จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์3,454.66727.0079.0 %5.0206.94106.3548.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์9,210.303,499.7062.0 %5.070.3688.29-25.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์30,376.9928,116.507.4 %3.584.490.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์4,772.1311,653.00-144.2 %0.01,223.75417.9165.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,401.182,522.6125.8 %5.0786.3836.4595.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์62,427.0335,237.2743.6 %5.04,342.373,585.9217.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,183.082,242.5029.5 %5.0560.93475.0015.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,900.822,242.5022.7 %5.0327.61114.0065.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,833.47260.0090.8 %5.0495.80285.0042.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,526.14597.0076.4 %5.0432.00199.5053.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,542.88485.0080.9 %5.0359.49190.0047.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,270.552,137.6149.9 %5.01,128.67798.2729.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,114.141,797.0042.3 %5.0370.1464.4582.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,103.77699.0077.5 %5.0748.35261.2565.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,942.342,677.0055.0 %5.01,851.272,279.43-23.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,269.613,460.3234.3 %5.02,162.541,450.3132.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,795.635,102.00-82.5 %0.0517.931,031.57-99.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,027.653,507.0030.2 %5.01,492.93776.7848.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,716.344,254.009.8 %4.51,025.4095.1390.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์9,919.5618,796.00-89.5 %0.01,775.21419.0976.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,092.228,044.37-13.4 %0.02,635.00684.0074.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์3,827.752,412.8237.0 %5.0938.49302.2267.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)87,066.165,877.0093.2 %5.04,619.901,374.2770.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)11,775.369,306.0721.0 %5.04,413.871,705.5661.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,792.761,105.0670.9 %5.04,619.5036.5399.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,799.97664.0082.5 %5.0772.54320.3358.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,732.353,553.604.8 %2.0957.52540.0843.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์7,127.6432,148.00-351.0 %0.01,908.32406.9978.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์11,611.445,860.0049.5 %5.03,866.14510.9986.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,701.266,536.0015.1 %5.02,421.751,324.8745.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์6,614.1312,135.92-83.5 %0.01,597.71192.0788.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,954.191,318.0066.7 %5.01,052.59606.7142.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์1,627.572,353.06-44.6 %0.0995.54421.4157.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์5,700.933,242.0043.1 %5.02,256.41513.3577.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,929.393,452.0030.0 %5.01,299.82633.9351.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์3,694.664,454.00-20.6 %0.0900.4873.5991.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์386,519.2219,331.0095.0 %5.0877.29776.8511.4 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์64,070.6413,296.0079.2 %5.0810.22202.4875.0 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 76,186.3874,557.012.1 %1.01,479.52927.2437.3 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 11,235.0211,597.00-3.2 %0.0610.82495.1518.9 %5.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,274.634,166.90-83.2 %0.0350.152.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,838.87837.0070.5 %5.0339.84170.1349.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,491.582,846.0018.5 %5.0938.5167.4592.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์25,632.8417,135.0033.2 %5.01,772.73582.5067.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,277.562,043.0037.7 %5.01,111.5821.4698.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,248.677,879.50-142.5 %0.01,381.39890.4735.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,542.242,813.6020.6 %5.0881.44193.4978.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,173.176,601.90-108.1 %0.0458.03393.6314.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์24,810.595,265.5078.8 %5.01,201.01294.3875.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)30,906.0212,455.9659.7 %5.03,975.05499.7387.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 122,103.7326,815.00-21.3 %0.01,319.081,531.40-16.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 214,198.8811,395.4419.7 %5.01,476.30761.9048.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 398,564.7216,755.1183.0 %5.01,702.34834.7551.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,665.543,647.5245.3 %5.0273.40234.5114.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์71,432.34115,406.00-61.6 %0.01,737.411,040.4940.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์21,890.4718,581.0015.1 %5.01,050.67560.8046.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์136,886.1981,972.0040.1 %5.01,136.91734.7735.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์26,286.9655,424.00-110.8 %0.0950.013,169.57-233.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ไม่ครบ21,385.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย32,552.9121,320.0034.5 %5.0820.211,146.65-39.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์35,865.2517,402.8351.5 %5.02,222.502,558.58-15.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์9,924.7530,592.24-208.2 %0.03,757.97202.4994.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 27,935.4920,400.0027.0 %5.01,217.21701.1242.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 2,952.231,783.0039.6 %5.0795.80166.2579.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์167,350.5976,616.0054.2 %5.02,068.821,559.2124.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,835.602,879.0024.9 %5.0976.54644.9734.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,970.891,395.0053.0 %5.0691.30592.5914.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์41,486.0938,903.806.2 %3.04,869.741,740.7664.3 %5.0
รวม 1,709,946 954,588 44.17 % 98,472 46,021 53.26 %