จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม2,967.521,940.0034.6 %5.0292.2072.6975.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,053.542,253.9026.2 %5.0368.2632.1191.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม29,095.5518,561.0136.2 %5.02,331.45237.5089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0281.0747.5083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,295.59766.0082.2 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,190.82175.0095.8 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,997.335,132.75-28.4 %0.0713.78461.6835.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม3,711.884,776.46-28.7 %0.0577.44237.5058.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม3,024.161,572.0048.0 %5.0311.21196.9236.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,248.36950.0070.8 %5.0406.29659.28-62.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม0.00840.000.0 %0.00.00158.730.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม2,927.54605.8079.3 %5.0273.18172.1537.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,000.254,559.13-52.0 %0.0603.67646.74-7.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,420.122,449.0028.4 %5.0463.34425.338.2 %4.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม6,115.217,256.58-18.7 %0.0902.83139.5384.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,571.901,689.0052.7 %5.0501.3761.5587.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,042.30719.0076.4 %5.0444.3253.1088.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,115.73798.0274.4 %5.0349.24386.17-10.6 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,763.792,518.3833.1 %5.0596.45153.7674.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม5,239.53759.1185.5 %5.01,109.88321.2971.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม4,837.912,490.0048.5 %5.01,033.821,048.43-1.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม834.801,432.00-71.5 %0.0196.0935.9381.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,727.913,755.8720.6 %5.0919.720.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,992.091,039.0090.5 %5.0482.36270.4443.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,808.941,642.0056.9 %5.0615.47146.6076.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,423.271,525.0055.5 %5.0463.34194.7558.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,445.582,601.2441.5 %5.0482.36207.5057.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม2,927.541.00100.0 %5.0273.180.9599.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,017.343,307.0070.0 %5.0482.36180.5062.6 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 40,813.7011,423.4672.0 %5.0629.10267.3157.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,168.62683.0078.4 %5.0235.15106.4654.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,239.552,908.2331.4 %5.0729.56602.7717.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,120.59939.4069.9 %5.0387.28405.33-4.7 %0.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม3,994.142,437.0039.0 %5.0634.4854.4891.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม2,926.271,220.0058.3 %5.0273.18185.2532.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,401.18337.4090.1 %5.0463.34272.6241.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม9,776.8610,389.88-6.3 %0.0543.28380.3830.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม855.821.0099.9 %5.0186.540.9599.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม61,390.5892,187.60-50.2 %0.01,130.42831.2526.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,826.899,782.0038.2 %5.0368.42556.61-51.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา11,480.0848,752.00-324.7 %0.0190.78345.28-81.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม16,529.4312,426.0424.8 %5.0936.80760.3918.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม31,606.2023,118.0026.9 %5.01,302.69498.7561.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,413.8112,646.00-270.4 %0.0463.34437.485.6 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,920.811,088.0062.8 %5.0254.16241.105.1 %2.5
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม12,101.402,061.1183.0 %5.02,678.892,161.9319.3 %5.0
รวม 366,893 308,375 15.95 % 26,306 15,858 39.72 %