จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,190.60462.0078.9 %591.6347.7891.9 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย32,114.6618,902.9941.1 %77.53174.51-125.1 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,670.870.000.0 %971.957,125.00-633.1 %
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย0.001,276.000.0 %0.00141.670.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย21,220.297,937.6062.6 %2,816.50940.4966.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,340.671,880.4056.7 %389.03150.6161.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน999.94894.0010.6 %316.1096.3569.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย0.00755.000.0 %0.0090.450.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,824.51776.0079.7 %418.1192.4477.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า0.00311.000.0 %0.0081.090.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,617.47336.0090.7 %552.00106.1180.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,608.05276.0092.4 %344.9878.0277.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน0.00269.000.0 %0.0078.020.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง0.00522.000.0 %0.0080.370.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,099.41359.0088.4 %263.4337.5585.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย0.00503.000.0 %0.0074.580.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย421.10314.0025.4 %261.2781.3568.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,788.13238.0093.7 %177.1173.7358.4 %
ด่านศุลกากรแม่สาย51,321.8037,050.5027.8 %2,532.75514.6579.7 %
ด่านศุลกากรเชียงแสน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ด่านศุลกากรเชียงของ0.0021,327.900.0 %0.00318.870.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,202.612,121.5049.5 %705.73245.2665.2 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย3,867.421,050.0072.9 %1,219.162,492.44-104.4 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,602.243,482.24-33.8 %723.730.09100.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,205.411,589.6769.5 %1,823.171,387.6723.9 %
ส.ป.ก. เชียงราย4,416.332,272.9748.5 %1,485.38347.7876.6 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย0.001,657.000.0 %0.00767.350.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)7,710.6511,970.86-55.3 %3,074.98399.0087.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,444.414,900.00-42.3 %73.8785.93-16.3 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)8,731.58364.0095.8 %477.5364.9486.4 %
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,005.60485.0083.9 %838.84114.5486.3 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,903.57498.0082.8 %781.80511.3934.6 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,751.252,529.0032.6 %1,105.07235.3378.7 %
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย15,448.089,240.3340.2 %2,788.0181.7297.1 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00605.920.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย0.001,669.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย6,692.663,847.2042.5 %1,673.41776.2253.6 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,212.322,619.3618.5 %857.8656.3293.4 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย0.007,196.000.0 %0.00604.960.0 %
เรือนจำกลางเชียงราย2,344,577.3097,213.0095.9 %23,725.68913.6596.1 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,369.27652.8080.6 %629.66240.1961.9 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย6,255.214,053.7735.2 %1,390.30613.7055.9 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย0.001,235.000.0 %0.00396.540.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย0.007,246.080.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย0.00744.000.0 %0.00404.590.0 %
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย0.004,202.340.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)35,330.513,222.0090.9 %3,261.74561.0882.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 20.000.000.0 %0.001,171.350.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 424,681.287,813.5168.3 %1,552.661,302.2216.1 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย0.003,175.830.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย0.000.000.0 %0.00535.710.0 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย0.000.000.0 %0.00851.020.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย120,055.3652,200.0056.5 %1,097.610.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย28,545.2812,023.0057.9 %831.981,211.25-45.6 %
วิทยาลัยการอาชีพเทิง0.0014,975.910.0 %0.00634.980.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,158.831,513.0052.1 %914.90694.1024.1 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 45,219.159,991.9177.9 %4,880.414,217.5313.6 %
รวม 2,816,933 305,080 0.00 % 64,528 26,071 0.00 %