จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 62,646.6122,719.0063.7 %5.0262.29418.52-59.6 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี0.00732.000.0 %0.00.0054.190.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี0.0011,686.840.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี0.0017,209.600.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.00326.800.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี0.002,323.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี0.002,515.000.0 %0.00.00206.150.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี2,871.621,590.0044.6 %5.0928.9885.2090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี16,927.2418,329.56-8.3 %0.02,697.461,600.2340.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.0089.300.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง3,824.241,222.0068.0 %5.0340.2056.3983.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา3,833.621,317.0065.6 %5.0341.4787.9674.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,826.12526.0086.3 %5.0250.1388.4964.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย0.00514.000.0 %0.00.0091.280.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,577.92474.0086.8 %5.0415.5788.3478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,648.61302.0091.7 %5.0690.3998.8085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี0.00305.000.0 %0.00.00100.700.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์0.00126.000.0 %0.00.00123.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,496.48376.0089.2 %5.0452.2288.3080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย0.00334.000.0 %0.00.0087.830.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,384.13280.0091.7 %5.0357.7687.8175.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,615.02593.0083.6 %5.0340.1288.3074.0 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี0.003,589.000.0 %0.00.00641.250.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,252.145,933.935.1 %2.51,746.671,633.466.5 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี0.002,161.000.0 %0.00.0025.170.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,442.522,015.0054.6 %5.01,890.60270.3885.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี2,960.121,115.0062.3 %5.0786.06133.2183.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 130.00209,287.610.0 %0.00.0062,746.500.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี0.001,100.000.0 %0.00.00596.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,145.723,620.0029.7 %5.01,929.291,913.660.8 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี0.002,912.000.0 %0.00.00590.020.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี0.006,458.000.0 %0.00.00741.950.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี3,833.353,706.003.3 %1.5697.44266.8361.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,531.6111,673.00-111.0 %0.01,385.3731.8897.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี0.001,941.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,327.161,126.0066.2 %5.01,043.08141.8786.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี2,815.56857.0069.6 %5.0909.9795.0089.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี0.003,459.500.0 %0.00.00146.050.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี0.004,500.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี0.003,550.320.0 %0.00.001,242.680.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี0.002,469.000.0 %0.00.00295.480.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี0.006,886.000.0 %0.00.0077.900.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี0.002,095.000.0 %0.00.00146.300.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี0.004,200.210.0 %0.00.00789.450.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี3,841.012,701.0029.7 %5.01,347.19440.1767.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,511.553,057.8532.2 %5.01,575.53484.8369.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,915.693,729.834.7 %2.0482.32206.0057.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี10,769.477,740.0028.1 %5.0593.40700.80-18.1 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.00828.090.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี0.001,071.000.0 %0.00.0092.140.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี0.003,700.000.0 %0.00.00299.250.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี0.001,544.380.0 %0.00.00201.690.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี0.005,359.900.0 %0.00.00846.160.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี0.001,848.000.0 %0.00.00204.250.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)0.004,978.000.0 %0.00.00450.300.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี0.002,213.910.0 %0.00.00338.110.0 %0.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี0.003,119.000.0 %0.00.00104.500.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 10.0010,879.000.0 %0.00.00457.900.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 20.0014,904.000.0 %0.00.00846.410.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 40.0011,403.600.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี802.454,693.12-484.8 %0.0329.870.000.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี0.004,124.960.0 %0.00.00796.190.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี46,791.1544,246.005.4 %2.51,422.44328.2576.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี0.0020,131.000.0 %0.00.00189.050.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี0.0039,269.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี0.0025,147.000.0 %0.00.00650.750.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี74,059.3733,562.0054.7 %5.01,162.63845.5027.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน11,945.009,660.2019.1 %5.0981.24836.9814.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี0.0016,466.010.0 %0.00.002,090.470.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,350.062,989.0010.8 %5.01,176.19878.7525.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 10.006,089.000.0 %0.00.00929.100.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี904.261,689.12-86.8 %0.0852.92382.3255.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี0.0018,460.000.0 %0.00.008,799.550.0 %0.0
รวม 1,209,584 598,233 50.54 % 169,097 95,495 43.53 %