จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,651.64701.0080.8 %5.0457.63158.2865.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์41,072.557,202.1082.5 %5.0300.6736.0788.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์2,175.611,035.0052.4 %5.069.490.9598.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,443.017,202.1014.7 %5.0194.5925.6986.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,332.615,087.46-52.7 %0.0761.9099.4786.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,805.221,611.0042.6 %5.0666.8235.6694.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16,617.529,443.5443.2 %5.02,568.42696.0272.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,583.251,405.0069.3 %5.0593.7095.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,015.06629.0084.3 %5.0334.54114.0065.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์3,761.111,056.0071.9 %5.0269.30107.2760.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,566.26703.0080.3 %5.0276.6893.8966.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,404.90361.0089.4 %5.0256.79114.0055.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,566.76908.0074.5 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,434.57468.0086.4 %5.0483.72133.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,082.901,291.0068.4 %5.0540.13114.0078.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,139.694,472.8013.0 %5.0761.65464.5539.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์0.003,846.350.0 %0.00.001,002.250.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,643.061,227.0053.6 %5.0629.30233.8062.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,458.09720.0070.7 %5.0579.73128.9077.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.001,567.800.0 %0.00.00348.840.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,841.631,455.0062.1 %5.0952.05512.9446.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,686.731,065.0060.4 %5.0666.82540.7718.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 140.0018,695.880.0 %0.00.0010,352.150.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,119.483,001.003.8 %1.5761.90460.6439.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,045.942,954.5280.4 %5.05,287.711,399.4173.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,251.981,892.1016.0 %5.0524.54448.0814.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,497.621,981.3555.9 %5.01,064.50745.9929.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,892.951,283.4055.6 %5.0704.86221.8168.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.008,871.010.0 %0.00.00263.210.0 %0.0
ท่าอากาศยานหัวหิน73,950.0727,709.3162.5 %5.0469.01280.1340.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)14,808.3523,738.69-60.3 %0.04,254.884,206.601.1 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.001,655.000.0 %0.00.00210.870.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,264.461,223.0046.0 %5.061.6774.10-20.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,336.19179.0086.6 %5.068.2244.9034.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,334.893,238.2025.3 %5.085.6052.9038.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,006.87818.0079.6 %5.0761.9053.4893.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,738.82795.0071.0 %5.0685.84391.8542.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.003,076.600.0 %0.00.00443.060.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.002,381.000.0 %0.00.00597.560.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,608.844,762.0027.9 %5.01,446.48863.8140.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,214.201,178.702.9 %1.0449.74147.0767.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.007,483.770.0 %0.00.00167.380.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์0.0013,884.000.0 %0.00.00787.900.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.002,036.000.0 %0.00.00548.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,443.712,920.7015.2 %5.0936.10265.7071.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,241.851,632.0049.7 %5.0856.97233.7372.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.00308.550.0 %0.00.00541.500.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,343.922,775.0056.3 %5.0781.13106.9986.3 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,705.421,855.0082.7 %5.0748.89589.8621.2 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 0.0022,593.400.0 %0.00.001,208.420.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,753.19885.0067.9 %5.0514.68186.7763.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,461.574,250.8562.9 %5.01,446.46381.4273.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.001,278.000.0 %0.00.00153.280.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.005,245.760.0 %0.00.00851.760.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,122.821,194.0061.8 %5.0761.90265.0565.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.003,712.000.0 %0.00.001.950.0 %0.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.00137,880.000.0 %0.00.00948.460.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 118,534.969,521.8148.6 %5.01,333.171,075.4019.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 237,610.9314,107.8262.5 %5.01,653.69876.1447.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,995.393,429.50-71.9 %0.0311.35209.0032.9 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์20,202.025,395.5173.3 %5.0291.72338.82-16.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์637,311.69318,228.0050.1 %5.03,351.12625.3481.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน0.003,470.000.0 %0.00.00866.850.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี45,089.3612,561.5072.1 %5.0818.381,030.05-25.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล60,343.8222,466.0162.8 %5.0951.512,104.74-121.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.001.000.0 %0.00.00937.700.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,014.843,011.0062.4 %5.0931.79852.958.5 %4.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,346.87875.0062.7 %5.0476.67259.0445.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,535.5411,514.0125.9 %5.04,461.082,221.4350.2 %5.0
รวม 1,595,763 778,139 51.24 % 110,017 44,340 59.70 %