จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,555.11322.0087.4 %5.0635.03110.5082.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก18,512.627,996.0056.8 %5.063.4672.35-14.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด18,052.8818,173.68-0.7 %0.086.2571.3517.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก23,008.3624,012.43-4.4 %0.086.5435.3759.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,181.901,943.0038.9 %5.0901.25521.3742.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,031.861,901.0037.3 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก19,054.996,676.0065.0 %5.03,278.251,699.4048.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด13,387.9416,486.10-23.1 %0.02,497.15899.8064.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,061.911,850.0063.5 %5.01,186.492,061.50-73.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,705.472,304.0037.8 %5.01,205.51925.2923.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,129.66889.0071.6 %5.0882.24228.3074.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,104.46922.0070.3 %5.0863.22768.0811.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,523.232,043.0042.0 %5.01,167.481,999.75-71.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก1,994.941,936.212.9 %1.0586.96378.1035.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,098.074,264.0016.4 %5.01,661.891,051.0436.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)3,578.932,500.0230.1 %5.01,072.40374.5765.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก10,924.646,957.4836.3 %5.0896.35102.7488.5 %5.0
ท่าอากาศยานตาก19,449.762,943.0084.9 %5.0176.3010.0094.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด47,533.7933,396.2029.7 %5.01,130.35425.0062.4 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,747.54946.0074.8 %5.01,148.46810.2829.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)14,249.726,395.8255.1 %5.05,314.29269.8094.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก2,930.99478.0083.7 %5.097.2366.3931.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,583.27420.0073.5 %5.038.1730.4520.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,583.27190.0088.0 %5.086.902.8596.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,960.09738.0075.1 %5.0939.29173.8481.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,932.66530.0081.9 %5.0806.17169.8378.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,681.512,717.0826.2 %5.01,110.43671.6039.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก11,080.8422,758.00-105.4 %0.01,756.972,131.57-21.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก5,819.016,150.00-5.7 %0.01,985.17502.2374.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก3,255.821,400.0057.0 %5.0939.29271.4471.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก149,083.206,653.0595.5 %5.04,632.41120.9697.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,239.021,639.0049.4 %5.0958.29440.5354.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,594.863,057.0933.5 %5.01,110.43432.6661.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,224.531,396.0056.7 %5.0920.28313.5265.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,150.661,438.2054.4 %5.0668.16229.0665.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,622.492,171.4040.1 %5.0787.1638.8595.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก5,936.941,789.0069.9 %5.0407.25701.42-72.2 %0.0
เรือนจำกลางตาก 28,704.7730,881.12-7.6 %0.01,041.43474.5154.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,804.30584.0079.2 %5.0692.07122.4382.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,768.812,500.0056.7 %5.01,890.05494.0073.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,237.76634.0080.4 %5.0563.88437.2422.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก4,875.894,002.4817.9 %5.01,015.35378.0662.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก3,256.761,468.0054.9 %5.0939.29280.2570.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก21,667.654,273.8080.3 %5.08,697.821,484.8582.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 127,189.3349,440.69-81.8 %0.01,860.26466.8074.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 19,595.1810,445.0046.7 %5.02,765.091,086.4660.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก7,846.4810,263.08-30.8 %0.0376.32496.90-32.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,314.325,029.6320.3 %5.0450.15765.01-69.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก30,678.6528,176.638.2 %4.01,170.981,443.59-23.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก38,647.2834,512.0010.7 %5.01,276.73950.0025.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด104,097.0224,600.0076.4 %5.01,177.3142.6996.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก15,037.3714,555.363.2 %1.51,317.372,026.75-53.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,889.952,471.7236.5 %5.01,205.50883.7926.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,673.53391.0085.4 %5.0692.08167.2075.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก39,559.8415,804.0060.1 %5.06,433.734,147.0735.5 %5.0
รวม 800,412 438,414 45.23 % 76,569 35,260 53.95 %