จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,494.63453.0081.8 %5.0648.15153.1176.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,100.317,310.5339.6 %5.074.2470.265.4 %2.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,289.319,529.0022.5 %5.088.9237.5557.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,980.5018,059.31-50.7 %0.0168.25478.84-184.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,025.801.00100.0 %5.071.2536.3848.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,522.94929.0063.2 %5.0271.2759.9677.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,317.101,495.4054.9 %5.0781.2642.6594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน17,941.117,388.2058.8 %5.01,114.65351.2068.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,695.89358.0090.3 %5.0699.66102.7585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,370.26445.0086.8 %5.0281.400.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,950.24178.0095.5 %5.0394.9030.6192.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,622.42191.0094.7 %5.0552.7695.6482.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,285.74217.0093.4 %5.0697.78114.6883.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง4,764.282,493.0047.7 %5.01,192.55609.5048.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,187.462,534.0039.5 %5.0506.92542.45-7.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน10,063.033,311.3067.1 %5.0990.44811.4818.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,524.371,392.6044.8 %5.0869.28209.1075.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,588.121,069.0058.7 %5.0373.810.9599.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,985.831,740.0056.3 %5.01,066.50172.5183.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,069.161,238.0059.7 %5.0895.361.8599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,682.01421.0084.3 %5.0686.18499.7027.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,030.261,673.0058.5 %5.01,408.781,174.2916.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,631.592,016.00-23.6 %0.0387.08203.8847.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,957.181,012.0074.4 %5.0963.30438.8454.4 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,443.781,394.0059.5 %5.0610.12130.0778.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,163.023,606.50-14.0 %0.0489.4991.6381.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 62,446.0832,412.9948.1 %5.0447.45434.452.9 %1.0
ท่าอากาศยานปาย 11,923.524,753.0060.1 %5.0642.01461.2028.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,389.361,535.00-10.5 %0.01,028.47190.0081.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,861.041,439.4049.7 %5.058.6836.0838.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,095.68455.0085.3 %5.0876.3436.1095.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,594.65588.0077.3 %5.0648.15316.8951.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,225.242,007.0037.8 %5.0524.2016.2096.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,011.141.00100.0 %5.0749.882.8599.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,488.421.00100.0 %5.0392.820.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,764.621.00100.0 %5.0933.390.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,241.283,433.02-5.9 %0.0914.3724.7097.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,263.111,615.00-27.9 %0.0563.97327.1142.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,157.812,158.0031.7 %5.01,009.45351.4965.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,199.902,000.0037.5 %5.0876.34151.2682.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,286.11978.0070.2 %5.0933.39273.2670.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,462.85901.0063.4 %5.0554.8673.4986.8 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน3,478.001,209.0065.2 %5.0319.11131.4058.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 19,258.7513,519.2329.8 %5.0814.99699.8614.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน511.48584.00-14.2 %0.0629.13123.5080.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,330.601,292.0061.2 %5.0838.31279.1866.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,273.71434.0080.9 %5.0629.1396.0684.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,642.543,066.1234.0 %5.0933.39334.5764.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,024.56975.0067.8 %5.0838.3168.3791.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,272.891,846.6043.6 %5.0582.19293.1949.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 161,347.337,186.7188.3 %5.02,100.7684.5096.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 227,837.7513,254.0852.4 %5.02,245.56315.4986.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,020.851,002.091.8 %0.5255.74258.40-1.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน39,114.0713,292.8966.0 %5.0840.74120.6585.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง34,309.909,001.0073.8 %5.01,204.82672.8244.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,092.328,410.33-172.0 %0.01,199.121,287.34-7.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,107.051,450.0053.3 %5.0876.34185.8478.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,426.701,461.0039.8 %5.0316.76144.2454.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน22,472.806,279.0072.1 %5.04,180.413,968.125.1 %2.5
รวม 481,618 208,996 56.61 % 46,243 18,221 60.60 %