จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,595.59820.0068.4 %5.0374.20171.0054.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.80186.20-233.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,982.891,055.0064.6 %5.0291.76206.3529.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,058.482,840.007.1 %3.5621.3738.8593.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,412.8110,534.00-1.2 %0.02,218.70921.5058.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,069.341,241.0075.5 %5.0308.61185.2540.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,832.19975.0074.6 %5.0349.1444.2387.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,739.10543.0085.5 %5.0202.090.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,732.40783.0079.0 %5.0332.9570.7078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,703.73540.0085.4 %5.0289.3770.4075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,026.66571.0085.8 %5.0328.4352.1484.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,687.68428.0088.4 %5.0420.3869.6983.4 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่3,577.453,955.00-10.6 %0.0773.40178.6076.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่7,959.352,181.9972.6 %5.0697.41547.2021.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,494.281,090.9975.7 %5.0381.65209.9545.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,591.04504.0080.5 %5.0404.81460.75-13.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่2,991.351,950.0034.8 %5.0583.34106.5981.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่4,046.162,448.0039.5 %5.0849.60761.0310.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,308.091,534.0053.6 %5.0659.39298.0554.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,628.201,536.0057.7 %5.0716.34384.7546.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่6,743.401,548.0077.0 %5.0849.54904.02-6.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,000.911,190.5040.5 %5.0462.26309.2333.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่5,474.263,980.8527.3 %5.01,267.95935.7226.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,745.501,703.0054.5 %5.0609.66147.4375.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่16,077.9711,514.1028.4 %5.01,096.80179.6183.6 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่800,719.13846,298.75-5.7 %0.03,719.301,092.4070.6 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,416.621,388.0068.6 %5.0716.42461.7035.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 5,349.895,073.005.2 %2.567.0770.24-4.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,403.921,665.0051.1 %5.0716.4442.7594.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,751.20950.0065.5 %5.0488.25355.7827.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,387.513,162.006.7 %3.0526.83412.3021.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่97,175.8752,092.2546.4 %5.038,395.763,687.4390.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่4,982.405,222.00-4.8 %0.0944.63376.5960.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,474.532,244.0059.0 %5.0868.5584.9790.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่6,575.878,735.03-32.8 %0.01,267.9060.8095.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,086.301,647.0046.6 %5.0697.41419.9039.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,702.762,438.5834.1 %5.0830.54714.8113.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่10,846.472,885.0073.4 %5.0659.38410.2137.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่4,208.201,552.0063.1 %5.0887.57271.7069.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,357.782,458.0026.8 %5.0545.3058.9089.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่10,762.613,910.0063.7 %5.0735.46422.7542.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่57,357.5219,756.0065.6 %5.01,116.12804.6527.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,697.661,100.5459.2 %5.0431.24132.0569.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,576.513,274.008.5 %4.0792.55363.4254.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,104.501,272.0059.0 %5.0583.37323.9544.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,324.993,639.8715.8 %5.0811.52333.4558.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,340.462,180.0049.8 %5.0697.47152.0078.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,402.8510,488.38-0.8 %0.02,998.36326.2789.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่17,669.9412,709.6728.1 %5.01,716.391,281.5525.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,595.303,439.9538.5 %5.0398.20258.4035.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่58,060.7854,909.015.4 %2.51,197.41553.8553.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่21,265.9633,582.00-57.9 %0.0776.802,127.15-173.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่13,086.6615,381.60-17.5 %0.0587.8112,900.00-2,094.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม21,761.7714,005.0035.6 %5.0625.841,027.70-64.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก24,477.2623.9099.9 %5.0663.58630.914.9 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่18,884.4410,935.4242.1 %5.06,929.811,061.6584.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,605.841,838.0749.0 %5.0640.96482.6024.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,568.41921.0064.1 %5.0450.20255.5543.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่34,464.7015,000.0056.5 %5.03,148.131,692.0046.3 %5.0
รวม 1,390,925 1,201,644 13.61 % 91,778 41,091 55.23 %