จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี0.00646.000.0 %0.00.00108.600.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี9,713.372,151.5777.8 %5.066.7361.577.7 %3.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,192.513,062.0427.0 %5.0815.30340.4158.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 3,904.931,427.0063.5 %5.0682.1831.6495.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี15,577.8511,680.0025.0 %5.02,317.59553.6676.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,183.501,103.0073.6 %5.0296.7260.7179.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,422.94882.0074.2 %5.0203.0795.8952.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,442.61392.0088.6 %5.0396.5842.7589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,401.79475.0086.0 %5.0162.600.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,668.82338.0090.8 %5.0166.6246.5372.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,614.35623.0086.5 %5.0305.7347.5084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,502.30441.0087.4 %5.0411.5786.0979.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,609.171,490.0073.4 %5.0434.36106.6275.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,044.9558.7397.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,660.284,728.7559.4 %5.01,176.601,086.657.6 %3.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,621.19312.7480.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,001.891,404.0064.9 %5.01,043.49465.3855.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี6,568.733,043.0053.7 %5.0820.46625.6423.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี2,992.771,187.6060.3 %5.0739.24427.5042.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี12,235.391,679.0086.3 %5.04,561.471,360.5170.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,469.872,515.39-1.8 %0.0533.70393.7426.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,245.602,621.0038.3 %5.01,271.681,048.6717.5 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี0.007,305.000.0 %0.00.00244.150.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี5,964.5911,010.01-84.6 %0.01,176.60254.1878.4 %5.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)6,664.5911,213.00-68.2 %0.02,690.911,235.0054.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี0.002,797.000.0 %0.00.0067.800.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี2,827.23491.0082.6 %5.0511.040.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,182.37728.0077.1 %5.0606.12265.3056.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี4,610.592,449.5346.9 %5.0834.32200.5676.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี8,041.906,694.1916.8 %5.01,937.272.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี0.003,692.000.0 %0.00.00224.100.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี0.001,216.000.0 %0.00.00253.280.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี15,432.4510,680.6230.8 %5.04,029.00204.1194.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี7,007.621,290.0081.6 %5.0853.33598.6829.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,652.683,106.5133.2 %5.0948.41437.3053.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี0.002,347.000.0 %0.00.00141.310.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี3,653.242,981.0018.4 %5.0986.44529.5246.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี2,970.942,060.0030.7 %5.0701.20109.7084.4 %5.0
สพ.เพชรบุรี10,396.561,854.0082.2 %5.0750.13399.3246.8 %5.0
รจก.เพชรบุรี 48,298.3243,356.4810.2 %5.01,151.11760.6633.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,898.70787.0072.8 %5.0492.03125.5074.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,603.142,566.1244.3 %5.01,043.51479.7554.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,917.521,887.0061.6 %5.0682.18240.4764.7 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี3,982.014,288.69-7.7 %0.01,133.18274.4375.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี0.001,032.440.0 %0.00.00127.060.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี13,267.7112,550.005.4 %2.53,531.27308.9591.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)13,631.827,444.3645.4 %5.02,866.75590.0979.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 10.009,967.820.0 %0.00.0040.970.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 20.009,914.500.0 %0.00.00319.780.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี4,533.191,256.0072.3 %5.0403.36304.9524.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี48,554.2738,983.2719.7 %5.01,143.271,549.44-35.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี75,379.9728,982.0061.6 %5.0844.343,555.95-321.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี0.0030,800.030.0 %0.00.002,567.760.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย18,828.6312,509.6133.6 %5.0613.96831.25-35.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด301,776.5019,010.0093.7 %5.03,394.30753.3077.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี0.0016,365.520.0 %0.00.001,931.690.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 4,016.722,351.0041.5 %5.0682.18555.3718.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี3,843.051,242.0067.7 %5.0568.09196.9565.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี17,477.4914,980.3014.3 %5.04,888.581,197.0075.5 %5.0
รวม 877,567 333,369 62.01 % 63,062 25,510 59.55 %