จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,874.89582.0079.8 %5.0426.29102.6075.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี13,046.906,854.1047.5 %5.052.8957.21-8.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี6,252.925,137.4317.8 %5.0825.62220.3573.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,320.051,916.0042.3 %5.0692.51107.2584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี27,748.4421,288.0023.3 %5.02,488.57992.7560.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,750.991,081.0077.2 %5.0350.5994.7673.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,790.831,220.0067.8 %5.0412.7859.8585.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,534.47846.0084.7 %5.0377.3157.9584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,193.98485.0088.4 %5.0314.2378.8574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,126.60409.0090.1 %5.0264.5157.0078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,650.57362.0092.2 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,994.41393.0090.2 %5.0476.60121.6074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,395.70343.0092.2 %5.0246.2847.2080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,907.13347.0091.1 %5.0886.8457.0093.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,809.333,733.0052.2 %5.01,529.20712.6353.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,423.871,798.0059.4 %5.0939.72583.1637.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,251.73602.0081.5 %5.0609.95296.7751.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,179.231,028.0067.7 %5.0388.26163.4057.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี4,820.753,518.0027.0 %5.01,434.141,118.0322.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 105,983.766,466.00-8.1 %0.01,920.58758.3560.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี2,495.912,514.00-0.7 %0.0521.87424.6518.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,576.132,844.5037.8 %5.01,331.681.0099.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,915.281,573.0568.0 %5.01,358.07666.8250.9 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,334.271,426.0057.2 %5.0806.61308.7561.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 9,074.0711,968.48-31.9 %0.01,434.50179.6087.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,315.615,129.853.5 %1.51,436.10460.6267.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี3,889.122,250.9442.1 %5.0901.69433.2052.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)14,578.6311,246.3922.9 %5.05,053.191,803.4264.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 710,749.108,288.6822.9 %5.04,315.00930.4378.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,851.821,312.0065.9 %5.0787.58114.4185.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,470.693,592.00-3.5 %0.0616.45562.408.8 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี4,445.873,538.8120.4 %5.01,013.73662.7134.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,463.242,236.0059.1 %5.01,529.222,405.31-57.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,462.684,485.00-29.5 %0.0768.56273.8864.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี10,319.8310,310.000.1 %0.51,890.8850.8697.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี10,800.881,726.0084.0 %5.0673.48399.1340.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,696.362,737.0026.0 %5.0844.64182.4078.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี4,266.021,166.0072.7 %5.0958.74500.4947.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,825.103,843.0034.0 %5.01,415.12436.4069.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี4,165.502,936.6829.5 %5.0768.5838.0095.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี153,432.024,773.0096.9 %5.0756.161,051.26-39.0 %0.0
สพ.ราชบุรี49,503.1525,277.7248.9 %5.01,056.79284.5073.1 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 116,935.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,673.411,680.00-0.4 %0.0
รจก.เขาบิน 122,150.58188,752.00-54.5 %0.01,464.68635.7456.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,510.62763.0069.6 %5.0445.3099.6077.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี25,855.7826,990.66-4.4 %0.01,832.47376.5079.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี6,257.212,311.8063.1 %5.0673.50346.1748.6 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี5,543.065,014.839.5 %4.51,015.78495.9051.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,531.471,076.6069.5 %5.0787.59421.1746.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,981.292,333.0041.4 %5.01,032.73406.2260.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี37,052.5316,859.7654.5 %5.04,675.87504.9989.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง3,896.403,366.2313.6 %5.01,081.17229.7078.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 166,634.837,902.1088.1 %5.01,597.78533.6566.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 258,460.408,111.0486.1 %5.0984.31983.510.1 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)7,405.356,658.0010.1 %5.03,794.50179.5595.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,076.674,018.0020.9 %5.0324.4083.6074.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม44,253.4855,544.50-25.5 %0.01,013.44968.004.5 %2.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี22,641.3535,733.90-57.8 %0.0810.24998.80-23.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบ16,112.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง31,902.0640,124.38-25.8 %0.0101.751,800.95-1,670.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี10,386.1712,973.00-24.9 %0.01,742.221,256.8527.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ. ราชบุรี53,917.267,509.7186.1 %5.022,437.2547.9599.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,044.921,054.0065.4 %5.01,158.3592.6192.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี184,345.9886,527.9053.1 %5.01,491.31256.0682.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,147.802,773.0033.1 %5.01,105.06710.5735.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,568.45656.0074.5 %5.0521.37246.7052.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี23,292.8416,471.7729.3 %5.04,483.2620,668.71-361.0 %0.0
รวม 1,172,544 707,109 39.69 % 101,347 51,918 48.77 %