จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,154.98462.0078.6 %5.0591.6347.7891.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย31,592.4718,902.9940.2 %5.077.53174.51-125.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย20,663.7121,377.57-3.5 %0.0104.1417.4483.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,611.182,441.0032.4 %5.0971.95259.5873.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,146.351,276.0040.6 %5.0629.70141.6777.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย20,875.247,937.6062.0 %5.02,816.50940.4966.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,270.091,880.4056.0 %5.0389.03150.6161.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,710.48894.0081.0 %5.0316.1096.3569.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย4,569.01755.0083.5 %5.0399.8990.4577.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,762.32776.0079.4 %5.0418.1192.4477.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า4,569.01311.0093.2 %5.0544.2581.0985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,558.65336.0090.6 %5.0552.00106.1180.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,549.39276.0092.2 %5.0344.9878.0277.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,590.26269.0092.5 %5.0419.3378.0281.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง4,569.01522.0088.6 %5.0450.3080.3782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,049.01359.0088.2 %5.0263.4337.5585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย4,569.01503.0089.0 %5.0267.0674.5872.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย414.25314.0024.2 %5.0261.2781.3568.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล2,984.16276.0090.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,590.26110.0096.9 %5.0439.3115.3096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,726.53238.0093.6 %5.0177.1173.7358.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย50,487.3037,050.5026.6 %5.02,532.75514.6579.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน11,145.695,406.0051.5 %5.01,294.07651.9249.6 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ2,462.6921,327.90-766.0 %0.01,227.70318.8774.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย5,593.275,006.5010.5 %5.02,036.852,974.55-46.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,134.272,121.5048.7 %5.0705.73245.2665.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย2,369.371,576.7533.5 %5.0610.651,104.34-80.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,135.381,436.0054.2 %5.0914.90237.5574.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย3,804.541,050.0072.4 %5.01,219.162,492.44-104.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,559.933,482.24-36.0 %0.0723.73309.3457.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,120.771,589.6769.0 %5.01,823.171,387.6723.9 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,344.522,272.9747.7 %5.01,485.38347.7876.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 4,296.909,709.00-126.0 %0.01,390.310.9099.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,278.511,657.0049.5 %5.0971.95767.3521.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)7,585.2711,970.86-57.8 %0.03,074.98399.0087.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,388.404,900.00-44.6 %0.073.8785.93-16.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)8,589.60364.0095.8 %5.0477.5364.9486.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย2,956.73485.0083.6 %5.0838.84114.5486.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,856.35715.0075.0 %5.0781.80511.3934.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,690.262,529.0031.5 %5.01,105.07235.3378.7 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย6,341.8042,650.72-572.5 %0.02,341.111,705.7627.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย4,500.586,392.00-42.0 %0.01,301.801,323.23-1.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย15,196.899,240.3339.2 %5.02,788.0181.7297.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย1,032.6923,587.00-2,184.0 %0.0781.79525.5832.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,863.051,621.0058.0 %5.0741.62605.9218.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,358.021,669.0050.3 %5.01,067.04168.6884.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย6,583.843,847.2041.6 %5.01,673.41776.2253.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย2,998.652,619.3612.6 %5.0781.7956.3292.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย12,373.567,196.0041.8 %5.0555.74604.96-8.9 %0.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,306,454.0097,213.0095.8 %5.023,725.68913.6596.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,314.49652.8080.3 %5.0629.66240.1961.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย7,086.494,053.7742.8 %5.01,390.30613.7055.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,179.261,235.0061.2 %5.0800.80396.5450.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย5,530.577,246.08-31.0 %0.01,561.45442.7671.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย2,597.01744.0071.4 %5.0724.75404.5944.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย7,805.234,202.3446.2 %5.01,295.23458.0064.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย7,955.622,521.2068.3 %5.01,567.36158.5089.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)70,308.583,222.0095.4 %5.03,262.89561.0882.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 142,872.1210,668.3875.1 %5.02,674.451,040.6561.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 225,060.368,955.6064.3 %5.01,690.631,182.4030.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 310,585.666,796.7735.8 %5.01,319.56818.6638.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 424,279.967,813.5167.8 %5.01,552.661,302.2216.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย1,172.043,175.83-171.0 %0.0310.42832.20-168.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย14,124.5744,218.00-213.1 %0.0808.91535.7133.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย25,453.7710,620.0058.3 %5.0951.15851.0210.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย118,103.2452,200.0055.8 %5.01,097.611,140.57-3.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย28,081.1312,023.0057.2 %5.0831.981,211.25-45.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง19,376.8214,975.9122.7 %5.0851.18634.9825.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง84,346.937,512.0091.1 %5.0778.62604.4022.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย15,019.838,102.4346.1 %5.02,308.062,546.74-10.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,107.471,513.0051.3 %5.0914.90694.1024.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,369.37673.1471.6 %5.0610.65195.9067.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 44,483.889,991.9177.5 %5.04,880.414,217.5313.6 %5.0
รวม 3,197,243 594,019 81.42 % 102,294 43,327 57.64 %