จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,646.92134.3694.9 %5.0474.1798.5379.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,869.426,363.4035.5 %5.066.700.9598.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์3,393.051,966.0042.1 %5.0702.37116.7283.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,299.661,103.0066.6 %5.0721.3776.9989.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์25,132.7011,843.2252.9 %5.04,258.34849.1880.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,001.16532.0086.7 %5.0305.8359.2480.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,944.60343.0093.1 %5.0211.77106.5649.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,013.22619.0084.6 %5.0182.55104.2342.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,997.20459.0088.5 %5.0293.8355.2081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,954.79192.0095.1 %5.0264.40105.4560.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,995.89432.0089.2 %5.0344.47102.1670.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,737.66210.0094.4 %5.0451.51105.5976.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,955.86269.0093.2 %5.0595.76104.9482.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์13,413.674,630.4665.5 %5.01,482.031,661.55-12.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,729.41530.0080.6 %5.0617.40199.5067.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์3,975.291,751.0056.0 %5.01,006.62624.4238.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,509.851,376.0060.8 %5.01,524.96541.9564.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,282.761,091.0066.8 %5.0740.40270.6463.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,596.15933.0064.1 %5.0455.16330.2027.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,875.112,691.4554.2 %5.0798.761,041.74-30.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์2,980.332,339.0021.5 %5.0496.84309.7137.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,306.913,504.0052.0 %5.02,413.801,004.3658.4 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์6,392.302,010.6868.5 %5.0974.68156.2584.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์9,239.4610,221.00-10.6 %0.01,559.40195.7087.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)10,868.546,630.1239.0 %5.02,192.431,254.0042.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์2,506.951,857.0025.9 %5.0455.14361.0020.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,683.43367.0078.2 %5.062.222.8595.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์2,938.86734.0075.0 %5.0825.0042.8694.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,896.06944.0067.4 %5.0626.31250.8060.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,290.692,277.8079.8 %5.0571.58525.278.1 %4.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์12,270.943,110.0074.7 %5.01,272.83661.8748.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,572.415,336.0018.8 %5.01,120.72487.1856.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,897.712,700.0075.2 %5.0854.50208.3875.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,295.768,493.0336.1 %5.01,691.2065.9296.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,861.48608.0084.3 %5.01,025.62443.8956.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,813.492,001.0047.5 %5.0949.58404.1657.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์5,271.331,989.0062.3 %5.01,234.81379.6869.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,621.371,120.0069.1 %5.0854.48339.6760.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์4,732.474,300.009.1 %4.5270.4142.3984.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,594.791,960.0081.5 %5.0740.40488.7034.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 37,395.1729,368.8821.5 %5.0868.69325.8562.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,734.54905.0066.9 %5.0512.2089.9682.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,408.161,765.0048.2 %5.0778.44450.5542.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,944.441,280.0056.5 %5.0588.28200.5265.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,426.873,826.0213.6 %5.01,026.95610.2340.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์3,077.20838.0072.8 %5.0779.67257.8766.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์7,083.574,152.5141.4 %5.0987.61421.7857.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์13,469.052,762.0079.5 %5.0359.01110.9569.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1145,862.7216,592.0788.6 %5.01,392.58371.5573.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 220,190.757,366.2063.5 %5.01,884.48549.8670.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์1,490.764,084.68-174.0 %0.0286.61467.27-63.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์60,613.8179,941.00-31.9 %0.01,319.201,163.3911.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์103,625.2841,645.0059.8 %5.0888.38472.5046.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์279,448.4120,410.6192.7 %5.0736.59982.33-33.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย36,397.3711,280.0069.0 %5.0773.40635.9617.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์28,389.4413,430.5452.7 %5.02,285.021,529.2533.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,243.292,203.0048.1 %5.0778.44425.3045.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,004.20662.0078.0 %5.0626.31146.4776.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์41,131.4512,941.0068.5 %5.06,119.832,478.5459.5 %5.0
รวม 1,044,296 355,424 65.97 % 58,682 25,871 55.91 %