จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม0.001,940.000.0 %0.00.0072.690.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม0.002,253.900.0 %0.00.0032.110.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม27,781.2918,561.0133.2 %5.02,331.45237.5089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0281.0747.5083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,587.12766.0078.6 %5.0201.4147.5076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,468.55175.0095.0 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,446.385,132.75-48.9 %0.0713.78461.6835.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม0.004,776.460.0 %0.00.00237.500.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม0.001,572.000.0 %0.00.00196.920.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม0.00950.000.0 %0.00.00659.280.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม0.00840.000.0 %0.00.00158.730.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม0.00605.800.0 %0.00.00172.150.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม2,775.894,559.13-64.2 %0.0603.67646.74-7.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม0.002,449.000.0 %0.00.00425.330.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม6,173.227,256.58-17.5 %0.0902.83139.5384.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม0.001,689.000.0 %0.00.0061.550.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม2,855.92719.0074.8 %5.0520.3953.1089.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม0.00798.020.0 %0.00.00386.170.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม0.002,518.380.0 %0.00.00153.760.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม0.00759.110.0 %0.00.00321.290.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม0.002,490.000.0 %0.00.001,048.430.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม0.001,432.000.0 %0.00.0035.930.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,132.213,755.879.1 %4.5919.720.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,650.901,039.0090.2 %5.0482.36270.4443.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,223.851,642.0049.1 %5.0596.45146.6075.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,443.971,525.0055.7 %5.0558.42194.7565.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม0.002,601.240.0 %0.00.00207.500.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม0.001.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม10,671.723,307.0069.0 %5.0482.36180.5062.6 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 37,966.1211,423.4669.9 %5.0625.35267.3157.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,978.95683.0077.1 %5.0235.15106.4654.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม0.002,908.230.0 %0.00.00602.770.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,933.20939.4068.0 %5.0387.28405.33-4.7 %0.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม3,440.002,437.0029.2 %5.0634.4854.4891.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม0.001,220.000.0 %0.00.00185.250.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม0.00337.400.0 %0.00.00272.620.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม0.0010,389.880.0 %0.00.00380.380.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม0.001.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม0.0092,187.600.0 %0.00.00831.250.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม14,879.519,782.0034.3 %5.0368.42556.61-51.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา0.0048,752.000.0 %0.00.00345.280.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม15,836.6612,426.0421.5 %5.0936.80760.3918.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม29,145.1623,118.0020.7 %5.01,302.69498.7561.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 0.0012,646.000.0 %0.00.00437.480.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม0.001,088.000.0 %0.00.00241.100.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม11,377.172,061.1181.9 %5.02,678.892,161.9319.3 %5.0
รวม 366,893 308,375 15.95 % 26,306 15,858 39.72 %