จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,837.461,328.0053.2 %5.0466.46106.1877.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร3,103.251,766.0043.1 %5.0543.73290.4246.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร2,986.471.00100.0 %5.0374.9789.3076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร21,515.8912,671.0041.1 %5.02,710.35749.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0219.9857.0074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน5,110.351,008.0080.3 %5.0273.3199.4563.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,152.21927.0077.7 %5.0406.80104.8274.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ4,025.80525.0087.0 %5.0222.3888.7560.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล4,003.41779.0080.5 %5.0314.25104.5466.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,933.49386.0090.2 %5.0242.7689.9862.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,952.171,079.0072.7 %5.0201.3389.4555.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,092.44545.0086.7 %5.0178.6687.9750.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,890.84447.0090.9 %5.0221.1778.1364.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,091.582,635.0035.6 %5.01,017.93998.771.9 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร4,032.092,457.0039.1 %5.0633.11626.941.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,208.411,679.0047.7 %5.0656.62567.8013.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,918.12930.0068.1 %5.0313.32334.68-6.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,165.901,790.0065.3 %5.01,431.66865.2839.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,228.153,359.00-50.8 %0.0515.23637.70-23.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,514.56161.0096.4 %5.01,151.04881.8423.4 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,593.211,812.0049.6 %5.0760.4776.6589.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร6,398.4811,993.16-87.4 %0.01,176.0692.5092.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,446.531,013.0070.6 %5.0441.7369.3784.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,222.68413.0066.2 %5.046.2555.13-19.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,444.511,181.0065.7 %5.0713.6776.2489.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,898.15740.0074.5 %5.0485.48506.96-4.4 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,503.052,677.0023.6 %5.0770.72418.4145.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร19,601.181,633.0091.7 %5.01,284.151,705.56-32.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร7,263.985,416.0025.4 %5.01,246.12689.2244.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,423.872,031.0040.7 %5.0732.69310.5657.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร4,607.159,022.41-95.8 %0.01,055.96100.7190.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,239.182,503.7022.7 %5.0618.59320.1648.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร3,732.591,532.5758.9 %5.0827.77385.4553.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร5,441.462,815.0048.3 %5.01,017.93734.8827.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,533.051,105.0075.6 %5.0903.83409.4754.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,910.733,468.00-19.1 %0.0523.5135.5793.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร10,741.181,872.0082.6 %5.0694.65500.6527.9 %5.0
รจจ.พิจิตร 36,269.3123,056.0136.4 %5.0740.86549.7525.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,801.49970.0065.4 %5.0447.45154.6565.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,418.011,628.8452.3 %5.0675.64177.9373.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร10,478.60835.5092.0 %5.0504.49224.3355.5 %5.0
สปส.จ.พิจิตร4,009.244,885.90-21.9 %0.0884.81645.7527.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,847.293,075.0020.1 %5.0789.76374.7452.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,641.743,830.6017.5 %5.0789.73125.0984.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 124,839.0413,576.3645.3 %5.01,197.96349.5070.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 229,152.9411,315.8861.2 %5.01,301.05518.6660.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร477.583,437.32-619.7 %0.0185.47414.57-123.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร129,440.0148,214.0062.8 %5.0887.761,182.02-33.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร22,445.779,208.0659.0 %5.0740.561,374.75-85.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร31,896.5515,561.4051.2 %5.0592.941,389.72-134.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร5,644.876,974.38-23.6 %0.0670.432,237.58-233.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,923.152,438.0016.6 %5.0599.60174.3370.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,545.295,567.00-22.5 %0.01,610.48760.2952.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,750.92761.0072.3 %5.0492.42322.1034.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร16,882.8617,891.22-6.0 %0.03,499.353,940.10-12.6 %0.0
รวม 517,228 258,927 49.94 % 42,005 28,351 32.51 %