จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา0.00544.000.0 %0.00.00191.500.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา3,843.452,542.0033.9 %5.0816.7572.4491.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 12,942.022,215.4424.7 %5.0940.0348.2594.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.002,104.000.0 %0.00.00106.400.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา10.0019,560.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา215,700.3517,792.00-13.3 %0.04,151.95699.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา0.002,080.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา0.00915.000.0 %0.00.0054.920.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ3,273.51416.0087.3 %5.0305.2270.1177.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย0.001,810.000.0 %0.00.00100.570.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี0.00428.000.0 %0.00.0060.710.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,324.82234.0093.0 %5.0186.6555.3770.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,249.17626.0085.3 %5.0203.2673.6663.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,336.08204.0093.9 %5.0259.4267.5973.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,341.35341.0089.8 %5.0146.145.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก0.00372.000.0 %0.00.008.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล0.00716.000.0 %0.00.0071.530.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร0.00502.000.0 %0.00.0052.870.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย0.00460.000.0 %0.00.0035.190.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,967.71470.0088.2 %5.0154.0093.2439.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,312.791,309.0069.6 %5.0322.85100.2868.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,260.042,064.0060.8 %5.0283.8689.8868.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 10.007,459.380.0 %0.00.00739.640.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,465.953,102.0010.5 %5.0649.091,567.50-141.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.002,302.000.0 %0.00.00350.430.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.001,959.000.0 %0.00.0016,435.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,937.792,087.0029.0 %5.0569.46465.5718.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,233.361,890.0041.5 %5.0855.76703.6617.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,916.061,375.0052.8 %5.0474.42499.94-5.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,629.733,345.0027.7 %5.01,327.641,035.1222.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,352.1911,694.00-13.0 %0.02,180.071,288.6440.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.002,327.130.0 %0.00.00672.460.0 %0.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา3,321.011,878.0043.5 %5.0819.33296.4263.8 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒0.0018.210.0 %0.00.00192.850.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.0024,788.360.0 %0.00.00130.490.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,646.492,740.0024.9 %5.0892.76631.9829.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,000.391,601.0246.6 %5.0634.96111.0382.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.001,465.500.0 %0.00.00486.410.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.003,696.000.0 %0.00.00247.860.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,678.673,055.0034.7 %5.01,330.14342.2874.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,731.226,163.00-30.3 %0.01,044.901,205.67-15.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,776.732,640.00-48.6 %0.0551.58143.7873.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,382.809,284.45-25.8 %0.01,801.93106.1094.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,847.544,014.0063.0 %5.0702.60712.46-1.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,727.694,368.00-17.2 %0.0797.68334.0258.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.004,654.000.0 %0.00.00250.930.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,606.651,980.0057.0 %5.01,273.05275.0378.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.004,175.000.0 %0.00.00107.240.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา0.006,210.000.0 %0.00.00187.690.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.0010,110.000.0 %0.00.00283.320.0 %0.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 0.0052,286.000.0 %0.00.00766.240.0 %0.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 68,400.7846,254.0032.4 %5.01,150.47999.9313.1 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 0.0028,548.930.0 %0.00.00352.140.0 %0.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 30,777.6434,709.82-12.8 %0.0607.29162.4073.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.001,081.000.0 %0.00.00193.560.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,101.781,526.0062.8 %5.0917.1874.2991.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.002,617.000.0 %0.00.00240.940.0 %0.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา5,708.617,514.00-31.6 %0.01,596.36601.5862.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,316.901,830.0044.8 %5.0778.79342.0156.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา23,438.047,971.3066.0 %5.01,320.83911.9231.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.0016,752.200.0 %0.00.00477.980.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา0.003,200.360.0 %0.00.00309.790.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑0.0019,459.160.0 %0.00.00601.140.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 20.0012,949.410.0 %0.00.00687.340.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,263.931,732.5067.1 %5.0243.200.9599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์0.0021,468.000.0 %0.00.001,129.530.0 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา0.0012,960.300.0 %0.00.00669.750.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 0.0054,122.860.0 %0.00.00349.880.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 14,192.2910,231.9227.9 %5.0607.381,634.00-169.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา0.0025,251.000.0 %0.00.00114.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 0.0014,615.530.0 %0.00.00430.330.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 0.0021,479.000.0 %0.00.001,114.860.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.0021,835.340.0 %0.00.001,632.020.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0.001,842.000.0 %0.00.001,539.950.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.001,278.000.0 %0.00.00193.530.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.0043,906.160.0 %0.00.001,911.210.0 %0.0
รวม 1,072,913 653,705 39.07 % 77,785 49,529 36.33 %