จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,582.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0216.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม2,842.131,940.0031.7 %5.0292.2072.6975.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,074.052,253.9026.7 %5.0425.3132.1192.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม27,866.1618,561.0133.4 %5.02,331.45237.5089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0281.0747.5083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,114.09766.0081.4 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,013.74175.0095.6 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,828.435,132.75-34.1 %0.0936.04461.6850.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม3,555.044,776.46-34.4 %0.0577.44237.5058.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม2,896.381,480.0048.9 %5.0311.21332.99-7.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,113.95835.0073.2 %5.0406.29492.88-21.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม2,763.31805.0070.9 %5.0205.17202.641.2 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม2,803.84605.8078.4 %5.0273.18264.313.2 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม2,873.483,041.44-5.8 %0.0603.67646.74-7.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,761.681,461.4861.1 %5.0672.52299.5255.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม5,856.827,256.58-23.9 %0.0902.83139.5384.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,420.971,689.0050.6 %5.0501.3761.5587.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม2,913.75719.0075.3 %5.0444.3253.1088.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,984.08798.0273.3 %5.0349.24386.17-10.6 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,380.662,518.3825.5 %5.0501.37153.7669.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม5,018.15759.1184.9 %5.01,109.88321.2971.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม4,633.492,490.0046.3 %5.01,033.821,048.43-1.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,347.411,432.0057.2 %5.0501.3735.9392.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,528.143,755.8717.1 %5.0919.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,527.641,039.0090.1 %5.0482.36270.4443.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,648.001,642.0055.0 %5.0615.47146.6076.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,278.631,525.0053.5 %5.0463.34194.7558.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,257.742,601.2438.9 %5.0482.36207.5057.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม2,961.082,819.004.8 %2.0330.23106.9967.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม10,551.823,307.0068.7 %5.0482.36180.5062.6 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 39,089.1711,423.4670.8 %5.0629.10267.3157.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,034.73683.0077.5 %5.0235.15106.4654.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,060.422,908.2328.4 %5.0729.56602.7717.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,988.74939.4068.6 %5.0387.28405.33-4.7 %0.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม3,825.382,437.0036.3 %5.0634.4854.4891.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม2,802.631,220.0056.5 %5.0273.18185.2532.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,264.732,682.6117.8 %5.0463.34160.7765.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม9,363.7510,389.88-11.0 %0.0543.28380.3830.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม819.661.0099.9 %5.0186.540.9599.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม58,796.6171,694.10-21.9 %0.01,130.42903.4520.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,158.159,782.0035.5 %5.0368.42556.61-51.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา10,995.0048,752.00-343.4 %0.0190.78345.28-81.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม15,831.0012,426.0421.5 %5.0936.80913.792.5 %1.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม30,270.7323,118.0023.6 %5.01,302.69498.7561.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,269.5612,646.00-286.8 %0.0463.34437.485.6 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,797.401,088.0061.1 %5.0254.16241.105.1 %2.5
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม11,590.072,061.1182.2 %5.02,678.892,161.9319.3 %5.0
รวม 356,772 290,437 18.59 % 27,267 14,952 45.17 %