จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร3,656.48966.0073.6 %5.0166.3671.8656.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,985.601,123.0062.4 %5.0392.6491.2376.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,442.552,047.0040.5 %5.0481.420.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 229,481.9822,961.0022.1 %5.03,309.57693.4679.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 138,556.2713,770.9564.3 %5.03,037.69431.3085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 19,381.9712,788.48-36.3 %0.0279.31123.5055.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,781.012,958.0038.1 %5.01,013.85654.2735.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,954.422,058.0048.0 %5.0709.61374.7847.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,156.821,030.0067.4 %5.0405.36152.0062.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,245.681,344.0058.6 %5.0424.37229.5145.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,532.521,547.0056.2 %5.0509.29126.3575.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,774.872,336.00-31.6 %0.0296.12331.06-11.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,677.292,904.9637.9 %5.0994.83782.6421.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร8,198.3512,126.00-47.9 %0.01,166.00455.0061.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,488.471,564.0055.2 %5.0633.55309.3251.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,822.04769.0079.9 %5.0671.590.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,709.59849.0068.7 %5.0329.29333.14-1.2 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,083.772,013.0034.7 %5.0367.33261.6028.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร6,517.8037,443.00-474.5 %0.01,299.111,032.8220.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,894.214,304.00-10.5 %0.0690.60358.4948.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร950.591,206.00-26.9 %0.0209.980.9599.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,392.3110,814.08-100.5 %0.01,136.0972.6993.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร10,692.76956.0091.1 %5.0405.36169.1058.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,893.482,454.0037.0 %5.0652.57482.5326.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,876.282,118.0045.4 %5.0690.60173.0374.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,416.173,107.9729.6 %5.0747.65321.7757.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,286.104,007.006.5 %3.0462.4171.3384.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,172.182,581.0076.9 %5.0642.30223.9865.1 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 58,655.1459,065.94-0.7 %0.0917.00530.2342.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,785.63853.0069.4 %5.0253.23158.0837.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร9,158.3813,627.76-48.8 %0.01,983.69531.0073.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,986.542,992.0024.9 %5.0804.69344.0857.2 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,047.2621,784.00-140.8 %0.01,763.81668.1862.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร2,817.04920.0067.3 %5.0367.3325.5093.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร5,963.349,428.38-58.1 %0.01,242.06332.4273.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร15,790.218,087.7048.8 %5.0301.6647.7884.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร20,881.378,081.8961.3 %5.0775.14495.9036.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,300.743,242.5480.1 %5.0274.8839.7185.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร73,425.9282,284.00-12.1 %0.01,140.90772.5332.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว44,790.7217,676.0060.5 %5.0383.52503.50-31.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร10,844.136,706.1538.2 %5.01,064.38515.6751.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,824.282,408.8350.1 %5.0747.65763.80-2.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร3,334.48268.0092.0 %5.0234.2171.3469.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร66,044.3932,134.0051.3 %5.012,782.684,513.0164.7 %5.0
รวม 532,531 420,597 21.02 % 46,486 17,693 61.94 %