จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,591.05926.0074.2 %5.0141.74109.7922.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4655,395.445,288.6599.2 %5.03,446.18188.5994.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก218,406.4715,865.9392.7 %5.0286.73218.5623.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก25,207.9624,995.350.8 %0.576.761.0098.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก23,143.2220,556.1311.2 %5.0109.472.8597.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,441.335,344.90-55.3 %0.0822.30151.8781.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,281.702,096.1036.1 %5.01,500.5493.6993.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,443.561,999.0041.9 %5.0494.4439.8491.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 723,767.3626,944.00-13.4 %0.03,500.01424.8287.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก42,074.7727,706.0034.2 %5.03,617.661,619.7155.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,118.917,401.58-44.6 %0.02,185.751,470.6632.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,200.307,058.28-35.7 %0.01,544.911,284.8616.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก4,157.581,883.0054.7 %5.0304.26187.3438.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,178.711,448.0065.3 %5.01,069.49770.3528.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,070.481,305.0057.5 %5.0496.48279.6343.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 317,885.2982,690.00-362.3 %0.06,745.454,961.6526.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,678.741,343.0071.3 %5.01,867.39850.4154.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,238.62855.0073.6 %5.0765.24397.3148.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,492.353,314.0039.7 %5.01,678.021,903.42-13.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,222.047,911.31-51.5 %0.02,147.081,118.8747.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 85,047.922,863.0043.3 %5.01,487.86167.7688.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 35,098.72248,958.52-609.3 %0.02,240.583,290.27-46.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,779.393,208.00-80.3 %0.0378.75530.07-40.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก6,537.824,880.0025.4 %5.01,563.921,049.4932.9 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,169.381,367.0067.2 %5.01,058.05516.9851.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,338.513,071.0029.2 %5.01,773.102,059.55-16.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก11,339.9320,107.60-77.3 %0.01,922.77407.7278.8 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก336,322.41181,965.6345.9 %5.0901.10938.60-4.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 12,159.4515,650.00-28.7 %0.04,581.144,743.75-3.5 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)7,023.274,815.2131.4 %5.01,469.04398.0572.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,513.704,167.72-18.6 %0.0898.360.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)16,244.3712,537.0022.8 %5.06,329.512,341.2363.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 98,325.8210,424.00-25.2 %0.03,271.26211.8593.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก4,797.04841.0082.5 %5.092.5353.1342.6 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก696,282.634,896.0099.3 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,469.16569.0083.6 %5.0860.3381.1790.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,956.75647.0078.1 %5.0651.14252.2861.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,990.014,525.00-13.4 %0.0589.50509.8513.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก0.0037,224.010.0 %0.00.001,850.500.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,565.073,883.0014.9 %5.0974.36939.413.6 %1.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก0.001,174.000.0 %0.00.001.900.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก0.0018,202.290.0 %0.00.00190.530.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก12,930.816,913.3446.5 %5.02,227.171,266.3543.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก10,703.061,735.0083.8 %5.0803.29339.8257.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,650.143,025.0034.9 %5.01,069.49670.7037.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,990.442,129.0046.6 %5.0800.832.8599.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,665.182,539.8045.6 %5.01,126.56443.2860.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,511.693,858.3514.5 %5.0879.33341.7261.1 %5.0
สพ.พิษณุโลก24,919.255,513.0077.9 %5.0539.51520.623.5 %1.5
เรือนจำกลางพิษณุโลก 64,045.7093,099.00-45.4 %0.01,495.431,204.8119.4 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 57,452.6343,907.9923.6 %5.01,292.71816.3636.8 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก22,454.1417,005.1624.3 %5.0833.38488.8241.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 614,586.3515,028.00-3.0 %0.03,124.091,277.1059.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,967.34320.0089.2 %5.0651.15116.8882.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,787.162,240.0040.9 %5.0936.38279.5570.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก21,124.9915,653.9925.9 %5.02,161.40760.0064.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,464.44970.0072.0 %5.0727.20248.4565.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,486.053,870.0040.3 %5.01,487.84633.6057.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,270.862,458.0024.9 %5.0945.21140.7085.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,861.812,832.0026.7 %5.0879.33415.9552.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)13,958.379,080.5534.9 %5.03,319.20832.6774.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 163,111.3412,772.0379.8 %5.01,156.74733.9936.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 213,432.2613,769.00-2.5 %0.01,452.87942.3235.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 334,056.9711,419.2066.5 %5.02,009.44397.2780.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 77,401.634,636.8937.4 %5.0431.01655.54-52.1 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล30,000.2518,639.4037.9 %5.0540.391,573.45-191.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก74,585.1890,609.00-21.5 %0.01,751.31286.3683.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว21,960.5718,650.0015.1 %5.0887.71681.5023.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก124,204.8675,940.0038.9 %5.01,030.31125.9587.8 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก132,919.6137,836.0071.5 %5.01,812.60876.1551.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก28,260.283,576.7187.3 %5.0963.911,169.91-21.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย57,117.27184.4199.7 %5.01,043.991,077.25-3.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก18,172.5535,527.00-95.5 %0.02,464.771,989.6119.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก8,884.8819,324.00-117.5 %0.03,009.14493.1483.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก18,218.9817,719.202.7 %1.02,414.70358.0085.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,305.00948.0071.3 %5.01,290.21353.5472.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก29,133.0412,982.0055.4 %5.02,017.43457.2677.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,510.683,097.0011.8 %5.0860.33452.3447.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,689.954,399.896.2 %3.01,155.48221.8880.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,532.98728.0071.3 %5.01,234.3233.9797.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,975.16663.0077.7 %5.0407.53177.9856.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 652,457.0234,538.6034.2 %5.011,492.798,582.8525.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก55,239.9319,904.0064.0 %5.012,221.424,299.4564.8 %5.0
รวม 2,931,856 1,216,336 58.51 % 131,040 66,900 48.95 %