จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,816.92544.0080.7 %5.0360.32191.5046.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา3,975.832,542.0036.1 %5.0778.7272.4490.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,387.822,215.4434.6 %5.0940.0448.2594.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,397.652,104.0038.1 %5.0588.48106.4081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา113,092.2119,560.00-49.4 %0.02,736.400.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา218,244.3217,792.002.5 %1.04,151.95699.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา5,071.142,080.0059.0 %5.0262.790.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,350.40915.0079.0 %5.0370.5754.9285.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,208.87416.0090.1 %5.0305.2270.1177.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,187.081,810.0056.8 %5.0185.20100.5745.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,443.16428.0090.4 %5.0263.6260.7177.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,054.57234.0094.2 %5.0186.6555.3770.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,197.36626.0088.0 %5.0203.2673.6663.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,089.88204.0095.0 %5.0259.4267.5973.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,088.88341.0091.7 %5.0146.145.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,989.07372.0090.7 %5.0198.108.0096.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,173.31716.0082.8 %5.0129.7671.5344.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,198.59502.0088.0 %5.0250.6952.8778.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,075.89460.0088.7 %5.0193.3935.1981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,221.28470.0088.9 %5.0154.0093.2439.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,566.411,309.0071.3 %5.0322.87100.2868.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,228.692,064.0066.9 %5.0264.8489.8866.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,668.537,459.38-59.8 %0.0967.01739.6423.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,687.463,102.0015.9 %5.0649.091,567.50-141.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,305.012,302.0030.3 %5.0550.48350.4336.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,337.131,959.0054.8 %5.0892.7716,435.00-1,740.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,345.152,087.0037.6 %5.0569.46465.5718.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,884.571,890.0051.3 %5.0855.76703.6617.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,101.291,375.0055.7 %5.0474.42499.94-5.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,146.803,345.0035.0 %5.01,327.641,035.1222.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,013.7911,694.00-6.2 %0.02,180.071,288.6440.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,988.382,327.1353.3 %5.01,216.00672.4644.7 %5.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา3,865.501,878.0051.4 %5.0778.68296.4261.9 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,219.3718.2199.6 %5.01,242.42192.8584.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,485.0724,788.36-351.9 %0.01,368.17130.4990.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,201.082,740.0034.8 %5.0892.76631.9829.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,523.631,601.0254.6 %5.0634.96111.0382.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,874.641,465.5069.9 %5.0505.00486.413.7 %1.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,879.183,696.004.7 %2.0778.68247.8668.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,312.763,055.0042.5 %5.01,330.14342.2874.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,901.996,163.00-4.4 %0.01,044.901,205.67-15.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,890.282,640.00-39.7 %0.0551.58143.7873.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,796.749,284.45-19.1 %0.01,801.93106.1094.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,208.254,014.0064.2 %5.0702.60712.46-1.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,965.554,368.00-10.1 %0.0797.68334.0258.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,721.854,654.0030.8 %5.01,139.97250.9378.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,186.921,980.0061.8 %5.01,254.04275.0378.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,828.174,175.0013.5 %5.0683.64107.2484.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,385.656,210.0015.9 %5.0348.35187.6946.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา43,515.4410,110.0076.8 %5.0438.67283.3235.4 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 39,740.5652,286.00-31.6 %0.0660.08766.24-16.1 %0.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 70,388.4446,254.0034.3 %5.01,129.62999.9311.5 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 41,261.0628,548.9330.8 %5.0589.23352.1440.2 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 32,744.6334,709.82-6.0 %0.0607.29162.4073.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,812.921,081.0071.6 %5.0683.60193.5671.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,411.441,526.0065.4 %5.0826.0074.2991.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,328.542,617.0050.9 %5.0721.59240.9466.6 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,073.457,514.00-23.7 %0.01,596.36601.5862.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,529.391,830.0048.1 %5.0778.79342.0156.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา24,749.757,971.3067.8 %5.01,320.83911.9231.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16,643.9216,752.20-0.7 %0.05,190.39477.9890.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา17,341.773,200.3681.5 %5.0756.29309.7959.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑14,721.2519,459.16-32.2 %0.02,107.06601.1471.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 234,545.9512,949.4162.5 %5.02,456.89687.3472.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,602.781,732.5069.1 %5.0266.890.9599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา71,217.380.000.0 %0.01,417.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์29,845.4621,468.0028.1 %5.0713.131,129.53-58.4 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา10,492.8012,960.30-23.5 %0.0447.52669.75-49.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 72,603.7454,122.8625.5 %5.0598.28349.8841.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 15,136.0910,231.9232.4 %5.0607.381,634.00-169.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา143,411.7725,251.0082.4 %5.0523.85114.0078.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 24,402.9614,615.5340.1 %5.0471.93430.338.8 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 67,419.1321,479.0068.1 %5.0524.161,114.86-112.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา47,319.7421,835.3453.9 %5.09,750.231,632.0283.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,675.601,842.0049.9 %5.0702.611,539.95-119.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,615.731,278.0064.7 %5.0436.39193.5355.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา36,794.7543,906.16-19.3 %0.02,671.861,911.2128.5 %5.0
รวม 1,072,913 653,705 39.07 % 77,785 49,529 36.33 %