จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,265.15727.0067.9 %5.0225.96106.3552.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์8,626.523,499.7059.4 %5.070.3688.29-25.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์29,191.9028,116.503.7 %1.584.490.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์0.0011,653.000.0 %0.00.00417.910.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์2,987.932,522.6115.6 %5.0786.3836.4595.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์0.0035,237.270.0 %0.00.003,585.920.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์2,981.282,242.5024.8 %5.0560.93475.0015.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,715.082,242.5017.4 %5.0327.61114.0065.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,654.36260.0090.2 %5.0495.80285.0042.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,364.31597.0074.7 %5.0432.00199.5053.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,386.16485.0079.7 %5.0359.49190.0047.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์3,992.762,137.6146.5 %5.01,185.71798.2732.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์2,662.421,797.0032.5 %5.0351.1364.4581.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์2,700.29699.0074.1 %5.0362.11261.2527.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,232.672,677.0048.8 %5.01,832.262,279.43-24.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 94,825.263,460.3228.3 %5.02,058.061,450.3129.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,580.925,102.00-97.7 %0.0517.931,031.57-99.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,398.873,816.4413.2 %5.01,492.93776.7848.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,151.704,254.00-2.5 %0.01,044.4195.1390.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์9,499.9018,796.00-97.9 %0.01,775.21419.0976.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)0.001.000.0 %0.00.00684.000.0 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)71,314.245,877.0091.8 %5.04,619.901,374.2770.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์3,378.082,412.8228.6 %5.0938.49302.2267.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)11,784.929,306.0721.0 %5.04,889.271,705.5665.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์0.001,105.060.0 %0.00.0036.530.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์0.00664.000.0 %0.00.00320.330.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,191.213,553.60-11.4 %0.0957.52540.0843.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์0.0032,148.000.0 %0.00.00406.990.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์0.005,860.000.0 %0.00.00510.990.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์4,178.756,536.00-56.4 %0.01,306.641,324.87-1.4 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,794.5112,135.92-109.4 %0.01,597.71192.0788.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,504.591,318.0070.7 %5.01,052.59606.7142.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์1,534.872,353.06-53.3 %0.0995.54421.4157.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์0.003,242.000.0 %0.00.00513.350.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,089.593,452.0015.6 %5.01,204.74633.9347.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์3,250.054,454.00-37.0 %0.0900.4873.5991.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์361,942.6319,331.0094.7 %5.0906.63776.8514.3 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์59,398.4213,296.0077.6 %5.0806.73202.4874.9 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 0.0074,557.010.0 %0.00.00927.240.0 %0.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 0.0011,597.000.0 %0.00.00495.150.0 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์0.004,166.900.0 %0.00.002.850.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,352.67837.0064.4 %5.0347.21170.1351.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์0.002,846.000.0 %0.00.0067.450.0 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์0.0017,135.000.0 %0.00.00582.500.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์0.002,043.000.0 %0.00.0021.460.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,048.247,879.50-158.5 %0.01,381.39890.4735.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,110.162,813.609.5 %4.5881.44193.4978.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์0.001.000.0 %0.00.00393.630.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์0.005,265.500.0 %0.00.00294.380.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)0.0012,455.960.0 %0.00.00499.730.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 126,368.2826,815.00-1.7 %0.01,319.081,531.40-16.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 210,531.1911,395.44-8.2 %0.01,476.30761.9048.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 30.0016,755.110.0 %0.00.00834.750.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,230.833,647.5241.5 %5.0273.400.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์0.00115,406.000.0 %0.00.001,040.490.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์0.0081,296.340.0 %0.00.00560.800.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์115,067.0081,972.0028.8 %5.01,113.56734.7734.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์24,572.5955,424.00-125.6 %0.0950.013,169.57-233.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์69,231.0021,385.7869.1 %5.0865.451.0099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย28,055.3221,320.0024.0 %5.0823.131,146.65-39.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์10,733.6915,642.00-45.7 %0.02,233.772,558.58-14.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์0.0030,592.240.0 %0.00.00202.490.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 0.0020,400.000.0 %0.00.00701.120.0 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 2,759.581,783.0035.4 %5.0781.59166.2578.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์0.0076,616.000.0 %0.00.001,559.210.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,286.292,879.0012.4 %5.0976.54644.9734.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์0.001,395.000.0 %0.00.00592.590.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์0.0038,903.800.0 %0.00.001,741.710.0 %0.0
รวม 1,689,213 994,673 41.12 % 96,481 41,234 57.26 %