จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,737.29544.0080.1 %5.0360.32191.5046.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา3,863.442,542.0034.2 %5.0778.7272.4490.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,292.062,215.4432.7 %5.0940.0448.2594.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,301.601,950.0040.9 %5.0588.4885.5085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา114,743.3619,560.00-32.7 %0.02,736.40888.2667.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา217,728.5817,792.00-0.4 %0.04,151.95699.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,052.612,064.0065.9 %5.0264.8489.8866.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,927.792,080.0057.8 %5.0262.7960.8876.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,227.42915.0078.4 %5.0370.5754.9285.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,089.89416.0089.8 %5.0305.2270.1177.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,139.971,810.0056.3 %5.0223.23100.5754.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,020.53428.0089.4 %5.0206.5760.7170.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,939.96234.0094.1 %5.0186.6555.3770.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,050.44626.0087.6 %5.0203.2673.6663.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,974.27204.0094.9 %5.0259.4267.5973.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,973.30341.0091.4 %5.0146.145.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,876.31372.0090.4 %5.0198.108.0096.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,055.33716.0082.3 %5.0129.7671.5344.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,079.90502.0087.7 %5.0250.6952.8778.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,960.67460.0088.4 %5.0193.3935.1981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,101.96470.0088.5 %5.0154.0093.2439.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,437.331,309.0070.5 %5.0322.87100.2868.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,536.557,459.38-64.4 %0.0967.01739.6423.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,583.223,102.0013.4 %5.0649.091,567.50-141.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,211.582,302.0028.3 %5.0550.48350.4336.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,214.531,959.0053.5 %5.0892.77581.9034.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,250.592,087.0035.8 %5.0569.46465.5718.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,774.761,890.0049.9 %5.0855.76703.6617.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,013.621,375.0054.4 %5.0474.42499.94-5.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,001.303,345.0033.1 %5.01,327.641,035.1222.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,772.9011,694.00-33.3 %0.01,991.311,288.6435.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,847.362,327.1352.0 %5.01,216.00672.4644.7 %5.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา3,756.231,878.0050.0 %5.0778.68296.4261.9 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,100.0918.2199.6 %5.01,242.42192.8584.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,330.0225,912.84-386.2 %0.01,368.17329.1775.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,082.332,740.0032.9 %5.0892.76631.9829.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,424.031,252.0063.4 %5.0634.96120.3781.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,736.841,465.5069.1 %5.0505.00486.413.7 %1.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,769.523,696.002.0 %1.0859.71350.6259.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,162.583,055.0040.8 %5.01,330.14342.2874.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,735.156,163.00-7.5 %0.01,044.901,205.67-15.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,961.302,640.0055.7 %5.01,063.88143.7886.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,576.349,284.45-22.5 %0.01,801.93106.1094.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,891.414,014.0063.1 %5.0702.60712.46-1.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,853.454,368.00-13.4 %0.0797.68334.0258.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,531.834,654.0028.7 %5.01,139.97250.9378.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,040.291,980.0060.7 %5.01,254.04275.0378.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,691.684,175.0011.0 %5.0683.64107.2484.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,176.876,210.0013.5 %5.0348.35187.6946.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,357.8210,110.002.4 %1.0438.67283.3235.4 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 38,617.1552,286.00-35.4 %0.0660.08766.24-16.1 %0.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 68,398.6689,760.00-31.2 %0.01,129.62999.9311.5 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 40,094.6728,548.9328.8 %5.0589.23352.1440.2 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 31,818.9934,709.82-9.1 %0.0607.29162.4073.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,891.631,081.0062.6 %5.0263.48193.5626.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,286.731,526.0064.4 %5.0826.0074.2991.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,177.912,617.0049.5 %5.0721.59240.9466.6 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา5,901.767,514.00-27.3 %0.01,596.36601.5862.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,429.621,830.0046.6 %5.0778.79342.0156.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา24,050.117,971.3066.9 %5.01,320.83911.9231.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา16,851.542,845.3883.1 %5.0756.29309.7959.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16,173.4217,432.20-7.8 %0.05,190.39665.9687.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑17,405.2719,459.16-11.8 %0.02,107.06720.8265.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 238,054.2012,949.4166.0 %5.02,678.55687.3474.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,444.401,732.5068.2 %5.0266.89988.38-270.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา69,204.1774,760.00-8.0 %0.01,417.801,631.99-15.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์22,949.9621,468.006.5 %3.0601.371,129.53-87.8 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา10,196.1812,960.30-27.1 %0.0447.52669.75-49.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 70,551.3454,122.8623.3 %5.0598.28349.8841.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 14,708.2210,231.9230.4 %5.0607.381,634.00-169.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา139,357.7325,251.0081.9 %5.0523.85114.0078.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 23,713.1214,615.5338.4 %5.0471.93339.1628.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 65,513.2921,479.0067.2 %5.0524.161,114.86-112.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา46,638.4117,639.9662.2 %5.09,750.231,239.0787.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,585.931,877.0047.7 %5.0702.61854.05-21.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,513.521,106.0068.5 %5.0436.39193.5355.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา35,754.6143,906.16-22.8 %0.02,671.861,911.2128.5 %5.0
รวม 1,085,241 770,387 29.01 % 77,861 36,445 53.19 %