จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,869.081,088.0062.1 %5.0538.63111.2379.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช26,181.0425,748.001.7 %0.5536.54465.0013.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,823.74428.7096.0 %5.065.67342.00-420.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,670.682,693.0068.9 %5.061.25220.72-260.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,546.551,420.0060.0 %5.0885.031.0099.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,379.591,770.0025.6 %5.0190.1653.1172.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช32,668.7516,973.3448.0 %5.06,310.571,621.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,387.67835.0081.0 %5.0297.8776.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,923.70620.0089.5 %5.0231.8754.2276.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,979.18416.0089.5 %5.0383.3335.4390.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,933.75413.0089.5 %5.0407.1771.6982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,951.60519.0086.9 %5.0337.0670.3579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,851.39294.0092.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,833.30549.0085.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,915.71320.0091.8 %5.0173.8176.0056.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,357.45382.0088.6 %5.0227.6035.5184.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,861.42311.0091.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0443.34155.8064.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี4,059.58346.0091.5 %5.0204.8369.4966.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,887.16398.0089.8 %5.0178.0070.3560.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,123.111,478.0064.2 %5.0462.0350.3589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,862.35236.0093.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,911.70454.0088.4 %5.0246.14106.6556.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,972.68499.0087.4 %5.0353.5369.6480.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา4,089.54650.0084.1 %5.0265.3846.0882.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,957.281,770.9064.3 %5.0603.8135.3594.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,788.70311.0091.8 %5.0274.8454.3280.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,584.07262.0092.7 %5.0369.0569.6381.1 %5.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช3,086.273,213.00-4.1 %0.0709.79172.6975.7 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล3,025.535,785.00-91.2 %0.0573.49303.0547.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช1,146.964,693.45-309.2 %0.0532.37382.8528.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,629.57860.0067.3 %5.06,382.02247.9596.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง3,081.811,025.0066.7 %5.0718.66483.0032.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง638.991,170.00-83.1 %0.0389.33375.253.6 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.35183.3540.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.77139.1679.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,468.921,620.0053.3 %5.0880.93433.5350.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1511,843.6321,482.63-81.4 %0.04,801.346,465.50-34.7 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,936.461,203.0069.4 %5.01,533.47202.8286.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,443.342,690.0050.6 %5.01,660.60585.9564.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,085.425,352.38-31.0 %0.01,128.143,080.98-173.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช2,910.315,415.54-86.1 %0.0666.34803.71-20.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,801.384,274.0337.2 %5.02,116.972,263.54-6.9 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,881.321,457.0062.5 %5.01,052.06534.6849.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช7,133.4411,806.90-65.5 %0.01,307.80318.9075.6 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช121,950.18131,875.00-8.1 %0.0495.38247.9549.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,591.2611,448.88-19.4 %0.03,585.365,447.15-51.9 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,700.592,422.0034.6 %5.0976.01961.401.5 %0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)4,499.991,820.2959.5 %5.0550.45185.2566.3 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช2,298.381,258.0045.3 %5.072.77116.18-59.7 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,356.20673.0050.4 %5.064.0947.5025.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,827.29478.0073.8 %5.080.9354.4232.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,523.661,041.0070.5 %5.0899.57124.3686.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,130.621,035.0066.9 %5.0759.29441.9641.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,217.574,324.63-2.5 %0.0918.97300.9367.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช6,364.9326,537.00-316.9 %0.01,926.802,986.52-55.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช7,827.995,707.0027.1 %5.01,584.521,163.8926.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช1,449.072,416.00-66.7 %0.0660.44331.9749.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช5,043.1311,532.00-128.7 %0.01,071.4553.1095.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช8,708.921,200.0086.2 %5.01,127.77800.0029.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,957.476,210.37-56.9 %0.01,071.10402.4562.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,400.262,514.0042.9 %5.01,242.06347.0172.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,289.802,069.3060.9 %5.01,427.73873.1338.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช3,521.075,400.00-53.4 %0.0861.9134.8796.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช21,639.954,145.2880.8 %5.0575.50491.1514.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช4,468.633,419.0023.5 %5.0459.27146.9568.0 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 152,134.80118,836.2021.9 %5.02,142.132,102.251.9 %0.5
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 20,528.250.000.0 %0.0485.780.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,610.331,149.0056.0 %5.0519.6170.7386.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,320.513,878.0027.1 %5.01,071.10486.6654.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,359.341,284.0061.8 %5.0823.88291.6064.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช5,172.559,540.00-84.4 %0.01,204.20436.1863.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,585.302,130.0040.6 %5.0937.99190.0079.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช4,810.372,259.0053.0 %5.01,833.48329.1182.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,469.034,166.636.8 %3.01,006.49692.0031.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช34,393.698,110.8476.4 %5.0768.32248.9767.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 131,219.3112,023.0461.5 %5.0916.87390.7457.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 27,082.869,962.00-40.6 %0.01,719.171,562.599.1 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 326,992.2110,720.7160.3 %5.02,582.921,098.4457.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 14,665.4112,302.8316.1 %5.01,342.58477.8564.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)24,360.008,863.0063.6 %5.0822.62503.0638.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,166.163,469.0043.7 %5.0321.2085.5073.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,168.6811,941.0530.4 %5.0477.93329.1431.1 %5.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล37,601.6615,120.6159.8 %5.0510.4739.5992.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช85,796.5475,794.0011.7 %5.01,752.692,099.70-19.8 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช40,778.1525,320.0037.9 %5.01,222.50323.0273.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล32,240.3027,166.0015.7 %5.01,101.09248.5777.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช169,821.69452.4099.7 %5.01,145.641,337.48-16.7 %0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช31,932.2820,331.5936.3 %5.0809.96432.2746.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช451,148.88127,098.4271.8 %5.01,154.801,965.48-70.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช19,828.7210,659.0046.2 %5.0899.25741.5017.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช45,785.9629,260.0036.1 %5.0888.35977.65-10.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร37,967.2435,837.705.6 %2.5957.381,393.57-45.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี22,317.9410,034.0055.0 %5.0766.38290.2962.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง203,422.4131,194.0884.7 %5.01,393.14754.6645.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช17,910.0026,458.31-47.7 %0.02,297.401,685.3226.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช11,944.5119,966.77-67.2 %0.03,735.132,500.8733.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช91,664.6160,032.0034.5 %5.02,141.26539.1974.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,841.084,584.20-19.3 %0.01,014.04785.6522.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,209.151,009.0068.6 %5.0766.83218.9071.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช41,638.5240,716.002.2 %1.05,603.114,248.2624.2 %5.0
รวม 2,137,924 1,246,102 41.71 % 106,836 64,553 39.58 %