จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,673.31741.0072.3 %5.0510.42235.0054.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,665.263,664.9057.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,225.351,506.0053.3 %5.0738.63190.6574.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,839.882,546.0033.7 %5.0757.641.0099.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร8,793.437,996.009.1 %4.51,936.63718.2062.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,146.781,279.0075.1 %5.0409.9958.4785.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,135.37723.0082.5 %5.0410.4655.6286.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,046.54644.0084.1 %5.0329.24149.1654.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,021.55363.0091.0 %5.0253.3129.5888.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,970.54779.0080.4 %5.0284.04140.2250.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,941.61337.8691.4 %5.0379.48133.4464.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,897.88670.0082.8 %5.0230.9288.7461.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,920.97337.0091.4 %5.0383.74106.3472.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,453.275,410.99-21.5 %0.01,233.041,021.0817.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,225.821,726.0059.2 %5.01,156.98559.0251.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,369.351,713.0049.2 %5.0795.66134.6583.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 432,677.6925,970.0620.5 %5.06,784.404,184.7538.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร578.06608.00-5.2 %0.0225.71666.49-195.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร3,192.702,512.0021.3 %5.01,315.16354.3473.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,058.502,895.00-40.6 %0.0536.36898.85-67.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,130.922,173.5057.6 %5.01,537.291,287.8716.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร3,782.522,911.5923.0 %5.01,042.88627.6939.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร5,096.6215,017.32-194.7 %0.05,465.81481.3591.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,726.163,228.0013.4 %5.01,078.0936.2596.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,524.86332.0078.2 %5.064.5729.8353.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,212.83898.0072.0 %5.0738.6341.9094.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,121.74495.0084.1 %5.0700.59419.5240.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร4,049.352,573.8736.4 %5.0525.40494.685.8 %2.5
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,255.495,955.50-13.3 %0.01,271.071,296.73-2.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,966.646,595.00-66.3 %0.01,043.54767.2626.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร2,670.811,900.0028.9 %5.0545.4161.2888.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร14,832.4617,627.83-18.8 %0.02,088.76364.3682.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร13,365.8712,158.009.0 %4.52,200.402,449.10-11.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร10,885.771,460.0086.6 %5.0776.66745.754.0 %1.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,410.852,739.0019.7 %5.0814.700.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร3,886.732,029.0047.8 %5.01,004.85379.5562.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,353.721,836.8257.8 %5.01,099.92469.2157.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร5,544.632,534.0054.3 %5.0719.61106.3185.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร10,569.262,360.0077.7 %5.0757.64467.7538.3 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 53,294.5157,162.99-7.3 %0.01,096.61540.9050.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,755.75704.0074.5 %5.0548.4776.7986.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,476.551,927.0044.6 %5.0814.69181.2377.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,936.901,193.0059.4 %5.0624.53475.0023.9 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,227.034,314.24-2.1 %0.01,042.87238.8377.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,219.351,456.0054.8 %5.0738.6285.5088.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,491.323,605.9219.7 %5.0947.8088.6590.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 121,267.4010,646.5949.9 %5.01,648.08406.0375.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 22,442.410.000.0 %0.01,792.23931.4148.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)10,419.7911,029.11-5.8 %0.02,810.781,059.5162.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร805.974,007.00-397.2 %0.0283.08581.82-105.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร71,015.411.00100.0 %5.01,510.611.8599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร22,620.201.00100.0 %5.0906.091.8599.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร30,657.4312,324.0059.8 %5.0814.65271.7066.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี26,382.501,002.0096.2 %5.0835.56210.9574.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร17,576.1613,072.3225.6 %5.01,876.351,493.1520.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,313.622,325.9929.8 %5.0776.66101.3187.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 24,312.622,411.4244.1 %5.0997.831,111.50-11.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,848.60943.0066.9 %5.0586.50322.1145.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร57,037.806,758.0888.2 %5.05,855.311,781.2569.6 %5.0
รวม 561,596 344,703 38.62 % 68,655 30,268 55.91 %