จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,679.51858.0068.0 %5.0452.83173.7061.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,146.78928.0070.5 %5.0642.99241.2462.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,188.611,560.0051.1 %5.0662.0153.3991.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี22,567.4711,127.0050.7 %5.02,356.99874.0062.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,128.65482.0088.3 %5.0226.1032.3085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,938.51335.0091.5 %5.0184.911.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี4,675.81647.0086.2 %5.0240.5448.4579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,466.01204.0096.3 %5.0159.4815.9990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์3,430.06401.0088.3 %5.0197.031.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,018.50265.0093.4 %5.0138.599.5793.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,053.37528.0087.0 %5.0524.09107.2879.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก5,667.05512.0091.0 %5.0346.9389.0974.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี5,038.634,506.2710.6 %5.01,023.311,021.140.2 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี5,997.012,387.0060.2 %5.0947.24676.9028.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,267.77701.0078.5 %5.0955.75704.2326.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี2,960.63798.0073.0 %5.0566.89569.98-0.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี5,211.721,409.2073.0 %5.01,096.251,425.00-30.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี5,079.964,367.1214.0 %5.0689.86710.84-3.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,511.561,979.6056.1 %5.01,194.44706.0940.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี4,461.702,064.0053.7 %5.0802.83151.3181.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,363.557,690.928.0 %4.01,311.37210.7583.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี4,368.111,959.0055.2 %5.0795.60223.7171.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี4,239.301,244.0070.7 %5.0738.0677.3389.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,861.16697.0081.9 %5.0585.94475.4018.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,344.742,985.5210.7 %5.0719.02475.1533.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี7,133.004,280.0040.0 %5.01,275.601,781.24-39.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,176.364,560.0011.9 %5.01,118.39804.7628.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี1,045.271,587.00-51.8 %0.0477.3295.3680.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,819.837,722.4221.4 %5.01,646.6090.7894.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี10,760.871,263.0088.3 %5.0757.08477.8536.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี4,449.152,440.0045.2 %5.0814.13357.0356.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,136.381,683.0059.3 %5.0700.03285.8859.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,626.181,277.5564.8 %5.0863.26261.5869.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,655.851,433.0046.0 %5.0547.9135.5993.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี10,701.991,668.0084.4 %5.01,017.43272.9073.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี22,208.9218,931.0014.8 %5.0682.30429.5737.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,992.34447.0088.8 %5.0733.83165.7877.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี14,171.751,164.0091.8 %5.04,940.60143.2097.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,134.694,876.005.0 %2.5833.14349.1058.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี3,585.552,083.0041.9 %5.0681.01178.8873.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,775.4223,029.45-239.9 %0.01,289.53222.6682.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 125,631.4610,104.3060.6 %5.02,041.68751.0663.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,075.463,179.5037.4 %5.0302.96110.2863.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี58,758.9343,368.0026.2 %5.01,230.01646.6547.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี34,281.7737,819.00-10.3 %0.0833.772,001.78-140.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี28,752.418,202.8271.5 %5.0671.21599.2510.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี12,397.6013,366.95-7.8 %0.01,838.191,792.282.5 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,209.811,447.0065.6 %5.0845.14220.4073.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี5,160.881,408.0072.7 %5.0490.86371.4524.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี17,051.5613,740.0019.4 %5.04,377.671,519.2065.3 %5.0
รวม 427,423 238,862 44.12 % 47,258 21,873 53.72 %