จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,660.13646.0075.7 %5.0454.02108.6076.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี9,877.472,151.5778.2 %5.066.7361.577.7 %3.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,249.863,062.0427.9 %5.0815.30340.4158.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 3,842.481,427.0062.9 %5.0682.1831.6495.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี17,608.5511,680.0033.7 %5.02,317.59553.6676.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,609.101,103.0076.1 %5.0277.7060.7178.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,036.03882.0078.1 %5.0203.0795.8952.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง4,004.87392.0090.2 %5.0396.5842.7589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,917.46475.0087.9 %5.0143.580.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,054.86338.0091.7 %5.0166.6246.5372.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,061.87623.0084.7 %5.0305.7347.5084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน6,230.31441.0092.9 %5.0411.5786.0979.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,304.841,490.0076.4 %5.0396.33106.6273.1 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,083.0758.7397.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,003.454,728.7560.6 %5.01,176.601,086.657.6 %3.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0890.72312.7464.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,077.071,404.0065.6 %5.01,043.49465.3855.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี6,692.053,043.0054.5 %5.0820.46625.6423.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,360.591,187.6064.7 %5.0739.24427.5042.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี13,136.841,679.0087.2 %5.04,713.601,360.5171.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,692.562,515.396.6 %3.0533.70393.7426.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,644.072,621.0043.6 %5.01,271.681,048.6717.5 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี2,420.267,305.00-201.8 %0.0872.05244.1572.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี6,076.2911,010.01-81.2 %0.01,176.60254.1878.4 %5.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)6,781.7211,213.00-65.3 %0.02,690.911,235.0054.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี4,941.302,797.0043.4 %5.0796.2867.8091.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,480.30491.0085.9 %5.0796.280.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,395.89728.0078.6 %5.0625.14265.3057.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี4,506.772,449.5345.6 %5.0834.32200.5676.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี8,446.366,694.1920.7 %5.01,937.272.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,241.513,692.0013.0 %5.01,081.55224.1079.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,017.301,216.0059.7 %5.0682.19253.2862.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี14,286.3510,680.6225.2 %5.03,458.52204.1194.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี7,138.851,290.0081.9 %5.0853.33598.6829.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,989.363,106.5137.7 %5.0929.40437.3052.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี3,367.242,347.0030.3 %5.0778.04141.3181.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,000.702,981.0025.5 %5.0967.43529.5245.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,351.642,060.0038.5 %5.0701.20109.7084.4 %5.0
สพ.เพชรบุรี10,591.021,854.0082.5 %5.0750.13399.3246.8 %5.0
รจก.เพชรบุรี 46,219.3343,356.486.2 %3.01,123.96760.6632.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,828.65787.0072.2 %5.0492.03125.5074.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,959.292,566.1248.3 %5.01,043.51479.7554.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี5,666.941,887.0066.7 %5.0682.18240.4764.7 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี4,750.244,288.699.7 %4.51,149.18274.4376.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,716.401,032.4472.2 %5.0796.28127.0684.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี13,536.4712,550.007.3 %3.53,500.35308.9591.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)13,702.497,444.3645.7 %5.02,867.90590.0979.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1578,961.569,967.8298.3 %5.0950.6340.9795.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 231,875.759,914.5068.9 %5.01,684.72344.5679.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี4,615.211,256.0072.8 %5.0395.46304.9522.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี49,463.5238,983.2721.2 %5.01,143.271,549.44-35.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี84,732.0028,982.0065.8 %5.0850.183,555.95-318.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี26,910.5430,800.03-14.5 %0.0931.152,567.76-175.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี18,519.4712,164.9934.3 %5.0726.711,218.71-67.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย19,868.8612,509.6137.0 %5.0613.96817.95-33.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด306,140.1319,010.0093.8 %5.03,394.30753.3077.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี10,767.8516,365.52-52.0 %0.01,823.441,931.69-5.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 4,200.982,351.0044.0 %5.0720.22555.3722.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี3,808.571,242.0067.4 %5.0568.09196.9565.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี17,804.9314,980.3015.9 %5.04,888.581,197.0075.5 %5.0
รวม 1,472,230 386,302 73.76 % 68,103 30,413 55.34 %