จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,643.13820.0069.0 %5.0374.20171.0054.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.80186.20-233.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่14,072.211,055.0092.5 %5.04,817.57206.3595.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,114.502,840.008.8 %4.0621.3738.8593.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,603.5210,534.000.7 %0.52,218.70921.5058.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,146.121,241.0075.9 %5.0308.61185.2540.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,981.52975.0075.5 %5.0406.1944.2389.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,817.22543.0085.8 %5.0202.090.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,797.54783.0079.4 %5.0332.9570.7078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,768.35540.0085.7 %5.0289.3770.4075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,071.50571.0086.0 %5.0328.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,755.22428.0088.6 %5.0420.3869.6983.4 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่3,642.973,955.00-8.6 %0.0773.40178.6076.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่8,105.122,181.9973.1 %5.0697.41547.2021.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่0.001,090.990.0 %0.00.00209.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,638.50504.0080.9 %5.0404.81460.75-13.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,046.141,950.0036.0 %5.0583.34106.5981.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่4,120.272,448.0040.6 %5.0849.60761.0310.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,368.681,534.0054.5 %5.0659.39298.0554.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,694.651,536.0058.4 %5.0716.34384.7546.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่6,866.911,548.0077.5 %5.0849.54904.02-6.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,034.471,190.5041.5 %5.0462.26375.7318.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่5,574.523,980.8528.6 %5.01,267.95935.7226.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,814.101,703.0055.3 %5.0609.66147.4375.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่16,372.4411,514.1029.7 %5.01,096.80179.6183.6 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่297,662.13846,298.75-184.3 %0.0415.601,092.40-162.8 %0.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,451.151,388.0068.8 %5.0697.41461.7033.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 4,938.215,073.00-2.7 %0.067.0770.24-4.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,466.261,665.0052.0 %5.0716.4442.7594.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,235.52950.0070.6 %5.0488.25355.7827.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,449.553,162.008.3 %4.0526.83434.0017.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่933,511.6352,092.2594.4 %5.0380,683.753,687.4399.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่5,050.495,222.00-3.4 %0.0938.38376.5959.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่1,642.892,244.00-36.6 %0.0499.8884.9783.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่6,696.318,735.03-30.4 %0.01,267.9060.8095.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,142.821,647.0047.6 %5.0697.41419.9039.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,770.582,438.5835.3 %5.0830.54714.8113.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่11,045.132,885.0073.9 %5.0659.38410.2137.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่4,285.281,552.0063.8 %5.0887.57271.7069.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่0.002,458.000.0 %0.00.0058.900.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่10,959.733,910.0064.3 %5.0735.46422.7542.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่0.001,100.540.0 %0.00.00132.050.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,642.023,274.0010.1 %5.0792.55363.4254.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,161.351,272.0059.8 %5.0583.37323.9544.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,404.203,639.8717.4 %5.0811.56333.4558.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,419.952,180.0050.7 %5.0697.47152.0078.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,701.8610,488.382.0 %0.52,998.40326.2789.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่0.0012,709.670.0 %0.00.001,281.550.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,697.773,439.9539.6 %5.0398.20258.4035.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่59,124.1654,909.017.1 %3.51,197.41553.8553.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่21,655.4433,582.00-55.1 %0.0776.802,127.15-173.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่13,291.6115,381.60-15.7 %0.0587.810.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม13,949.2914,005.00-0.4 %0.0625.841,027.70-64.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก24,925.5623.9099.9 %5.0663.58630.914.9 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่19,230.3110,935.4243.1 %5.06,929.811,061.6584.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,671.891,838.0749.9 %5.0640.96482.6024.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,615.45921.0064.8 %5.0450.20255.5543.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่35,095.9215,000.0057.3 %5.03,148.131,692.0046.3 %5.0
รวม 1,636,159 1,159,880 29.11 % 427,683 23,993 94.39 %