จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,502.01386.0084.6 %5.0442.9657.0087.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่10,023.774,295.0057.2 %5.061.6879.78-29.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่10,758.4710,808.59-0.5 %0.093.4586.947.0 %3.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,689.761,215.0054.8 %5.0431.88135.3468.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,841.901,017.0073.5 %5.0690.170.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่13,678.448,603.0037.1 %5.01,926.21508.0873.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่4,419.71929.0079.0 %5.0288.030.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,815.24479.0087.4 %5.0199.4438.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,867.62330.0091.5 %5.0222.3547.5078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง4,842.41625.0087.1 %5.0361.9557.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,873.68387.0090.0 %5.0351.4333.2590.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง4,038.81460.0088.6 %5.0289.9847.5083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,724.41341.0090.8 %5.0510.4628.5094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,349.20235.0093.0 %5.0149.311.0099.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่10,781.303,983.8463.0 %5.0956.402,957.35-209.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่1,699.001,667.001.9 %0.51,013.44592.0341.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,785.09690.0075.2 %5.0690.15352.9448.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,477.22607.0075.5 %5.0519.01251.7451.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่7,611.531,628.0078.6 %5.01,132.621,296.39-14.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,016.242,306.00-14.4 %0.0513.73719.60-40.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่105,104.361,671.5098.4 %5.04,610.52510.2088.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่10,912.987,337.0632.8 %5.01,374.74636.0353.7 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่41,683.1417,902.0057.1 %5.0475.76356.2525.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)10,466.1817,458.00-66.8 %0.03,895.635,814.95-49.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,415.651,988.0041.8 %5.0605.94522.9913.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)10,983.7912,690.00-15.5 %0.04,026.81289.8392.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่1,603.77210.0086.9 %5.057.9670.38-21.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,873.72462.0083.9 %5.0728.2152.7892.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,908.50338.0088.4 %5.0576.07202.3564.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,231.541,252.0561.3 %5.0842.30134.2084.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่12,117.5617,193.52-41.9 %0.01,393.761,154.9717.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,461.772,557.0042.7 %5.01,047.56456.9556.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่4,272.24507.0088.1 %5.0861.3170.3791.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่6,688.706,005.7010.2 %5.02,184.7852.7797.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่10,662.60764.0092.8 %5.0861.31689.8419.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,362.141,728.0060.4 %5.01,051.46320.3669.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่3,846.99981.0074.5 %5.0809.35447.4544.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,917.392,118.0045.9 %5.0937.38519.5444.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,967.672,552.0014.0 %5.0325.9138.8788.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่10,251.861,753.0082.9 %5.0823.29367.5055.4 %5.0
รจจ.แพร่ 32,350.4516,517.0948.9 %5.0847.77513.4739.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,699.58394.0085.4 %5.0271.2395.1864.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,102.78866.0072.1 %5.0512.88227.9555.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,203.55624.0080.5 %5.0576.07209.6763.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่12,003.135,178.5456.9 %5.01,374.74606.1055.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,060.172,272.0525.8 %5.0765.26258.9166.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่3,056.4716,860.14-451.6 %0.0804.25229.8471.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 32,402.5311,823.0263.5 %5.01,456.83513.0064.8 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 238,369.965,698.0085.1 %5.01,568.43739.6052.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)7,352.367,505.67-2.1 %0.03,246.55616.9481.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,201.104,994.84-126.9 %0.0310.42350.12-12.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่94,903.6475,616.0020.3 %5.01,555.59640.3058.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่103,982.6833,522.0067.8 %5.0861.53369.4457.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่25,459.5122,242.0012.6 %5.0891.871,156.10-29.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่26,531.2812,152.9954.2 %5.0790.37676.5814.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง34,146.1211,090.0067.5 %5.0729.76831.41-13.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง33,014.859,674.7470.7 %5.0754.79496.7534.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่13,323.122,292.0082.8 %5.01,876.601,480.6821.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,152.072,207.1830.0 %5.0842.31262.4868.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่6,927.70457.0093.4 %5.0261.89162.2338.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่35,718.1314,523.0059.3 %5.04,203.753,946.206.1 %3.0
รวม 876,490 394,971 54.94 % 62,838 34,383 45.28 %