จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต4,577.21687.0085.0 %5.0271.29326.00-20.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11436.75-374.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,209.7811,257.8941.4 %5.066.90106.09-58.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต0.003,757.780.0 %0.00.00189.050.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต2,862.451,243.0056.6 %5.0401.5781.5579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,637.343,750.0072.5 %5.0365.6650.3586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 20.001.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,202.811,288.4075.2 %5.0307.8439.9087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,848.061,620.0066.6 %5.0391.3558.9084.9 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,800.593,672.0046.0 %5.0686.8168.3590.0 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,226.9627.8797.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,621.017,744.37-67.6 %0.0781.89520.4533.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต7,695.221,826.0076.3 %5.01,051.96287.3672.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,176.721,496.0064.2 %5.0667.79349.5147.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต2,935.672,308.0021.4 %5.0420.581.9099.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,743.221,298.0052.7 %5.0347.36245.4429.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,091.691,912.0038.2 %5.0477.63552.45-15.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต0.001,830.000.0 %0.00.0087.860.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,814.791,851.0051.5 %5.0670.12225.4966.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,037.002,530.0058.1 %5.0439.6057.0087.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,676.6422,106.00-289.4 %0.01,048.11361.2065.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)0.003,966.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,737.613,439.008.0 %3.5743.86703.005.5 %2.5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก19,367.4615,349.3220.7 %5.0238.4035.8385.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 0.001,044.000.0 %0.00.002.850.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,712.171,364.0063.3 %5.0534.6824.9095.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,939.541,295.7055.9 %5.0420.58295.2229.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต3,882.616,090.75-56.9 %0.0705.82186.8573.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต0.0025,490.000.0 %0.00.002,704.530.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต0.00720.000.0 %0.00.00290.490.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต0.001,163.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,787.7311,821.80-104.3 %0.01,086.14192.5782.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต10,814.881,549.0085.7 %5.0325.50475.00-45.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต0.0015,671.190.0 %0.00.00521.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต0.001,484.000.0 %0.00.001.900.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต0.001,424.800.0 %0.00.00288.860.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต0.004,103.000.0 %0.00.0088.350.0 %0.0
สพ.ภูเก็ต10,608.825,357.3049.5 %5.0369.45258.6530.0 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 0.0030,569.520.0 %0.00.00904.770.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,072.17856.0072.1 %5.0287.47204.3528.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,419.832,159.7036.8 %5.0553.70216.8460.8 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,393.957,709.67-42.9 %0.01,048.11410.2260.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,303.622,153.5034.8 %5.0477.63211.5455.7 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,972.111,254.0057.8 %5.0438.62107.2575.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต0.003,014.000.0 %0.00.00204.520.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต0.0017,208.000.0 %0.00.0075.570.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต26,456.56741.0397.2 %5.0256.07105.0059.0 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง23,868.9521,000.0012.0 %5.0285.36187.3034.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต53,009.3560,724.48-14.6 %0.0868.76289.0066.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต122,922.2276,509.9937.8 %5.0350.20501.60-43.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต16,817.1915,973.005.0 %2.5355.68262.7026.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต0.0015,623.190.0 %0.00.00738.510.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 4,675.284,287.008.3 %4.0534.68168.0368.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,684.53491.0081.7 %5.0287.47141.1250.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต37,404.6616,302.0056.4 %5.02,540.533,696.00-45.5 %0.0
รวม 584,613 375,740 35.73 % 31,115 13,635 56.18 %