จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,740.43893.0067.4 %434.33141.6067.4 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,738.353,502.356.3 %795.63121.6084.7 %
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,527.291,505.0057.3 %613.9538.0093.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี10,027.289,183.008.4 %2,518.291,363.5745.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,614.941,946.0065.3 %264.94127.2852.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล6,858.18777.0088.7 %429.3177.0982.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,272.91595.0086.1 %311.49114.2563.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,364.93480.0089.0 %312.85116.0062.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,319.08848.0080.4 %276.44112.0759.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,159.61588.0085.9 %137.1947.5065.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,190.74342.0091.8 %400.40111.8472.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง6,186.31315.0094.9 %1,364.02107.9792.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ4,060.62334.0091.8 %275.717.1497.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,761.97430.0088.6 %260.805.0098.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,402.30102.0097.7 %384.977.1798.1 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 4,181.245,230.66-25.1 %985.77494.0049.9 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,957.231,378.0065.2 %909.73455.4049.9 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 83,991.963,547.7511.1 %1,383.13828.6740.1 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,410.632,456.0028.0 %700.55577.8817.5 %
สำนักงานชลประทานที่ 1033,269.0666,007.16-98.4 %12,402.635,266.7057.5 %
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,131.521,121.0064.2 %442.85482.23-8.9 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,960.583,432.0013.3 %909.73890.632.1 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี0.003,762.400.0 %0.0096.900.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,684.393,574.003.0 %619.19455.0726.5 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,481.973,281.795.7 %729.41339.5553.4 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี4,247.2615,994.00-276.6 %1,004.81360.0564.2 %
สำนักงานทางหลวงที่ 1113,917.8814,552.00-4.6 %4,761.506,855.20-44.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี44,951.822,636.0094.1 %17,301.520.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,751.77526.0080.9 %434.3263.1285.5 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,990.95798.0073.3 %529.410.000.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,876.523,821.021.4 %814.65653.4219.8 %
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,323.100.000.0 %1,385.111,980.84-43.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี5,150.013,269.0036.5 %1,385.13619.7355.3 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี1,056.78982.357.0 %478.75280.5441.4 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี12,148.7525,584.54-110.6 %3,400.82350.8189.7 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,127.971,526.0063.0 %985.79506.7548.6 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,799.561,460.0061.6 %852.71406.9952.3 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,702.281.00100.0 %814.65583.0028.4 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,097.073,661.9828.2 %1,318.90331.5674.9 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี3,558.893,318.066.8 %738.590.000.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี3,523.802,104.2640.3 %738.58459.5537.8 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี5,786.8614,645.00-153.1 %1,411.80399.1671.7 %
รจก.ลพบุรี 0.0016,158.250.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,984.49882.0070.4 %529.4178.2385.2 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,547.862,136.7939.8 %757.60144.7380.9 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,265.181,216.0062.8 %370.53332.7610.2 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,298.184,157.3621.5 %1,224.801,000.0518.4 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,731.162,563.3631.3 %814.63340.1658.2 %
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี6,515.664,425.9632.1 %1,482.58834.5243.7 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,842.727,466.40-9.1 %2,031.68202.9790.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 115,199.6719,256.05-26.7 %1,271.44983.1222.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 26,018.885,767.494.2 %2,200.12938.7757.3 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,771.6614,421.00-149.9 %378.79332.7312.2 %
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี108,184.28127,420.00-17.8 %2,072.011,836.9411.3 %
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,630.4519,608.00-68.6 %663.400.000.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี18,607.699,083.0051.2 %609.90206.9666.1 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี84,461.0315,979.7081.1 %1,821.12608.6766.6 %
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี14,508.4411,921.0017.8 %659.770.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง45,927.2018,497.0059.7 %746.37534.2328.4 %
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล56,323.9921,464.0061.9 %851.26204.9175.9 %
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,984.202,177.8027.0 %1,186.3943.6996.3 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี40,111.7216,449.9959.0 %2,504.641,997.2520.3 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,809.532,643.0030.6 %833.64814.412.3 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,948.521,696.4742.5 %643.51339.9747.2 %
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี22,692.7126,167.98-15.3 %3,637.097,999.80-120.0 %
รวม 727,347 542,148 25.46 % 73,618 45,914 37.63 %