จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,816.141,088.0061.4 %5.0538.63111.2379.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช25,697.9925,748.00-0.2 %0.0536.54465.0013.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,571.82428.7095.9 %5.065.67342.00-420.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,510.702,693.0068.4 %5.061.25220.72-260.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,481.111,420.0059.2 %5.0885.03153.0582.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,335.691,770.0024.2 %5.0190.1653.1172.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช32,066.0016,973.3447.1 %5.06,310.571,621.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0443.34155.8064.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,984.68346.0091.3 %5.0204.8369.4966.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,815.44398.0089.6 %5.0178.0070.3560.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,047.041,478.0063.5 %5.0462.0350.3589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,791.09236.0093.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,839.53454.0088.2 %5.0246.14106.6556.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,899.38499.0087.2 %5.0353.5369.6480.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา4,014.09650.0083.8 %5.0265.3846.0882.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,865.821,770.9063.6 %5.0603.8135.3594.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,718.80311.0091.6 %5.0274.8454.3280.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,517.94262.0092.6 %5.0369.0569.6381.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,306.72835.0080.6 %5.0297.8776.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,814.41620.0089.3 %5.0231.8754.2276.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,988.52416.0089.6 %5.0383.3370.8781.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,861.17413.0089.3 %5.0407.1771.6982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,878.69519.0086.6 %5.0337.0670.3579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,780.33294.0092.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,762.57549.0085.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,843.46320.0091.7 %5.0173.8176.0056.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,295.50382.0088.4 %5.0227.6035.5184.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,790.17311.0091.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช3,122.193,213.00-2.9 %0.0747.82172.6976.9 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล2,969.715,785.00-94.8 %0.0573.49303.0547.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช3,850.534,693.45-21.9 %0.0532.37382.8528.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.35183.3540.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,581.06860.0066.7 %5.06,382.02247.9596.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง3,024.951,025.0066.1 %5.0718.66458.8536.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง627.201,170.00-86.5 %0.0389.33375.253.6 %1.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.77139.1679.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,405.801,620.0052.4 %5.0880.93433.5350.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1511,625.1221,482.63-84.8 %0.04,801.346,465.50-34.7 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,863.831,203.0068.9 %5.01,533.47202.8286.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,342.912,690.0049.7 %5.01,660.60585.9564.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,010.045,352.38-33.5 %0.01,128.143,080.98-173.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช2,851.475,415.54-89.9 %0.0644.90765.33-18.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,675.894,274.0336.0 %5.02,116.972,263.54-6.9 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,809.711,457.0061.8 %5.01,052.06534.6849.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช7,001.8311,806.90-68.6 %0.01,307.80318.9075.6 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช118,500.46131,875.00-11.3 %0.0495.38247.9549.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,414.3011,448.88-21.6 %0.03,585.365,447.15-51.9 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,632.312,422.0033.3 %5.0976.01961.401.5 %0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)4,416.961,820.2958.8 %5.0550.45185.2566.3 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช2,255.981,258.0044.2 %5.072.77116.18-59.7 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,331.18673.0049.4 %5.064.0947.5025.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,793.58478.0073.3 %5.080.9354.4232.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,458.651,041.0069.9 %5.0899.57124.3686.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,072.861,035.0066.3 %5.0759.29441.9641.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,701.954,324.63-16.8 %0.0976.02300.9369.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช6,247.5026,537.00-324.8 %0.01,926.802,986.52-55.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช7,724.945,707.0026.1 %5.01,584.521,163.8926.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,971.292,416.0039.2 %5.01,109.12331.9770.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช20,327.3411,532.0043.3 %5.01,394.7253.1096.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช8,548.241,200.0086.0 %5.01,127.77809.0028.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,008.836,210.37-54.9 %0.01,109.13402.4563.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,319.072,514.0041.8 %5.01,242.06347.0172.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,192.202,069.3060.1 %5.01,427.73873.1338.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช3,456.115,400.00-56.2 %0.0861.9134.8796.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช21,351.984,145.2880.6 %5.0582.48491.1515.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช4,386.183,419.0022.1 %5.0459.27146.9568.0 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 149,327.88118,836.2020.4 %5.02,142.132,102.251.9 %0.5
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 28,074.3518,502.9734.1 %5.0798.14601.6124.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,562.171,149.0055.2 %5.0519.6170.7386.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,222.353,878.0025.7 %5.01,071.10486.6654.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,297.361,284.0061.1 %5.0823.88291.6064.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช5,077.119,540.00-87.9 %0.01,204.20436.1863.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,519.152,130.0039.5 %5.0937.99190.0079.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช4,721.622,259.0052.2 %5.01,833.48459.2475.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,574.064,166.6325.2 %5.01,025.52657.4035.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช33,759.128,110.8476.0 %5.0768.32248.9767.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 130,643.3112,023.0460.8 %5.0916.87390.7457.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 239,117.919,962.0074.5 %5.01,696.081,422.0716.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 326,494.2010,720.7159.5 %5.02,582.921,098.4457.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 14,394.8312,302.8314.5 %5.01,342.58477.8564.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)24,439.908,863.0063.7 %5.02,820.43503.0682.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช16,851.9111,941.0529.1 %5.0477.93329.1431.1 %5.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล36,907.9015,120.6159.0 %5.0510.4739.5992.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,052.403,469.0042.7 %5.0321.2085.5073.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง199,669.2331,194.0884.4 %5.01,393.14754.6645.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช84,213.5775,794.0010.0 %5.01,752.692,099.70-19.8 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช40,025.7825,320.0036.7 %5.01,222.50323.0273.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล31,645.4627,166.0014.2 %5.01,101.09248.5777.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช166,688.44452.4099.7 %5.01,145.641,337.48-16.7 %0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช31,343.1220,331.5935.1 %5.0809.96432.2746.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช442,825.09127,098.4271.3 %5.01,154.801,965.48-70.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช19,462.8810,659.0045.2 %5.0899.25741.5017.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช44,941.2029,260.0034.9 %5.0888.35977.65-10.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร37,266.7435,837.703.8 %1.5957.381,393.57-45.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี21,906.1710,034.0054.2 %5.0766.38290.2962.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช17,579.5626,458.31-50.5 %0.02,297.402,469.56-7.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช11,724.1319,966.77-70.3 %0.03,735.132,500.8733.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช89,973.3860,032.0033.3 %5.02,141.26539.1974.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,770.214,584.20-21.6 %0.01,014.04785.6522.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,149.941,009.0068.0 %5.0766.83218.9071.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช40,870.2840,716.000.4 %0.55,603.114,248.2624.2 %5.0
รวม 2,194,262 1,160,931 47.09 % 110,241 67,848 38.46 %