จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,744.44312.2488.6 %5.0452.37162.0064.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี19,118.188,594.0955.0 %5.090.19173.85-92.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,324.051,973.0040.6 %5.0737.6140.1694.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,323.681,076.0067.6 %5.0680.56149.5678.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,053.764,788.3952.4 %5.02,486.52912.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,103.661,291.0074.7 %5.0306.3098.8067.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเดิมบางนางบวช4,121.73371.0091.0 %5.0327.8580.7575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,986.77415.0089.6 %5.0431.2540.1790.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,150.701,183.0071.5 %5.0209.6995.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,036.69549.0086.4 %5.0181.4589.8250.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,266.81688.0083.9 %5.0231.1462.1973.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,170.101,182.0071.7 %5.0403.37100.0075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,383.44733.0083.3 %5.0309.0531.6789.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง5,918.06562.0090.5 %5.0297.5185.5071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาหนองหญ้าไซ3,939.53601.0084.7 %5.0323.0636.8888.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี7,085.773,413.0051.8 %5.01,174.971,261.15-7.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,171.391.00100.0 %5.0623.51363.1641.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,150.332,538.0038.8 %5.0984.81693.5029.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,150.671,099.0073.5 %5.0718.85540.5124.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,035.591,373.0054.8 %5.0566.46387.4231.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,118.682,899.0029.6 %5.01,041.861,478.09-41.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี11,901.082,907.0075.6 %5.0602.94817.03-35.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,513.761.00100.0 %5.01,270.05924.8227.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,111.222,713.0034.0 %5.01,003.83558.2044.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี15,066.157,603.0049.5 %5.01,517.26161.3989.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,018.618,844.3319.7 %5.04,281.476,941.95-62.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,627.891,727.0052.4 %5.0813.67701.1013.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี6,342.755,787.958.7 %4.01,916.60699.6063.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,325.641,064.0068.0 %5.0737.6135.7695.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,471.81472.0086.4 %5.0501.13562.63-12.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,617.782,901.2019.8 %5.0594.06741.68-24.9 %0.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี9,395.0436,493.39-288.4 %0.01,688.415,174.06-206.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี8,883.176,601.0025.7 %5.01,289.071,060.6417.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,171.411,672.0059.9 %5.0870.72330.6362.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี5,393.368,314.38-54.2 %0.01,479.23150.8789.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี13,358.688,020.5840.0 %5.02,120.571,027.4051.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี4,612.181,391.0069.8 %5.0870.72732.4515.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,420.532,679.4839.4 %5.0813.67532.5534.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี4,776.662,748.0042.5 %5.01,155.96228.0080.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,671.911.00100.0 %5.01,193.99756.4836.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,154.073,062.002.9 %1.0604.4962.5789.6 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี7,860.167,686.002.2 %1.0447.76458.75-2.5 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 79,191.4251,095.8435.5 %5.01,329.49758.9042.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,688.68641.0076.2 %5.0433.350.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,732.512,398.0035.8 %5.0709.96319.2055.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี30,237.1616,951.0043.9 %5.02,029.27756.1462.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,632.14958.0073.6 %5.0566.46303.3846.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,427.163,701.0016.4 %5.0927.77897.243.3 %1.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี3,580.151,376.0061.6 %5.0457.91228.0050.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,215.332,607.0018.9 %5.0870.72773.0011.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,430.403,441.0022.3 %5.0536.84665.94-24.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)7,281.487,800.00-7.1 %0.02,131.82529.7875.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1194,754.2522,489.7788.5 %5.0951.04624.6034.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 236,477.651,263.1996.5 %5.01,107.90410.1563.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 334,531.448,939.1274.1 %5.01,407.341,029.6326.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,053.518,642.00-22.5 %0.0362.59510.15-40.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี68,822.1388,619.00-28.8 %0.01,341.471,209.909.8 %4.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี108,873.8037,484.5965.6 %5.0825.461,102.77-33.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี26,483.5845,301.00-71.1 %0.0946.57570.0039.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส23,069.4519,189.0016.8 %5.0747.111,012.53-35.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง32,429.4312,293.0062.1 %5.0766.16531.3330.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง62,273.7915,381.7675.3 %5.0698.39459.8234.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี18,208.5118,102.870.6 %0.51,806.491,650.958.6 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,190.653,087.9626.3 %5.0759.15733.133.4 %1.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)5,986.548,397.00-40.3 %0.02,148.86131.4293.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี9,153.96896.0090.2 %5.03,228.70229.7892.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี35,951.2911,781.0067.2 %5.03,844.052,792.0727.4 %5.0
รวม 1,056,724 541,167 48.79 % 69,286 47,771 31.05 %