จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,356.39350.0085.1 %5.0445.43121.1372.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา7,259.815,026.0030.8 %5.046.38137.51-196.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,875.43942.0067.2 %5.0470.10179.3661.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,870.581,345.6053.1 %5.0673.6252.3692.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา8,723.117,727.0011.4 %5.01,852.61750.5959.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,034.731,153.0071.4 %5.0328.69121.9262.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,692.97638.0082.7 %5.0402.07103.6574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,668.30450.0087.7 %5.0249.8769.4372.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,572.38299.0091.6 %5.0295.24103.3765.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,684.26296.0092.0 %5.0448.53104.2676.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ2,942.97363.0087.7 %5.0188.5992.3951.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,606.32140.0096.1 %5.0486.3680.7883.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,548.84215.0093.9 %5.0479.0586.4682.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�4,738.621,779.5462.4 %5.01,187.051,225.50-3.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,668.11985.0073.1 %5.01,035.43423.0759.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,711.721,086.0060.0 %5.0654.60290.1855.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,428.02822.0066.1 %5.0483.45368.5023.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,281.561,484.0054.8 %5.0996.891,599.87-60.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,998.632,572.35-28.7 %0.0572.021,214.10-112.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา8,186.695,418.9333.8 %5.01,472.29223.1684.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,363.812,014.0040.1 %5.0996.89280.2471.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา7,252.956,745.707.0 %3.51,187.05148.1087.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,683.102,922.0020.7 %5.01,050.19413.7860.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,406.66693.0050.7 %5.057.7653.966.6 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,077.98487.0084.2 %5.0787.7117.4897.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,668.84993.0062.8 %5.0616.57403.7534.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,236.061,853.5742.7 %5.0844.76199.9076.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,078.6827,787.54-581.3 %0.01,377.212,650.05-92.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,703.194,020.33-8.6 %0.01,110.99315.8071.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา2,927.84942.0067.8 %5.0749.68285.0062.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,911.396,146.32-4.0 %0.01,149.02109.8890.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,842.33738.0074.0 %5.0404.32335.2617.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,225.441,465.4054.6 %5.0958.86331.4265.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา2,959.421,839.0037.9 %5.0692.63177.3174.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,434.901,609.0053.2 %5.0958.85110.5388.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,677.411,977.0026.2 %5.0533.2437.5993.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา9,702.041,404.0085.5 %5.0677.05497.3026.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา25,661.38950.0096.3 %5.0762.14315.8058.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,308.84503.0078.2 %5.0484.10160.2866.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,795.101,697.9939.3 %5.0673.61378.8043.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,654.64380.0085.7 %5.0578.54174.8369.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,114.703,291.6420.0 %5.01,187.05733.7638.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,918.461,058.0063.7 %5.0711.65229.2767.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,073.022,348.0023.6 %5.0730.67342.7153.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 117,661.666,958.1660.6 %5.01,193.82705.6740.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2183,682.131,345.6099.3 %5.02,101.88223.1689.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,216.683,535.00-9.9 %0.0280.0710.0096.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา123,668.3036,543.0170.5 %5.01,029.91622.1539.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา24,918.9628,720.35-15.3 %0.0847.03309.5263.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ22,391.3413,880.0038.0 %5.0858.38345.5659.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้22,116.9225,080.00-13.4 %0.0630.37845.50-34.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,515.10800.0068.2 %5.01,159.47276.0276.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,972.221,062.0064.3 %5.0730.67625.1914.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,269.31737.0067.5 %5.0483.46262.6845.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา13,590.581,086.0092.0 %5.03,969.0185.5097.8 %5.0
รวม 608,531 226,705 62.75 % 45,333 20,361 55.08 %