จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,493.451,014.0059.3 %5.0486.4172.3385.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพร9,121.4513,132.56-44.0 %0.0152.9934.8477.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร16,118.8910,195.0036.8 %5.064.6235.3845.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,119.061,905.0038.9 %5.0657.55163.2875.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,954.821,551.0047.5 %5.0638.54111.7482.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,095.348,687.2054.5 %5.01,969.66744.0062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,709.751,051.0077.7 %5.0314.8584.5573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,014.49415.0089.7 %5.0316.5227.7591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,860.61240.0093.8 %5.0257.7540.8584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน4,930.64747.0084.8 %5.0492.8087.9882.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,912.83251.0093.6 %5.0387.4570.9181.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,791.24157.0095.9 %5.0478.9870.0785.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี4,014.47437.0089.1 %5.0305.4147.5584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,931.36377.0090.4 %5.0322.0970.7278.0 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร2,933.512,780.005.2 %2.5809.93271.3666.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,426.284,268.0059.1 %5.01,170.98862.6026.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,598.091,977.0045.1 %5.0961.81555.6542.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,853.731,187.0058.4 %5.0638.54334.8447.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,185.321,297.0059.3 %5.0504.76225.1555.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,964.09407.4291.8 %5.01,456.22734.8349.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,976.733,500.00-77.1 %0.0509.86932.95-83.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,772.561,603.0057.5 %5.0942.79529.9843.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,007.771,797.0055.2 %5.0777.02524.8432.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร4,894.409,385.56-91.8 %0.01,151.97283.6975.4 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร60,013.8029,446.0050.9 %5.0568.66355.5037.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,446.712,284.0033.7 %5.0524.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,318.666,740.00-56.1 %0.069.1485.91-24.3 %0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.3554.717.8 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,407.55493.0085.5 %5.0790.660.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร3,005.03365.0087.9 %5.0619.52517.5516.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,298.643,193.003.2 %1.5733.62189.5974.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร6,604.2844,905.14-579.9 %0.01,361.141,916.99-40.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร4,929.691,985.9959.7 %5.01,418.22679.2352.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,319.471,813.0045.4 %5.0752.63112.8785.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร5,947.4310,576.18-77.8 %0.01,247.05218.0382.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร3,194.311,419.0055.6 %5.0733.62446.7539.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,553.231,940.1345.4 %5.0847.74111.1586.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,186.211,930.0039.4 %5.0695.5875.2589.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,494.321,106.0068.3 %5.0726.77177.8975.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,617.872,404.1433.5 %5.0600.5034.8494.2 %5.0
สพ.ชุมพร3,482.562,841.0018.4 %5.0790.66317.7759.8 %5.0
รจจ.ชุมพร 37,233.5929,938.0019.6 %5.0828.97332.8359.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,652.76611.0077.0 %5.0467.39111.3476.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,435.503,786.0030.3 %5.01,266.06409.0067.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,011.121,005.0066.6 %5.0619.52251.7559.4 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,213.234,606.00-9.3 %0.01,056.89473.7555.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,187.271,290.0059.5 %5.0695.6152.2692.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,058.874,428.13-44.8 %0.0771.65251.2267.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,117.312,364.0076.6 %5.041.18566.88-1,276.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 144,820.109,264.0079.3 %5.01,348.97219.9783.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 224,775.1811,822.7852.3 %5.01,578.81311.2480.3 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล58,292.0910,374.4682.2 %5.0390.69454.65-16.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,559.421,698.0033.7 %5.0392.42313.8920.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร48,156.7443,872.008.9 %4.01,059.33231.2578.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร30,675.9521,158.0031.0 %5.01,003.341,608.15-60.3 %0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์12,142.4419,927.01-64.1 %0.0690.21466.9532.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร15,951.3815,242.984.4 %2.0698.65666.784.6 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ21,266.821,360.0093.6 %5.0629.95813.28-29.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน41,662.6422,904.0045.0 %5.0820.11399.0651.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร14,374.7017,720.00-23.3 %0.01,867.84976.0047.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,870.132,236.0054.1 %5.0828.70355.9857.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,577.66526.0079.6 %5.0429.36211.9250.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,510.6512,692.0048.2 %5.04,154.153,870.306.8 %3.0
รวม 663,046 420,629 36.56 % 49,424 25,561 48.28 %