จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,531.30624.0075.3 %5.0588.43114.2580.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.064.61163.29-152.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง996.001.0099.9 %5.020.740.9595.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,880.86742.0074.2 %5.0740.56178.9175.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,131.661,483.0052.6 %5.0835.6477.4590.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง9,746.018,026.0017.6 %5.03,155.591,309.1058.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,441.731,794.0059.6 %5.0362.2492.1574.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ3,853.89882.0077.1 %5.0315.9935.1288.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,283.14326.0092.4 %5.0254.0535.2086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,805.47349.0090.8 %5.0223.1488.0060.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,742.38229.0093.9 %5.0260.4669.7573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,742.66483.0087.1 %5.0484.45123.2074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,650.70159.0095.6 %5.0239.5512.6794.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว0.00529.000.0 %0.00.0086.150.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,689.63212.0094.3 %5.0221.7261.4272.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,679.62294.0092.0 %5.0450.079.7097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,230.62340.0089.5 %5.0459.7352.9788.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง6,196.135,245.8615.3 %5.01,596.282,195.45-37.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,049.941,578.0061.0 %5.01,253.99650.8248.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,100.411,216.0060.8 %5.0835.64399.6052.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 212,545.2515,222.00-21.3 %0.05,340.474,481.5016.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง5,763.72483.0091.6 %5.01,976.60278.4585.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,762.891,009.0082.5 %5.01,577.25814.1548.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,249.471,870.0016.9 %5.0548.231,218.65-122.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง4,559.09969.0078.7 %5.01,482.19411.7072.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,482.891,353.0061.2 %5.0987.77356.5063.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง7,338.448,408.00-14.6 %0.01,900.54169.2091.1 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง33,402.8086,880.00-160.1 %0.0144.5673.8548.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,018.611,978.0050.8 %5.01,215.96560.5053.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,848.733,577.057.1 %3.51,465.61104.5092.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง7,794.678,392.00-7.7 %0.03,731.144,131.25-10.7 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,267.522,356.9544.8 %5.02,123.5234.5598.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง1,805.001,505.0016.6 %5.079.582.8596.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง2,931.60545.0081.4 %5.0854.66109.2587.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,791.73191.3293.1 %5.0702.53433.9438.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,335.993,029.009.2 %4.5930.72355.8561.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,626.0131,770.00-464.7 %0.01,672.351,542.127.8 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,468.884,040.0026.1 %5.01,852.11305.1483.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง816.801,350.00-65.3 %0.0540.31145.5273.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,201.148,680.10-66.9 %0.01,199.02151.8587.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง14,215.997,296.0048.7 %5.02,197.76176.0092.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,745.131,428.0061.9 %5.01,120.88420.0062.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,832.962,168.0043.4 %5.01,139.90334.7670.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง4,502.042,352.0047.8 %5.01,025.80260.5574.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,305.084,114.9622.4 %5.01,425.14476.1066.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,497.592,845.0018.7 %5.0968.7592.5890.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง22,133.155,320.0076.0 %5.0606.29194.7567.9 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง5,811.914,680.0019.5 %5.0506.03593.44-17.3 %0.0
รจก.ลำปาง 52,432.7732,475.9638.1 %5.01,246.84684.6345.1 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 23,928.111.00100.0 %5.0873.211.8599.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,740.71766.0072.1 %5.0328.48127.3061.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,467.681,333.0061.6 %5.0567.27158.8772.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง19,991.7716,485.0017.5 %5.01,594.75938.6041.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง2,880.001,056.0063.3 %5.0740.54281.4862.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง4,700.334,456.005.2 %2.51,501.19390.3274.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,436.271,711.0050.2 %5.01,025.80191.3281.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,553.972,856.0019.6 %5.01,044.82565.9445.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,992.785,576.00-39.7 %0.02,348.1096.5095.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง63,411.533,240.0694.9 %5.01,523.28240.2584.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 131,797.4014,173.0055.4 %5.01,706.11881.0148.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 263,969.817,092.0088.9 %5.0682.501,005.45-47.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3477.551.0099.8 %5.0150.900.9599.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง7.111.0085.9 %5.010.630.9591.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง258.5678,577.00-30,290.2 %0.0632.591,389.55-119.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง51,356.8948,551.015.5 %2.51,052.95833.1520.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง18,616.3410,651.0042.8 %5.0901.831,270.72-40.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา54,376.5013,952.0074.3 %5.0910.871,178.10-29.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน18,669.8018,222.192.4 %1.01,040.891,151.41-10.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง1,175.1916,730.00-1,323.6 %0.01,433.070.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 5,402.953,013.0044.2 %5.01,120.88480.8257.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,811.02882.0068.6 %5.0702.53171.1175.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง23,546.177,319.7568.9 %5.07,123.0214,855.37-108.6 %0.0
รวม 708,123 505,837 28.57 % 81,951 50,881 37.91 %