จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,873.53372.0087.1 %5.0357.71155.7356.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา7,720.2512,805.80-65.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,467.027,577.4039.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,077.633,350.70-8.9 %0.0547.8770.7187.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,061.461,440.0053.0 %5.0604.9245.7492.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,311.8610,480.50-12.6 %0.01,688.83770.2354.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,777.55706.0085.2 %5.0209.4484.2459.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว430.83366.0015.0 %5.0475.0347.5090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,305.53485.0088.7 %5.0256.149.8596.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,842.30428.0088.9 %5.0188.0589.7552.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,093.33743.0081.8 %5.0323.8181.4874.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,357.50385.0091.2 %5.0190.1988.3953.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง3,964.85519.0086.9 %5.0321.5080.3975.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,579.312,667.0025.5 %5.0679.31719.10-5.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า2,686.81982.0063.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,428.585,293.0063.3 %5.0757.04543.8328.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา3,723.961,767.0052.6 %5.0833.11637.4523.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,394.581,210.0064.4 %5.0374.70428.99-14.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,946.881,204.0059.1 %5.0509.87237.7453.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,614.002,289.0036.7 %5.0833.11429.5048.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,322.283,353.0047.0 %5.0857.95618.4527.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,065.483,568.2012.2 %5.01,023.27841.7717.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,766.231,068.0061.4 %5.0566.88200.1364.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา8,013.2310,725.02-33.8 %0.01,061.30227.6578.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,484.011,799.0048.4 %5.0558.45144.5874.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,625.25476.0070.7 %5.059.8970.22-17.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,413.52630.0081.5 %5.0534.51106.0880.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,986.93933.0068.8 %5.0509.84430.3515.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,412.042,780.0018.5 %5.0662.00331.2650.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา7,269.4510,619.00-46.1 %0.01,498.671,714.18-14.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,524.412,749.0039.2 %5.0566.88412.1527.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา5,719.972,846.0050.2 %5.01,308.51543.1658.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา7,797.635,429.9630.4 %5.0817.9545.6094.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,320.882,167.0079.0 %5.0585.90713.45-21.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,579.942,254.9537.0 %5.0608.12454.2925.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา5,464.582,611.0052.2 %5.0719.01197.1272.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา35,722.561,957.2894.5 %5.013,400.34281.3097.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,831.742,512.2011.3 %5.0399.2766.6483.3 %5.0
สพ.พังงา10,486.501,859.0082.3 %5.01,646.30422.6674.3 %5.0
รจจ.พังงา 20,354.8111,715.0042.4 %5.0553.05203.2063.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,375.011,383.0041.8 %5.0395.74156.7560.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา2,596.753,250.00-25.2 %0.01,023.27868.9615.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา3,441.641,004.0070.8 %5.0496.26376.7724.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา3,918.566,231.79-59.0 %0.0721.89212.0070.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,420.232,489.0027.2 %5.0700.00202.0271.1 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา9,976.1111,580.28-16.1 %0.02,430.45682.1771.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา26,866.4311,061.3958.8 %5.01,615.88493.2469.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)16,151.508,207.5349.2 %5.01,590.48344.2378.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา7,986.532,732.4065.8 %5.0329.83472.15-43.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา49,561.4754,420.00-9.8 %0.01,007.11581.4742.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาไม่ครบ15,706.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ314.75ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง21,269.1687,501.00-311.4 %0.0644.27514.8720.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า15,437.305,716.8163.0 %5.0663.46541.8418.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,787.5216,593.37-20.4 %0.01,488.602,425.76-63.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,548.902,075.0041.5 %5.0757.04605.2520.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,797.98411.0085.3 %5.0452.82177.0860.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา15,649.9810,983.3629.8 %5.04,235.282,099.4850.4 %5.0
รวม 447,604 352,763 21.19 % 55,641 23,299 58.13 %