จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,501.86624.0075.1 %5.0588.43114.2580.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.064.61163.29-152.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง25,259.8220,595.3718.5 %5.098.4070.3928.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,847.36742.0073.9 %5.0740.56178.9175.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,095.251,483.0052.1 %5.0835.6477.4590.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง9,632.688,026.0016.7 %5.03,155.591,309.1058.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,390.081,794.0059.1 %5.0362.2492.1574.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ3,809.08882.0076.8 %5.0315.9935.1288.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,233.34326.0092.3 %5.0254.0535.2086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,761.22349.0090.7 %5.0223.1488.0060.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,698.86229.0093.8 %5.0260.4669.7573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,699.14483.0086.9 %5.0484.45123.2074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,608.25159.0095.6 %5.0239.5512.6794.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,671.43529.0085.6 %5.0441.2186.1580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,646.73212.0094.2 %5.0221.7261.4272.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,636.84294.0091.9 %5.0450.079.7097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,193.05340.0089.4 %5.0459.7352.9788.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง6,124.085,245.8614.3 %5.01,596.282,195.45-37.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,002.851,578.0060.6 %5.01,253.99650.8248.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,064.361,216.0060.3 %5.0835.64399.6052.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 212,399.3815,222.00-22.8 %0.05,340.474,481.5016.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,634.66483.0081.7 %5.0607.45278.4554.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,695.881,009.0082.3 %5.01,577.25814.1548.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,223.321,870.0015.9 %5.0548.231,218.65-122.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง4,506.08969.0078.5 %5.01,482.19411.7072.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,442.391,353.0060.7 %5.0987.77356.5063.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง7,253.118,408.00-15.9 %0.01,900.54169.2091.1 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง33,014.4086,880.00-163.2 %0.0144.5673.8548.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,803.983,577.056.0 %3.01,465.61104.5092.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง3,971.881,978.0050.2 %5.01,215.96560.5053.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง8,276.378,392.00-1.4 %0.03,731.144,131.25-10.7 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,217.902,356.9544.1 %5.02,123.5234.5598.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง1,882.181,505.0020.0 %5.079.582.8596.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง2,897.51545.0081.2 %5.0854.66109.2587.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,759.27191.3293.1 %5.0702.53433.9438.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,297.203,029.008.1 %4.0930.72355.8561.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,673.9231,770.00-459.9 %0.01,672.351,542.127.8 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,405.294,040.0025.3 %5.01,852.11305.1483.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง2,930.831,350.0053.9 %5.0778.59145.5281.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,140.668,680.10-68.9 %0.01,199.02151.8587.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง14,050.697,296.0048.1 %5.02,197.76176.0092.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,701.591,428.0061.4 %5.01,120.88420.0062.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,788.392,168.0042.8 %5.01,139.90334.7670.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง4,449.692,352.0047.1 %5.01,025.80260.5574.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,243.404,114.9621.5 %5.01,425.14476.1066.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,456.922,845.0017.7 %5.0968.7592.5890.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง21,875.795,320.0075.7 %5.0606.29194.7567.9 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง5,744.334,680.0018.5 %5.0506.03593.44-17.3 %0.0
รจก.ลำปาง 51,823.0932,475.9637.3 %5.01,246.84684.6345.1 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 26,127.2022,032.2715.7 %5.0901.34408.4954.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,708.84766.0071.7 %5.0328.48127.3061.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,427.361,333.0061.1 %5.0567.27158.8772.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง19,759.3116,485.0016.6 %5.01,594.75938.6041.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง2,846.511,056.0062.9 %5.0740.54281.4862.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง4,645.684,456.004.1 %2.01,501.19390.3274.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,396.321,711.0049.6 %5.01,025.80191.3281.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,512.642,856.0018.7 %5.01,044.82565.9445.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,946.355,576.00-41.3 %0.02,348.1096.5095.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง62,674.193,240.0694.8 %5.01,523.28240.2584.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 131,427.6614,173.0054.9 %5.01,706.11881.0148.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 263,225.987,092.0088.8 %5.0682.501,005.45-47.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 313,553.7910,234.7824.5 %5.01,545.18975.4636.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง34.913,636.63-10,317.2 %0.0176.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง79,816.8078,577.001.6 %0.51,938.151,389.5528.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง50,759.7148,551.014.4 %2.01,052.95833.1520.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง18,399.8710,651.0042.1 %5.0901.831,270.72-40.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา53,744.2213,952.0074.0 %5.0910.871,178.10-29.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน18,452.7118,222.191.2 %0.51,040.891,151.41-10.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง7,128.8916,730.00-134.7 %0.02,233.631,425.6036.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 5,340.133,013.0043.6 %5.01,120.88480.8257.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,778.34882.0068.3 %5.0702.53171.1175.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง23,272.387,319.7568.5 %5.07,123.0214,855.37-108.6 %0.0
รวม 834,416 583,941 30.02 % 84,848 53,757 36.64 %