จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน13,325.7110,199.0023.5 %5.02,551.39701.6772.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,300.81841.0074.5 %5.0318.9887.1672.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา0.00575.000.0 %0.00.0069.580.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย0.00168.000.0 %0.00.0010.520.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น0.00167.000.0 %0.00.00122.850.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม2,517.40337.0086.6 %5.0269.358.0197.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,106.74191.0093.9 %5.0176.787.5095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา0.00469.000.0 %0.00.0069.870.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว0.00221.000.0 %0.00.0087.310.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง0.00212.000.0 %0.00.00114.380.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง0.00251.000.0 %0.00.009.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ2,476.18160.0093.5 %5.0494.428.1198.4 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง0.004,677.510.0 %0.00.00673.340.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน0.004,296.160.0 %0.00.001,690.770.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน1,614.291,982.00-22.8 %0.0757.121,118.37-47.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,140.05592.0072.3 %5.0644.78376.5341.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน3,926.383,872.001.4 %0.51,429.521,921.25-34.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 70.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน0.002,175.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน0.002,255.150.0 %0.00.001,508.180.0 %0.0
ส.ป.ก. น่าน2,452.211,637.0033.2 %5.01,374.911,121.8918.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,725.771,034.0040.1 %5.076.88129.20-68.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน0.00845.000.0 %0.00.00184.580.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,239.20555.0075.2 %5.0682.82553.8118.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน0.001,917.000.0 %0.00.00309.270.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดน่าน0.0087,226.030.0 %0.00.001,193.580.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน2,458.786,584.00-167.8 %0.0873.0856.0393.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน0.001,238.640.0 %0.00.00328.400.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน0.001,956.000.0 %0.00.00550.800.0 %0.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,076.811,726.0043.9 %5.01,063.13407.8361.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,228.191,284.0042.4 %5.0663.8072.2389.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน9,198.751,398.0084.8 %5.01,062.17359.1966.2 %5.0
รจจ.น่าน 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน0.00555.000.0 %0.00.00217.590.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน0.001,232.700.0 %0.00.00178.130.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน0.00555.000.0 %0.00.00214.610.0 %0.0
สปส.จ.น่าน0.004,187.300.0 %0.00.00316.070.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน0.00559.000.0 %0.00.00292.950.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน0.004,380.180.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน0.003,876.000.0 %0.00.00361.740.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.001,651.120.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,491.791,337.0046.3 %5.0801.99255.5568.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน0.001,809.000.0 %0.00.00140.800.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 15,822.6715,305.003.3 %1.54,712.681,271.8173.0 %5.0
รวม 92,713 55,328 0.00 % 21,290 10,765 0.00 %