จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,213.45350.0084.2 %5.0445.43121.1372.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา9,779.115,026.0048.6 %5.057.77137.51-138.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,910.791,370.0052.9 %5.0470.10223.1652.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,905.871,345.6053.7 %5.0673.6295.0085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา10,328.837,727.0025.2 %5.01,852.61750.5959.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,084.341,153.0071.8 %5.0328.69121.9262.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,738.37638.0082.9 %5.0402.07103.6574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,713.40450.0087.9 %5.0249.8769.4372.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,616.30299.0091.7 %5.0295.24103.3765.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,729.56296.0092.1 %5.0448.53104.2676.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ2,979.15363.0087.8 %5.0188.5992.3951.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,650.66140.0096.2 %5.0486.3680.7883.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,592.48215.0094.0 %5.0479.0586.4682.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�4,796.881,779.5462.9 %5.01,187.051,225.50-3.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,713.21985.0073.5 %5.01,035.43423.0759.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,745.061,086.0060.4 %5.0654.60290.1855.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,457.87822.0066.6 %5.0483.45368.5023.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,321.901,484.0055.3 %5.0996.891,599.87-60.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,023.202,572.35-27.1 %0.0572.021,214.10-112.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา8,287.345,418.9334.6 %5.01,472.29223.1684.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,405.172,014.0040.9 %5.0996.89280.2471.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา7,342.136,745.708.1 %4.01,187.05148.1087.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,761.322,922.0022.3 %5.01,050.19413.7860.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,423.96693.0051.3 %5.057.7653.966.6 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,115.82487.0084.4 %5.0787.7117.4897.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,701.66993.0063.2 %5.0616.57403.7534.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,193.461,853.5742.0 %5.0806.73199.9075.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,128.8227,787.54-573.0 %0.01,377.212,650.05-92.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,748.724,020.33-7.2 %0.01,110.99315.8071.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา959.62942.001.8 %0.5470.14285.0039.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,984.076,146.32-2.7 %0.01,149.02109.8890.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,877.28738.0074.4 %5.0404.32335.2617.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,265.091,465.4055.1 %5.0958.86331.4265.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา2,995.811,839.0038.6 %5.0692.63177.3174.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,477.131,609.0053.7 %5.0958.85110.5388.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,575.50957.0062.8 %5.0559.52285.0049.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา9,821.321,404.0085.7 %5.0677.05497.3026.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา25,976.89950.0096.3 %5.0762.14315.8058.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,252.20708.0068.6 %5.0386.0192.6976.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,829.471,697.9940.0 %5.0673.61378.8043.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,687.28380.0085.9 %5.0578.54174.8369.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,165.293,291.6421.0 %5.01,187.05733.7638.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,954.341,429.0051.6 %5.0711.65238.3066.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,110.802,348.0024.5 %5.0730.67342.7153.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 117,878.826,958.1661.1 %5.01,193.82705.6740.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2185,940.501,345.6099.3 %5.02,101.88223.1689.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,522.582,152.6538.9 %5.0297.67617.50-107.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา125,188.8136,543.0170.8 %5.01,029.91622.1539.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา25,225.3428,720.35-13.9 %0.0847.03309.5263.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ51,464.924,432.6691.4 %5.01,226.18238.1680.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้22,388.8525,080.00-12.0 %0.0630.37845.50-34.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,546.02800.0068.6 %5.01,159.47276.0276.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,008.761,062.0064.7 %5.0730.67625.1914.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,296.33850.0063.0 %5.0483.46285.0041.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา13,757.681,086.0092.1 %5.03,969.0185.5097.8 %5.0
รวม 646,717 215,538 66.67 % 45,416 20,556 54.74 %