จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,433.86386.0084.1 %5.0404.9357.0085.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่10,100.874,295.0057.5 %5.061.6879.78-29.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่10,841.2310,808.590.3 %0.593.4586.947.0 %3.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,710.451,215.0055.2 %5.0431.88135.3468.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,871.461,017.0073.7 %5.0690.170.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่13,783.668,603.0037.6 %5.01,926.21508.0873.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่907.98929.00-2.3 %0.0288.030.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,844.59479.0087.5 %5.0199.4438.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,897.37330.0091.5 %5.0222.3547.5078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง4,879.66625.0087.2 %5.0361.9557.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,903.48387.0090.1 %5.0351.4333.2590.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง4,069.88460.0088.7 %5.0289.9847.5083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,753.06341.0090.9 %5.0510.4628.5094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,374.97235.0093.0 %5.0149.311.0099.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่4,991.273,983.8420.2 %5.01,203.612,957.35-145.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่1,712.071,667.002.6 %1.01,013.44592.0341.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,806.51690.0075.4 %5.0690.15352.9448.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,496.28607.0075.7 %5.0519.01251.7451.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่7,670.081,628.0078.8 %5.01,132.621,296.39-14.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,961.592,306.00-17.6 %0.0513.73719.60-40.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่79,489.291,671.5097.9 %5.04,610.52510.2088.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่10,996.937,337.0633.3 %5.01,374.74185.6786.5 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่42,003.7817,902.0057.4 %5.0475.76356.2525.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)10,546.6917,458.00-65.5 %0.03,895.635,814.95-49.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่1,308.721,988.00-51.9 %0.0605.94522.9913.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)11,068.2812,690.00-14.7 %0.04,026.81289.8392.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่1,616.10210.0087.0 %5.057.9670.38-21.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,895.83462.0084.0 %5.0728.2152.7892.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,930.88338.0088.5 %5.0576.07202.3564.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,256.401,252.0561.6 %5.0842.30134.2084.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่12,210.7717,193.52-40.8 %0.01,393.761,154.9717.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่0.002,557.000.0 %0.00.00456.950.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่1,181.29507.0057.1 %5.0519.1470.3786.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่6,740.156,005.7010.9 %5.02,184.7852.7797.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่10,744.62764.0092.9 %5.0861.31688.9420.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่0.007,266.970.0 %0.00.00319.460.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่3,876.58981.0074.7 %5.0809.35447.4544.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,947.522,118.0046.3 %5.0937.38518.5444.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,990.502,552.0014.7 %5.0325.9137.9288.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่10,330.721,753.0083.0 %5.0823.29367.5055.4 %5.0
รจจ.แพร่ 32,599.3016,517.0949.3 %5.0847.77513.4739.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่456.68394.0013.7 %5.0200.9399.0050.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,126.65866.0072.3 %5.0512.88227.9555.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,228.19624.0080.7 %5.0576.07209.6763.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,628.905,178.548.0 %4.01,374.74606.1055.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,083.712,272.0526.3 %5.0765.26258.9166.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่0.0016,860.140.0 %0.00.00229.840.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)7,408.917,505.67-1.3 %0.03,246.55616.9481.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 32,651.7811,823.0263.8 %5.01,456.83513.0064.8 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 238,665.115,698.0085.3 %5.01,568.43739.6052.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,218.034,994.84-125.2 %0.0310.42350.12-12.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่92,496.6075,616.0018.2 %5.01,555.59640.3058.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่104,782.5533,522.0068.0 %5.0861.53369.4457.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่25,655.3522,242.0013.3 %5.0891.871,155.20-29.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่19,584.1912,152.9937.9 %5.0785.29676.5813.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง34,408.7811,090.0067.8 %5.0729.76830.41-13.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง33,268.819,674.7470.9 %5.0754.79496.7534.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่13,425.612,292.0082.9 %5.01,876.601,480.6821.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,176.312,207.1830.5 %5.0842.31262.4868.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่6,980.99457.0093.5 %5.0261.89162.2338.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่35,992.8814,523.0059.7 %5.04,203.753,946.206.1 %3.0
รวม 804,467 336,605 58.16 % 58,072 32,361 44.27 %