จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,663.48741.0072.2 %5.0510.42235.0054.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,633.403,664.9057.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,213.491,506.0053.1 %5.0738.63190.6574.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,825.772,546.0033.5 %5.0757.64113.3285.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร8,761.107,996.008.7 %4.01,936.63718.2062.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,127.861,279.0075.1 %5.0409.9958.4785.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,120.16723.0082.5 %5.0410.4655.6286.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,031.67644.0084.0 %5.0329.24149.1654.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,006.77363.0090.9 %5.0253.3129.5888.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,955.94779.0080.3 %5.0284.04140.2250.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,927.12337.8691.4 %5.0379.48133.4464.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,883.55670.0082.7 %5.0230.9288.7461.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,906.56337.0091.4 %5.0383.74106.3472.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,436.905,410.99-22.0 %0.01,233.041,021.0817.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,210.291,726.0059.0 %5.01,156.98559.0251.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,356.971,713.0049.0 %5.0795.66134.6583.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 432,557.5525,970.0620.2 %5.06,784.404,184.7538.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร575.94608.00-5.6 %0.0225.71666.49-195.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,401.722,512.0053.5 %5.01,315.16354.3473.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,050.932,895.00-41.2 %0.0536.36898.85-67.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,112.052,173.5057.5 %5.01,537.291,287.8716.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,059.432,911.5928.3 %5.01,042.88627.6939.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร10,544.0713,897.38-31.8 %0.05,808.10278.1895.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,712.462,388.0035.7 %5.01,078.0936.2596.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,990.34332.0083.3 %5.068.9229.8356.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,517.40898.0074.5 %5.0871.7441.9095.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,110.27495.0084.1 %5.0700.59630.2610.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร4,041.192,573.8736.3 %5.0525.40494.685.8 %2.5
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,236.175,955.50-13.7 %0.01,271.071,296.73-2.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,005.532,657.5033.7 %5.01,043.54813.4922.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร11,215.621,900.0083.1 %5.0871.7461.2893.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร15,319.9317,627.83-15.1 %0.02,088.76364.3682.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร13,329.3812,158.008.8 %4.02,200.402,449.10-11.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร10,845.751,460.0086.5 %5.0776.66745.754.0 %2.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,451.192,739.0020.6 %5.0814.70103.6087.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร3,872.442,029.0047.6 %5.01,004.85379.5562.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,337.721,836.8257.7 %5.01,099.92469.2157.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร5,524.242,534.0054.1 %5.0719.61106.3185.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร10,530.402,360.0077.6 %5.0757.64467.7538.3 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 53,098.5851,287.003.4 %1.51,096.61542.8050.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,745.62704.0074.4 %5.0548.4776.7986.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,463.771,927.0044.4 %5.0814.69181.2377.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,926.111,193.0059.2 %5.0624.53475.0023.9 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,437.474,314.242.8 %1.01,137.95238.8379.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,207.511,456.0054.6 %5.0738.6285.5088.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,474.813,605.9219.4 %5.0947.8088.6590.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)10,381.4811,029.11-6.2 %0.02,810.781,059.5162.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 121,086.9010,646.5949.5 %5.01,623.84406.0375.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 212,191.8311,776.003.4 %1.51,773.53931.4147.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร803.013,765.00-368.9 %0.0283.08456.64-61.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร70,754.3274,729.00-5.6 %0.01,510.61907.0540.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร22,537.041.00100.0 %5.0906.091.8599.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร30,544.7212,324.0059.7 %5.0814.65578.9028.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี26,285.511,002.0096.2 %5.0835.56210.9574.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร17,511.5413,072.3225.4 %5.01,876.351,493.1520.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,301.442,325.9929.5 %5.0776.66101.3187.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 24,296.772,411.4243.9 %5.0997.831,111.50-11.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,838.12943.0066.8 %5.0586.50322.1145.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร56,828.106,758.0888.1 %5.05,855.311,781.2569.6 %5.0
รวม 590,117 356,619 39.57 % 69,513 31,572 54.58 %