จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,777.49646.0076.7 %5.0454.02108.6076.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,313.242,151.5779.1 %5.066.7361.577.7 %3.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,437.353,062.0431.0 %5.0815.30340.4158.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,012.001,427.0064.4 %5.0682.1831.6495.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี16,264.8711,680.0028.2 %5.02,317.59553.6676.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,812.441,103.0077.1 %5.0277.7060.7178.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,214.09882.0079.1 %5.0203.0795.8952.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง4,181.55392.0090.6 %5.0396.5842.7589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,090.29475.0088.4 %5.0143.580.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,233.75338.0092.0 %5.0166.6246.5372.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,241.07623.0085.3 %5.0305.7347.5084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน6,505.18441.0093.2 %5.0411.5786.0979.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,582.991,490.0077.4 %5.0396.33106.6273.1 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,174.9758.7397.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,533.014,728.7562.3 %5.01,176.601,086.657.6 %3.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0890.72312.7464.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,256.941,404.0067.0 %5.01,043.49465.3855.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี6,987.283,043.0056.4 %5.0820.46625.6423.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,508.851,187.6066.2 %5.0739.24427.5042.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี13,716.411,679.0087.8 %5.04,713.601,360.5171.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,811.352,515.3910.5 %5.0533.70393.7426.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,848.952,621.0045.9 %5.01,271.681,048.6717.5 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี2,527.037,305.00-189.1 %0.0872.05244.1572.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี6,344.3611,010.01-73.5 %0.01,176.60254.1878.4 %5.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,080.9111,213.00-58.4 %0.02,690.911,235.0054.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,159.302,797.0045.8 %5.0796.2867.8091.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี2,876.00491.0082.9 %5.0492.030.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,498.34728.0079.2 %5.0606.12265.3056.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี4,705.602,449.5347.9 %5.0834.32200.5676.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี8,819.006,694.1924.1 %5.01,937.272.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,428.633,692.0016.6 %5.01,081.55224.1079.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี929.501,216.00-30.8 %0.0438.33253.2842.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี14,916.6310,680.6228.4 %5.03,458.52204.1194.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี7,453.801,290.0082.7 %5.0853.33598.6829.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี5,209.483,106.5140.4 %5.0929.40437.3052.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี3,515.792,347.0033.2 %5.0778.04141.3181.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,177.202,981.0028.6 %5.0967.43529.5245.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,499.512,060.0041.1 %5.0701.20109.7084.4 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,058.271,854.0083.2 %5.0750.13399.3246.8 %5.0
รจก.เพชรบุรี 48,258.4243,356.4810.2 %5.01,123.96760.6632.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,953.44787.0073.4 %5.0492.03125.5074.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี5,178.082,566.1250.4 %5.01,043.51479.7554.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี5,916.951,887.0068.1 %5.0682.18240.4764.7 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี4,959.814,288.6913.5 %5.01,149.18274.4376.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,880.361,032.4473.4 %5.0796.28127.0684.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,124.3912,550.0011.1 %5.03,531.27308.9591.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)14,307.017,444.3648.0 %5.02,867.90590.0979.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 10.009,967.820.0 %0.00.0040.970.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 233,282.039,914.5070.2 %5.01,684.72319.7881.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี4,818.831,256.0073.9 %5.0395.46304.9522.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี51,645.7438,983.2724.5 %5.01,143.271,549.44-35.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี88,470.1828,982.0067.2 %5.0850.183,555.95-318.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี28,097.7730,800.03-9.6 %0.0931.152,567.76-175.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย20,745.4312,509.6139.7 %5.0613.96831.25-35.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด319,646.3119,010.0094.1 %5.03,394.30753.3077.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี11,242.9016,365.52-45.6 %0.01,823.441,931.69-5.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 4,386.322,351.0046.4 %5.0720.22555.3722.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี3,976.601,242.0068.8 %5.0568.09196.9565.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี18,590.4514,980.3019.4 %5.04,888.581,197.0075.5 %5.0
รวม 877,567 333,369 62.01 % 63,062 25,510 59.55 %