จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,941.453,503.63-19.1 %0.0533.82199.6262.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์18,856.6312,900.4331.6 %5.081.95114.00-39.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์17,333.1116,656.333.9 %1.5144.3748.4866.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์0.00433.470.0 %0.00.00209.890.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์2,819.671,794.0036.4 %5.0800.4074.0390.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์10,715.477,368.0031.2 %5.02,834.751,114.3860.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.43102.2275.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,047.69685.0083.1 %5.0385.24104.5972.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า3,277.00771.0076.5 %5.0285.9254.2481.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี0.00525.000.0 %0.00.0035.630.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน3,841.61470.0087.8 %5.0345.3330.7591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,029.36477.0088.2 %5.0387.3730.1992.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,351.85527.0084.3 %5.0523.37106.1879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,451.63872.0080.4 %5.0326.82105.2467.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,972.4592.0097.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ5,006.0274.0098.5 %5.0344.59159.8153.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,756.51496.0086.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,003.7812,310.00-146.0 %0.01,427.571,489.79-4.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,288.932,426.5843.4 %5.01,218.40611.8149.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,733.541,056.0061.4 %5.0819.06539.6434.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,337.37820.0075.4 %5.0704.97342.1551.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์0.003,000.000.0 %0.00.001,128.590.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,727.842,650.83-53.4 %0.0517.10238.2053.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์0.002,488.660.0 %0.00.001,523.090.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์4,166.942,686.0035.5 %5.01,419.27524.7863.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์11,850.7313,775.00-16.2 %0.01,373.23109.5392.0 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์0.0015,995.000.0 %0.00.00128.850.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 11,948.4412,493.00-4.6 %0.04,635.275,634.45-21.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์2,710.091,141.2057.9 %5.0800.050.03100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,519.30865.0043.1 %5.075.5971.006.1 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,112.16992.0068.1 %5.0990.2157.5194.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,458.32670.0080.6 %5.0762.01384.9449.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์3,584.124,130.94-15.3 %0.0952.17913.424.1 %2.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์7,759.834,066.7447.6 %5.01,656.131,716.28-3.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,659.873,792.6018.6 %5.0891.27428.3951.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์1,550.311,877.00-21.1 %0.0706.75164.2176.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์5,688.989,452.34-66.2 %0.01,202.10187.1584.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์9,984.251,714.0082.8 %5.0743.00254.7965.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์3,988.873,055.0023.4 %5.0990.21378.9561.7 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,040.304,548.0024.7 %5.01,902.97521.2472.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์5,901.661,050.6082.2 %5.0971.18391.1059.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์4,453.752,517.0043.5 %5.0598.2535.5094.1 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์10,473.122,935.0072.0 %5.02,239.98594.6073.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์0.0038,621.090.0 %0.00.001,282.450.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์0.00798.000.0 %0.00.00149.110.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,235.742,096.7150.5 %5.0974.80344.9964.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,885.421,899.0034.2 %5.0762.37585.1223.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์4,431.913,546.5420.0 %5.0708.87640.309.7 %4.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,182.15966.0069.6 %5.0971.19347.1964.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์13,296.048,510.5436.0 %5.05,363.89632.8188.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)23,913.627,903.2067.0 %5.02,723.46679.4275.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 10.0022,788.000.0 %0.00.00640.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 224,476.2513,568.0044.6 %5.01,787.60922.4548.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 330,477.6010,851.8164.4 %5.01,835.221,225.8033.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์3,996.863,172.2020.6 %5.0351.13612.52-74.4 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์31,363.519,435.5669.9 %5.0341.43361.22-5.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์185,392.8158,912.3768.2 %5.01,824.671,583.3613.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์22,927.262,103.6090.8 %5.01,115.851,925.78-72.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์33,813.6816,559.0051.0 %5.0822.90593.8127.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน39,990.4020,603.0048.5 %5.0944.67885.696.2 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี20,352.1215,024.8026.2 %5.01,100.501,251.05-13.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์8,313.3818,608.96-123.8 %0.02,619.003,273.13-25.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,780.502,712.9228.2 %5.0895.48899.96-0.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,459.89860.0065.0 %5.0647.92383.8740.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์0.001,566.000.0 %0.00.003,381.450.0 %0.0
รวม 902,727 455,215 49.57 % 74,911 43,885 41.42 %