จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,201.62386.0082.5 %5.0404.9357.0085.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่9,159.914,295.0053.1 %5.061.6879.78-29.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่0.0010,808.590.0 %0.00.0086.940.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,452.081,215.0050.5 %5.0431.88135.3468.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่0.001,017.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่0.008,603.000.0 %0.00.00508.080.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่814.33929.00-14.1 %0.0288.030.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,192.76479.0085.0 %5.0199.4438.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,081.24330.0089.3 %5.0222.3547.5078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง4,410.18625.0085.8 %5.0361.9557.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,090.64387.0087.5 %5.0351.4333.2590.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,203.19460.0085.6 %5.0289.9847.5083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น2,950.70341.0088.4 %5.0510.4628.5094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,054.77235.0092.3 %5.0149.311.0099.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่4,453.843,983.8410.6 %5.01,260.662,957.35-134.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่1,548.811,667.00-7.6 %0.01,013.44592.0341.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,423.27690.0071.5 %5.0690.15352.9448.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,259.66607.0073.1 %5.0519.01251.7451.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่6,940.831,628.0076.5 %5.01,132.621,296.39-14.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,835.782,306.00-25.6 %0.0513.73719.60-40.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่0.001,671.500.0 %0.00.00510.200.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่10,128.887,337.0627.6 %5.01,374.74185.6786.5 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่0.0017,902.000.0 %0.00.00356.250.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)9,540.3317,458.00-83.0 %0.03,895.635,814.95-49.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่1,182.891,988.00-68.1 %0.0605.94522.9913.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)10,018.7312,690.00-26.7 %0.04,026.81289.8392.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่1,461.90210.0085.6 %5.057.9670.38-21.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,376.95462.0080.6 %5.0728.2152.7892.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,280.76338.0085.2 %5.0576.07202.3564.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่0.001,252.050.0 %0.00.00134.200.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดแพร่11,045.6217,193.52-55.7 %0.01,393.761,154.9717.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่0.002,557.000.0 %0.00.00456.950.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่1,069.63507.0052.6 %5.0519.1470.3786.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่6,109.416,005.701.7 %0.52,317.9052.7797.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่0.00764.000.0 %0.00.00688.940.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่0.007,266.970.0 %0.00.00319.460.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่3,232.29981.0069.7 %5.0809.35447.4544.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,663.762,118.0042.2 %5.0937.38518.5444.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่0.002,552.000.0 %0.00.0037.920.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่9,629.681,753.0081.8 %5.0823.29367.5055.4 %5.0
รจจ.แพร่ 29,972.4916,517.0944.9 %5.0848.74513.4739.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่413.21394.004.6 %2.0228.6599.0056.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่2,867.94866.0069.8 %5.0531.90227.9557.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่2,838.97624.0078.0 %5.0576.07209.6763.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่4,712.305,178.54-9.9 %0.01,374.74606.1055.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่0.002,272.050.0 %0.00.00258.910.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่0.0016,860.140.0 %0.00.00229.840.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)8,287.657,505.679.4 %4.53,244.24616.9481.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 32,481.2711,823.0263.6 %5.01,456.83513.0064.8 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 228,335.035,698.0079.9 %5.01,568.43739.6052.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,011.400.000.0 %0.0297.680.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่83,366.8475,616.009.3 %4.51,555.59640.3058.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่97,359.8633,522.0065.6 %5.0861.53369.4457.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่0.0022,242.000.0 %0.00.001,155.200.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่17,649.6412,152.9931.1 %5.0785.29676.5813.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง0.0011,090.000.0 %0.00.00830.410.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง27,516.279,674.7464.8 %5.0754.79496.7534.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่12,885.562,292.0082.2 %5.01,876.601,480.6821.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 0.002,207.180.0 %0.00.00262.480.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่6,395.42457.0092.9 %5.0261.89162.2338.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่33,529.5214,523.0056.7 %5.04,203.753,946.206.1 %3.0
รวม 804,467 336,605 58.16 % 58,072 32,361 44.27 %