จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,622.83715.0080.3 %5.0327.21150.1654.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,733.621.00100.0 %5.0726.91260.2164.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,243.991,836.0043.4 %5.0555.77143.6874.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 626,701.6427,223.69-2.0 %0.05,251.83421.3792.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 222,624.3021,728.004.0 %2.02,296.47741.0767.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม122,439.0913,188.1941.2 %5.02,419.33678.3072.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม17,042.131,619.0090.5 %5.0466.0125.2194.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี16,508.691,101.0093.3 %5.0275.2698.2464.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,263.96355.0091.7 %5.0315.73114.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน6,127.681,411.0077.0 %5.0319.0669.3578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,409.78621.0085.9 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,818.961,152.0076.1 %5.0197.2671.3363.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,475.842,504.0054.3 %5.0365.24128.9964.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล3,813.081,095.0071.3 %5.0187.9299.6247.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 713,203.736,454.8051.1 %5.02,361.441,093.6753.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,598.711,760.0051.1 %5.0778.16304.5560.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,808.734,215.00-10.7 %0.0783.24501.5736.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม3,975.731,474.0062.9 %5.0821.99503.6738.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,697.142,031.0045.1 %5.0613.6096.2084.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,257.651,154.0064.6 %5.0574.78286.1250.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,195.30931.0070.9 %5.0593.780.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,097.346,600.5640.5 %5.01,639.681,484.979.4 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,906.725,216.0011.7 %5.02,342.421,097.2553.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม2,999.712,806.636.4 %3.0437.96672.42-53.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,644.522,953.0036.4 %5.01,088.20305.0472.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,595.871,690.0053.0 %5.0634.41175.5272.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม15,631.4514,494.617.3 %3.51,848.84608.3767.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)16,014.886,061.0062.2 %5.0671.78537.5020.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,571.031,203.0066.3 %5.0707.88640.989.5 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,445.271,236.0064.1 %5.0650.8571.0689.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,921.221,200.0058.9 %5.0422.6535.1091.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม1,710.062,814.00-64.6 %0.0655.50327.3950.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,232.383,975.2524.0 %5.01,224.95514.8458.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม5,975.394,593.0023.1 %5.01,582.63661.1958.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,801.031,576.0072.8 %5.01,145.26304.9573.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม12,217.1511,161.938.6 %4.03,046.8694.6896.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม10,810.703,047.2371.8 %5.0707.89316.9655.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,866.901,745.7054.9 %5.0783.96289.7563.0 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,997.642,211.0044.7 %5.0860.01174.6379.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,734.592,670.0065.5 %5.01,809.72686.3062.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม5,052.525,489.00-8.6 %0.0783.94155.1480.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก17,391.8953,661.92-208.5 %0.0766.65711.277.2 %3.5
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา27,583.3114,400.0047.8 %5.0957.97322.0366.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา20,536.6513,896.0132.3 %5.01,024.39570.1744.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร12,825.7829,864.19-132.8 %0.0905.64417.8453.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี17,566.0012,812.1927.1 %5.01,028.79240.1676.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม11,539.336,326.0145.2 %5.01,122.51645.6042.5 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม144,636.44159,363.00-10.2 %0.01,631.671,613.101.1 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม413.32677.00-63.8 %0.0119.18104.1612.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม12,091.331,447.0088.0 %5.01,202.31159.2786.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,767.321,733.0054.0 %5.0650.85366.0543.8 %5.0
สปส.จ.นครปฐม13,561.8913,273.862.1 %1.02,153.111,188.6944.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,465.102,262.0034.7 %5.0650.85354.5445.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม5,168.7313,173.06-154.9 %0.0602.35396.6934.1 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,108.723,200.00-2.9 %0.01,128.63136.6487.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 123,027.7512,994.8043.6 %5.01,155.27873.9724.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 246,204.097,881.7582.9 %5.0936.84426.4854.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,546.897,985.38-22.0 %0.0358.6849.4586.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม68,006.5814,325.0278.9 %5.0398.19228.1342.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม50,145.4154,599.00-8.9 %0.0965.15616.5636.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม109,190.3165,818.0039.7 %5.0662.22756.01-14.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม15,669.518,706.7844.4 %5.0364.48875.82-140.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม36,026.7434,399.004.5 %2.0576.42460.8520.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)54,344.9918,515.2065.9 %5.0472.07464.931.5 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล27,178.0017,672.0035.0 %5.0480.62321.4133.1 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง29,877.8627,406.708.3 %4.0662.94232.5764.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม7,161.1619,812.75-176.7 %0.01,179.242,030.43-72.2 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)260,185.34346,416.00-33.1 %0.01,586.052,352.94-48.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,624.153,010.8734.9 %5.0604.531,107.54-83.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,799.73954.0065.9 %5.0384.61207.4446.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 767,699.0245,644.8432.6 %5.020,192.099,793.8951.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม43,273.9922,850.0047.2 %5.05,626.684,675.0016.9 %5.0
รวม 1,457,406 1,210,395 16.95 % 94,191 47,689 49.37 %