จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,477.051,014.0059.1 %448.3872.3383.9 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร16,603.6710,195.0038.6 %66.8835.3847.1 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,212.861,905.0040.7 %657.55163.2875.2 %
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร3,043.691,551.0049.0 %638.54111.7482.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,669.648,687.2055.8 %1,969.66744.0062.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,851.401,051.0078.3 %314.8584.5573.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,135.23415.0090.0 %316.5227.7591.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,976.71240.0094.0 %257.7540.8584.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน5,306.89747.0085.9 %492.8087.9882.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม4,030.51251.0093.8 %387.4570.9181.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,905.26157.0096.0 %478.9870.0785.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี4,135.21437.0089.4 %305.4147.5584.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก4,049.60377.0090.7 %322.0970.7278.0 %
ด่านศุลกากรชุมพร3,021.732,780.008.0 %585.61271.3653.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร4,271.144,417.00-3.4 %1,170.98881.6024.7 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,706.311,977.0046.7 %961.81555.6542.2 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,939.561,187.0059.6 %638.54334.8447.6 %
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,281.121,297.0060.5 %504.76225.1555.4 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร5,113.39407.4292.0 %1,456.25734.8349.5 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,036.193,500.00-71.9 %509.87932.95-83.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,886.021,603.0058.7 %942.79529.9843.8 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,119.111,797.0056.4 %777.02524.8432.5 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,041.609,385.56-86.2 %1,083.35283.6973.8 %
ท่าอากาศยานชุมพร25,402.3929,446.00-15.9 %325.92355.50-9.1 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร2,631.682,284.0013.2 %144.5338.9873.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,448.546,740.00-51.5 %69.1485.91-24.3 %
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ59.3654.717.8 %
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,510.03493.0086.0 %790.690.9599.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,774.64365.0086.8 %619.52517.5516.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,397.843,193.006.0 %733.62189.5974.2 %
สำนักงานจังหวัดชุมพร6,802.9044,905.14-560.1 %1,361.141,916.99-40.8 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร5,077.961,985.9960.9 %1,418.22679.2352.1 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร1,014.171,813.00-78.8 %466.17112.8775.8 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร5,858.3910,576.18-80.5 %1,247.05218.0382.5 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร3,290.371,419.0056.9 %733.62446.7539.1 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,660.091,940.1347.0 %847.74111.1586.9 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,282.031,930.0041.2 %695.5875.2589.2 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,599.421,106.0069.3 %726.77177.8975.5 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,726.672,151.6942.3 %600.5034.8494.2 %
สพ.ชุมพร3,587.302,841.0020.8 %790.66317.7759.8 %
รจจ.ชุมพร 38,353.4029,938.0021.9 %828.97332.8359.8 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,732.54611.0077.6 %467.39111.3476.2 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,598.983,786.0032.4 %1,266.06409.0067.7 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,101.681,005.0067.6 %619.52251.7559.4 %
สปส.จ.ชุมพร4,339.954,606.00-6.1 %1,056.89473.7555.2 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,283.131,290.0060.7 %695.6152.2692.5 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,059.470.000.0 %733.620.000.0 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,421.592,364.0077.3 %41.18566.88-1,276.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 146,168.079,264.0079.9 %1,348.97219.9783.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 225,520.3011,822.7853.7 %1,578.81311.2480.3 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ชุมพรปัญญานุกูล6,560.4310,374.46-58.1 %390.69454.65-16.4 %
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร43,262.5543,872.00-1.4 %1,059.33231.2578.2 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์0.0019,927.010.0 %0.00466.950.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร16,431.1215,242.987.2 %698.65666.784.6 %
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน42,915.6522,904.0046.6 %820.11399.0651.3 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร14,807.0217,720.00-19.7 %1,867.84976.0047.7 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 5,016.612,236.0055.4 %828.70355.9857.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,975.94526.0082.3 %429.36211.9250.6 %
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร25,247.8112,692.0049.7 %4,154.155,415.00-30.4 %
รวม 495,615 358,822 27.60 % 45,070 23,676 47.47 %