จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,544.71599.1076.5 %5.0328.64118.0364.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง5,351.701,285.7076.0 %5.0122.8389.3027.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง128,286.349,750.3092.4 %5.0874.79149.4182.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,800.381,283.9054.2 %5.0480.77266.5644.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง3,025.441,440.9052.4 %5.0518.80100.0280.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง23,250.9310,752.0053.8 %5.01,659.76619.5062.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,832.77460.0088.0 %5.0222.750.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,228.05384.0090.9 %5.0337.2588.3573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์4,115.46394.0090.4 %5.0302.1295.0068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,136.30260.0091.7 %5.0258.570.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,172.314,210.50-0.9 %0.0994.20149.6385.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,783.783,529.006.7 %3.0788.65488.1538.1 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,592.08304.0088.3 %5.0420.63246.0541.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,991.282,731.0031.6 %5.0651.93394.5439.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,129.48779.7075.1 %5.0575.88434.3124.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,036.951,148.9062.2 %5.0537.83430.2120.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,082.17753.0075.6 %5.0556.83921.24-65.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,229.472,128.004.6 %2.0421.37376.7410.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,894.731,200.0069.2 %5.0899.16632.9729.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,006.731,086.0063.9 %5.0518.8278.1484.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง11,773.595,762.7751.1 %5.0842.07169.1679.9 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง55,717.1036,991.0033.6 %5.0341.85585.00-71.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,261.921,154.0064.6 %5.0434.56450.59-3.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,184.742,495.5040.4 %5.066.66141.31-112.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,216.52873.0072.9 %5.0469.1469.6585.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,900.961,249.0056.9 %5.0480.77390.7018.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง21,502.722,170.0089.9 %5.08,182.25247.0097.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง6,322.6726,206.88-314.5 %0.01,171.56697.7740.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,677.924,956.90-34.8 %0.0804.04251.9968.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,183.021,276.7059.9 %5.0594.86234.9560.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,727.204,646.61-24.7 %0.0842.07112.8586.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,332.551,747.0047.6 %5.0651.91535.8017.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,764.893,426.60-23.9 %0.0404.70309.1623.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,173.692,177.2031.4 %5.0442.64201.8054.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง3,825.601,414.0063.0 %5.0512.00368.4128.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,969.821,843.6537.9 %5.0461.7763.6286.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง37,898.692,292.0094.0 %5.012,213.64687.2094.4 %5.0
รจจ.ระนอง 580,082.1922,338.7796.1 %5.05,717.85761.4186.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,633.66577.9078.1 %5.0366.67161.5156.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง6,045.954,959.0018.0 %5.01,393.54625.7955.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,048.975,287.90-73.4 %0.0537.82260.1551.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,318.413,500.95-5.5 %0.0632.90282.8155.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,217.541,456.8054.7 %5.0423.36271.6235.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,165.592,299.0027.4 %5.0575.85287.8550.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง26,451.0015,548.0041.2 %5.03,235.48445.3386.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,948.573,378.0014.5 %5.0280.65403.41-43.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง38,129.3221,337.0044.0 %5.0906.09683.5824.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง15,954.4818,455.99-15.7 %0.0535.25713.30-33.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี21,929.4411,408.0048.0 %5.0573.24813.02-41.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,469.0713,423.53-58.5 %0.01,352.37652.5051.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,504.652,462.0029.8 %5.0727.98431.0540.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,315.661,495.0054.9 %5.0404.70196.1851.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,684.2511,139.0029.0 %5.03,091.432,837.238.2 %4.0
รวม 1,125,823 284,230 74.75 % 61,143 21,024 65.62 %