จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,213.45350.0084.2 %445.43121.1372.8 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา9,779.115,026.0048.6 %57.77137.51-138.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,910.791,370.0052.9 %470.10223.1652.5 %
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,905.871,345.6053.7 %673.6295.0085.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา10,328.837,727.0025.2 %1,852.61750.5959.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,084.341,153.0071.8 %328.69121.9262.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,738.37638.0082.9 %402.07103.6574.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,713.40450.0087.9 %249.8769.4372.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,616.30299.0091.7 %295.24103.3765.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,729.56296.0092.1 %448.53104.2676.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ2,979.15363.0087.8 %188.5992.3951.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,650.66140.0096.2 %486.3680.7883.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,592.48215.0094.0 %479.0586.4682.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�4,953.971,345.6072.8 %1,263.11693.5045.1 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,713.21985.0073.5 %1,035.43423.0759.1 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,745.061,086.0060.4 %654.60290.1855.7 %
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,457.87822.0066.6 %483.45368.5023.8 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,321.901,484.0055.3 %996.891,599.87-60.5 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,023.202,572.35-27.1 %572.021,214.10-112.2 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา8,287.345,418.9334.6 %1,472.29223.1684.8 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,405.172,014.0040.9 %996.89280.2471.9 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา7,342.136,745.708.1 %1,187.05148.1087.5 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,761.322,922.0022.3 %1,050.19413.7860.6 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,423.96693.0051.3 %57.7661.54-6.5 %
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,115.82487.0084.4 %787.7117.4897.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,701.66993.0063.2 %616.57403.7534.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,193.461,853.5742.0 %806.73199.9075.2 %
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,128.8227,787.54-573.0 %1,377.212,650.05-92.4 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,748.724,020.33-7.2 %1,110.99315.8071.6 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา959.62942.001.8 %470.14285.0039.4 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,984.076,146.32-2.7 %1,149.02109.8890.4 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,877.28738.0074.4 %404.32257.0736.4 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,265.091,465.4055.1 %958.86331.4265.4 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา2,995.811,839.0038.6 %692.63177.3174.4 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,477.131,609.0053.7 %958.85110.5388.5 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,575.50957.0062.8 %559.52285.0049.1 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา9,821.321,404.0085.7 %677.05497.3026.5 %
เรือนจำจังหวัดพะเยา25,976.89950.0096.3 %762.14315.8058.6 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,252.20708.0068.6 %386.0192.6976.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,829.471,697.9940.0 %673.61378.8043.8 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,687.28380.0085.9 %578.54174.8369.8 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,165.293,291.6421.0 %1,187.05733.7638.2 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,954.341,429.0051.6 %711.65238.3066.5 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,110.802,348.0024.5 %730.67342.7153.1 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 117,878.826,958.1661.1 %1,193.82705.6740.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2185,940.501,345.6099.3 %2,101.88223.1689.4 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,522.582,152.6538.9 %297.67617.50-107.4 %
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา125,188.8136,543.0170.8 %1,029.91622.1539.6 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา25,225.3428,720.35-13.9 %847.03309.5263.5 %
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ51,464.924,432.6691.4 %1,226.18238.1680.6 %
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้22,388.8525,080.00-12.0 %630.37845.50-34.1 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,546.02800.0068.6 %1,159.47276.0276.2 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,008.761,062.0064.7 %730.67625.1914.4 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,296.33850.0063.0 %483.46285.0041.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา13,757.681,086.0092.1 %3,969.0185.5097.8 %
รวม 646,717 215,538 66.67 % 45,416 20,556 54.74 %