จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,601.47599.1077.0 %5.0328.64118.0364.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง5,471.061,285.7076.5 %5.0122.8389.3027.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง131,147.739,750.3092.6 %5.0874.79149.4182.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,862.841,283.9055.2 %5.0480.77266.5644.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง3,092.931,440.9053.4 %5.0518.80100.0280.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง23,769.5310,752.0054.8 %5.01,659.76619.5062.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,918.26460.0088.3 %5.0222.750.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,322.36384.0091.1 %5.0337.2588.3573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์4,207.26394.0090.6 %5.0302.1295.0068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,206.26260.0091.9 %5.0258.570.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,265.374,210.501.3 %0.5994.20149.6385.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,868.183,529.008.8 %4.0788.65488.1538.1 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,649.90304.0088.5 %5.0420.63246.0541.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง4,080.302,731.0033.1 %5.0651.93394.5439.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,199.28779.7075.6 %5.0575.88434.3124.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,104.691,148.9063.0 %5.0537.83430.2120.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,150.92753.0076.1 %5.0556.83921.24-65.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,278.802,128.006.6 %3.0421.37376.7410.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,981.601,200.0069.9 %5.0899.16632.9729.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,073.801,086.0064.7 %5.0518.8278.1484.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,036.205,762.7752.1 %5.0842.07169.1679.9 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง56,959.8636,991.0035.1 %5.0341.85585.00-71.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,334.681,154.0065.4 %5.0434.56450.59-3.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,278.081,424.0066.7 %5.066.66141.31-112.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,288.27873.0073.5 %5.0469.1469.6585.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,965.661,249.0057.9 %5.0480.77390.7018.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง21,982.342,170.0090.1 %5.08,182.25247.0097.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง5,225.3726,206.88-401.5 %0.0658.13697.77-6.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,759.954,956.90-31.8 %0.0804.04251.9968.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง870.741,276.70-46.6 %0.0361.44234.9535.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,810.344,646.61-21.9 %0.0842.07112.8586.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,406.881,747.0048.7 %5.0651.91535.8017.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,826.563,426.60-21.2 %0.0404.70309.1623.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,244.482,177.2032.9 %5.0442.64201.8054.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง3,910.931,414.0063.8 %5.0512.00368.4128.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง3,036.061,843.6539.3 %5.0461.7763.6286.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง38,744.022,292.0094.1 %5.012,213.64687.2094.4 %5.0
รจจ.ระนอง 593,020.8122,338.7796.2 %5.05,717.85761.4186.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,692.40577.9078.5 %5.0366.67161.5156.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง6,180.814,959.0019.8 %5.01,393.54625.7955.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,116.975,287.90-69.6 %0.0537.82260.1551.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,392.433,500.95-3.2 %0.0632.90282.8155.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง1,076.011,456.80-35.4 %0.0423.36271.6235.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,236.202,299.0029.0 %5.0575.85287.8550.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง27,040.9915,548.0042.5 %5.03,235.48445.3386.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง4,036.643,378.0016.3 %5.0280.65403.41-43.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง16,310.3518,455.99-13.2 %0.0535.250.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี22,418.5711,408.0049.1 %5.0573.24813.02-41.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,657.9713,423.53-55.0 %0.01,352.37652.5051.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,582.822,462.0031.3 %5.0727.98431.0540.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,389.621,495.0055.9 %5.0404.700.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง0.0011,139.000.0 %0.00.002,837.230.0 %0.0
รวม 1,085,782 197,086 81.85 % 54,697 15,848 71.03 %