จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,190.60462.0078.9 %5.0591.6347.7891.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย32,114.6618,902.9941.1 %5.077.53174.51-125.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,670.872,441.0033.5 %5.0971.957,125.00-633.1 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย0.001,276.000.0 %0.00.00141.670.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย21,220.297,937.6062.6 %5.02,816.50940.4966.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,340.671,880.4056.7 %5.0389.03150.6161.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน999.94894.0010.6 %5.0316.1096.3569.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย0.00755.000.0 %0.00.0090.450.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,824.51776.0079.7 %5.0418.1192.4477.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า0.00311.000.0 %0.00.0081.090.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,617.47336.0090.7 %5.0552.00106.1180.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,608.05276.0092.4 %5.0344.9878.0277.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน0.00269.000.0 %0.00.0078.020.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง0.00522.000.0 %0.00.0080.370.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,099.41359.0088.4 %5.0263.4337.5585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย0.00503.000.0 %0.00.0074.580.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย421.10314.0025.4 %5.0261.2781.3568.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,788.13238.0093.7 %5.0177.1173.7358.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย51,321.8037,050.5027.8 %5.02,532.75514.6579.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน0.005,406.000.0 %0.00.00651.920.0 %0.0
ด่านศุลกากรเชียงของ2,503.4021,327.90-752.0 %0.01,227.70318.8774.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย0.005,006.500.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,202.612,121.5049.5 %5.0705.73245.2665.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.001,104.340.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย0.001,436.000.0 %0.00.00237.550.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย3,867.421,050.0072.9 %5.01,219.162,492.44-104.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,602.243,482.24-33.8 %0.0723.730.09100.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,205.411,589.6769.5 %5.01,823.171,387.6723.9 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,416.332,272.9748.5 %5.01,485.38347.7876.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 0.009,709.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,332.701,657.0050.3 %5.0971.95767.3521.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)7,710.6511,970.86-55.3 %0.03,074.98399.0087.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,444.414,900.00-42.3 %0.073.8785.93-16.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)8,731.58364.0095.8 %5.0477.5364.9486.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,005.60485.0083.9 %5.0838.84114.5486.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,903.57715.0075.4 %5.0781.80511.3934.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,751.252,529.0032.6 %5.01,105.07235.3378.7 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย15,448.089,240.3340.2 %5.02,788.0181.7297.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย0.0023,587.000.0 %0.00.00525.580.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,926.901,621.0058.7 %5.0741.62605.9218.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย0.001,669.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย6,692.663,847.2042.5 %5.01,673.41776.2253.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,048.212,619.3614.1 %5.0781.7956.3292.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย12,578.087,196.0042.8 %5.0555.74604.96-8.9 %0.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,344,577.3097,213.0095.9 %5.023,725.68913.6596.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,369.27652.8080.6 %5.0629.66240.1961.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย6,255.214,053.7735.2 %5.01,390.30613.7055.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,231.811,235.0061.8 %5.0374.79396.54-5.8 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย0.007,246.080.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย0.00744.000.0 %0.00.00404.590.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย0.004,202.340.0 %0.00.00458.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย0.002,521.200.0 %0.00.00158.500.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)35,330.513,222.0090.9 %5.03,261.74561.0882.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 10.0010,668.380.0 %0.00.001,040.650.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2151,953.028,955.6094.1 %5.01,690.631,182.4030.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 424,681.287,813.5168.3 %5.01,552.661,302.2216.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย0.003,175.830.0 %0.00.00832.200.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย0.0044,218.000.0 %0.00.00535.710.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย24,701.4410,620.0057.0 %5.0951.15851.0210.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย120,055.3652,200.0056.5 %5.01,097.611,140.57-3.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย28,545.2812,023.0057.9 %5.0831.981,211.25-45.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง0.0014,975.910.0 %0.00.00634.980.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง0.007,512.000.0 %0.00.00604.400.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,158.831,513.0052.1 %5.0914.90694.1024.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย0.00673.140.0 %0.00.00195.900.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 45,219.159,991.9177.9 %5.04,880.414,217.5313.6 %5.0
รวม 2,816,933 305,080 0.00 % 64,528 26,071 0.00 %