จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,692.36893.0066.8 %5.0434.33141.6067.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,672.763,502.354.6 %2.0795.63121.6084.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,465.401,505.0056.6 %5.0613.9538.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี9,851.369,183.006.8 %3.02,518.291,363.5745.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,516.441,946.0064.7 %5.0264.94125.3852.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล6,737.86777.0088.5 %5.0429.3177.0982.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,197.95595.0085.8 %5.0311.49114.2563.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,288.36480.0088.8 %5.0312.85116.0062.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,243.31848.0080.0 %5.0276.44112.0759.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,086.63588.0085.6 %5.0137.1947.5065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,117.21342.0091.7 %5.0400.40111.8472.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง6,077.77315.0094.8 %5.01,364.02107.9792.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,989.38334.0091.6 %5.0275.717.1497.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,695.97430.0088.4 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,325.07102.0097.6 %5.0384.977.1798.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 4,107.885,230.66-27.3 %0.0985.77494.0049.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,887.801,378.0064.6 %5.0909.73455.4049.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 83,921.933,547.759.5 %4.51,383.13828.6740.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,350.792,456.0026.7 %5.0700.55577.8817.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1032,687.2735,546.26-8.7 %0.012,402.635,880.9552.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,072.47578.0081.2 %5.0691.59518.4325.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,891.103,432.0011.8 %5.0909.731,309.71-44.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี1,767.983,762.40-112.8 %0.0447.6696.9078.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,619.753,574.001.3 %0.5619.19455.0726.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,420.883,281.794.1 %2.0729.41339.5553.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี4,172.7515,994.00-283.3 %0.01,004.81328.3267.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1113,673.7114,552.00-6.4 %0.04,761.506,855.20-44.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี44,255.962,636.0094.0 %5.017,339.55394.0697.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,703.49526.0080.5 %5.0434.3263.1285.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,938.48798.0072.8 %5.0529.41318.9339.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,855.213,821.020.9 %0.5833.66653.4221.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,229.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,385.111,980.84-43.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี5,059.664,445.7412.1 %5.01,385.13271.5580.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,540.07982.3572.3 %5.0776.61280.5463.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี19,693.2325,584.54-29.9 %0.03,400.82350.8189.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,055.551,526.0062.4 %5.0985.79506.7548.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,732.901,460.0060.9 %5.0852.71406.9952.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,637.321.00100.0 %5.0814.65583.0028.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี4,960.953,661.9826.2 %5.01,299.89331.5674.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี3,496.453,318.065.1 %2.5738.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี10,798.422,104.2680.5 %5.0700.55459.5534.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี5,685.3414,645.00-157.6 %0.01,411.80399.1671.7 %5.0
รจก.ลพบุรี ไม่ครบ16,158.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,932.13882.0069.9 %5.0529.4178.2385.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,485.622,136.7938.7 %5.0757.60144.7380.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,207.901,216.0062.1 %5.0370.53332.7610.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,205.234,157.3620.1 %5.01,224.801,000.0518.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,665.702,563.3630.1 %5.0814.63340.1658.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี6,401.354,425.9630.9 %5.01,482.58834.5243.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,722.687,466.40-11.1 %0.02,031.68202.9790.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 114,933.0119,256.05-28.9 %0.01,271.44983.1222.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 25,913.295,767.492.5 %1.02,200.12938.7757.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,670.4114,421.00-154.3 %0.0378.79332.7312.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี106,286.31127,420.00-19.9 %0.02,072.011,836.9411.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,426.4019,608.00-71.6 %0.0663.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี18,281.249,083.0050.3 %5.0609.90206.9666.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี22,440.1615,569.6030.6 %5.0881.32672.6723.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี14,253.9011,921.0016.4 %5.0659.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง42,878.3018,497.0056.9 %5.0740.531,016.92-37.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล55,335.8521,464.0061.2 %5.0851.26204.9175.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,931.852,177.8025.7 %5.01,186.3943.6996.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี39,408.0116,449.9958.3 %5.02,504.641,997.2520.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,789.402,643.0030.3 %5.0852.66814.414.5 %2.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,896.791,696.4741.4 %5.0643.51339.9747.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี22,294.6028,209.11-26.5 %0.03,637.097,999.80-120.0 %0.0
รวม 671,305 517,715 22.88 % 91,517 47,958 47.60 %