จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,124.153,503.63-12.1 %0.0533.82199.6262.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์20,030.5912,900.4335.6 %5.081.95114.00-39.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์17,958.6716,656.337.3 %3.5144.3748.4866.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์4,097.70433.4789.4 %5.0895.13209.8976.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,232.361,794.0044.5 %5.0800.4074.0390.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์10,682.797,368.0031.0 %5.02,777.701,114.3859.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.43102.2275.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,264.96685.0083.9 %5.0366.23104.5971.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า3,988.70771.0080.7 %5.0285.9254.2481.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี4,067.25525.0087.1 %5.0416.3535.6391.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,547.15470.0089.7 %5.0326.3230.7590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,217.67477.0088.7 %5.0368.3530.1991.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ4,086.48527.0087.1 %5.0523.37106.1879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,860.00872.0082.1 %5.0326.82105.2467.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว4,209.1492.0097.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ5,035.7074.0098.5 %5.0344.59159.8153.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง4,404.43496.0088.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,351.683,807.1228.9 %5.01,427.57841.3641.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,881.602,426.5850.3 %5.01,218.40611.8149.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,223.311,056.0067.2 %5.0819.06539.6434.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,545.57820.0076.9 %5.0704.97342.1551.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,531.553,000.0064.8 %5.01,979.041,128.5943.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,835.232,650.83-44.4 %0.0517.102,375.70-359.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,458.882,488.6654.4 %5.01,503.641,523.09-1.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์4,771.312,686.0043.7 %5.01,419.27524.7863.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์12,768.3613,775.00-7.9 %0.01,316.18414.0568.5 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์69,214.1821,517.4068.9 %5.0672.77184.1072.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,096.6912,493.00-3.3 %0.04,635.275,634.45-21.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,138.981,141.2063.6 %5.0819.060.03100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,613.89865.0046.4 %5.075.5971.006.1 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,418.17992.0071.0 %5.0895.1357.5193.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,669.50670.0081.7 %5.0762.01384.9449.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์3,913.794,130.94-5.5 %0.0952.17913.424.1 %2.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์8,135.864,066.7450.0 %5.01,656.131,716.28-3.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,949.983,792.6023.4 %5.0891.27428.3951.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์5,976.491,877.0068.6 %5.01,161.35164.2185.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์5,742.929,452.34-64.6 %0.01,202.10187.1584.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,286.251,714.0083.3 %5.0743.00254.7965.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์4,235.993,055.0027.9 %5.0990.21378.9561.7 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,418.784,548.0029.1 %5.01,902.97521.2472.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์5,939.901,050.6082.3 %5.0895.12391.1056.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์4,143.722,517.0039.3 %5.0598.2535.5094.1 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์10,750.862,935.0072.7 %5.02,275.14594.6073.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์42,376.7938,621.098.9 %4.01,225.201,282.45-4.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,728.45798.0070.8 %5.0609.89149.1175.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,858.772,096.7156.8 %5.0860.70344.9959.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,278.121,899.0042.1 %5.0762.37585.1223.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์4,712.683,546.5424.7 %5.0708.87640.309.7 %4.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,592.41966.0073.1 %5.0971.19347.1964.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์14,405.978,510.5440.9 %5.05,363.89632.8188.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 120,427.5222,788.00-11.6 %0.01,596.33640.0059.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 225,861.7413,568.0047.5 %5.01,787.60922.4548.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 331,576.0510,851.8165.6 %5.01,835.221,225.8033.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)24,278.567,903.2067.4 %5.02,723.46679.4275.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,245.703,228.3024.0 %5.0351.13847.22-141.3 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์33,338.9814,125.6557.6 %5.0365.11361.221.1 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์198,297.8858,912.3770.3 %5.01,824.671,583.3613.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์24,560.762,103.6091.4 %5.01,115.851,925.78-72.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์39,288.5116,559.0057.9 %5.0822.90593.8127.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน43,812.2820,603.0053.0 %5.0944.67885.696.2 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี22,099.8615,024.8032.0 %5.01,100.501,251.05-13.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์8,809.7118,608.96-111.2 %0.02,619.003,273.13-25.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,015.872,712.9232.4 %5.0895.48899.96-0.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,872.54860.0070.1 %5.0666.93383.8742.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์23,612.381,566.0093.4 %5.06,039.453,381.4544.0 %5.0
รวม 899,873 423,026 52.99 % 75,837 45,544 39.94 %