จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,004.67114.0096.2 %5.0235.9371.0669.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี2,288.3812,584.00-449.9 %0.01,687.73549.4567.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี60,985.5075,041.36-23.0 %0.0259.98662.13-154.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.089.37215.65-141.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,036.242,848.0052.8 %5.070.71101.78-43.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี5,457.322,000.0063.4 %5.01,538.17438.9071.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,915.413,171.0019.0 %5.0768.5848.6893.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,008.903,105.08-3.2 %0.0768.5946.1694.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1114,348.9021,166.00-47.5 %0.04,067.94278.5093.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 210,646.658,097.0023.9 %5.01,761.25375.4578.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี8,199.021,644.0079.9 %5.02,738.731,263.5053.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,809.761,853.0061.5 %5.0292.59112.1061.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,483.01992.0077.9 %5.0385.97124.5467.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,850.82505.0086.9 %5.0242.0152.9478.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,432.76342.0090.0 %5.0319.3235.4388.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง3,859.86719.0081.4 %5.0378.0439.8589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ400.28287.0028.3 %5.0287.7861.8378.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ4,034.01826.0079.5 %5.0454.1076.0083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,822.34502.0086.9 %5.0318.2988.9272.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,451.95560.0083.8 %5.0351.8568.7180.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,846.95502.0087.0 %5.0297.7745.2884.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,770.89223.0094.1 %5.0310.2587.8271.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,703.69449.0087.9 %5.0326.6114.8995.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,261.22289.0091.1 %5.0242.6575.8368.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,725.27449.0087.9 %5.0234.7188.2062.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,150.99224.0092.9 %5.0360.810.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,304.371,242.0071.1 %5.0464.8857.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,591.40521.0085.5 %5.0398.3265.5683.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,784.3512.0099.7 %5.0209.2955.5273.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,240.335,461.0051.4 %5.0749.3153.2092.9 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย7,341.322,648.0063.9 %5.0753.41174.8076.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,208.518,865.84-70.2 %0.02,029.68976.6051.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี27,930.769,095.6067.4 %5.09,804.971,006.0589.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0242.6562.7074.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,683.601,713.5036.1 %5.0448.07416.107.1 %3.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,434.901,366.0060.2 %5.0627.75346.7544.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,457.022,286.0033.9 %5.0521.96275.5047.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,094.67850.6686.0 %5.0407.91337.2517.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี5,131.055,718.53-11.4 %0.01,415.12888.6537.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1110,642.632,783.0073.9 %5.08,131.0565.7599.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,250.54802.0075.3 %5.0897.36502.5544.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,182.171,220.0061.7 %5.0853.57206.1575.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,842.133,174.00-11.7 %0.0692.501,153.30-66.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,611.463,462.4724.9 %5.01,843.571,016.5044.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 115,007.104,369.9012.7 %5.02,019.602,304.25-14.1 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี30,068.075,553.8881.5 %5.01,779.543,633.33-104.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,277.264,958.26-117.7 %0.0584.79664.51-13.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,723.722,706.0042.7 %5.01,643.301,719.52-4.6 %0.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,754.853,242.0031.8 %5.01,221.91725.8040.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 84,508.893,094.8931.4 %5.01,818.751,430.5221.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี18,153.3717,151.005.5 %2.51,624.29205.2087.4 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี164,471.91316,594.81-92.5 %0.0397.80961.40-141.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,986.159,182.16-2.2 %0.03,013.59351.5088.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,564.621,513.0057.6 %5.01,019.13305.9070.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,880.345,836.92-50.4 %0.01,020.64374.3063.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)6,111.348,284.69-35.6 %0.02,722.091,495.3745.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,311.489,292.52-27.1 %0.02,855.533,395.05-18.9 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี4,432.273,542.0020.1 %5.088.8345.0549.3 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,321.17667.0049.5 %5.076.8170.018.9 %4.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,780.09602.0066.2 %5.089.6045.7249.0 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,368.351,324.0060.7 %5.096.6552.8445.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,654.57691.0081.1 %5.0958.720.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,400.261,417.0067.8 %5.01,687.73476.9071.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,678.783,101.0015.7 %5.0593.19556.706.2 %3.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,936.1539,897.00-475.2 %0.02,274.199,777.40-329.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี4,340.861,622.0062.6 %5.01,320.03916.2030.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,641.85798.0069.8 %5.0749.56239.4068.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,421.9511,815.00-84.0 %0.01,643.31186.0088.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,348.4613,559.00-1.6 %0.02,415.441,824.0024.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,532.191,044.0090.9 %5.01,434.131,827.80-27.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,836.923,784.001.4 %0.51,110.86524.4052.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,005.552,042.0049.0 %5.01,205.94358.7370.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,469.843,826.0014.4 %5.01,396.12597.5557.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,391.992,873.6515.3 %5.0920.72151.0583.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี25,727.129,479.0063.2 %5.0857.53644.8524.8 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,028.426,624.0017.5 %5.0568.12356.0037.3 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี68,380.5461,932.429.4 %4.51,509.811,631.82-8.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8109,231.7014,070.0087.1 %5.043,807.841,157.7597.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,197.814,144.001.3 %0.5768.58329.6557.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,899.205,126.0013.1 %5.01,677.01719.1557.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี37,766.1917,376.0154.0 %5.0804.73508.5036.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,838.032,355.0038.6 %5.0882.66559.5536.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี7,209.788,308.92-15.2 %0.01,643.31426.5574.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,901.741,177.0069.8 %5.0920.70139.6584.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,594.245,040.00-40.2 %0.0939.72439.0553.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 110,230.8912,938.70-26.5 %0.0457.98382.3516.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 224,177.9229,668.95-22.7 %0.02,148.41945.1056.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 338,352.0915,549.8359.5 %5.01,702.50608.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)49,989.0515,328.5869.3 %5.05,118.79518.8089.9 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,445.276,946.3239.3 %5.0368.33538.65-46.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,741.432,391.0012.8 %5.0308.82387.14-25.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี66,336.4175,271.00-13.5 %0.01,669.19763.6554.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์14,058.4213,815.001.7 %0.5908.23602.5533.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี119,130.0349,889.0158.1 %5.01,134.57597.5547.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี20,284.8918,444.009.1 %4.51,070.68523.0151.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,478.5119,136.00-9.5 %0.0917.35242.3573.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา47,967.1020,049.0058.2 %5.01,006.2633.7596.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ42,983.7617,892.0058.4 %5.01,000.42392.9760.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี53,885.5720,219.6762.5 %5.019,961.493,021.2084.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี20,808.1618,956.008.9 %4.01,117.54332.5070.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,006.731.00100.0 %5.01,171.21168.3885.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,496.701,836.0047.5 %5.0725.53762.95-5.2 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,755.116,482.00-36.3 %0.01,541.311,678.28-8.9 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,698.171,304.0051.7 %5.0557.1562.9488.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,766.82577.0079.1 %5.0676.84179.8873.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,593.0219,464.00-17.3 %0.06,830.677,581.65-11.0 %0.0
รวม 1,478,567 1,175,890 20.47 % 193,837 75,138 61.24 %