จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,321.53820.0064.7 %5.0393.21171.0056.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.00186.200.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่14,699.691,055.0092.8 %5.05,235.92206.3596.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,125.362,840.009.1 %4.5621.3738.8593.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่0.0010,534.000.0 %0.00.00921.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่0.001,241.000.0 %0.00.00185.250.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก0.00975.000.0 %0.00.0044.230.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง0.00543.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม0.00783.000.0 %0.00.0070.700.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม0.00540.000.0 %0.00.0070.400.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา0.00571.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา0.00428.000.0 %0.00.0069.690.0 %0.0
ด่านศุลกากรกระบี่0.003,955.000.0 %0.00.00178.600.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่7,959.352,181.9972.6 %5.0697.41547.2021.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่0.001,090.990.0 %0.00.00209.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,302.21504.0078.1 %5.0404.81460.75-13.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่0.001,950.000.0 %0.00.00106.590.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่0.002,448.000.0 %0.00.00761.030.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่2,962.471,534.0048.2 %5.0659.39298.0554.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,639.121,536.0057.8 %5.0716.34384.7546.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่7,643.551,548.0079.7 %5.0944.62904.024.3 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,012.041,190.5040.8 %5.0462.26375.7318.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่0.003,980.850.0 %0.00.00935.720.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,515.211,703.0051.6 %5.0647.69147.4377.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่0.0011,514.100.0 %0.00.00179.610.0 %0.0
ท่าอากาศยานกระบี่281,388.47846,298.75-200.8 %0.0415.601,092.40-162.8 %0.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,369.881,388.0068.2 %5.0697.41461.7033.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 4,849.395,073.00-4.6 %0.067.0770.24-4.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,038.671,665.0045.2 %5.0697.4242.7593.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,177.45950.0070.1 %5.0488.25355.7827.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,175.053,162.000.4 %0.5526.83434.0017.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่916,782.5052,092.2594.3 %5.0380,683.753,687.4399.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่0.005,222.000.0 %0.00.00376.590.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่1,491.582,244.00-50.4 %0.0499.8884.9783.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่12,892.738,735.0332.2 %5.01,267.9060.8095.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,805.081,647.0041.3 %5.0697.41419.9039.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,825.642,438.5836.3 %5.0830.54714.8113.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,227.282,885.0010.6 %5.0659.38410.2137.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่5,542.871,552.0072.0 %5.0887.57271.7069.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่0.002,458.000.0 %0.00.0058.900.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,125.003,910.0064.9 %5.0754.47422.7544.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่0.001,100.540.0 %0.00.00132.050.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,576.513,274.008.5 %4.0792.55363.4254.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่2,891.561,272.0056.0 %5.0583.37323.9544.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่0.003,639.870.0 %0.00.00333.450.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,338.762,180.0049.8 %5.0697.47152.0078.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่0.0010,488.380.0 %0.00.00326.270.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่0.0012,709.670.0 %0.00.001,281.550.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,598.823,439.9538.6 %5.0406.09258.4036.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่0.0054,909.010.0 %0.00.00553.850.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่0.0033,582.000.0 %0.00.002,127.150.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่0.0015,381.600.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม0.0014,005.000.0 %0.00.001,027.700.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก23,013.0723.9099.9 %5.0663.58630.914.9 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่32,729.4810,935.4266.6 %5.013,915.021,061.6592.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 2,964.721,838.0738.0 %5.0637.54482.6024.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,564.17921.0064.1 %5.0450.20255.5543.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่0.0015,000.000.0 %0.00.001,692.000.0 %0.0
รวม 1,636,159 1,159,880 29.11 % 427,683 23,993 94.39 %