จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,564.79322.0087.4 %5.0635.03110.5082.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก18,622.907,996.0057.1 %5.063.4672.35-14.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด18,121.2618,173.68-0.3 %0.086.2571.3517.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก23,095.5224,012.43-4.0 %0.086.5435.3759.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,193.951,943.0039.2 %5.0901.25521.3742.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,043.341,901.0037.5 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก19,127.176,676.0065.1 %5.03,278.251,699.4048.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด13,438.6516,486.10-22.7 %0.02,497.15899.8064.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก4,150.401,850.0055.4 %5.01,186.492,061.50-73.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,719.502,304.0038.1 %5.01,205.51925.2923.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,141.52889.0071.7 %5.0882.24228.3074.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,116.22922.0070.4 %5.0863.22768.0811.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,632.622,043.0043.8 %5.01,205.511,999.75-65.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,002.501,936.213.3 %1.5586.96378.1035.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,985.27678.0086.4 %5.01,604.851,051.0434.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)3,592.492,500.0230.4 %5.01,072.40374.5765.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก10,966.026,957.4836.6 %5.0896.35102.7488.5 %5.0
ท่าอากาศยานตาก19,523.432,943.0084.9 %5.0176.3010.0094.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด47,713.8433,396.2030.0 %5.01,130.35529.5053.2 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,761.73946.0074.9 %5.01,148.46810.2829.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)14,303.706,395.8255.3 %5.05,314.29269.8094.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก2,942.09478.0083.8 %5.097.2366.3931.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,589.2642.0097.4 %5.038.1730.4520.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,589.26190.0088.0 %5.086.902.8596.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,971.30738.0075.2 %5.0939.29173.8481.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,943.77530.0082.0 %5.0806.17169.8378.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,695.452,717.0826.5 %5.01,110.43681.0438.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก11,122.8222,758.00-104.6 %0.01,756.972,131.57-21.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก5,841.056,150.00-5.3 %0.01,985.17502.2374.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก951.351,400.00-47.2 %0.0639.07271.4457.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก6,709.016,653.050.8 %0.51,224.53120.9690.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,251.291,639.0049.6 %5.0958.29440.5354.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,612.273,057.0933.7 %5.01,110.43432.6661.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,236.741,396.0056.9 %5.0920.28313.5265.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,162.601,438.2054.5 %5.0668.16229.0665.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,636.212,171.4040.3 %5.0787.1638.8595.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก5,959.431,789.0070.0 %5.0407.25701.42-72.2 %0.0
เรือนจำกลางตาก 28,813.5030,881.12-7.2 %0.01,041.43474.5154.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,814.92584.0079.3 %5.0692.07122.4382.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,242.352,500.0052.3 %5.01,775.95494.0072.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,250.02634.0080.5 %5.0563.88437.2422.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก4,894.364,002.4818.2 %5.01,015.35378.0662.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก3,269.101,468.0055.1 %5.0939.29280.2570.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก0.004,273.800.0 %0.00.001,484.850.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 127,292.3249,440.69-81.2 %0.01,860.26466.8074.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 19,669.4110,445.0046.9 %5.02,765.091,086.4660.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,338.241,499.0076.3 %5.0450.15400.9010.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก7,876.2010,263.08-30.3 %0.0376.32496.90-32.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก30,794.860.000.0 %0.01,170.980.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก38,793.6734,512.0011.0 %5.01,276.73950.0025.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด104,491.3324,600.0076.5 %5.01,177.3142.6996.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก15,094.3314,555.363.6 %1.51,317.372,026.75-53.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,904.692,471.7236.7 %5.01,205.50883.7926.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,683.66391.0085.4 %5.0692.07167.2075.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก39,709.6915,804.0060.2 %5.06,433.734,147.0735.5 %5.0
รวม 602,584 396,533 34.19 % 62,272 31,696 49.10 %