จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร0.00741.000.0 %0.00.00235.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร0.003,664.900.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,734.511,506.0044.9 %5.0738.63190.6574.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร0.001,321.000.0 %0.00.001.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร7,948.637,996.00-0.6 %0.01,936.63718.2062.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,601.121,279.0072.2 %5.0409.9958.4785.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี3,580.30723.0079.8 %5.0410.4655.6286.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,659.18644.0082.4 %5.0329.24149.1654.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,276.74363.0088.9 %5.0234.2929.5887.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,240.79779.0076.0 %5.0284.04140.2250.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,391.18337.8690.0 %5.0379.48133.4464.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,337.67670.0079.9 %5.0230.9288.7461.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,217.83337.0089.5 %5.0383.74106.3472.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร3,885.205,410.99-39.3 %0.01,233.041,021.0817.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร0.001,726.000.0 %0.00.00559.020.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร0.001,713.000.0 %0.00.00134.650.0 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 40.0025,970.060.0 %0.00.004,184.750.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร543.54608.00-11.9 %0.0225.71666.49-195.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร0.002,512.000.0 %0.00.00354.340.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร0.002,895.000.0 %0.00.00898.850.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร0.002,173.500.0 %0.00.001,287.870.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร3,302.342,911.5911.8 %5.01,042.88627.6939.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร0.0015,017.320.0 %0.00.00481.350.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,298.363,228.002.1 %1.01,068.5836.2596.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,435.16332.0076.9 %5.064.5729.8353.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร2,724.27898.0067.0 %5.0738.6341.9094.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร0.00495.000.0 %0.00.00419.520.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร0.002,573.870.0 %0.00.00494.680.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร0.007,342.000.0 %0.00.001,296.730.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร0.006,595.000.0 %0.00.00767.260.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร0.001,900.000.0 %0.00.0061.280.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร13,988.4117,627.83-26.0 %0.02,088.76364.3682.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร12,885.5912,158.005.6 %2.52,200.402,449.10-11.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร10,246.571,460.0085.8 %5.0776.66745.754.0 %1.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร0.002,739.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร3,900.592,029.0048.0 %5.01,023.87379.5562.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,059.191,836.8254.7 %5.01,118.94469.2158.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร6,518.272,534.0061.1 %5.0719.61106.3185.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร10,327.102,360.0077.1 %5.0795.67467.7541.2 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 0.0057,162.990.0 %0.00.00540.900.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,351.45704.0070.1 %5.0529.4576.7985.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2,978.331,927.0035.3 %5.0814.69181.2377.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,764.031,193.0056.8 %5.0624.53475.0023.9 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร3,716.644,314.24-16.1 %0.01,042.87238.8377.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,017.741,456.0051.8 %5.0776.6585.5089.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร0.003,605.920.0 %0.00.0088.650.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 10.0073,056.740.0 %0.00.00406.030.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 20.000.000.0 %0.00.00931.410.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)0.0011,029.110.0 %0.00.001,059.510.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร0.004,007.000.0 %0.00.00581.820.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร0.001.000.0 %0.00.001.850.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร0.001.000.0 %0.00.001.850.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร28,911.1712,324.0057.4 %5.0814.65271.7066.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี0.001,002.000.0 %0.00.00210.950.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร16,850.6013,072.3222.4 %5.01,876.351,493.1520.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 2,818.732,325.9917.5 %5.0776.66101.3187.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 24,062.862,411.4240.6 %5.0997.831,111.50-11.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,480.10943.0062.0 %5.0586.50322.1145.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร17,197.826,758.0860.7 %5.05,855.311,781.2569.6 %5.0
รวม 561,596 344,703 38.62 % 68,655 30,268 55.91 %