จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,467.38701.0079.8 %5.0457.63158.2865.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์41,207.927,202.1082.5 %5.0300.67108.1064.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์2,183.76866.7060.3 %5.069.490.9598.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,474.647,202.1015.0 %5.0194.5925.6986.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,254.385,087.46-56.3 %0.0723.8799.4786.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,103.861,611.0048.1 %5.0647.8135.6694.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16,510.389,443.5442.8 %5.02,568.42696.0272.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,284.221,056.0075.4 %5.0269.30107.2760.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,908.54703.0082.0 %5.0276.6893.8966.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,908.84361.0090.8 %5.0237.78114.0052.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,083.72908.0077.8 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,931.02468.0088.1 %5.0483.72133.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,429.831,291.0070.9 %5.0540.13114.0078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,922.661,405.0071.5 %5.0593.7095.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,497.10629.0086.0 %5.0315.52114.0063.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,028.034,472.8011.0 %5.0761.65464.5539.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,969.473,846.353.1 %1.5990.101,002.25-1.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,814.151,227.0056.4 %5.0572.25233.8059.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,751.26720.0073.8 %5.0579.73128.9077.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,136.851,567.8050.0 %5.0666.83348.8447.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,120.141,455.0064.7 %5.0952.05512.9446.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,114.931,065.0065.8 %5.0666.82540.7718.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1422,321.4218,695.8816.2 %5.08,485.1210,352.15-22.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,343.303,001.0010.2 %5.0761.90460.6439.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,102.302,954.5280.4 %5.05,287.711,399.4173.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,243.151,892.1015.6 %5.0524.54448.0814.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,514.881,981.3556.1 %5.01,064.50745.9929.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,859.951,283.4055.1 %5.0552.73221.8159.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,089.158,871.0126.6 %5.01,180.26263.2177.7 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน74,201.1027,709.3162.7 %5.0469.01280.1340.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)14,862.0323,738.69-59.7 %0.04,254.883,085.6027.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,666.811,655.0054.9 %5.0904.46210.8776.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,272.941,223.0046.2 %5.061.6774.10-20.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,341.19179.0086.7 %5.068.2244.9034.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,351.133,238.2025.6 %5.085.6052.9038.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,741.22818.0078.1 %5.0742.8953.4892.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,118.36795.0074.5 %5.0666.82391.8541.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,174.133,076.6026.3 %5.0626.43443.0629.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,975.072,381.0020.0 %5.01,399.72597.5657.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,530.504,762.0027.1 %5.01,446.48863.8140.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,852.471,178.7075.7 %5.0704.86147.0779.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,982.587,483.7716.7 %5.01,674.67167.3890.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,076.8813,884.00-6.2 %0.01,928.49788.9059.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,168.342,036.0080.0 %5.0628.79548.0012.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,771.242,920.7022.6 %5.0935.09265.7071.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,568.031,632.0054.3 %5.0856.97233.7372.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,588.94308.5591.4 %5.0780.90541.5030.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,676.412,775.0063.9 %5.0780.90106.9986.3 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,742.541,855.0082.7 %5.0748.89589.8621.2 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 56,412.5022,593.4059.9 %5.01,025.861,208.42-17.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,759.33885.0067.9 %5.0514.68186.7763.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,699.304,250.8563.7 %5.01,408.43381.4272.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,103.231,278.0068.9 %5.0609.78153.2874.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,320.745,245.7637.0 %5.01,427.45851.7640.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,343.501,194.0064.3 %5.0761.90265.0565.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,294.523,712.0013.6 %5.01,066.371.9599.8 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์54,005.22137,880.00-155.3 %0.01,900.00948.4650.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 117,815.229,521.8146.6 %5.01,332.021,075.4019.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 242,866.8314,107.8267.1 %5.01,656.00461.7072.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,994.863,429.50-71.9 %0.0329.57209.0036.6 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์20,286.925,395.5173.4 %5.0315.41338.82-7.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์639,698.63318,228.0050.3 %5.03,351.12625.3481.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน59,069.343,470.0094.1 %5.0903.45866.854.1 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี46,267.2312,561.5072.9 %5.0815.461,030.05-26.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล66,440.7922,466.0166.2 %5.0951.512,104.74-121.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,325.7314,752.009.6 %4.52,212.62937.7057.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,200.893,011.0063.3 %5.0931.79852.958.5 %4.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,087.42875.0071.7 %5.0476.67259.0445.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,561.9311,514.0120.9 %5.03,914.862,221.4343.3 %5.0
รวม 1,468,793 791,989 46.08 % 76,832 43,600 43.25 %