จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,250.131,392.0057.2 %5.0323.2791.9571.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,830.161,667.0041.1 %5.0405.3671.5682.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,283.9617,297.00-30.2 %0.01,628.82998.4538.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,479.391,383.0069.1 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,228.07595.0085.9 %5.0189.1291.2051.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,132.15242.0094.1 %5.0164.2687.2446.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,168.55387.0090.7 %5.0127.7038.0070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,654.25187.0094.9 %5.0144.6595.0034.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา1,519.27101.0093.4 %5.0121.480.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,324.3173.0094.5 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง3,719.661,484.0060.1 %5.0678.02698.76-3.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง0.00338.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.001,201.130.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,474.713,960.00-168.5 %0.0289.91588.82-103.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง12,040.7110,084.2516.2 %5.0887.2062.1293.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง4,111.741,617.0060.7 %5.0544.91138.2874.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง0.00504.540.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง0.002,830.000.0 %0.00.00178.570.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,673.781,610.0056.2 %5.0620.98160.1274.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,591.831,807.0060.6 %5.0697.04216.0969.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง0.002,012.000.0 %0.00.0053.210.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง0.001,286.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง0.001,072.000.0 %0.00.00262.350.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,761.763,080.0918.1 %5.0551.93367.9133.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง0.002,564.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง40,161.1014,091.3064.9 %5.01,015.96668.6734.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ0.0012,839.990.0 %0.00.00222.300.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง0.0015,356.370.0 %0.00.001,784.960.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 0.001,718.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง0.00555.000.0 %0.00.00182.280.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 107,509 53,624 0.00 % 7,337 3,600 0.00 %