จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,858.031,328.0053.5 %5.0466.46106.1877.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร3,125.731,766.0043.5 %5.0543.73290.4246.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,008.111.00100.0 %5.0374.9789.3076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร21,671.801.00100.0 %5.02,710.351.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0219.9857.0074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,023.031,008.0074.9 %5.0273.3199.4563.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก679.49927.00-36.4 %0.0406.80104.8274.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ4,054.97525.0087.1 %5.0222.3888.7560.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล4,032.42779.0080.7 %5.0314.25104.5466.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,445.22386.0088.8 %5.0248.7589.9863.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,980.811,079.0072.9 %5.0201.3389.4555.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,122.09545.0086.8 %5.0178.6687.9750.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,926.28447.0090.9 %5.0221.1778.1364.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,121.232,635.0036.1 %5.01,017.93998.771.9 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร4,061.302,457.0039.5 %5.0633.11626.941.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,231.661,679.0048.0 %5.0656.62567.8013.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,939.26930.0068.4 %5.0268.77334.68-24.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,203.331,790.0065.6 %5.01,431.66865.2839.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,244.293,359.00-49.7 %0.0515.23637.70-23.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,547.28161.0096.5 %5.01,151.04881.8423.4 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,619.251,812.0049.9 %5.0760.4776.6589.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร6,352.1811,993.16-88.8 %0.01,176.0692.5092.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,471.511,013.0070.8 %5.0441.7369.3784.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,231.54413.0066.5 %5.046.2555.13-19.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,469.471,181.0066.0 %5.0713.6776.2489.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,919.15740.0074.7 %5.0485.48506.96-4.4 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,512.992,677.0023.8 %5.0770.72418.4145.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร19,743.221,633.0091.7 %5.01,284.151,705.56-32.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร7,316.621.00100.0 %5.01,246.120.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร1,172.792,031.00-73.2 %0.0439.41310.5629.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร4,640.539,022.41-94.4 %0.01,055.96100.7190.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร1,079.452,503.70-131.9 %0.0618.59320.1648.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร3,759.641,532.5759.2 %5.0827.77386.4553.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร5,480.892,815.0048.6 %5.01,017.93734.8827.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,569.791,105.0075.8 %5.0903.83409.4754.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,931.823,468.00-18.3 %0.0523.5135.5793.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร10,819.021,872.0082.7 %5.0694.65500.6527.9 %5.0
รจจ.พิจิตร 36,532.1323,056.0136.9 %5.0740.86549.7525.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,821.79970.0065.6 %5.0447.45154.6565.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,442.781,628.8452.7 %5.0675.64177.9373.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร10,554.54835.5092.1 %5.0504.49224.3355.5 %5.0
สปส.จ.พิจิตร4,038.294,885.90-21.0 %0.0884.81645.7527.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,875.173,075.0020.6 %5.0789.76376.1552.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,675.373,830.6018.1 %5.0789.73125.0984.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 125,019.0313,576.3645.7 %5.02,467.49349.5085.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 229,424.1711,315.8861.5 %5.01,314.90518.6660.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร481.043,437.32-614.6 %0.0185.47414.57-123.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร130,377.9848,214.0063.0 %5.0887.761,577.08-77.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร22,106.549,208.0658.3 %5.0740.561,374.75-85.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร32,127.6815,561.4051.6 %5.0592.941,389.72-134.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร5,191.566,974.80-34.3 %0.0670.272,237.58-233.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,944.332,438.0017.2 %5.0599.60174.3370.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,578.235,567.00-21.6 %0.01,610.48760.2952.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,770.86761.0072.5 %5.0492.42322.1034.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร16,847.7917,891.22-6.2 %0.03,499.353,940.10-12.6 %0.0
รวม 435,440 222,026 49.01 % 35,248 24,480 30.55 %