จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก0.00926.000.0 %0.00.00109.790.0 %0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 40.005,288.650.0 %0.00.00188.590.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก208,025.7715,865.9392.4 %5.0286.73218.5623.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก0.0024,995.350.0 %0.00.001.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก22,090.5620,556.136.9 %3.0109.472.8597.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก0.005,344.900.0 %0.00.00151.870.0 %0.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,046.752,096.1031.2 %5.01,500.5493.6993.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก2,895.511,999.0031.0 %5.0494.4439.8491.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 723,368.4426,944.00-15.3 %0.04,032.45424.8289.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก0.0027,706.000.0 %0.00.001,619.710.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,706.217,401.58-57.3 %0.02,299.841,470.6636.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก4,550.177,058.28-55.1 %0.01,544.911,284.8616.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,829.811,883.0050.8 %5.0304.26187.3438.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก3,529.011,448.0059.0 %5.01,050.48770.3526.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก0.001,305.000.0 %0.00.00279.630.0 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 316,286.8082,690.00-407.7 %0.06,745.454,961.6526.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,443.391,343.0069.8 %5.01,867.39850.4154.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก0.00855.000.0 %0.00.00397.310.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก4,551.353,314.0027.2 %5.01,525.891,903.42-24.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 60.007,911.310.0 %0.00.001,118.870.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,336.552,863.0034.0 %5.01,468.84167.7688.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 31,828.99248,958.52-682.2 %0.02,240.583,290.27-46.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,579.963,208.00-103.0 %0.0368.03530.07-44.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,991.964,880.0018.6 %5.01,563.921,049.4932.9 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก0.001,367.000.0 %0.00.00516.980.0 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 20.003,071.000.0 %0.00.002,059.550.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก10,550.7720,107.60-90.6 %0.01,922.77407.7278.8 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 10,904.4415,650.00-43.5 %0.04,543.104,743.75-4.4 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)0.004,815.210.0 %0.00.00398.050.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก0.004,167.720.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)14,871.4912,537.0015.7 %5.06,329.512,341.2363.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 97,519.2410,424.00-38.6 %0.03,271.26211.8593.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก0.00841.000.0 %0.00.0053.130.0 %0.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก667,621.564,896.0099.3 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,018.28569.0081.1 %5.0860.3381.1790.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,441.71647.0073.5 %5.0651.14252.2861.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,498.744,525.00-29.3 %0.0589.50509.8513.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก0.0037,224.010.0 %0.00.001,850.500.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก0.003,883.000.0 %0.00.00939.410.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก0.001,174.000.0 %0.00.001.900.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก0.0018,202.290.0 %0.00.00190.530.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก12,303.146,913.3443.8 %5.02,227.171,266.3543.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก0.001,735.000.0 %0.00.00339.820.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก0.003,025.000.0 %0.00.00670.700.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,486.072,129.0038.9 %5.0838.862.8599.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,118.862,539.8038.3 %5.01,126.56443.2860.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,010.933,858.353.8 %1.5879.33341.7261.1 %5.0
สพ.พิษณุโลก23,278.415,513.0076.3 %5.0546.81520.624.8 %2.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 0.0093,099.000.0 %0.00.001,204.810.0 %0.0
รจจ.พิษณุโลก 53,059.3843,907.9917.2 %5.01,282.05816.3636.3 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก22,886.8917,005.1625.7 %5.0853.03488.8242.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 613,839.0115,028.00-8.6 %0.03,124.091,277.1059.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,410.01320.0086.7 %5.0632.14116.8881.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,209.122,240.0030.2 %5.0936.38279.5570.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก19,368.2915,653.9919.2 %5.02,063.44760.0063.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก0.00970.000.0 %0.00.00248.450.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,041.163,870.0035.9 %5.01,487.84633.6057.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก0.002,458.000.0 %0.00.00183.260.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,583.982,832.0021.0 %5.0879.33415.9552.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)15,833.459,080.5542.6 %5.03,319.20832.6774.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 153,125.4412,772.0376.0 %5.01,156.74733.9936.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 20.0013,769.000.0 %0.00.00942.320.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 331,104.5911,419.2063.3 %5.02,009.44397.2780.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 76,869.144,636.8932.5 %5.0431.01655.54-52.1 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล27,851.5818,639.4033.1 %5.0548.291,573.45-187.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก0.0090,609.000.0 %0.00.00286.360.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว20,282.6718,650.008.0 %4.0887.71681.5023.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก0.0075,940.000.0 %0.00.00125.950.0 %0.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก202,253.9437,836.0081.3 %5.03,082.37876.1571.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก26,227.163,576.7186.4 %5.0963.911,169.91-21.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย48,034.44184.4199.6 %5.01,043.991,077.25-3.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก0.0035,527.000.0 %0.00.001,989.610.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก7,945.3719,324.00-143.2 %0.03,009.14493.1483.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก0.0017,719.200.0 %0.00.00358.000.0 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,166.76948.0070.1 %5.01,290.21353.5472.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก27,079.2212,982.0052.1 %5.02,023.33457.2677.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,056.873,097.00-1.3 %0.0860.33452.3447.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)3,966.644,399.89-10.9 %0.01,117.45221.8880.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,048.61728.0064.5 %5.01,234.3233.9797.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,560.91663.0074.1 %5.0407.53177.9856.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 60.0034,538.600.0 %0.00.008,582.850.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก52,167.8919,904.0061.8 %5.012,221.424,299.4564.8 %5.0
รวม 2,931,856 1,216,336 58.51 % 131,040 66,900 48.95 %