จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช0.001,088.000.0 %0.00.00111.230.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช0.0025,748.000.0 %0.00.00465.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช0.00428.700.0 %0.00.00342.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,320.632,693.0067.6 %5.061.25220.72-260.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช0.001,420.000.0 %0.00.001.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,678.231,770.0033.9 %5.0323.2753.1183.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช33,470.8616,973.3449.3 %5.07,071.211,621.0077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง3,698.32835.0077.4 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,439.81620.0088.6 %5.0231.8754.2276.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล0.00416.000.0 %0.00.0035.430.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,277.30413.0087.4 %5.0407.1771.6982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,293.16519.0084.2 %5.0337.0670.3579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,198.39294.0090.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,339.43549.0083.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,411.75320.0090.6 %5.0173.8176.0056.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,207.17382.0088.1 %5.0227.6035.5184.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ2,886.67311.0089.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0443.34155.8064.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,412.07346.0089.9 %5.0204.8369.4966.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,235.60398.0087.7 %5.0178.0070.3560.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,455.871,478.0057.2 %5.0462.0350.3589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,207.86236.0092.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,254.22454.0086.0 %5.0246.14106.6556.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด0.00499.000.0 %0.00.0069.640.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,434.66650.0081.1 %5.0265.3846.0882.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,270.311,770.9058.5 %5.0584.8035.3594.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,720.65311.0091.6 %5.0274.8454.3280.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่0.00262.000.0 %0.00.0069.630.0 %0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช2,646.233,213.00-21.4 %0.0709.79172.6975.7 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล2,587.785,785.00-123.6 %0.0573.49303.0547.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช1,096.464,693.45-328.1 %0.0532.37382.8528.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา0.00860.000.0 %0.00.00247.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,795.701,025.0063.3 %5.0718.66483.0032.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง611.841,170.00-91.2 %0.0389.33375.253.6 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.00183.350.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.00139.160.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,012.111,620.0046.2 %5.0880.93433.5350.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1511,676.4421,482.63-84.0 %0.04,915.436,465.50-31.5 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,459.521,203.0065.2 %5.01,533.47202.8286.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,056.922,690.0046.8 %5.01,736.66585.9566.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,606.495,352.38-48.4 %0.01,128.143,080.98-173.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช2,799.575,415.54-93.4 %0.0666.34803.71-20.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,189.874,274.0331.0 %5.02,135.992,263.54-6.0 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,968.371,457.0063.3 %5.01,033.05534.6848.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช0.0011,806.900.0 %0.00.00318.900.0 %0.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช0.00131,875.000.0 %0.00.00247.950.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 8,345.4111,448.88-37.2 %0.03,357.175,447.15-62.3 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช0.002,422.000.0 %0.00.00961.400.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,845.921,820.2952.7 %5.0550.45185.2566.3 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช2,196.611,258.0042.7 %5.072.77116.18-59.7 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,296.15673.0048.1 %5.064.0947.5025.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,746.38478.0072.6 %5.080.9354.4232.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช1,181.011,041.0011.9 %5.0918.58124.3686.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,779.791,035.0062.8 %5.0797.33441.9644.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,652.394,324.63-18.4 %0.0918.97300.9367.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช0.0026,537.000.0 %0.00.002,986.520.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช0.005,707.000.0 %0.00.001,163.890.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช0.002,416.000.0 %0.00.00331.970.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช4,363.8611,532.00-164.3 %0.01,071.4553.1095.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช0.001,200.000.0 %0.00.00800.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,479.326,210.37-78.5 %0.01,071.10402.4562.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,087.372,514.0038.5 %5.01,280.09347.0172.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,876.452,069.3057.6 %5.01,427.73873.1338.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช0.005,400.000.0 %0.00.0034.870.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช0.004,145.280.0 %0.00.00491.150.0 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช5,086.923,419.0032.8 %5.0467.07146.9568.5 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 0.00118,836.200.0 %0.00.002,102.250.0 %0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,190.741,149.0047.6 %5.0519.6170.7386.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,591.323,878.0015.5 %5.01,052.08486.6653.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,906.521,284.0055.8 %5.0823.88291.6064.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,451.929,540.00-114.3 %0.01,204.20436.1863.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช0.002,130.000.0 %0.00.00190.000.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช4,605.602,259.0051.0 %5.01,833.48329.1182.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,360.734,166.634.5 %2.01,006.49692.0031.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช33,888.318,110.8476.1 %5.0768.32248.9767.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 131,577.3912,023.0461.9 %5.0916.87390.7457.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 20.009,962.000.0 %0.00.001,562.590.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 326,554.9910,720.7159.6 %5.02,582.921,098.4457.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 15,598.0112,302.8321.1 %5.01,337.96477.8564.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)19,998.078,863.0055.7 %5.0822.62503.0638.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช0.003,469.000.0 %0.00.0085.500.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช0.0011,941.050.0 %0.00.00329.140.0 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล0.0015,120.610.0 %0.00.0039.590.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช0.0075,794.000.0 %0.00.002,099.700.0 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช38,672.6225,320.0034.5 %5.01,222.50323.0273.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล24,654.2727,166.00-10.2 %0.0989.33248.5774.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช0.00452.400.0 %0.00.001,337.480.0 %0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช0.0020,331.590.0 %0.00.00432.270.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช431,139.69127,098.4270.5 %5.01,154.801,965.48-70.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช18,865.6310,659.0043.5 %5.0899.25741.5017.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช40,624.2529,260.0028.0 %5.0888.35977.65-10.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร0.0035,837.700.0 %0.00.001,393.570.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี19,964.0710,034.0049.7 %5.0766.38290.2962.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง0.0031,194.080.0 %0.00.00754.660.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช0.0030,458.310.0 %0.00.001,685.320.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช0.0019,966.770.0 %0.00.002,500.870.0 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช0.0060,032.000.0 %0.00.00539.190.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,799.644,584.20-20.6 %0.01,014.04785.6522.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช2,766.721,009.0063.5 %5.0766.83218.9071.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช0.0040,716.000.0 %0.00.004,248.260.0 %0.0
รวม 2,137,924 1,246,102 41.71 % 106,836 64,553 39.58 %