จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา3,126.75372.0088.1 %5.0357.71155.7356.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา7,198.0512,805.80-77.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,111.457,577.4037.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา2,801.223,350.70-19.6 %0.0566.8826.0595.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,053.821,440.0052.8 %5.0604.9245.7492.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา0.0010,480.500.0 %0.00.00770.230.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,742.70706.0085.1 %5.0209.4484.2459.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว435.96366.0016.0 %5.0475.0347.5090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง0.00485.000.0 %0.00.009.850.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,813.27428.0088.8 %5.0207.0789.7556.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,568.98743.0079.2 %5.0323.8181.4874.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,590.67385.0089.3 %5.0190.1988.3953.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง4,199.70519.0087.6 %5.0321.5080.3975.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,294.062,667.0019.0 %5.0679.31719.10-5.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า2,368.32982.0058.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,170.625,293.0062.6 %5.0757.04543.8328.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา3,393.121,767.0047.9 %5.0833.11637.4523.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,382.051,210.0064.2 %5.0374.70428.99-14.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,615.721,204.0054.0 %5.0509.87237.7453.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,389.282,289.0032.5 %5.0833.11429.5048.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,088.893,353.0044.9 %5.0868.67618.4528.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,050.303,568.2011.9 %5.01,023.27841.7717.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,755.911,068.0061.2 %5.0566.88200.1364.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา0.0010,725.020.0 %0.00.00227.650.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,019.741,799.0040.4 %5.0501.40144.5871.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,619.25476.0070.6 %5.059.8970.22-17.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,190.26630.0080.3 %5.0534.51106.0880.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,712.63933.0065.6 %5.0509.84430.3515.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา0.002,780.000.0 %0.00.00331.260.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดพังงา5,766.9910,619.00-84.1 %0.01,498.671,714.18-14.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,507.712,749.0039.0 %5.0566.88412.1527.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา0.002,613.000.0 %0.00.00410.210.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา0.005,429.960.0 %0.00.0045.600.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,599.962,167.0079.6 %5.0585.90713.45-21.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,340.652,254.9532.5 %5.0646.15454.2929.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา0.002,611.000.0 %0.00.00197.120.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา31,876.201,957.2893.9 %5.011,758.57281.3097.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา0.002,512.200.0 %0.00.0066.640.0 %0.0
สพ.พังงา0.001,859.000.0 %0.00.00422.660.0 %0.0
รจจ.พังงา 0.0011,715.000.0 %0.00.00203.200.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา0.001,383.000.0 %0.00.00156.750.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,959.623,250.0072.8 %5.01,080.32868.9619.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา0.001,004.000.0 %0.00.00376.770.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา2,139.326,231.79-191.3 %0.0721.89212.0070.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,169.562,489.0021.5 %5.0680.98202.0270.3 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา9,775.261.00100.0 %5.02,430.45682.1771.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)17,450.198,207.5353.0 %5.01,588.17344.2378.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา0.0011,061.390.0 %0.00.00493.240.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา0.002,732.400.0 %0.00.00472.150.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา0.0054,420.000.0 %0.00.00581.470.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา0.0015,706.000.0 %0.00.00314.750.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง19,607.9687,501.00-346.3 %0.0644.27514.8720.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า0.005,716.810.0 %0.00.00541.840.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,676.6416,593.37-21.3 %0.01,488.602,425.76-63.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,008.222,075.0031.0 %5.0757.04605.2520.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,471.10411.0083.4 %5.0452.82177.0860.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,104.8010,983.3622.1 %5.03,934.852,099.4846.6 %5.0
รวม 392,758 286,531 27.05 % 53,939 40,165 25.54 %