จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี3,001.72582.0080.6 %5.0426.29102.6075.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี13,622.496,854.1049.7 %5.052.8957.21-8.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,023.655,137.43-27.7 %0.0787.59220.3572.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,466.521,916.0044.7 %5.0692.51107.2584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี28,972.6421,288.0026.5 %5.02,488.57992.7560.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,960.601,081.0078.2 %5.0350.5994.7673.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,958.081,220.0069.2 %5.0412.7859.8585.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,778.64846.0085.4 %5.0377.3157.9584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,379.00485.0088.9 %5.0314.2378.8574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,308.66409.0090.5 %5.0264.5157.0078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,855.74362.0092.5 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,170.63393.0090.6 %5.0476.60121.6074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,589.63343.0092.5 %5.0246.2847.2080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,079.50347.0091.5 %5.0886.8457.0093.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,153.863,733.0054.2 %5.01,529.20712.6353.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,619.041,798.0061.1 %5.0939.72583.1637.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,395.19602.0082.3 %5.0609.95296.7751.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,319.491,028.0069.0 %5.0388.26163.4057.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี5,033.433,518.0030.1 %5.01,434.141,118.0322.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 105,305.756,135.00-15.6 %0.01,920.58758.3560.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,777.382,844.5040.5 %5.01,331.681.0099.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี2,536.512,514.000.9 %0.5521.87424.6518.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,132.131,573.0569.3 %5.01,358.07666.8250.9 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,481.371,426.0059.0 %5.0806.610.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 8,143.5711,968.48-47.0 %0.01,434.50179.6087.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,156.062,250.9445.8 %5.0939.72433.2053.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,550.125,129.857.6 %3.51,408.54460.6267.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,221.8011,246.3926.1 %5.05,053.191,803.4264.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,223.328,288.6826.1 %5.04,315.00930.4378.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี4,021.761,312.0067.4 %5.0787.58114.4185.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,319.043,592.00-8.2 %0.0616.45562.408.8 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี3,895.913,538.819.2 %4.5825.64339.8558.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,704.2728,533.66-400.2 %0.01,529.222,405.31-57.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี1,051.564,485.00-326.5 %0.0463.11273.8840.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี10,137.8810,310.00-1.7 %0.01,890.8850.8697.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,277.391,726.0084.7 %5.0673.48399.1340.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,859.432,737.0029.1 %5.0844.64182.4078.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี4,454.221,166.0073.8 %5.0958.74477.3750.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,082.093,843.0036.8 %5.01,415.12436.4069.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี4,349.272,936.6832.5 %5.0768.5838.0095.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี160,201.064,773.0097.0 %5.0756.161,051.26-39.0 %0.0
สพ.ราชบุรี51,687.1225,277.7251.1 %5.01,056.79284.5073.1 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รจก.เขาบิน 127,539.57188,752.00-48.0 %0.01,464.68635.7456.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,621.38763.0070.9 %5.0445.3099.6077.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี25,908.0426,990.66-4.2 %0.01,832.47376.5079.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี6,533.262,311.8064.6 %5.0673.50346.1748.6 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี5,787.605,014.8313.4 %5.01,015.78495.9051.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,687.271,076.6070.8 %5.0787.59421.1746.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,156.942,333.0043.9 %5.0995.06406.2259.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี38,593.4816,859.7656.3 %5.04,675.87504.9989.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,677.833,366.2328.0 %5.01,081.17229.7078.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 169,574.607,902.1088.6 %5.01,597.78533.6566.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 261,039.548,111.0486.7 %5.0984.31983.510.1 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)4,643.086,658.00-43.4 %0.03,794.50179.5595.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,300.644,018.0024.2 %5.0324.4083.6074.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม46,205.8455,544.50-20.2 %0.01,013.44968.004.5 %2.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี23,640.2435,733.90-51.2 %0.0810.24998.80-23.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี0.0016,112.990.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง0.0040,124.380.0 %0.00.001,800.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี10,844.3812,973.00-19.6 %0.01,742.221,256.8527.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ. ราชบุรี56,295.967,509.7186.7 %5.021,661.2447.9599.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,179.251,054.0066.8 %5.01,158.3592.6192.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี192,478.8986,527.9055.0 %5.01,491.31256.0682.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,330.792,773.0036.0 %5.01,105.06710.5735.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,681.76656.0075.5 %5.0521.37246.7052.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี24,320.4716,471.7732.3 %5.04,483.2620,668.71-361.0 %0.0
รวม 1,176,438 693,793 41.03 % 98,161 46,822 52.30 %