จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,704.16732.0072.9 %5.0719.8154.1992.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 63,581.6322,719.0064.3 %5.0262.29418.52-59.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี8,422.9311,686.84-38.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี15,636.3717,209.60-10.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.04326.80-88.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี10,765.912,323.0078.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,607.632,515.0030.3 %5.0668.61206.1569.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,187.111,590.0050.1 %5.0909.9785.2090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี18,391.8518,329.560.3 %0.52,659.421,600.2339.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0371.1989.3075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,461.191,222.0072.6 %5.0340.2056.3983.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,387.331,317.0070.0 %5.0303.4487.9671.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,066.85526.0087.1 %5.0250.1388.4964.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,835.26514.0086.6 %5.0304.1991.2870.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,990.97474.0088.1 %5.0415.5788.3478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,459.78302.0091.3 %5.0690.3987.9087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี4,197.87305.0092.7 %5.0895.85100.7088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,835.86126.0096.7 %5.0454.73123.5072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,068.03376.0090.8 %5.0452.2288.3080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,125.64334.0091.9 %5.0286.8487.8369.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,973.38280.0093.0 %5.0376.7887.8176.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,011.70593.0085.2 %5.0340.1288.3074.0 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,884.433,473.0010.6 %5.01,861.89664.9064.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,169.755,933.933.8 %1.51,746.671,633.466.5 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,444.092,161.0051.4 %5.01,081.1125.1797.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,059.692,015.0050.4 %5.01,844.27270.3885.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,216.881,115.0065.3 %5.0928.98133.2185.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13232,115.05209,287.619.8 %4.596,563.8762,746.5035.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี2,933.851,100.0062.5 %5.0833.76596.0028.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี6,220.793,620.0041.8 %5.02,214.531,913.6613.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,052.302,912.00-41.9 %0.0617.64590.024.5 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี5,934.533,612.6139.1 %5.01,610.74741.9553.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี3,846.293,706.003.6 %1.5678.42266.8360.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,932.5911,673.00-96.8 %0.01,385.3731.8897.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,243.19772.0076.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,437.721,126.0067.2 %5.01,024.06141.8786.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,176.49857.0073.0 %5.0909.97494.0045.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,840.583,459.509.9 %4.5658.93146.0577.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี4,878.834,500.007.8 %3.51,632.43686.1558.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี6,085.305,945.522.3 %1.01,556.511,242.6820.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,692.432,469.0033.1 %5.01,233.24295.4876.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,234.016,886.00-62.6 %0.01,333.5477.9094.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี10,894.051,920.0082.4 %5.01,119.00758.1132.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,710.744,200.21-13.2 %0.01,176.19789.4532.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,216.152,701.0035.9 %5.01,347.19440.1767.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี5,517.983,057.8544.6 %5.01,556.51484.8368.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,752.213,729.830.6 %0.5482.32206.0057.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,220.497,740.0031.0 %5.0595.35700.80-17.7 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี131,158.0245,594.7565.2 %5.01,574.31828.0947.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,711.301,071.0060.5 %5.0719.8192.1487.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,346.263,430.5721.1 %5.01,423.25700.7550.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,122.291,544.3850.5 %5.0959.48201.6979.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี5,554.635,359.903.5 %1.5655.71846.16-29.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี3,517.913,248.007.7 %3.51,080.96221.5979.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)240,997.774,978.0097.9 %5.05,887.42450.3092.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี82,066.162,213.9197.3 %5.0948.24338.1164.3 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"14,575.283,119.0078.6 %5.0261.46104.5060.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 120,281.6510,879.0046.4 %5.01,927.17457.9076.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 239,347.4814,608.0062.9 %5.03,454.51551.9684.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 315,931.618,493.0046.7 %5.04,189.14830.3080.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ไม่ครบ11,403.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ634.62ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี815.734,693.12-475.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,017.374,124.9668.3 %5.0379.06796.19-110.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี47,313.2844,246.006.5 %3.01,422.44328.2576.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี31,484.4920,131.0036.1 %5.01,186.39189.0584.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี33,477.4739,269.00-17.3 %0.01,341.16935.7530.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี28,585.3825,147.0012.0 %5.01,209.081,088.7010.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี83,855.7933,562.0060.0 %5.01,168.47845.5027.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,123.289,660.2020.3 %5.0981.24836.9814.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี44,570.4916,466.0163.1 %5.02,563.321,985.9522.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,824.742,989.0021.9 %5.01,176.19878.7525.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 114,522.656,089.0058.1 %5.03,483.251,597.6054.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี916.311,689.12-84.3 %0.0852.92382.3255.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี22,897.3218,460.0019.4 %5.05,566.448,799.55-58.1 %0.0
รวม 1,428,437 714,513 49.98 % 181,279 104,223 42.51 %