จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,679.51858.0068.0 %452.83173.7061.6 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,146.78928.0070.5 %642.99241.2462.5 %
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,188.612,080.0034.8 %662.0153.3991.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี22,567.4711,127.0050.7 %2,356.99874.0062.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,324.85482.0088.9 %190.8332.3083.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,938.51335.0091.5 %184.911.0099.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี4,675.81647.0086.2 %240.5448.4579.9 %
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,466.01204.0096.3 %159.4815.9990.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์3,430.06401.0088.3 %197.031.0099.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,018.50265.0093.4 %138.599.5793.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,053.37528.0087.0 %524.09107.2879.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก5,667.05512.0091.0 %346.9389.0974.3 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี5,038.634,287.2714.9 %1,023.311,021.140.2 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี5,997.012,387.0060.2 %947.24936.521.1 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,267.77701.0078.5 %955.75704.2326.3 %
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี2,960.63798.0073.0 %566.89569.98-0.5 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี5,211.721,409.2073.0 %1,096.251,425.00-30.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี5,079.964,367.1214.0 %689.86748.25-8.5 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,511.561,979.6056.1 %1,194.44706.0940.9 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี4,461.702,064.0053.7 %802.83151.3181.2 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,363.557,690.928.0 %1,311.37210.7583.9 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี4,368.111,661.0062.0 %795.60223.7171.9 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี4,239.301,244.0070.7 %738.0677.3389.5 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,861.16697.0081.9 %585.94475.4018.9 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,344.742,985.5210.7 %719.02657.578.5 %
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี0.004,280.000.0 %0.001,781.240.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,176.364,560.0011.9 %1,118.39804.7628.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี1,045.271,587.00-51.8 %477.3295.3680.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,819.837,722.4221.4 %1,646.6090.7894.5 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี10,760.872,010.0081.3 %757.08613.3919.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี4,449.152,440.0045.2 %814.13357.0356.1 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,136.381,683.0059.3 %700.03285.8859.2 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,626.181,277.5564.8 %863.26261.5869.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,655.851,433.0046.0 %547.9035.5993.5 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี10,701.991,668.0084.4 %1,017.43272.9073.2 %
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี22,208.9218,931.0014.8 %682.30429.5737.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,992.34447.0088.8 %733.83165.7877.4 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี14,171.751,164.0091.8 %4,940.60143.2097.1 %
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,134.694,876.005.0 %833.14349.1058.1 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี3,585.552,083.0041.9 %681.01178.8873.7 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,775.423,706.1245.3 %1,289.53222.6682.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 125,631.4610,104.3060.6 %2,041.68751.0663.2 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,075.463,179.5037.4 %302.96110.2863.6 %
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี58,758.9343,368.0026.2 %1,230.01646.6547.4 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี34,281.7737,819.00-10.3 %833.772,001.78-140.1 %
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี28,752.418,202.8271.5 %671.21599.2510.7 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี12,397.6013,366.95-7.8 %1,838.191,792.282.5 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,209.811,447.0065.6 %845.14220.4073.9 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี5,160.881,408.0072.7 %490.86371.4524.3 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี17,051.5613,740.0019.4 %4,377.671,519.2065.3 %
รวม 427,423 238,862 44.12 % 47,258 21,873 53.72 %