จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง2,689.35846.0068.5 %5.0259.39218.2815.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,158.251,392.0055.9 %5.0323.2791.9571.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,750.151,667.0039.4 %5.0405.3671.5682.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง12,908.4417,297.00-34.0 %0.01,628.82998.4538.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,352.761,383.0068.2 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,108.55595.0085.5 %5.0189.1291.2051.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,015.34242.0094.0 %5.0164.2687.2446.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,050.71387.0090.4 %5.0127.7038.0070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,550.95187.0094.7 %5.0144.6595.0034.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา1,476.32101.0093.2 %5.0121.480.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,286.8873.0094.3 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,066.331,406.0054.1 %5.0299.50356.38-19.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง3,614.511,484.0058.9 %5.0678.02663.822.1 %1.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง1,014.66338.0066.7 %5.0458.26283.7738.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,799.221,020.0073.2 %5.0697.04645.057.5 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,287.112,040.0037.9 %5.0620.951,201.13-93.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,433.033,960.00-176.3 %0.0289.91588.82-103.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง1,652.992,130.00-28.9 %0.0667.44507.4824.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง11,653.8010,084.2513.5 %5.0868.1862.1292.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,995.511,617.0059.5 %5.0544.91138.2874.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง4,325.99945.0078.2 %5.0553.3453.5790.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,917.26504.5482.7 %5.0354.75259.5426.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,513.952,830.0019.5 %5.0582.94178.5769.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง5,724.6415,025.00-162.5 %0.01,115.391,304.07-16.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,603.994,644.00-0.9 %0.0667.440.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,269.919,467.79-51.0 %0.01,020.2996.1890.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง907.012,638.00-190.8 %0.0430.82354.2717.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,569.931,610.0054.9 %5.0620.98160.1274.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,285.821,432.0056.4 %5.0506.880.9599.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,462.031,807.0059.5 %5.0697.04216.0969.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง967.692,012.00-107.9 %0.0361.7753.2185.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง1,243.431,286.00-3.4 %0.0581.54238.1759.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 38,979.5538,187.922.0 %1.0623.72533.7514.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,738.141,183.0056.8 %5.0180.89141.1522.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,971.311,072.0063.9 %5.0269.61262.352.7 %1.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,655.423,080.0915.7 %5.0551.93367.9133.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,172.922,564.0019.2 %5.0449.830.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,145.303,815.61-21.3 %0.0553.85325.6241.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง39,025.8014,091.3063.9 %5.01,015.96668.6734.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง1,902.832,549.00-34.0 %0.0171.58112.5834.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง16,768.681.00100.0 %5.0428.420.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง16,521.181.00100.0 %5.0293.850.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ32,900.2212,839.9961.0 %5.0362.86222.3038.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง5,741.0215,356.37-167.5 %0.0977.461,784.96-82.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,302.811,718.0048.0 %5.0506.88475.926.1 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง3,683.90555.0084.9 %5.0287.12182.2836.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง25,699.709,813.9761.8 %5.011,441.972,091.3681.7 %5.0
รวม 319,865 199,279 37.70 % 34,436 16,275 52.74 %