จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน361.53952.24-163.4 %0.0549.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน11,256.6821,866.44-94.3 %0.083.0471.4514.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน23,957.5022,088.307.8 %3.576.3770.188.1 %4.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน3,719.661,865.0049.9 %5.0834.94194.9776.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,032.661,081.0064.4 %5.0796.9129.6096.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน15,193.0410,199.0032.9 %5.02,536.07701.6772.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,024.69841.0079.1 %5.0280.9587.1669.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา10,757.71575.0094.7 %5.0335.6469.5879.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย3,596.15168.0095.3 %5.0343.1110.5296.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น333.37167.0049.9 %5.0360.58122.8565.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,206.54337.0089.5 %5.0269.358.0197.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,444.43191.0094.5 %5.0176.787.5095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,695.35469.0087.3 %5.0329.4969.8778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,416.63221.0093.5 %5.0375.1387.3176.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,697.55212.0094.3 %5.0336.88114.3866.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง3,705.83251.0093.2 %5.0432.509.9597.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,160.84160.0094.9 %5.0494.428.1198.4 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,121.744,677.518.7 %4.01,064.95673.3436.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,083.344,296.16-5.2 %0.01,386.411,690.77-22.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน1,777.971,982.00-11.5 %0.0754.111,118.37-48.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,742.041,161.0057.7 %5.0815.93646.3220.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,671.30592.0077.8 %5.0644.78376.5341.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน5,242.573,872.0026.1 %5.01,453.251,921.25-32.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 74,981.572,497.3249.9 %5.01,405.57311.7177.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน2,143.812,175.00-1.5 %0.0614.861,512.68-146.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,181.032,255.1556.5 %5.01,619.681,508.186.9 %3.0
ส.ป.ก. น่าน3,431.281,637.0052.3 %5.01,679.711,121.8933.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน5,350.508,833.27-65.1 %0.01,291.33178.1386.2 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร61,559.3070,770.52-15.0 %0.0882.10502.2043.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,085.671,568.7961.6 %5.01,272.31532.6658.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,913.351,034.0046.0 %5.076.88129.20-68.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,232.83845.0073.9 %5.0891.99184.5879.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,778.06555.0080.0 %5.0682.82553.8118.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน3,269.211,917.0041.4 %5.0949.82309.2767.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน5,609.0887,226.03-1,455.1 %0.01,690.651,193.5829.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน8,074.493,119.9261.4 %5.02,907.6788.4497.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,407.821,174.0065.5 %5.0968.06258.1573.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน2,994.186,584.00-119.9 %0.0840.3456.0393.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน9,509.911,238.6487.0 %5.0663.80328.4050.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน3,719.061,956.0047.4 %5.0761.58550.8027.7 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,575.01562.9989.9 %5.0910.99537.0541.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,708.241,726.0053.5 %5.01,063.13407.8361.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,783.811,284.0053.9 %5.0663.8072.2389.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน9,940.921,398.0085.9 %5.01,081.19359.1966.8 %5.0
รจจ.น่าน 21,978.7617,325.3221.2 %5.0847.471,309.22-54.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน3,128.94555.0082.3 %5.0606.75217.5964.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,390.141,232.7063.6 %5.0431.84178.1358.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,676.28555.0079.3 %5.0644.78214.6166.7 %5.0
สปส.จ.น่าน4,999.694,187.3016.2 %5.01,291.31316.0775.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,903.431,797.0054.0 %5.01,196.25104.5091.3 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,800.86559.0080.0 %5.01,237.09292.9576.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,721.874,380.18-17.7 %0.01,025.10193.8181.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 132,671.7415,934.8251.2 %5.02,653.79865.6667.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2302,163.949,351.3696.9 %5.02,171.59597.4972.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน4,015.603,876.003.5 %1.5386.99361.746.5 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน78,016.2883,923.00-7.6 %0.01,773.821,526.9513.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน23,525.5315,408.0034.5 %5.01,047.38295.0171.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัว54,627.5017,114.7868.7 %5.01,075.401,173.76-9.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา46,216.1010,796.9476.6 %5.0839.69522.5037.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน7,676.6011,504.39-49.9 %0.02,171.831,651.1224.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,055.611,337.0056.2 %5.0801.99257.4567.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,891.021,809.0037.4 %5.0701.81140.8079.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 19,419.3615,305.0021.2 %5.04,712.681,271.8173.0 %5.0
รวม 896,328 495,534 44.72 % 62,717 30,277 51.72 %