จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต4,626.08687.0085.1 %5.0271.29326.00-20.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11436.75-374.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,414.8711,257.8942.0 %5.066.90106.09-58.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,758.493,757.780.0 %0.5496.65189.0561.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,227.881,243.0061.5 %5.0401.5781.5579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต27,779.540.000.0 %0.03,120.860.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 114,213.443,750.0073.6 %5.0365.6650.3586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,616.261.00100.0 %5.0318.240.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,468.201,288.4076.4 %5.0307.8439.9087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,820.741,620.0066.4 %5.0391.3558.9084.9 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,655.183,672.0044.8 %5.0667.7968.3589.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,207.9527.8797.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,439.907,744.37-74.4 %0.0781.89520.4533.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต6,421.241,826.0071.6 %5.01,051.96287.3672.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,821.531,496.0069.0 %5.0686.81349.5149.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,300.112,308.0030.1 %5.0420.581.9099.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,109.261,298.0058.3 %5.0347.36245.4429.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,456.221,912.0044.7 %5.0477.63552.45-15.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,658.241,830.00-10.4 %0.0320.8787.8672.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,964.961,851.0053.3 %5.0670.12225.4966.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,935.852,530.0057.4 %5.0439.6057.0087.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,743.7422,106.00-284.9 %0.01,048.11361.2065.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,400.903,966.009.9 %4.51,424.11527.3063.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,889.413,439.0011.6 %5.0743.86703.005.5 %2.5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก19,574.2315,349.3221.6 %5.0238.4035.8385.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 2,183.011,044.0052.2 %5.030.492.8590.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต4,120.151,364.0066.9 %5.0515.6624.9095.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,304.341,295.7060.8 %5.0420.58295.2229.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,092.446,090.75-48.8 %0.0705.82186.8573.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,831.5625,490.00-337.1 %0.01,352.372,704.53-100.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,168.36720.0086.1 %5.01,276.30290.4977.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต1,269.541,163.008.4 %4.0347.390.9599.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,385.5511,821.80-85.1 %0.01,143.19192.5783.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต10,535.361,549.0085.3 %5.0306.49475.00-55.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,826.7415,671.19-309.5 %0.0629.76521.0017.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,660.441,484.0059.5 %5.0705.821.9099.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต5,319.101,424.8073.2 %5.0534.68288.8646.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต11,259.624,103.0063.6 %5.0572.7188.3584.6 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,701.185,357.3049.9 %5.0369.32258.6530.0 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 56,510.9930,569.5245.9 %5.0872.76904.77-3.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,229.90856.0073.5 %5.0287.47204.3528.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,743.692,159.7042.3 %5.0553.70216.8460.8 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,464.167,709.67-41.1 %0.01,048.11410.2260.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,444.232,153.5037.5 %5.0477.63211.5455.7 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,225.361,254.0061.1 %5.0438.62107.2575.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,073.893,014.001.9 %0.5439.60204.5253.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต47,293.8017,208.0063.6 %5.0645.6075.5788.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต26,588.67741.0397.2 %5.0187.71105.0044.1 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง26,183.3021,000.0019.8 %5.0285.36187.3034.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต53,575.2960,724.48-13.3 %0.0868.76289.0066.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต152,088.0976,509.9949.7 %5.0516.58501.602.9 %1.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,491.5015,973.008.7 %4.0355.68262.7026.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต14,004.9215,623.19-11.6 %0.0995.55738.5125.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 4,483.354,287.004.4 %2.0496.65168.0366.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,937.36491.0083.3 %5.0287.47141.1250.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต36,829.4416,302.0055.7 %5.02,540.523,696.00-45.5 %0.0
รวม 584,613 375,740 35.73 % 31,115 13,635 56.18 %