 57.71 %