จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,656.58134.3694.9 %5.0474.1798.5379.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,905.446,363.4035.8 %5.066.700.9598.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์3,405.431,966.0042.3 %5.0702.37116.7283.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,319.041,103.0066.8 %5.0721.3776.9989.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์25,224.4311,843.2253.0 %5.04,258.34849.1880.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,015.76532.0086.8 %5.0305.8359.2480.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,962.65343.0093.1 %5.0211.77106.5649.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,034.19619.0084.7 %5.0201.57104.2348.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน4,011.79459.0088.6 %5.0293.8355.2081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,969.23192.0095.2 %5.0264.40105.4560.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา4,010.48432.0089.2 %5.0344.47102.1670.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,970.30269.0093.2 %5.0595.76104.9482.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์13,462.634,630.4665.6 %5.01,482.031,661.55-12.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,739.37530.0080.7 %5.0617.40199.5067.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์3,989.801,751.0056.1 %5.01,006.62624.4238.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,522.661,376.0060.9 %5.01,524.96541.9564.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,294.741,091.0066.9 %5.0740.40270.6463.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,605.63933.0064.2 %5.0455.16330.2027.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,896.551.00100.0 %5.0798.760.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์2,991.212,339.0021.8 %5.0496.84309.7137.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,333.583,504.0052.2 %5.02,413.801,004.3658.4 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์6,415.632,010.6868.7 %5.0974.68156.2584.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์9,273.1810,221.00-10.2 %0.01,559.40195.7087.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)10,908.201.00100.0 %5.02,192.431,254.0042.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์2,516.101,857.0026.2 %5.0455.14361.0020.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,689.57367.0078.3 %5.062.222.8595.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์2,949.59734.0075.1 %5.0825.0042.8694.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,906.63944.0067.5 %5.0626.31250.8060.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,148.442,277.8079.6 %5.0495.52525.27-6.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์12,315.723,110.0074.7 %5.01,272.83959.0024.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,596.395,336.0019.1 %5.01,120.72487.1856.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์2,340.862,700.00-15.3 %0.0530.24208.3860.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,344.288,493.0336.4 %5.01,691.2065.9296.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,059.03608.0085.0 %5.01,101.69443.8959.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,827.402,001.0047.7 %5.0949.58404.1657.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์5,290.571,989.0062.4 %5.01,234.81379.6869.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,634.581,120.0069.2 %5.0854.48339.6760.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์4,749.744,300.009.5 %4.5270.4142.3984.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,633.461,960.0081.6 %5.0740.40488.7034.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 37,531.6529,368.8821.7 %5.0868.69325.8562.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,744.52905.0067.0 %5.0512.2089.9682.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,420.601,765.0048.4 %5.0778.44450.5542.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,955.191,280.0056.7 %5.0588.28200.5265.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,443.023,826.0213.9 %5.01,026.95610.2340.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์3,088.43838.0072.9 %5.0779.67257.8766.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์7,203.594,152.5142.4 %5.01,025.64421.7858.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์12,955.8960.0099.5 %5.0346.49108.9568.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1146,395.0616,592.0788.7 %5.01,392.58371.5573.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 220,264.447,366.2063.6 %5.01,884.48549.8670.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์1,323.224,084.68-208.7 %0.0286.61467.27-63.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์60,835.0379,941.00-31.4 %0.01,319.201,163.3911.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์104,003.4841,645.0060.0 %5.0888.38472.5046.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์280,468.2820,410.6192.7 %5.0736.59982.33-33.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์28,493.0613,430.5452.9 %5.02,285.021,529.2533.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,258.772,203.0048.3 %5.0778.44425.3045.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์2,923.43662.0077.4 %5.0588.28146.4775.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์41,281.5612,941.0068.7 %5.06,119.832,478.5459.5 %5.0
รวม 998,510 331,912 66.76 % 57,139 24,430 57.24 %