จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร3,501.98966.0072.4 %5.0166.3671.8656.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,859.451,123.0060.7 %5.0392.6491.2376.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,297.092,047.0037.9 %5.0481.420.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 228,236.2622,961.0018.7 %5.03,309.57802.6875.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 136,927.1313,770.9562.7 %5.03,037.69431.3085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 18,985.552,846.0068.3 %5.0279.31123.5055.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,579.002,958.0035.4 %5.01,013.85654.2735.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,787.332,058.0045.7 %5.0709.61374.7847.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,023.431,030.0065.9 %5.0405.36152.0062.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,108.541,344.0056.8 %5.0424.37229.5145.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,383.261,547.0054.3 %5.0509.29126.3575.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,699.882,336.00-37.4 %0.0296.12331.06-11.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,479.662,904.9635.2 %5.0994.83782.6421.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร7,851.9412,126.00-54.4 %0.01,166.00455.0061.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,250.341,564.0051.9 %5.0595.52309.3248.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,660.55769.0079.0 %5.0671.590.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,595.10849.0067.3 %5.0329.29333.14-1.2 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร2,953.472,013.0031.8 %5.0367.33261.6028.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร6,242.4037,443.00-499.8 %0.01,299.111,032.8220.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,729.664,304.00-15.4 %0.0690.60358.4948.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,254.471,206.0062.9 %5.0432.5635.9391.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,164.4610,814.08-109.4 %0.01,136.0972.6993.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร10,240.95956.0090.7 %5.0405.36169.1058.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,728.972,454.0034.2 %5.0652.57536.4517.8 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,712.502,118.0042.9 %5.0690.60173.0374.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,184.213,107.9725.7 %5.0728.63321.7755.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,104.994,007.002.4 %1.0462.4171.3384.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร10,700.122,581.0075.9 %5.0557.49223.9859.8 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 56,176.7659,065.94-5.1 %0.0917.00530.2342.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,667.93853.0068.0 %5.0253.23158.0837.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร8,771.4113,627.76-55.4 %0.01,983.69531.0073.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,818.092,992.0021.6 %5.0804.69344.0857.2 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร8,664.9821,784.00-151.4 %0.01,763.81668.1862.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร2,698.01920.0065.9 %5.0367.3325.5093.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร8,009.959,428.38-17.7 %0.02,196.18315.8085.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร15,123.028,087.7046.5 %5.0301.6647.7884.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร19,999.058,081.8959.6 %5.0775.14495.9036.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร15,611.973,242.5479.2 %5.0274.8839.7185.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร70,323.4282,284.00-17.0 %0.01,140.90772.5332.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว42,898.1517,676.0058.8 %5.0383.52503.50-31.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร10,385.936,706.1535.4 %5.01,064.38515.6751.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,620.432,408.8347.9 %5.0747.65763.80-2.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร3,193.58268.0091.6 %5.0234.2171.3469.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร63,253.7832,134.0049.2 %5.012,782.684,513.0164.7 %5.0
รวม 519,459 413,764 20.35 % 48,197 18,824 60.94 %