จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน15,490.9410,199.0034.2 %5.02,536.07701.6772.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,103.61841.0079.5 %5.0280.9587.1669.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา3,830.20575.0085.0 %5.0335.6469.5879.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย0.00168.000.0 %0.00.0010.520.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น0.00167.000.0 %0.00.00122.850.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,269.41337.0089.7 %5.0269.358.0197.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,511.96191.0094.6 %5.0176.787.5095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา0.00469.000.0 %0.00.0069.870.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว0.00221.000.0 %0.00.0087.310.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง0.00212.000.0 %0.00.00114.380.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง0.00251.000.0 %0.00.009.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,222.82160.0095.0 %5.0494.428.1198.4 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,222.174,677.5110.4 %5.0703.69673.344.3 %2.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน0.004,296.160.0 %0.00.001,690.770.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน1,812.841,982.00-9.3 %0.0754.111,118.37-48.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,795.810.000.0 %0.0815.930.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,723.67592.0078.3 %5.0644.78376.5341.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน4,782.093,872.0019.0 %5.01,429.521,921.25-34.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 70.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน2,185.852,175.000.5 %0.5614.860.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,266.442,255.1557.2 %5.01,619.681,508.186.9 %3.0
ส.ป.ก. น่าน3,496.881,637.0053.2 %5.01,679.711,121.8933.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,950.871,034.0047.0 %5.076.88129.20-68.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,296.22845.0074.4 %5.0891.99184.5879.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,832.53555.0080.4 %5.0682.82553.8118.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน0.001,917.000.0 %0.00.00309.270.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดน่าน0.0087,226.030.0 %0.00.001,193.580.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน1,082.640.000.0 %0.0613.130.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน3,052.896,584.00-115.7 %0.0840.3456.0393.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน867.821,238.64-42.7 %0.0663.80328.4050.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน3,791.981,956.0048.4 %5.0761.58550.8027.7 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,780.951,726.0054.4 %5.01,063.13407.8361.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,825.221,284.0054.6 %5.0663.8072.2389.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน10,135.841,398.0086.2 %5.01,081.19359.1966.8 %5.0
รจจ.น่าน 22,409.710.000.0 %0.0847.470.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน0.00555.000.0 %0.00.00217.590.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน0.001,232.700.0 %0.00.00178.130.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน0.00555.000.0 %0.00.00214.610.0 %0.0
สปส.จ.น่าน0.004,187.300.0 %0.00.00316.070.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,855.78559.0080.4 %5.01,047.26292.9572.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,794.844,380.18-15.4 %0.01,025.10193.8181.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 10.0015,934.820.0 %0.00.00865.660.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน0.003,876.000.0 %0.00.00361.740.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.001,651.120.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,115.521,337.0057.1 %5.0801.99255.5568.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน0.001,809.000.0 %0.00.00140.800.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 17,591.8615,305.0013.0 %5.04,712.681,271.8173.0 %5.0
รวม 92,713 55,328 0.00 % 21,290 10,765 0.00 %