จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,565.21926.0074.0 %5.0141.74109.7922.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4650,680.385,288.6599.2 %5.03,446.18188.5994.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก216,835.2015,865.9392.7 %5.0286.73218.5623.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก21,998.5224,995.35-13.6 %0.055.34124.84-125.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก22,976.7220,556.1310.5 %5.0109.472.8597.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,416.575,344.90-56.4 %0.0822.30151.8781.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,258.092,096.1035.7 %5.0746.2493.6987.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,418.781,999.0041.5 %5.0494.4439.8491.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 723,596.3726,944.00-14.2 %0.03,500.01424.8287.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก41,772.0827,706.0033.7 %5.03,617.661,619.7155.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,082.087,401.58-45.6 %0.02,185.751,470.6632.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,162.897,058.28-36.7 %0.01,544.911,284.8616.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก4,127.671,883.0054.4 %5.0304.26187.3438.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,148.651,448.0065.1 %5.01,069.49770.3528.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,048.391,305.0057.2 %5.0496.48279.6343.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 317,756.6282,690.00-365.7 %0.06,745.454,961.6526.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,645.081,343.0071.1 %5.01,867.39850.4154.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,215.32855.0073.4 %5.0765.24397.3148.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,452.843,314.0039.2 %5.01,678.021,903.42-13.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,184.487,911.31-52.6 %0.02,147.081,118.8747.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 85,011.612,863.0042.9 %5.01,487.86167.7688.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 34,846.21248,958.52-614.4 %0.02,240.583,290.27-46.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,766.583,208.00-81.6 %0.0378.75530.07-40.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก6,490.784,880.0024.8 %5.01,563.921,049.4932.9 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,632.771,367.0062.4 %5.0955.41516.9845.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,307.303,071.0028.7 %5.01,773.102,059.55-16.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก11,258.3520,107.60-78.6 %0.01,922.77407.7278.8 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก333,902.84181,965.6345.5 %5.0901.10938.60-4.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 12,071.9815,650.00-29.6 %0.04,581.144,743.75-3.5 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)6,972.744,815.2130.9 %5.01,469.04398.0572.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,488.434,167.72-19.5 %0.0898.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)16,127.5112,537.0022.3 %5.06,329.512,341.2363.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 99,931.6810,424.00-5.0 %0.03,955.83211.8594.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก4,762.53841.0082.3 %5.092.5355.0340.5 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก691,273.384,896.0099.3 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,444.20569.0083.5 %5.0860.3381.1790.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,935.47647.0078.0 %5.0651.14252.2861.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,961.315,044.33-27.3 %0.0700.06476.8831.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ37,224.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,850.50ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,532.233,883.0014.3 %5.0974.36939.413.6 %1.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก5,033.841,174.0076.7 %5.0540.71397.1026.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,471.4918,202.29-181.3 %0.01,563.92190.5387.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก12,837.786,913.3446.1 %5.02,227.171,266.3543.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก10,626.061,735.0083.7 %5.0803.29339.8257.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,116.393,025.0026.5 %5.01,107.52670.7039.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,961.732,129.0046.3 %5.01,050.492.8599.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,631.622,539.8045.2 %5.01,126.56443.2860.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,479.233,858.3513.9 %5.0879.33341.7261.1 %5.0
สพ.พิษณุโลก24,739.985,513.0077.7 %5.0539.51520.623.5 %1.5
เรือนจำกลางพิษณุโลก 63,584.9493,099.00-46.4 %0.01,495.431,270.5015.0 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 57,039.3043,907.9923.0 %5.01,292.71816.3636.8 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก22,292.6017,005.1623.7 %5.0833.38488.8241.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 614,494.7815,028.00-3.7 %0.03,180.511,277.1059.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,945.99320.0089.1 %5.0651.15116.8882.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,759.922,240.0040.4 %5.0936.38279.5570.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก20,973.0115,653.9925.4 %5.02,161.40760.0064.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,439.51970.0071.8 %5.0727.20248.4565.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,439.393,870.0039.9 %5.01,487.84633.6057.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,247.322,458.0024.3 %5.0945.21140.7085.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,834.032,832.0026.1 %5.0879.33415.9552.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 162,716.8512,772.0379.6 %5.01,170.60733.9937.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 220,327.6213,769.0032.3 %5.02,577.22944.2263.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 333,811.9611,419.2066.2 %5.02,009.44397.2780.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)13,857.959,080.5534.5 %5.03,319.20832.6774.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 766,670.444,636.8993.0 %5.0431.01655.54-52.1 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล29,784.4218,639.4037.4 %5.0540.391,573.45-191.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก74,048.6090,609.00-22.4 %0.01,751.31286.3683.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว21,802.5818,650.0014.5 %5.0887.71681.5023.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก123,311.3075,940.0038.4 %5.01,030.31125.9587.8 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก131,963.3437,836.0071.3 %5.01,812.60876.1551.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก28,056.973,576.7187.3 %5.0963.911,169.91-21.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย56,706.35184.4199.7 %5.01,043.991,077.25-3.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก18,041.8135,527.00-96.9 %0.02,464.771,989.6119.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก8,820.9619,324.00-119.1 %0.03,009.14493.1483.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก18,087.9117,719.202.0 %1.02,414.70358.0085.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,281.22948.0071.1 %5.01,333.41353.5473.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก28,923.4512,982.0055.1 %5.02,017.43457.2677.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,485.423,097.0011.1 %5.0860.33491.5942.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,656.214,399.895.5 %2.51,155.48221.8880.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,514.76728.0071.1 %5.01,234.3233.9797.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,953.75663.0077.6 %5.0407.53177.9856.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 652,079.6334,538.6033.7 %5.011,492.798,582.8525.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก54,842.5219,904.0063.7 %5.012,221.424,299.4564.8 %5.0
รวม 3,349,755 1,466,244 56.23 % 143,689 72,096 49.82 %