จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี2,340.3912,584.00-437.7 %0.01,687.73549.4567.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,072.96114.0096.3 %5.0235.9371.0669.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี62,371.5375,041.36-20.3 %0.0259.98662.13-154.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.089.37215.65-141.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,173.432,848.0053.9 %5.048.00101.78-112.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,439.8412,408.00-179.5 %0.01,367.03438.9067.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 84,004.403,171.0020.8 %5.0421.8348.6888.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,077.283,105.08-0.9 %0.0768.5946.1694.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1114,675.0121,166.00-44.2 %0.04,067.94278.5093.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี8,385.361,644.0080.4 %5.02,738.731,263.5053.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 210,888.628,097.0025.6 %5.01,761.25384.5578.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,919.071,853.0062.3 %5.0292.59112.1061.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,584.90992.0078.4 %5.0385.97124.5467.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,938.34505.0087.2 %5.0242.0152.9478.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,510.78342.0090.3 %5.0319.3235.4388.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง3,947.58719.0081.8 %5.0378.0439.8589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ409.38287.0029.9 %5.0287.7861.8378.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ4,125.69826.0080.0 %5.0454.1076.0083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,909.21502.0087.2 %5.0318.2988.9272.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,530.40560.0084.1 %5.0351.8568.7180.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,934.38502.0087.2 %5.0297.7745.2884.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,856.59223.0094.2 %5.0310.2587.8271.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,787.86449.0088.1 %5.0303.6114.8995.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม0.00289.000.0 %0.00.0075.830.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,809.94449.0088.2 %5.0234.7188.2062.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม0.00224.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,402.201,242.0071.8 %5.0464.8857.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,673.02521.0085.8 %5.0398.3265.5683.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,870.360.000.0 %0.0209.2955.5273.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,495.795,461.0052.5 %5.0749.3153.2092.9 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย7,508.162,648.0064.7 %5.0753.41174.8076.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,326.898,865.84-66.4 %0.02,029.68976.6051.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี28,565.559,095.6068.2 %5.09,804.971,006.0589.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0242.6562.7074.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,744.601,713.5037.6 %5.0448.07416.107.1 %3.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,512.971,366.0061.1 %5.0627.75346.7544.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,535.592,286.0035.3 %5.0521.96275.5047.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00850.660.0 %0.00.00337.250.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี5,247.665,718.53-9.0 %0.01,415.12888.6537.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1110,884.512,783.0074.4 %5.08,131.0565.7599.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,324.42802.0075.9 %5.0897.36502.5544.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,254.491,220.0062.5 %5.0853.57206.1575.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,906.733,174.00-9.2 %0.0692.501,153.30-66.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,716.273,462.4726.6 %5.01,897.621,016.5046.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 115,120.904,369.9014.7 %5.02,019.602,304.25-14.1 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี30,751.445,553.8881.9 %5.01,779.543,633.33-104.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,329.024,958.26-112.9 %0.0584.79664.51-13.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,831.082,706.0044.0 %5.01,643.301,719.52-4.6 %0.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,862.923,242.0033.3 %5.01,221.91725.8040.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 84,611.363,094.8932.9 %5.01,818.751,430.5221.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี18,565.9517,151.007.6 %3.51,624.29205.2087.4 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี157,975.53316,594.81-100.4 %0.0379.880.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,190.389,182.160.1 %0.53,013.59351.5088.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,645.631,513.0058.5 %5.01,019.13305.9070.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,968.535,836.92-47.1 %0.01,020.64374.3063.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)0.008,284.690.0 %0.00.001,495.370.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,477.659,292.52-24.3 %0.02,855.533,395.05-18.9 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี4,533.003,542.0021.9 %5.088.8345.0549.3 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,351.20667.0050.6 %5.076.8170.018.9 %4.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,820.55602.0066.9 %5.089.6045.7249.0 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,444.901,324.0061.6 %5.096.6552.8445.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,737.63691.0081.5 %5.0958.720.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,045.111,417.0053.5 %5.0749.55476.9036.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี0.003,101.000.0 %0.00.00556.700.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,093.7939,897.00-462.4 %0.02,274.199,777.40-329.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี4,439.521,622.0063.5 %5.01,320.03916.2030.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,567.9011,815.00-79.9 %0.01,643.31186.0088.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,651.8313,559.000.7 %0.52,415.441,824.0024.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,794.291,613.0086.3 %5.01,434.131,827.80-27.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,924.123,784.003.6 %1.51,110.86524.4052.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,096.592,042.0050.2 %5.01,205.94358.7370.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,571.433,826.0016.3 %5.01,396.12597.5557.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,469.082,873.6517.2 %5.0920.72151.0583.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี26,311.829,479.0064.0 %5.0857.53644.8524.8 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,210.896,624.0019.3 %5.0568.12356.0037.3 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี69,934.6461,932.4211.4 %5.01,509.811,631.82-8.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 815,028.8314,070.006.4 %3.02,980.491,157.7561.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,293.224,144.003.5 %1.5768.58329.6557.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,033.275,126.0015.0 %5.01,677.01719.1557.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี38,624.5117,376.0155.0 %5.0804.73508.5036.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,925.262,355.0040.0 %5.0882.66559.5536.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี7,373.648,308.92-12.7 %0.01,643.31426.5574.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี1,223.821,351.65-10.4 %0.0513.49134.9073.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,675.935,040.00-37.1 %0.0939.72439.0553.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 110,463.4112,938.70-23.7 %0.0457.98382.3516.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 224,727.4229,668.95-20.0 %0.02,148.41945.1056.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 339,223.7315,549.8360.4 %5.01,702.50608.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)51,125.1615,328.5870.0 %5.05,118.79518.8089.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,803.742,391.0014.7 %5.0308.82387.14-25.4 %0.0
สอนคนตาบอดภาคใต้0.006,946.320.0 %0.00.00538.650.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์0.0013,815.000.0 %0.00.00602.550.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี121,837.5349,889.0159.1 %5.01,134.57597.5547.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี20,745.9118,444.0011.1 %5.01,070.68523.0151.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,875.7519,136.00-7.1 %0.0917.35242.3573.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา49,057.2620,049.0059.1 %5.01,006.2633.7596.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ43,960.6717,892.0059.3 %5.01,000.42297.5470.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี55,110.2420,219.6763.3 %5.019,961.493,021.2084.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี21,281.0718,956.0010.9 %5.01,117.54332.5070.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,075.061.00100.0 %5.01,171.21168.3885.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,576.171,836.0048.7 %5.0725.53762.95-5.2 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,863.186,482.00-33.3 %0.01,820.511,678.287.8 %3.5
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,759.491,304.0052.7 %5.0557.1562.9488.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,829.70577.0079.6 %5.0676.84179.8873.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,970.130.19100.0 %5.06,830.677,581.65-11.0 %0.0
รวม 1,221,721 1,042,089 14.70 % 137,847 68,851 50.05 %