จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร0.00966.000.0 %0.00.0071.860.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร0.001,123.000.0 %0.00.0091.230.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,973.042,047.0031.1 %5.0481.420.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 227,301.8822,961.0015.9 %5.03,309.57693.4679.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 10.0013,770.950.0 %0.00.00431.300.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 10.0012,788.480.0 %0.00.00123.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร0.002,958.000.0 %0.00.00654.270.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,400.392,058.0039.5 %5.0709.61374.7847.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,611.111,030.0060.6 %5.0386.34152.0060.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร0.001,344.000.0 %0.00.00229.510.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร1,028.901,547.00-50.4 %0.0509.29126.3575.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร0.002,336.000.0 %0.00.00331.060.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,084.212,904.9628.9 %5.0994.83782.6421.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร7,617.0712,126.00-59.2 %0.01,166.00455.0061.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,330.111,564.0053.0 %5.0652.57309.3252.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,325.22769.0076.9 %5.0690.600.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร0.00849.000.0 %0.00.00333.140.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร0.002,013.000.0 %0.00.00261.600.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร6,127.6537,443.00-511.0 %0.01,299.111,032.8220.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,452.734,304.00-24.7 %0.0690.60358.4948.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร872.421,206.00-38.2 %0.0218.180.9599.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,073.0910,814.08-113.2 %0.01,136.0972.6993.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร10,377.37956.0090.8 %5.0405.36169.1058.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,556.052,454.0031.0 %5.0652.57482.5326.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,539.772,118.0040.2 %5.0690.60173.0374.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,520.753,107.9711.7 %5.0747.65321.7757.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร0.004,007.000.0 %0.00.0071.330.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร10,776.212,581.0076.0 %5.0600.51223.9862.7 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 0.0059,065.940.0 %0.00.00530.230.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,304.66853.0063.0 %5.0253.23158.0837.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร8,580.5013,627.76-58.8 %0.01,983.69531.0073.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,746.722,992.0020.1 %5.0804.69344.0857.2 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร0.0021,784.000.0 %0.00.00668.180.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร0.00920.000.0 %0.00.0025.500.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร4,954.019,428.38-90.3 %0.01,242.06332.4273.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร0.008,087.700.0 %0.00.0047.780.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร0.008,081.890.0 %0.00.00495.900.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร0.003,242.540.0 %0.00.0039.710.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร67,920.9182,284.00-21.1 %0.01,140.90772.5332.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว42,109.5817,676.0058.0 %5.0383.52503.50-31.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร9,979.516,706.1532.8 %5.01,070.01515.6751.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 0.002,408.830.0 %0.00.00763.800.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร0.00268.000.0 %0.00.0071.340.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร66,486.8932,134.0051.7 %5.014,639.834,513.0169.2 %5.0
รวม 532,531 420,597 21.02 % 46,486 17,693 61.94 %