จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี2,243.6012,584.00-460.9 %0.01,687.73549.4567.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,580.30114.0096.8 %5.0235.9371.0669.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี60,777.6675,041.36-23.5 %0.0267.12662.13-147.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.089.37215.65-141.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย0.002,848.000.0 %0.00.00101.780.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี3,894.4012,408.00-218.6 %0.01,290.96438.9066.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 80.003,171.000.0 %0.00.0048.680.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,645.663,105.08-17.4 %0.0768.5946.1694.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1114,077.1421,166.00-50.4 %0.04,067.94278.5093.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี0.001,644.000.0 %0.00.001,263.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 210,354.368,097.0021.8 %5.01,761.25384.5578.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,794.951,853.0061.4 %5.0349.64112.1067.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน3,735.36992.0073.4 %5.0385.97124.5467.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,300.47505.0084.7 %5.0242.0152.9478.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง0.00342.000.0 %0.00.0035.430.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง0.00719.000.0 %0.00.0039.850.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ0.00287.000.0 %0.00.0061.830.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,522.49826.0076.6 %5.0434.7376.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก0.00502.000.0 %0.00.0088.920.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,485.68560.0083.9 %5.0318.5768.7178.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,343.00502.0085.0 %5.0297.7745.2884.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา0.00223.000.0 %0.00.0087.820.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี0.00449.000.0 %0.00.0014.890.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม0.00289.000.0 %0.00.0075.830.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,173.27449.0085.9 %5.0234.7188.2062.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม0.00224.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย0.001,242.000.0 %0.00.0057.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,514.51521.0085.2 %5.0398.3265.5683.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม0.000.000.0 %0.00.0055.520.0 %0.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน0.005,461.000.0 %0.00.0053.200.0 %0.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย6,832.372,648.0061.2 %5.0753.41174.8076.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 80.008,865.840.0 %0.00.00976.600.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี28,486.839,095.6068.1 %5.09,813.281,006.0589.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0242.6562.7074.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน0.001,713.500.0 %0.00.00416.100.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,689.021,366.0063.0 %5.0646.77346.7546.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,272.722,286.0030.1 %5.0521.96275.5047.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00850.660.0 %0.00.00337.250.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี6,945.895,718.5317.7 %5.01,700.36888.6547.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 110.002,783.000.0 %0.00.0065.750.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี2,886.12802.0072.2 %5.0897.36502.5544.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,813.801,220.0056.6 %5.0853.57206.1575.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,513.593,174.00-26.3 %0.0338.461,153.30-240.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,219.773,462.4717.9 %5.01,717.441,016.5040.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 110.004,369.900.0 %0.00.002,304.250.0 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี0.005,553.880.0 %0.00.003,633.330.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,260.954,958.26-119.3 %0.0584.79664.51-13.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,370.112,706.0038.1 %5.01,643.301,719.52-4.6 %0.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,371.033,242.0025.8 %5.01,259.94725.8042.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 84,420.903,094.8930.0 %5.01,818.751,430.5221.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.0017,151.000.0 %0.00.00205.200.0 %0.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี159,464.27316,594.81-98.5 %0.0379.880.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,037.699,182.16-1.6 %0.03,108.67351.5088.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,165.331,513.0052.2 %5.0962.08305.9068.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,633.525,836.92-60.6 %0.01,077.69374.3065.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)0.008,284.690.0 %0.00.001,495.370.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 100.009,292.520.0 %0.00.003,395.050.0 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี0.003,542.000.0 %0.00.0045.050.0 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,296.15667.0048.5 %5.076.8170.018.9 %4.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,746.38602.0065.5 %5.089.6045.7249.0 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)0.001,324.000.0 %0.00.0052.840.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,285.92691.0079.0 %5.0977.730.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,575.801,417.0045.0 %5.0730.53476.9034.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี0.003,101.000.0 %0.00.00556.700.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.0039,897.000.0 %0.00.009,777.400.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี0.001,622.000.0 %0.00.00916.200.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,131.7111,815.00-92.7 %0.01,738.39186.0089.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี0.0013,559.000.0 %0.00.001,824.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,588.181,613.0086.1 %5.01,415.111,827.80-29.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,459.323,784.00-9.4 %0.01,110.86524.4052.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,525.422,042.0042.1 %5.01,205.94358.7370.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,081.243,826.006.3 %3.01,396.12597.5557.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.002,873.650.0 %0.00.00151.050.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี25,287.529,479.0062.5 %5.0857.86644.8524.8 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี0.006,624.000.0 %0.00.00356.000.0 %0.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี0.0061,932.420.0 %0.00.001,631.820.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 814,718.6014,070.004.4 %2.02,980.491,157.7561.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,540.684,144.00-17.0 %0.0768.58329.6557.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,529.795,126.007.3 %3.51,715.05719.1558.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี0.0017,376.010.0 %0.00.00508.500.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.002,355.000.0 %0.00.00559.550.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี6,869.348,308.92-21.0 %0.01,548.23426.5572.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี1,174.081,351.65-15.1 %0.0513.49134.9073.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,218.135,040.00-56.6 %0.0939.72439.0553.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 19,052.9212,938.70-42.9 %0.0457.98382.3516.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 20.0029,668.950.0 %0.00.00945.100.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 30.0015,549.830.0 %0.00.00608.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)49,042.280.000.0 %0.05,118.79518.8089.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,680.792,391.0010.8 %5.0277.23399.89-44.2 %0.0
สอนคนตาบอดภาคใต้0.006,946.320.0 %0.00.00538.650.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์0.0013,815.000.0 %0.00.00602.550.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี106,041.8949,889.0153.0 %5.01,137.49597.5547.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี19,832.8418,444.007.0 %3.51,070.68523.0151.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,194.3519,136.00-11.3 %0.0917.35242.3573.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา45,801.2620,049.0056.2 %5.01,006.2633.7596.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ38,346.7017,892.0053.3 %5.01,000.42297.5470.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี42,158.0620,219.6752.0 %5.015,304.693,021.2080.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี23,512.9718,956.0019.4 %5.01,117.54332.5070.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,645.711.00100.0 %5.01,171.21168.3885.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,430.481,836.0046.5 %5.0725.53762.95-5.2 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,353.506,482.00-48.9 %0.01,820.511,678.287.8 %3.5
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)0.001,304.000.0 %0.00.0062.940.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,411.96577.0076.1 %5.0676.84179.8873.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,276.020.19100.0 %5.06,830.677,581.65-11.0 %0.0
รวม 1,221,721 1,042,089 14.70 % 137,847 68,851 50.05 %