จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,147.043,503.63-11.3 %0.0533.82199.6262.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์20,177.3312,900.4336.1 %5.081.95114.00-39.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์18,090.2316,656.337.9 %3.5144.3748.4866.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์4,127.72433.4789.5 %5.0895.13209.8976.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,256.041,794.0044.9 %5.0800.4074.0390.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,145.207,368.0033.9 %5.02,777.701,114.3859.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.43102.2275.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,296.20685.0084.1 %5.0366.23104.5971.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า4,017.92771.0080.8 %5.0285.9254.2481.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี4,097.04525.0087.2 %5.0416.3535.6391.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,580.46470.0089.7 %5.0326.3230.7590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,248.57477.0088.8 %5.0368.3530.1991.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ4,116.41527.0087.2 %5.0523.37106.1879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,895.61872.0082.2 %5.0326.82105.2467.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว4,239.9892.0097.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ5,072.6074.0098.5 %5.0344.59159.8153.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง4,436.70496.0088.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,352.2812,310.00-130.0 %0.01,427.571,489.79-4.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,917.372,426.5850.7 %5.01,218.40611.8149.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,246.931,056.0067.5 %5.0819.06539.6434.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,571.55820.0077.0 %5.0704.97342.1551.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,594.063,000.0065.1 %5.01,979.041,128.5943.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,848.672,650.83-43.4 %0.0517.10238.2053.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,498.872,488.6654.7 %5.01,503.641,523.09-1.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์4,806.272,686.0044.1 %5.01,419.27524.7863.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์12,861.9013,775.00-7.1 %0.01,316.18414.0568.5 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์69,828.4915,995.0077.1 %5.0220.51128.8541.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,783.2812,493.002.3 %1.04,635.275,634.45-21.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,161.981,141.2063.9 %5.0819.060.03100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,625.71865.0046.8 %5.075.5971.006.1 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,443.21992.0071.2 %5.0895.1357.5193.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,696.38670.0081.9 %5.0762.01384.9449.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์3,942.464,130.94-4.8 %0.0952.17913.424.1 %2.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์8,195.464,066.7450.4 %5.01,656.131,716.28-3.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,986.243,792.6023.9 %5.0891.27428.3951.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์1,654.921,877.00-13.4 %0.0706.43164.2176.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์5,784.999,452.34-63.4 %0.01,202.10187.1584.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,361.601,714.0083.5 %5.0743.00254.7965.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์4,267.023,055.0028.4 %5.0990.21378.9561.7 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,465.804,548.0029.7 %5.01,902.97521.2472.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์5,983.421,050.6082.4 %5.0895.12391.1056.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์4,174.072,517.0039.7 %5.0598.2535.5094.1 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์10,829.622,935.0072.9 %5.02,275.14594.6073.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์42,687.2538,621.099.5 %4.51,225.201,282.45-4.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,748.44798.0071.0 %5.0609.89149.1175.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,894.362,096.7157.2 %5.0860.70344.9959.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,302.141,899.0042.5 %5.0762.37585.1223.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์4,747.203,546.5425.3 %5.0708.87640.309.7 %4.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,618.73966.0073.3 %5.0971.19347.1964.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์14,511.518,510.5441.4 %5.05,363.89632.8188.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)24,456.427,903.2067.7 %5.02,723.46679.4275.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 120,577.1722,788.00-10.7 %0.01,596.33640.0059.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 226,051.2013,568.0047.9 %5.01,787.60922.4548.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 331,807.3810,851.8165.9 %5.01,835.221,225.8033.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,276.803,228.3024.5 %5.0351.13612.52-74.4 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์33,583.239,435.5671.9 %5.0365.11361.221.1 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์199,750.6158,912.3770.5 %5.01,824.671,583.3613.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์24,740.702,103.6091.5 %5.01,115.851,925.78-72.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์39,576.3416,559.0058.2 %5.0822.90593.8127.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน44,133.2520,603.0053.3 %5.0944.67885.696.2 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี22,261.7615,024.8032.5 %5.01,100.501,251.05-13.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์8,874.2518,608.96-109.7 %0.02,619.003,273.13-25.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,045.292,712.9232.9 %5.0895.48899.96-0.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,893.58860.0070.3 %5.0666.93383.8742.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์23,785.361,566.0093.4 %5.06,039.453,381.4544.0 %5.0
รวม 902,727 455,215 49.57 % 74,911 43,885 41.42 %