จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,887.84687.0076.2 %5.0271.29326.00-20.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11436.75-374.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,278.1511,257.8941.6 %5.066.90106.09-58.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,732.023,757.78-0.7 %0.0496.65189.0561.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,205.151,243.0061.2 %5.0401.5781.5579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต27,583.9122,205.4019.5 %5.03,120.861,098.7764.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 114,113.353,750.0073.4 %5.0365.6650.3586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,583.752,264.0050.6 %5.0318.2447.5085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,429.701,288.4076.3 %5.0307.8439.9087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,786.791,620.0066.2 %5.0391.3558.9084.9 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,608.313,672.0044.4 %5.0667.7968.3589.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,207.9527.8797.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,408.637,744.37-75.7 %0.0781.89520.4533.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต6,376.021,826.0071.4 %5.01,051.96287.3672.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,787.581,496.0068.8 %5.0686.81349.5149.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,276.872,308.0029.6 %5.0420.5897.2176.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,087.371,298.0058.0 %5.0347.36245.4429.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,431.881,912.0044.3 %5.0477.63552.45-15.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,646.571,830.00-11.1 %0.0320.8787.8672.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,937.031,851.0053.0 %5.0670.12225.4966.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,894.052,530.0057.1 %5.0439.6057.0087.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,703.2922,106.00-287.6 %0.01,048.11361.2065.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,862.023,439.0011.0 %5.0743.86703.005.5 %2.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,369.903,966.009.2 %4.51,424.11403.1171.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก19,436.3815,349.3221.0 %5.0238.4035.8385.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 2,167.641,044.0051.8 %5.030.492.8590.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต4,091.131,364.0066.7 %5.0515.6624.9095.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,281.071,295.7060.5 %5.0420.58295.2229.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,063.626,090.75-49.9 %0.0705.82186.8573.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,790.4925,490.00-340.2 %0.01,352.372,704.53-100.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,131.96720.0086.0 %5.01,276.30290.4977.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,746.151,163.0069.0 %5.0705.82101.9585.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,790.3711,821.80-104.2 %0.01,143.19192.5783.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต10,461.171,549.0085.2 %5.0306.49475.00-55.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,799.7915,671.19-312.4 %0.0629.76494.9521.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,634.671,484.0059.2 %5.0705.82231.1567.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต5,281.641,424.8073.0 %5.0534.68288.8646.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต11,180.334,103.0063.3 %5.0572.7188.3584.6 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,625.825,357.3049.6 %5.0369.32258.6530.0 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 56,113.0330,569.5245.5 %5.0872.76866.800.7 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,904.54856.0070.5 %5.0287.47204.3528.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,717.322,159.7041.9 %5.0553.70216.8460.8 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,233.117,709.67-47.3 %0.01,048.11410.2260.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,419.972,153.5037.0 %5.0477.63211.5455.7 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,202.641,254.0060.8 %5.0438.62107.2575.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,052.243,014.001.3 %0.5439.60204.5253.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต46,960.7417,208.0063.4 %5.0645.6075.5788.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต26,401.43741.0397.2 %5.0187.71105.0044.1 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง25,998.9121,000.0019.2 %5.0285.36187.3034.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต53,198.0060,724.48-14.1 %0.0868.76289.0066.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต151,017.0676,509.9949.3 %5.0516.58501.602.9 %1.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,368.3215,973.008.0 %4.0355.68262.7026.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,906.3015,623.19-12.3 %0.0995.55738.5125.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 4,451.784,287.003.7 %1.5496.65168.0366.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,916.67491.0083.2 %5.0287.47141.1250.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 39,562.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,539.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต36,570.0716,302.0055.4 %5.02,540.523,696.00-45.5 %0.0
รวม 697,905 474,556 32.00 % 36,926 20,480 44.54 %