จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,656.58134.3694.9 %474.1798.5379.2 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,905.446,363.4035.8 %66.700.9598.6 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์3,405.431,966.0042.3 %702.37116.7283.4 %
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,319.041,103.0066.8 %721.3776.9989.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์25,224.4311,843.2253.0 %4,258.34849.1880.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,015.76532.0086.8 %305.8359.2480.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,962.65343.0093.1 %211.77106.5649.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,034.19619.0084.7 %201.57151.1525.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน4,011.79459.0088.6 %293.8355.2081.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,969.23192.0095.2 %264.40105.4560.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา4,010.48432.0089.2 %344.47102.1670.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,970.30269.0093.2 %595.76104.9482.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์13,462.634,630.4665.6 %1,482.031,661.55-12.1 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,739.37530.0080.7 %617.40199.5067.7 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์3,989.801,751.0056.1 %1,006.62624.4238.0 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,522.661,376.0060.9 %1,524.96541.9564.5 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,294.741,091.0066.9 %740.40270.6463.4 %
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,605.63933.0064.2 %455.16330.2027.5 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,896.551.00100.0 %798.760.9599.9 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์2,991.212,339.0021.8 %496.84309.7137.7 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,333.583,504.0052.2 %2,413.801,004.3658.4 %
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์6,415.632,010.6868.7 %974.68156.2584.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์9,273.1810,221.00-10.2 %1,559.40195.7087.5 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)10,908.201.00100.0 %2,192.431,254.0042.8 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์2,516.101,857.0026.2 %455.14361.0020.7 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,689.57367.0078.3 %62.222.8595.4 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์2,949.59734.0075.1 %825.0042.8694.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,906.63944.0067.5 %626.31250.8060.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,148.442,277.8079.6 %495.52525.27-6.0 %
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์12,315.723,110.0074.7 %1,272.83959.0024.7 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,596.395,336.0019.1 %1,120.72487.1856.5 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์2,340.862,700.00-15.3 %530.24208.3860.7 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,344.288,493.0336.4 %1,691.2065.9296.1 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,059.03608.0085.0 %1,101.69443.8959.7 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,827.402,001.0047.7 %949.58404.1657.4 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์5,290.571,989.0062.4 %1,234.81379.6869.3 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,634.581,120.0069.2 %854.48339.6760.2 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์4,749.744,300.009.5 %270.4142.3984.3 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,633.461,960.0081.6 %740.40488.7034.0 %
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 37,531.6529,368.8821.7 %868.69325.8562.5 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,744.52905.0067.0 %512.2089.9682.4 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,420.601,765.0048.4 %778.44450.5542.1 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,955.191,280.0056.7 %588.28200.5265.9 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,443.023,826.0213.9 %1,026.95610.2340.6 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์3,088.43838.0072.9 %779.67257.8766.9 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์7,203.594,152.5142.4 %1,025.64421.7858.9 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์12,955.8960.0099.5 %346.49108.9568.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1146,395.0616,592.0788.7 %1,392.58371.5573.3 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 220,264.447,366.2063.6 %1,884.48549.8670.8 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์1,323.224,084.68-208.7 %286.61467.27-63.0 %
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์60,835.0379,941.00-31.4 %1,319.201,163.3911.8 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์104,003.4841,645.0060.0 %888.38472.5046.8 %
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์280,468.2820,410.6192.7 %736.59982.33-33.4 %
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์28,493.0613,430.5452.9 %2,285.021,529.2533.1 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,258.772,203.0048.3 %778.44425.3045.4 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์2,923.43662.0077.4 %588.28146.4775.1 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์41,281.5612,941.0068.7 %6,119.832,478.5459.5 %
รวม 998,510 331,912 66.76 % 57,139 24,430 57.24 %