จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,748.47724.0073.7 %5.0482.43227.9152.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,245.194,502.6045.4 %5.054.61186.71-241.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,084.611,504.0051.2 %5.0615.55106.1282.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,875.461,869.0035.0 %5.0653.5889.6086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย15,324.849,874.0035.6 %5.01,908.64741.9761.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย5,784.041,553.0073.2 %5.0231.18127.6544.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก5,851.691,035.0082.3 %5.0328.1448.6785.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,400.08635.0085.6 %5.0280.67142.5049.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,156.62766.0081.6 %5.0468.5157.0087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,219.83795.0081.2 %5.0296.00110.2062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,113.63669.0083.7 %5.0220.5871.2567.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ4,063.33246.0093.9 %5.0243.89133.0045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,123.65537.0087.0 %5.0289.79102.6064.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,025.00335.0091.7 %5.0345.94124.4564.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย7,461.606,746.809.6 %4.51,376.192,147.98-56.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,955.112,534.5035.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย3,937.632,197.0044.2 %5.0957.16693.4127.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,296.971,396.0057.7 %5.0748.66463.2038.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,173.91631.0080.1 %5.0691.61437.5736.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,750.813,387.0049.8 %5.02,326.99980.3057.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,083.682,601.08-24.8 %0.0527.011,160.32-120.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,036.652,554.0036.7 %5.01,128.98399.2964.6 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย3,377.532,522.0025.3 %5.0577.52479.6916.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,268.8112,348.00-134.4 %0.01,186.03213.8882.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,475.611,015.0070.8 %5.0767.68194.3874.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย1,970.6479.7096.0 %5.061.530.9598.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,287.76605.0081.6 %5.0418.3593.9277.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,287.76390.0088.1 %5.0748.6689.2088.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,295.502,670.0019.0 %5.0748.66536.0128.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย5,880.8529,224.00-396.9 %0.01,338.162,924.36-118.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย1,791.646,095.00-240.2 %0.0738.77410.0244.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,224.782,035.0061.1 %5.0805.71412.5848.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,102.3814,135.23-177.0 %0.01,128.9856.9195.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,497.72522.0085.1 %5.0786.6988.1688.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,691.354,703.76-27.4 %0.0862.76508.5741.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,578.293,088.0032.6 %5.01,224.06264.5878.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,474.331,827.0059.2 %5.0564.81289.1448.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,095.281,846.0040.4 %5.0615.55105.2982.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย10,722.051,783.0083.4 %5.0748.66451.0539.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย26,268.7422,474.1414.4 %5.0684.05763.80-11.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,795.11775.0072.3 %5.0501.45142.4471.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,922.142,763.1829.5 %5.0748.66447.8540.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,888.40957.6066.8 %5.0615.55171.1572.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,211.913,512.5016.6 %5.0919.80620.7532.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,001.503,520.00-17.3 %0.0615.55302.1050.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย4,975.913,875.5022.1 %5.01,598.571,182.1526.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,350.924,167.50-24.4 %0.0729.64193.5973.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 121,815.4516,439.1424.6 %5.01,998.82755.5562.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 263,637.7212,355.8380.6 %5.02,103.57698.0166.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)8,852.888,480.284.2 %2.03,659.59775.2778.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,743.955,577.00-219.8 %0.0250.57219.6212.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย56,344.9650,040.0011.2 %5.01,186.74549.5053.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย74,163.9135,048.0052.7 %5.0793.52614.2022.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย20,258.8624,729.70-22.1 %0.0798.791,320.00-65.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย20,987.6717,757.0015.4 %5.0659.251,106.65-67.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย40,519.8013,995.5565.5 %5.0825.75671.6518.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง64,503.0418,852.0070.8 %5.0736.40641.2512.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย6,576.8314,973.72-127.7 %0.01,418.871,221.7313.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,013.012,266.0024.8 %5.0691.61472.2531.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,383.33932.0072.5 %5.0501.45253.5549.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย28,264.3912,104.9057.2 %5.04,482.133,510.0021.7 %5.0
รวม 645,216 407,577 36.83 % 54,019 32,303 40.20 %