จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,595.011,420.0060.5 %5.0327.21150.1654.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,357.101.00100.0 %5.0726.91260.2164.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,280.481,836.0044.0 %5.0555.77143.6874.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 626,669.7427,223.69-2.1 %0.05,251.83421.3792.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 222,869.8321,728.005.0 %2.02,296.47741.0767.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม122,599.0613,188.1941.6 %5.02,438.35678.3072.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม17,225.181,619.0090.6 %5.0466.0125.2194.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี16,229.311,101.0093.2 %5.0275.2698.2464.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน3,656.03355.0090.3 %5.0315.73114.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,367.121,411.0073.7 %5.0319.0669.3578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,496.81621.0082.2 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,263.751,152.0073.0 %5.0197.2671.3363.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,056.742,504.0050.5 %5.0384.25128.9966.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล3,770.191,095.0071.0 %5.0187.9299.6247.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 713,279.516,454.8051.4 %5.02,361.441,093.6753.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,300.591,760.0046.7 %5.0778.16304.5560.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,455.814,215.00-22.0 %0.0783.24501.5736.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม4,560.061,474.0067.7 %5.0841.01503.6740.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,030.212,031.0033.0 %5.0613.6096.2084.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม2,885.081,154.0060.0 %5.0574.78286.1250.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม2,928.72931.0068.2 %5.0593.780.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,298.006,600.5641.6 %5.01,677.711,484.9711.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,376.165,216.003.0 %1.02,342.421,097.2553.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม2,944.572,806.634.7 %2.0437.96672.42-53.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,603.552,953.0035.9 %5.01,107.22305.0472.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,217.441,690.0047.5 %5.0634.41175.5272.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม15,270.0314,494.615.1 %2.51,867.86608.3767.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,192.821,203.0062.3 %5.0707.88640.989.5 %4.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)4,375.836,061.00-38.5 %0.01,018.57537.5047.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,158.431,236.0060.9 %5.0688.8871.0689.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,867.521,200.0058.2 %5.0422.6535.1091.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม1,664.392,814.00-69.1 %0.0655.50327.3950.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม4,995.103,975.2520.4 %5.01,224.95514.8458.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม0.004,593.000.0 %0.00.00661.190.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม1,724.851,576.008.6 %4.0555.26304.9545.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม12,002.1211,161.937.0 %3.53,046.8694.6896.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม10,925.733,047.2372.1 %5.0707.89316.9655.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม0.001,745.700.0 %0.00.00289.750.0 %0.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,871.232,211.0042.9 %5.0974.10174.6382.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม6,745.552,670.0060.4 %5.01,657.59686.3058.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม4,827.305,489.00-13.7 %0.0783.94155.1480.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก0.0053,661.920.0 %0.00.00711.270.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา26,312.2614,400.0045.3 %5.0940.32322.0365.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา20,139.4913,896.0131.0 %5.01,024.25570.1744.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร12,433.8729,864.19-140.2 %0.0923.25417.8454.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี17,272.5812,812.1925.8 %5.01,028.99240.1676.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม0.006,326.010.0 %0.00.00645.600.0 %0.0
เรือนจำกลางนครปฐม143,433.91159,363.00-11.1 %0.01,645.171,613.101.9 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม405.72677.00-66.9 %0.0119.18104.1612.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม10,353.871,447.0086.0 %5.01,202.31159.2786.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,235.861,733.0046.4 %5.0650.85366.0543.8 %5.0
สปส.จ.นครปฐม13,538.1213,273.862.0 %0.52,153.111,188.6944.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,088.772,262.0026.8 %5.0650.85354.5445.5 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)0.003,200.000.0 %0.00.00136.640.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม7,033.2013,173.06-87.3 %0.0602.35396.6934.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 10.0012,994.800.0 %0.00.00873.970.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 245,628.877,881.7582.7 %5.0936.84426.4854.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,414.207,985.38-24.5 %0.0350.7849.4585.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม0.0014,325.020.0 %0.00.00228.130.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม49,490.7054,599.00-10.3 %0.0970.23616.5636.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม96,812.1565,818.0032.0 %5.0662.22756.01-14.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม15,650.398,706.7844.4 %5.0364.48875.82-140.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม35,364.4834,399.002.7 %1.0576.42460.8520.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)48,081.8518,515.2061.5 %5.0472.07464.931.5 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล25,234.8217,672.0030.0 %5.0468.94321.4131.5 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง29,056.5927,406.705.7 %2.5662.94232.5764.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม6,064.7619,812.75-226.7 %0.01,179.242,030.43-72.2 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)0.00366,937.000.0 %0.00.002,352.940.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 0.003,010.870.0 %0.00.001,107.540.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,544.04954.0062.5 %5.0384.61207.4446.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 765,635.9945,644.8430.5 %5.019,017.719,793.8948.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม287,392.7222,850.0092.0 %5.05,626.684,675.0016.9 %5.0
รวม 1,102,985 795,188 27.91 % 92,951 45,272 51.29 %