จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,583.83701.0080.4 %5.0457.63158.2865.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์42,591.777,202.1083.1 %5.0300.6736.0788.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์2,257.091,035.0054.1 %5.069.490.9598.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,759.237,202.1017.8 %5.0194.5925.6986.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,363.675,087.46-51.2 %0.0723.8799.4786.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,208.091,611.0049.8 %5.0647.8135.6694.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์17,064.839,443.5444.7 %5.02,568.42696.0272.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,087.971,405.0072.4 %5.0593.7095.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,648.12629.0086.5 %5.0315.52114.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,428.091,056.0076.2 %5.0269.30107.2760.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี4,039.80703.0082.6 %5.0276.6893.8966.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก4,040.11361.0091.1 %5.0237.78114.0052.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,220.86908.0078.5 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย4,063.04468.0088.5 %5.0483.72133.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,578.591,291.0071.8 %5.0540.13114.0078.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,196.894,472.8013.9 %5.0761.65464.5539.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,102.773,846.356.2 %3.0990.101,002.25-1.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,908.651,227.0057.8 %5.0572.25233.8059.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,843.65720.0074.7 %5.0579.73128.9077.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,242.191,567.8051.6 %5.0666.83348.8447.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,258.511,455.0065.8 %5.0952.05512.9446.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,219.541,065.0066.9 %5.0666.82540.7718.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1423,071.0218,695.8819.0 %5.08,485.1210,352.15-22.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,455.583,001.0013.2 %5.0761.90460.6439.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,609.462,954.5281.1 %5.05,287.711,399.4173.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,318.481,892.1018.4 %5.0524.54448.0814.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,666.501,981.3557.5 %5.01,064.50745.9929.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,955.991,283.4056.6 %5.0552.73221.8159.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,495.138,871.0129.0 %5.01,180.26263.2177.7 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน76,692.9327,709.3163.9 %5.0469.01280.1340.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)15,361.1323,738.69-54.5 %0.04,254.884,206.601.1 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,789.941,655.0056.3 %5.0904.46210.8776.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,349.271,223.0047.9 %5.061.6774.10-20.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,386.23179.0087.1 %5.068.2244.9034.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,497.253,238.2028.0 %5.085.6052.9038.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,866.86818.0078.8 %5.0742.8953.4892.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,223.08795.0075.3 %5.0666.82391.8541.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,314.313,076.6028.7 %5.0626.43443.0629.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,074.982,381.0022.6 %5.01,399.72597.5657.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,749.814,762.0029.4 %5.01,446.48863.8140.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,239.051,178.704.9 %2.0449.74147.0767.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,284.237,483.7719.4 %5.01,674.67167.3890.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,516.0313,884.00-2.7 %0.01,928.49787.9059.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,509.812,036.0080.6 %5.0628.79548.0012.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,897.882,920.7025.1 %5.0935.09265.7071.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,687.851,632.0055.7 %5.0856.97233.7372.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,709.46308.5591.7 %5.0780.90541.5030.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,934.202,775.0065.0 %5.0780.90106.9986.3 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,103.301,855.0083.3 %5.0748.89589.8621.2 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 58,306.9522,593.4061.3 %5.01,025.861,208.42-17.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,851.99885.0069.0 %5.0514.68186.7763.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,092.194,250.8564.8 %5.01,408.43381.4272.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,241.021,278.0069.9 %5.0609.78153.2874.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,600.175,245.7639.0 %5.01,427.45851.7640.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,455.781,194.0065.4 %5.0761.90265.0565.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,438.743,712.0016.4 %5.01,066.371.9599.8 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์55,818.82137,880.00-147.0 %0.01,900.00948.4650.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 118,413.499,521.8148.3 %5.01,332.021,075.4019.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 244,306.3814,107.8268.2 %5.01,656.00876.1447.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,061.863,429.50-66.3 %0.0329.57209.0036.6 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์20,968.195,395.5174.3 %5.0315.41338.82-7.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์661,181.00318,228.0051.9 %5.03,351.12625.3481.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน61,053.023,470.0094.3 %5.0903.45866.854.1 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี47,820.9812,561.5073.7 %5.0815.461,030.05-26.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล68,672.0122,466.0167.3 %5.0951.512,104.74-121.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,873.9814,752.0012.6 %5.02,212.62937.7057.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,476.293,011.0064.5 %5.0931.79852.958.5 %4.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,191.10875.0072.6 %5.0476.67259.0445.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,050.9511,514.0123.5 %5.03,914.862,221.4343.3 %5.0
รวม 1,595,763 778,139 51.24 % 110,017 44,340 59.70 %