จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์3,467.18727.0079.0 %5.0206.94106.3548.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์9,243.673,499.7062.1 %5.070.3688.29-25.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์30,487.0528,116.507.8 %3.584.490.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์4,789.4211,653.00-143.3 %0.01,223.75417.9165.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,413.502,522.6126.1 %5.0786.3836.4595.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์62,653.2135,237.2743.8 %5.04,342.373,585.9217.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,194.612,242.5029.8 %5.0560.93475.0015.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,911.332,242.5023.0 %5.0327.61114.0065.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,843.74260.0090.9 %5.0495.80285.0042.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,535.29597.0076.5 %5.0432.00199.5053.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,552.09485.0081.0 %5.0359.49190.0047.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,286.032,137.6150.1 %5.01,128.67798.2729.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,125.421,797.0042.5 %5.0370.1464.4582.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,115.02699.0077.6 %5.0362.11261.2527.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,963.872,677.0055.1 %5.01,851.272,279.43-23.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,288.703,460.3234.6 %5.02,162.541,450.3132.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,805.765,102.00-81.8 %0.0517.931,031.57-99.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,045.863,816.4424.4 %5.01,492.93776.7848.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,733.434,254.0010.1 %5.01,025.4095.1390.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์9,955.5018,796.00-88.8 %0.01,775.21419.0976.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,117.921.00100.0 %5.02,635.00684.0074.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)87,381.625,877.0093.3 %5.04,619.901,374.2770.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์3,841.622,412.8237.2 %5.0938.49302.2267.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)11,818.029,306.0721.3 %5.04,413.871,705.5661.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,806.501,105.0671.0 %5.04,619.5036.5399.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,813.74664.0082.6 %5.0772.54320.3358.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,745.883,553.605.1 %2.5957.52540.0843.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์7,477.7432,148.00-329.9 %0.01,636.42406.9975.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์11,653.515,860.0049.7 %5.03,866.14510.9986.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์4,298.996,536.00-52.0 %0.01,224.651,324.87-8.2 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์6,638.0912,135.92-82.8 %0.01,597.71192.0788.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,968.521,318.0066.8 %5.01,052.59606.7142.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์1,633.472,353.06-44.1 %0.0995.54421.4157.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์5,721.593,242.0043.3 %5.02,256.41513.3577.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,808.663,452.0028.2 %5.01,242.77633.9349.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์3,708.054,454.00-20.1 %0.0900.4873.5991.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์387,919.6619,331.0095.0 %5.0877.29776.8511.4 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์64,302.7813,296.0079.3 %5.0810.22202.4875.0 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 76,462.4274,557.012.5 %1.01,479.52927.2437.3 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 11,275.7311,597.00-2.8 %0.0610.82495.1518.9 %5.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,282.874,166.90-82.5 %0.0350.152.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,849.16837.0070.6 %5.0339.84170.1349.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,504.232,846.0018.8 %5.0938.5167.4592.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์25,725.7117,135.0033.4 %5.01,772.73582.5067.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,289.442,043.0037.9 %5.01,111.5821.4698.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,260.447,879.50-141.7 %0.01,381.39890.4735.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,555.082,813.6020.9 %5.0881.44193.4978.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,617.041.00100.0 %5.0368.93393.63-6.7 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์24,900.485,265.5078.9 %5.01,201.01294.3875.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)31,018.0012,455.9659.8 %5.03,975.05499.7387.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 122,183.8226,815.00-20.9 %0.01,319.081,531.40-16.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 214,250.3311,395.4420.0 %5.01,476.30761.9048.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 398,921.8416,755.1183.1 %5.01,702.34834.7551.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,689.693,647.5245.5 %5.0273.400.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์71,691.15115,406.00-61.0 %0.01,737.411,040.4940.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์21,969.7818,581.0015.4 %5.01,050.67560.8046.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์137,382.1681,972.0040.3 %5.01,136.91734.7735.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์26,382.2055,424.00-110.1 %0.0950.013,169.57-233.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์0.0021,385.780.0 %0.00.001.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย32,670.8521,320.0034.7 %5.0820.211,146.65-39.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์11,077.5115,642.00-41.2 %0.02,222.502,558.58-15.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์9,960.7030,592.24-207.1 %0.03,757.97202.4994.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 28,036.7120,400.0027.2 %5.01,217.21701.1242.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 2,962.931,783.0039.8 %5.0795.80166.2579.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์168,668.5276,616.0054.6 %5.02,228.091,559.2130.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,849.502,879.0025.2 %5.0976.54644.9734.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,981.661,395.0053.2 %5.0691.30592.5914.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์41,636.4038,903.806.6 %3.04,869.741,741.7164.2 %5.0
รวม 1,689,213 994,673 41.12 % 96,481 41,234 57.26 %