จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,514.43453.0082.0 %648.15153.1176.4 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,196.357,310.5340.1 %74.2470.265.4 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,386.859,529.0023.1 %88.9237.5557.8 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,075.5818,059.31-49.6 %168.25478.84-184.6 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,713.411.00100.0 %308.300.9599.7 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,542.40929.0063.5 %271.2759.9677.9 %
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,070.861,495.4051.3 %781.2642.6594.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน18,557.647,388.2060.2 %1,114.65351.2068.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,725.22358.0090.4 %699.66102.7585.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย14,934.25445.0097.0 %281.400.9599.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,981.59178.0095.5 %262.5230.6188.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย371.74191.0048.6 %404.5995.6476.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย368.24217.0041.1 %697.78114.6883.6 %
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง8,816.312,493.0071.7 %968.64609.5037.1 %
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,220.692,534.0040.0 %506.92542.45-7.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน3,402.983,311.302.7 %990.44811.4818.1 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง9,795.141,392.6085.8 %1,016.43209.1079.4 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,608.661,053.0059.6 %185.230.9599.5 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,017.461.00100.0 %1,066.500.9599.9 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,960.651,238.0058.2 %838.311.8599.8 %
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,703.29421.0084.4 %686.18499.7027.2 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,062.251,673.0058.8 %1,408.781,174.2916.6 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,644.542,016.00-22.6 %387.0885.4577.9 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,988.591,012.0074.6 %774.73438.8443.4 %
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,471.111,394.0059.8 %610.12130.0778.7 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,188.123,606.50-13.1 %489.4991.6381.3 %
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 62,941.6832,412.9948.5 %447.45434.452.9 %
ท่าอากาศยานปาย 12,018.154,753.0060.5 %642.01461.2028.2 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,400.391,535.00-9.6 %611.15190.0068.9 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,883.751,439.4050.1 %58.6836.0838.5 %
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,847.68455.0084.0 %876.3436.1095.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,615.24588.0077.5 %648.15316.8951.1 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,250.832,007.0038.3 %524.2016.2096.9 %
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,042.971.00100.0 %749.882.8599.6 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,508.171.00100.0 %204.250.9599.5 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,037.331.0099.9 %608.250.9599.8 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,267.003,433.02-5.1 %914.3724.7097.3 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,273.131,615.00-26.9 %383.58327.1114.7 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,182.872,158.0032.2 %1,009.45351.4965.2 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,225.291.00100.0 %876.340.9599.9 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,312.19978.0070.5 %933.39273.2670.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,482.401.00100.0 %524.200.9599.8 %
สพ.แม่ฮ่องสอน3,505.611,209.0065.5 %319.110.9099.7 %
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 19,411.5913,519.2330.4 %814.99383.2753.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน515.541.0099.8 %629.130.9599.8 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,291.76434.0081.1 %208.4297.0653.4 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,679.393,066.1234.5 %933.39334.5764.2 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,048.56975.0068.0 %838.3068.3791.8 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,284.471,846.6043.8 %620.22292.1952.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 117,589.877,186.7159.1 %2,118.0785.5096.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 228,058.6813,254.0852.8 %2,245.56315.4986.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,028.951,002.092.6 %255.74258.40-1.0 %
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน39,424.5013,292.8966.3 %840.74120.6585.6 %
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง23,358.999,001.0061.5 %1,204.82672.8244.2 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,518.208,410.33-29.0 %607.951,287.34-111.8 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,131.711,450.0053.7 %876.34185.8478.8 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน414.081,461.00-252.8 %162.90144.2411.5 %
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน39,909.616,279.0084.3 %4,552.007,936.24-74.3 %
รวม 462,779 202,467 56.25 % 42,969 20,793 51.61 %