จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,782.661,420.0062.5 %5.0327.21150.1654.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,898.341.00100.0 %5.0726.91260.2164.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,387.111,836.0045.8 %5.0555.77143.6874.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 627,879.6527,223.692.4 %1.05,251.83421.3792.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 223,622.4321,728.008.0 %4.02,296.47741.0767.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม123,429.0513,188.1943.7 %5.02,419.33678.3072.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม17,793.991,619.0090.9 %5.0466.0125.2194.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,237.011,101.0093.6 %5.0275.2698.2464.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,452.07355.0092.0 %5.0315.73114.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน6,398.021,411.0077.9 %5.0319.0669.3578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,604.33621.0086.5 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 15,031.561,152.0077.1 %5.0197.2671.3363.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,717.422,504.0056.2 %5.0365.24128.9964.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล3,981.301,095.0072.5 %5.0187.9299.6247.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 713,786.246,454.8053.2 %5.02,361.441,093.6753.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,757.481,760.0053.2 %5.0778.16304.5560.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,976.764,215.00-6.0 %0.0783.24501.5736.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม4,151.131,474.0064.5 %5.0821.99503.6738.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,860.252,031.0047.4 %5.0613.6096.2084.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,401.371,154.0066.1 %5.0574.78286.1250.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,336.27931.0072.1 %5.0593.780.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,586.936,600.5643.0 %5.01,639.681,484.979.4 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 76,161.765,216.0015.3 %5.02,342.421,097.2553.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,132.052,806.6310.4 %5.0437.96672.42-53.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,849.432,953.0039.1 %5.01,088.20305.0472.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,754.511,690.0055.0 %5.0634.41175.5272.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม16,321.0714,494.6111.2 %5.01,848.84608.3767.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,728.571,203.0067.7 %5.0707.88640.989.5 %4.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)5,762.366,061.00-5.2 %0.01,018.57537.5047.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,597.271,236.0065.6 %5.0650.8571.0689.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,050.101,200.0060.7 %5.0422.6535.1091.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม1,785.512,814.00-57.6 %0.0655.50327.3950.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,463.223,975.2527.2 %5.01,224.95514.8458.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,239.014,593.0026.4 %5.01,582.63661.1958.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม1,964.021,576.0019.8 %5.0579.85304.9547.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม12,756.1411,161.9312.5 %5.03,046.8694.6896.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,287.643,047.2373.0 %5.0707.89316.9655.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม4,037.501,745.7056.8 %5.0783.96289.7563.0 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม4,174.012,211.0047.0 %5.0860.01174.6379.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม8,075.822,670.0066.9 %5.01,809.72686.3062.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม5,275.435,489.00-4.0 %0.0783.94155.1480.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก18,159.1853,661.92-195.5 %0.0766.65711.277.2 %3.5
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา28,800.2314,400.0050.0 %5.0957.97322.0366.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา21,442.6813,896.0135.2 %5.01,024.39570.1744.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร13,391.6229,864.19-123.0 %0.0905.64417.8453.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี18,340.9812,812.1930.1 %5.01,028.79240.1676.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม10,033.446,326.0137.0 %5.01,122.51645.6042.5 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม151,017.45159,363.00-5.5 %0.01,631.671,613.101.1 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม431.55677.00-56.9 %0.0119.18104.1612.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม12,624.771,447.0088.5 %5.01,202.31159.2786.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,933.531,733.0055.9 %5.0650.85366.0543.8 %5.0
สปส.จ.นครปฐม14,160.2113,273.866.3 %3.02,153.111,188.6944.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,617.972,262.0037.5 %5.0650.85354.5445.5 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,245.873,200.001.4 %0.51,128.63136.6487.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม5,396.7613,173.06-144.1 %0.0602.35396.6934.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 124,043.6812,994.8046.0 %5.01,155.27873.9724.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 248,242.517,881.7583.7 %5.0936.84426.4854.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,835.727,985.38-16.8 %0.0358.6849.4586.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม71,006.8714,325.0279.8 %5.0398.19228.1342.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม52,357.7154,599.00-4.3 %0.0965.15616.5636.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม114,007.5365,818.0042.3 %5.0662.22756.01-14.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม16,646.868,706.7847.7 %5.0364.48875.82-140.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม37,616.1534,399.008.6 %4.0576.42460.8520.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)56,742.5618,515.2067.4 %5.0472.07464.931.5 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล28,377.0317,672.0037.7 %5.0480.62321.4133.1 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง31,196.0027,406.7012.1 %5.0662.94232.5764.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม6,678.7319,812.75-196.7 %0.01,179.242,030.43-72.2 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)271,664.13366,937.00-35.1 %0.01,586.052,352.94-48.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,828.163,010.8737.6 %5.0604.531,107.54-83.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,923.24954.0067.4 %5.0384.61207.4446.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 770,685.7445,644.8435.4 %5.020,192.099,793.8951.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม45,183.1422,850.0049.4 %5.05,626.684,675.0016.9 %5.0
รวม 1,102,985 795,188 27.91 % 92,951 45,272 51.29 %