จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,514.43453.0082.0 %5.0648.15153.1176.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,196.357,310.5340.1 %5.074.2470.265.4 %2.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,386.859,529.0023.1 %5.088.9237.5557.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,075.5818,059.31-49.6 %0.0168.25478.84-184.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,041.881.00100.0 %5.071.2536.3848.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,542.40929.0063.5 %5.0271.2759.9677.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,070.861,495.4051.3 %5.0781.2642.6594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน18,557.647,388.2060.2 %5.01,114.65351.2068.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,725.22358.0090.4 %5.0699.66102.7585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย14,934.25445.0097.0 %5.0281.400.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,981.59178.0095.5 %5.0262.5230.6188.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย371.74191.0048.6 %5.0404.5995.6476.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย368.24217.0041.1 %5.0697.78114.6883.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง8,816.312,493.0071.7 %5.0968.64609.5037.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,220.692,534.0040.0 %5.0506.92542.45-7.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน3,402.983,311.302.7 %1.0990.44811.4818.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง9,795.141,392.6085.8 %5.01,016.43209.1079.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,608.661,053.0059.6 %5.0185.230.9599.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,017.461.00100.0 %5.01,066.500.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,960.651,238.0058.2 %5.0838.311.8599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,703.29421.0084.4 %5.0686.18499.7027.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,062.251,673.0058.8 %5.01,408.781,174.2916.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,644.542,016.00-22.6 %0.0387.0885.4577.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,988.591,012.0074.6 %5.0774.73438.8443.4 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,471.111,394.0059.8 %5.0610.12130.0778.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,188.123,606.50-13.1 %0.0489.4991.6381.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 62,941.6832,412.9948.5 %5.0447.45434.452.9 %1.0
ท่าอากาศยานปาย 12,018.154,753.0060.5 %5.0642.01461.2028.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,400.391,535.00-9.6 %0.0611.15190.0068.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,883.751,439.4050.1 %5.058.6836.0838.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,847.68455.0084.0 %5.0876.3436.1095.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,615.24588.0077.5 %5.0648.15316.8951.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,250.832,007.0038.3 %5.0524.2016.2096.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,042.971.00100.0 %5.0749.882.8599.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,508.171.00100.0 %5.0204.250.9599.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,037.331.0099.9 %5.0608.250.9599.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,267.003,433.02-5.1 %0.0914.3724.7097.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,273.131,615.00-26.9 %0.0383.58327.1114.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,182.872,158.0032.2 %5.01,009.45351.4965.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,225.292,000.0038.0 %5.0876.34151.2682.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,312.19978.0070.5 %5.0933.39273.2670.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,482.40901.0063.7 %5.0524.2073.4986.0 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน3,505.611,209.0065.5 %5.0319.110.9099.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 19,411.5913,519.2330.4 %5.0814.99699.8614.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน515.54584.00-13.3 %0.0629.13123.5080.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,291.76434.0081.1 %5.0208.4296.0653.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,679.393,066.1234.5 %5.0933.39334.5764.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,048.56975.0068.0 %5.0838.3068.3791.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,284.471,846.6043.8 %5.0620.22292.1952.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 117,589.877,186.7159.1 %5.02,118.0784.5096.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 228,058.6813,254.0852.8 %5.02,245.56315.4986.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,028.951,002.092.6 %1.0255.74258.40-1.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน39,424.5013,292.8966.3 %5.0840.74120.6585.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง23,358.999,001.0061.5 %5.01,204.82672.8244.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,518.208,410.33-29.0 %0.0607.951,287.34-111.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,131.711,450.0053.7 %5.0876.34185.8478.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน414.081,461.00-252.8 %0.0162.90144.2411.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน39,909.616,279.0084.3 %5.04,552.005,367.21-17.9 %0.0
รวม 462,779 202,467 56.25 % 42,969 20,793 51.61 %