จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 65,451.6822,719.0065.3 %5.0262.29418.52-59.6 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,783.70732.0073.7 %5.0719.8154.1992.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี0.0011,686.840.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี0.0017,209.600.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.04326.80-88.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี11,082.562,323.0079.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,713.732,515.0032.3 %5.0668.61206.1569.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,280.851,590.0051.5 %5.0909.9785.2090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี17,190.5718,329.56-6.6 %0.02,659.421,600.2339.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0371.1989.3075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,592.401,222.0073.4 %5.0340.2056.3983.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,516.371,317.0070.8 %5.0303.4487.9671.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,186.47526.0087.4 %5.0250.1388.4964.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,122.28514.0087.5 %5.0304.1991.2870.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,108.35474.0088.5 %5.0415.5788.3478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,561.54302.0091.5 %5.0690.3998.8085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี4,321.33305.0092.9 %5.0895.85100.7088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,948.68126.0096.8 %5.0454.73123.5072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,187.68376.0091.0 %5.0452.2288.3080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,246.98334.0092.1 %5.0286.8487.8369.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ4,090.24280.0093.2 %5.0376.7887.8176.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,129.69593.0085.6 %5.0340.1288.3074.0 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,998.683,589.0010.2 %5.01,861.89641.2565.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,351.215,933.936.6 %3.01,746.671,633.466.5 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,574.802,161.0052.8 %5.01,081.1125.1797.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,179.092,015.0051.8 %5.01,844.27270.3885.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,311.501,115.0066.3 %5.0928.98133.2185.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13238,941.95209,287.6112.4 %5.096,563.8762,746.5035.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,020.141,100.0063.6 %5.0833.76596.0028.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี6,403.763,620.0043.5 %5.02,214.531,913.6613.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,112.662,912.00-37.8 %0.0617.64590.024.5 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,109.076,458.00-5.7 %0.01,610.74741.9553.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี3,959.423,706.006.4 %3.0678.42266.8360.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,107.0811,673.00-91.1 %0.01,385.3731.8897.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,338.58772.0076.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,538.831,126.0068.2 %5.01,024.06141.8786.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,269.91857.0073.8 %5.0909.9795.0089.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,953.543,459.5012.5 %5.0658.93146.0577.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,022.334,500.0010.4 %5.01,632.430.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี6,264.283,550.3243.3 %5.01,016.111,242.68-22.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี1,545.682,469.00-59.7 %0.0786.82295.4862.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,358.546,886.00-58.0 %0.01,333.5477.9094.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,214.472,095.0081.3 %5.01,119.00146.3086.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี0.004,200.210.0 %0.00.00789.450.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,340.162,701.0037.8 %5.01,347.19440.1767.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี5,680.273,057.8546.2 %5.01,556.51484.8368.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,862.573,729.833.4 %1.5482.32206.0057.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,550.507,740.0033.0 %5.0595.35700.80-17.7 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.00828.090.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,791.041,071.0061.6 %5.0719.8192.1487.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,474.093,700.0017.3 %5.01,423.27299.2579.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,214.121,544.3852.0 %5.0959.48201.6979.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี5,718.005,359.906.3 %3.0655.71846.16-29.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี3,621.381,848.0049.0 %5.01,080.96204.2581.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)248,085.944,978.0098.0 %5.05,887.42450.3092.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี16,344.942,213.9186.5 %5.0937.01338.1163.9 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี15,003.963,119.0079.2 %5.0261.46104.5060.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 120,878.1710,879.0047.9 %5.01,927.17457.9076.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 233,750.6714,904.0055.8 %5.03,476.44846.4175.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 40.0011,403.600.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี839.724,693.12-458.9 %0.0337.770.000.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,400.234,124.9669.2 %5.0379.06796.19-110.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี48,704.8544,246.009.2 %4.51,422.44328.2576.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี32,410.5020,131.0037.9 %5.01,186.39189.0584.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี34,462.1139,269.00-13.9 %0.01,341.160.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี29,426.1225,147.0014.5 %5.01,209.08650.7546.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี86,322.1433,562.0061.1 %5.01,168.47845.5027.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,479.859,660.2022.6 %5.0981.24836.9814.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี0.0016,466.010.0 %0.00.002,090.470.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,937.242,989.0024.1 %5.01,176.19878.7525.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 114,856.406,089.0059.0 %5.03,445.22929.1073.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี943.261,689.12-79.1 %0.0852.92382.3255.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี23,570.7718,460.0021.7 %5.05,566.448,799.55-58.1 %0.0
รวม 1,209,584 598,233 50.54 % 169,097 95,495 43.53 %