จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,250.131,392.0057.2 %323.2791.9571.6 %
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,827.330.000.0 %405.360.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,283.9617,297.00-30.2 %1,628.82998.4538.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,479.391,383.0069.1 %193.6447.5075.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,228.07595.0085.9 %189.1291.2051.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,132.15242.0094.1 %164.2687.2446.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,168.55387.0090.7 %127.7038.0070.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,654.25187.0094.9 %144.6595.0034.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา1,519.27101.0093.4 %121.480.9599.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,324.3173.0094.5 %145.130.9599.3 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง3,719.661,484.0060.1 %678.02698.76-3.1 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง0.00338.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง12,040.7110,084.2516.2 %887.2062.1293.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง4,111.741,617.0060.7 %544.91138.2874.6 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง0.002,830.000.0 %0.00178.570.0 %
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,673.781,610.0056.2 %620.98213.0065.7 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง0.002,012.000.0 %0.0053.210.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง0.001,286.000.0 %0.000.000.0 %
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง0.001,072.000.0 %0.00262.350.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,761.763,080.0918.1 %551.93367.9133.3 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง0.002,564.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง40,161.1014,091.3064.9 %1,015.96668.6734.2 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ0.0012,839.990.0 %0.00222.300.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง0.0015,356.370.0 %0.001,784.960.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 0.001,718.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง0.00555.000.0 %0.00182.280.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 107,509 53,624 0.00 % 7,337 3,600 0.00 %