จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,669.84858.0067.9 %5.0452.83173.7061.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,135.42928.0070.4 %5.0642.99241.2462.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,177.101,560.0050.9 %5.0662.0153.3991.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี22,486.0011,127.0050.5 %5.02,356.99874.0062.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,113.75482.0088.3 %5.0226.1032.3085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,924.29335.0091.5 %5.0184.911.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,560.53647.0088.4 %5.0240.5448.4579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,446.28204.0096.3 %5.0159.4815.9990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์3,417.68401.0088.3 %5.0197.031.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,003.99265.0093.4 %5.0138.599.5793.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,038.74528.0086.9 %5.0524.09107.2879.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก5,646.59512.0090.9 %5.0346.9389.0974.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี5,020.444,506.2710.2 %5.01,023.311,021.140.2 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี5,975.362,387.0060.1 %5.0947.24676.9028.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,255.97701.0078.5 %5.0955.75704.2326.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี2,949.95798.0072.9 %5.0566.89569.98-0.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี6,533.321,409.2078.4 %5.01,917.051,068.1944.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี5,061.634,367.1213.7 %5.0689.86710.84-3.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,495.271,979.6056.0 %5.01,194.44706.0940.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี4,445.592,064.0053.6 %5.0802.83151.3181.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,333.367,690.927.7 %3.51,311.37210.7583.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี4,352.341,959.0055.0 %5.0795.60223.7171.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี4,224.001,213.0071.3 %5.0738.0660.9591.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,847.23697.0081.9 %5.0585.94475.4018.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,332.672,985.5210.4 %5.0719.02475.1533.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี7,107.254,280.0039.8 %5.01,275.601,974.84-54.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,157.673,560.0031.0 %5.01,118.39804.7628.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,434.611,587.0053.8 %5.0757.0895.3687.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,784.387,722.4221.1 %5.01,646.6090.7894.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี10,722.021,263.0088.2 %5.0757.08477.8536.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี4,433.092,440.0045.0 %5.0814.13357.0356.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,167.481,381.0066.9 %5.0719.04303.9757.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,613.091,277.5564.6 %5.0863.26261.5869.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,646.261,433.0045.8 %5.0547.9135.5993.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี10,663.351,668.0084.4 %5.01,017.43272.9073.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี22,128.7418,931.0014.5 %5.0682.30429.5737.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,977.93447.0088.8 %5.0733.83165.7877.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี14,120.591,164.0091.8 %5.04,940.60143.2097.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,116.154,876.004.7 %2.0833.14349.1058.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี3,572.612,083.0041.7 %5.0681.01178.8873.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,750.964,771.6529.3 %5.01,289.53105.4691.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 210,246.7014,704.00-43.5 %0.01,596.131,713.96-7.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 125,538.9310,104.3060.4 %5.02,041.68751.0663.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,057.143,179.5037.1 %5.0302.96110.2863.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี58,430.7342,072.3128.0 %5.01,230.01707.8542.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี34,158.0137,819.00-10.7 %0.0833.772,001.78-140.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี28,648.618,533.4070.2 %5.0671.21358.4446.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี12,352.8413,366.95-8.2 %0.01,838.191,792.282.5 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,194.611,446.7065.5 %5.0845.14390.6053.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี5,142.251,408.0072.6 %5.0490.86371.4524.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี16,990.0013,740.0019.1 %5.04,377.671,580.0063.9 %5.0
รวม 447,603 255,863 42.84 % 51,284 24,526 52.18 %