จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,030.64624.0069.3 %5.0588.43114.2580.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.064.61163.29-152.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง0.001.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง0.00742.000.0 %0.00.00178.910.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,582.081,483.0042.6 %5.0835.6477.4590.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง10,158.038,026.0021.0 %5.03,212.641,309.1059.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง3,621.721,794.0050.5 %5.0362.2492.1574.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ0.00882.000.0 %0.00.0035.120.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา3,352.98326.0090.3 %5.0254.0535.2086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,023.54349.0088.5 %5.0223.1488.0060.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ2,974.11229.0092.3 %5.0260.4669.7573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน2,970.71483.0083.7 %5.0484.45123.2074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ2,887.68159.0094.5 %5.0239.5512.6794.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว0.00529.000.0 %0.00.0086.150.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม2,922.96212.0092.7 %5.0221.7261.4272.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก2,913.30294.0089.9 %5.0450.079.7097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ2,910.89340.0088.3 %5.0440.7252.9788.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง5,669.875,245.867.5 %3.51,596.282,195.45-37.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง21.491,578.00-7,243.0 %0.0455.32650.82-42.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,586.021,216.0053.0 %5.0854.66399.6053.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 20.0015,222.000.0 %0.00.004,481.500.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง5,250.47483.0090.8 %5.01,976.60278.4585.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง4,989.491,009.0079.8 %5.01,577.25814.1548.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,012.231,870.007.1 %3.5548.231,218.65-122.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง0.00969.000.0 %0.00.00411.700.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง2,899.801,353.0053.3 %5.0987.77356.5063.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง6,512.958,408.00-29.1 %0.01,900.54169.2091.1 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง30,425.0386,880.00-185.6 %0.0144.5673.8548.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง3,385.251,978.0041.6 %5.01,215.96560.5053.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,597.433,577.050.6 %0.51,465.61104.5092.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง0.008,392.000.0 %0.00.004,131.250.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง3,619.342,356.9534.9 %5.02,123.5234.5598.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง1,235.581,505.00-21.8 %0.075.232.8596.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง2,709.29545.0079.9 %5.0873.67109.2587.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,137.38191.3291.0 %5.0683.51433.9436.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,038.593,029.000.3 %0.5930.72355.8561.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง4,845.6031,770.00-555.6 %0.01,672.351,542.127.8 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง4,751.734,040.0015.0 %5.01,852.11305.1483.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง730.411,350.00-84.8 %0.0540.31145.5273.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง4,822.578,680.10-80.0 %0.01,180.00151.8587.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง13,224.837,296.0044.8 %5.02,150.00176.0091.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,227.861,428.0055.8 %5.01,120.88420.0062.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,214.332,168.0032.6 %5.01,139.90334.7670.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง0.002,352.000.0 %0.00.00260.550.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง4,925.164,114.9616.5 %5.01,425.14476.1066.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,114.612,845.008.7 %4.0968.7592.5890.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง20,505.965,320.0074.1 %5.0608.97194.7568.0 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง5,365.004,680.0012.8 %5.0506.78593.44-17.1 %0.0
รจก.ลำปาง 0.0032,475.960.0 %0.00.00684.630.0 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 0.001.000.0 %0.00.001.850.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,299.29766.0066.7 %5.0328.48127.3061.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง2,913.311,333.0054.2 %5.0567.27158.8772.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง0.0016,485.000.0 %0.00.00938.600.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง2,351.381,056.0055.1 %5.0740.54281.4862.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง4,007.144,456.00-11.2 %0.01,501.19390.3274.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,135.161,711.0045.4 %5.01,025.80191.3281.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง8,203.922,856.0065.2 %5.03,497.88565.9483.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,362.625,576.00-65.8 %0.02,348.1096.5095.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง27,223.453,240.0688.1 %5.01,530.77240.2584.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 129,111.5814,173.0051.3 %5.01,706.11881.0148.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 254,460.087,092.0087.0 %5.0682.501,005.45-47.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 30.001.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง0.001.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง0.0078,577.000.0 %0.00.001,389.550.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง0.0048,551.010.0 %0.00.00833.150.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง16,798.4410,651.0036.6 %5.0901.831,270.72-40.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา44,842.4813,952.0068.9 %5.0910.871,178.10-29.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน0.001.000.0 %0.00.001.850.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง0.0016,730.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,920.773,013.0038.8 %5.01,120.88480.8257.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,284.80882.0061.4 %5.0702.53171.1175.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง21,447.097,319.7565.9 %5.07,123.0214,855.37-108.6 %0.0
รวม 708,123 505,837 28.57 % 81,951 50,881 37.91 %