จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,824.28312.2488.9 %452.37162.0064.2 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี10,682.188,594.0919.5 %70.16173.85-147.8 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,420.751,973.0042.3 %737.6140.1694.6 %
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,420.371,076.0068.5 %680.562.8599.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,529.554,788.3954.5 %2,581.60912.0064.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,252.131,291.0075.4 %306.3098.8067.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเดิมบางนางบวช4,241.64371.0091.3 %327.8580.7575.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,102.75415.0089.9 %330.5940.1787.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,271.441,183.0072.3 %209.6995.0054.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,154.13549.0086.8 %181.4589.8250.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,390.93688.0084.3 %231.1462.1973.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,291.411,182.0072.5 %403.37100.0075.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,510.96733.0083.8 %309.0531.6789.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง6,090.22562.0090.8 %297.5185.5071.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาหนองหญ้าไซ4,054.13601.0085.2 %323.0636.8888.6 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี7,291.903,413.0053.2 %1,174.971,261.15-7.3 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,263.651.00100.0 %623.51363.1641.8 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,271.072,538.0040.6 %984.81693.5029.6 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,271.411,099.0074.3 %718.85540.5124.8 %
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,123.901,373.0056.0 %566.46387.4231.6 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,238.492,899.0031.6 %1,041.861,478.09-41.9 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี10,010.022,907.0071.0 %594.98817.03-37.3 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,645.071.00100.0 %1,270.05540.6157.4 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,230.822,713.0035.9 %1,003.83558.2044.4 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี15,504.447,603.0051.0 %1,517.26161.3989.4 %
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,339.158,844.3322.0 %3,818.206,941.95-81.8 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,733.431,727.0053.7 %813.67701.1013.8 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี6,527.275,787.9511.3 %1,916.60699.6063.5 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,422.381,064.0068.9 %439.9135.7691.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,572.81472.0086.8 %501.13562.63-12.3 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,723.022,901.2022.1 %594.06739.78-24.5 %
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี9,060.9736,493.39-302.8 %1,688.415,174.06-206.4 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี9,141.596,601.0027.8 %1,289.071,081.7316.1 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี1,239.981,672.00-34.8 %509.68330.6335.1 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี5,550.268,314.38-49.8 %1,479.23150.8789.8 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี13,747.298,020.5841.7 %2,120.571,027.4051.6 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี3,862.891,391.0064.0 %870.72732.4515.9 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,549.132,679.4841.1 %813.67532.5534.5 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี4,915.622,748.0044.1 %1,155.96228.0080.3 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,807.821.00100.0 %1,193.99756.4836.6 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,245.823,062.005.7 %604.4962.5789.6 %
สพ.สุพรรณบุรี8,088.827,686.005.0 %447.76458.75-2.5 %
รจ.จ.สุพรรณบุรี 81,495.1751,095.8437.3 %1,329.49758.9042.9 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,766.89641.0076.8 %433.350.9599.8 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,841.102,398.0037.6 %709.96319.2055.0 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี31,116.7816,951.0045.5 %2,029.27756.1462.7 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,737.80958.0074.4 %566.46303.3846.4 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,555.951,901.0058.3 %927.77897.243.3 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี3,684.301,376.0062.7 %457.91228.0050.2 %
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,308.872,607.0021.2 %870.72347.0060.1 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,559.293,441.0024.5 %536.84665.94-24.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 192,879.8322,489.7775.8 %951.04624.6034.3 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 237,538.821,263.1996.6 %1,107.90410.1563.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 335,535.998,939.1274.8 %1,407.341,029.6326.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)7,493.307,800.00-4.1 %2,131.82529.7875.1 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,258.708,642.00-19.1 %362.59510.15-40.7 %
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี70,824.2388,619.00-25.1 %1,341.471,209.909.8 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี112,041.0337,484.5966.5 %825.461,102.77-33.6 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี27,254.0145,301.00-66.2 %946.57570.0039.8 %
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส23,740.5619,189.0019.2 %747.111,012.53-35.5 %
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง33,372.8312,293.0063.2 %766.16531.3330.6 %
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง64,085.3915,381.7676.0 %698.39459.8234.2 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี18,738.2218,102.873.4 %1,806.491,650.958.6 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,312.563,087.9628.4 %759.15733.133.4 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)5,485.238,397.00-53.1 %1,479.23131.4291.1 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี9,420.25896.0090.5 %3,228.70229.7892.9 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี36,997.1511,781.0068.2 %3,844.052,792.0727.4 %
รวม 963,660 539,367 44.03 % 67,461 46,834 30.58 %