จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,768.39742.0073.2 %482.43227.9152.8 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,304.944,502.6045.8 %39.73186.71-370.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,102.631,504.0051.5 %615.55106.1282.8 %
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,896.301,869.0035.5 %653.5889.6086.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย15,435.899,874.0036.0 %1,908.64741.9761.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย5,825.951,553.0073.3 %231.18127.6544.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก5,894.091,035.0082.4 %328.1448.6785.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,431.97635.0085.7 %280.67142.5049.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,186.74766.0081.7 %468.5157.0087.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,250.40795.0081.3 %296.00110.2062.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,143.44669.0083.9 %220.5871.2567.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ4,092.78246.0094.0 %243.89133.0045.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,153.54537.0087.1 %289.79102.6064.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,054.17335.0091.7 %345.94124.4564.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย7,554.346,746.8010.7 %1,376.192,147.98-56.1 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,983.772,534.5036.4 %615.540.9599.8 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย3,966.162,197.0044.6 %957.16693.4127.6 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,320.861,396.0058.0 %748.66463.2038.1 %
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,196.91631.0080.3 %691.61437.5736.7 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,799.733,387.0050.2 %2,326.98980.3057.9 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,098.782,601.08-23.9 %527.011,160.32-120.2 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,065.902,554.0037.2 %1,128.98399.2964.6 %
ส.ป.ก. สุโขทัย1,015.412,522.00-148.4 %577.51479.6916.9 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,306.9912,348.00-132.7 %1,186.03213.8882.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย1,558.5079.7094.9 %61.530.9598.5 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,311.59605.0081.7 %418.3593.9277.6 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,006.88390.0087.0 %577.5289.2084.6 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,319.382,670.0019.6 %451.64274.7939.2 %
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย5,923.4729,224.00-393.4 %1,338.162,924.36-118.5 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย1,804.626,095.00-237.7 %738.77410.0244.5 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย1,329.462,035.00-53.1 %230.29412.58-79.2 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย2,291.71141,135.23-6,058.5 %1,128.9856.9195.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,523.06522.0085.2 %786.6988.1688.8 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,718.104,703.76-26.5 %862.76508.5741.1 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย0.003,088.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,506.751,827.0059.5 %564.81289.1448.8 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,117.711,846.0040.8 %325.09105.2967.6 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย10,799.741,783.0083.5 %748.66451.0539.8 %
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย26,459.0922,474.1415.1 %684.05763.80-11.7 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,815.37775.0072.5 %500.77136.5272.7 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,909.33957.6067.1 %615.54171.1572.2 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย3,871.773,512.509.3 %919.80620.7532.5 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย880.730.000.0 %358.450.000.0 %
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,011.973,875.5022.7 %1,598.571,182.1526.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,375.204,167.50-23.5 %729.64193.5973.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 121,973.5316,439.1425.2 %1,285.40755.5541.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 264,098.8712,355.8380.7 %47,579.61698.0198.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)1,327.648,480.28-538.7 %527.68775.27-46.9 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,756.595,577.00-217.5 %250.57219.6212.4 %
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย56,753.2650,040.0011.8 %1,186.74549.5053.7 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย74,701.3335,048.0053.1 %793.52614.2022.6 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย20,405.6724,729.70-21.2 %798.791,320.00-65.2 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย40,813.4213,995.5565.7 %825.75671.6518.7 %
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง64,970.4618,852.0071.0 %736.40641.2512.9 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย6,587.4314,973.72-127.3 %383.371,221.73-218.7 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,029.902,266.0025.2 %691.61472.2531.7 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย614.01932.00-51.8 %297.65253.5514.8 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย28,469.2112,104.9057.5 %4,482.123,510.0021.7 %
รวม 593,005 506,452 14.60 % 89,661 29,722 66.85 %